Tájvédelmi Körzet <--Vissza     <--éLŐVILÁG

 

Közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok Szigetközben

(Natura 2000)

 

 

 

1.    Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel

 

2.    Kékperjés láprétek mészkövön és agyagon (Eu-Molinion)

 

3.    Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei

 

4.    Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

 

5.    Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

 

6.    Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)

 

 

Jelölő fajok

 

 

Emlősök                                                             

                                   északi pocok            -       Microtus oeconomus mehelyi

                                   hód                           -       Castor fiber

                                   vidra                         -       Lutra lutra

Madarak                                                            

                                   kis bukó                   -       Mergus albellus

                                   kárókatona               -       Phalacrocorax carbo

                                   fekete gólya             -       Ciconia nigra

                                   réti sas                      -       Haliaeetus albicilla

                                   bütykös hattyú         -       Cygnus olor

                                   tőkés réce                 -       Anas platyrhynchos

                                   kontyos réce            -       Aythya fuligula

                                   kerceréce                  -       Bucephala clangula

                                   viharsirály                -       Larus canus

                                   csörgő réce              -       Anas crecca

                                   barátréce                  -       Aythya ferina

                                   szürke gém              -       Ardea cinerea

                                   bakcsó                      -       Nycticorax nycticorax

                                   vörös gém                -       Ardea purpurea

                                   bölömbika               -       Botaurus stellaris

                                   fekete harkály          -       Dryocopus martius

                                   nagy kócsag             -       Egretta alba

                                   kis kárókatona         -       Phalacrocorax pygmeus

                                   szárcsa                     -       Fulica atra

                                   dankasirály               -       Larus ridibundus

                                   törpegém                  -       Ixobrychus minutus

                                   búbos vöcsök          -       Podiceps cristatus

Halak                                                                 

                                   balin                         -       Aspius aspius

                                   botos kölönte          -       Cottus gobio

                                   dunai galóca            -       Hucho hucho

                                   dunai tarajosgőte     -       Triturus dobrogicus

                                   halványfoltú küllő   -       Gobio albipinnatus

                                   kövi csík                  -       Sabanejewia aurata

                                   magyar bucó            -       Zingel zingel

                                   mocsári teknős        -       Emys orbicularis

                                   selymes durbincs     -       Gymnocephalus schraetzer

                                   széles durbincs        -       Gymnocephalus baloni

                                   szivárványos ökle    -       Rhodeus sericeus amarus

                                   vágó csík                  -       Cobitis taenia

Kétéltűek                                                           

                                   vöröshasú unka       -       Bombina bombina

Szitakötők                                                         

                                   erdei szitakötő         -       Ophiogomphus cecilia

                                   lápi szitakötő           -       Leucorrhinia pectoralis

Lepkék                                                               

                                   nagy tűzlepke           -       Lycaena dispar

                                   vérfű boglárka         -       Maculinea teleius

                                   zanótboglárka          -       Maculinea nausithous

Bogarak                                                             

                                   remetebogár             -       Osmoderma eremita

Növények                                                          

                                   kúszó celler             -       Apium repens

 

 

 

- LAP TETEJÉRE -

 InterStat.hu