Élővilág   Természervédelem  Címoldal (Sigetköz)SZIGETKÖZ VÉDETT NÖVÉNYEI

A Szigetközi Tájvédelmi Körzet és a natúra 2000 területek védett növényeiFOKOZOTTAN VÉDETT NÖVÉNYFAJOK

† [Légybangó (Ophrys insectifera)] - Egyetlen lelőhelye volt ismert a ’90-es évekig (Mosonmagyaróvár, Lóvári-erdő). A túltartott vaddisznó állománynak köszönhetően mára teljesen kipusztult.

Méhbangó (Ophrys apifera) - Egyetlen ismert lelőhelye, a mosonmagyaróvári Lóvári-erdő, ahol ültetett nemesnyárasban (eredetileg valószínűleg pusztai tölgyes) fordul elő stabil populációja.

Tűzliliom (Lilium bulbiferum) - Feketeerdőn, a Házi-erdőben stabil populációja él. Kisebb egyedszámban más Felső-szigetközi keménylombos erdőkből is előkerült.  

 

VÉDETT NÖVÉNYFAJOK

Agárkosbor (Orchis morio) - A Szigetközben igen ritka. Élőhelyét száraz gyepek képezik. Mindössze hét lelőhelye ismert.

Békakonty (Listera ovata) - A Felső- és Alsó-szigetközben szórványos. Elsősorban tölgy-kőris-szil ligetekben, ritkábban fehér nyárligetekben él.

Békaliliom (Hottonia palustris) - Az Alsó-Szigetköz csatornáinak, rekettyés fűzmocsarainak ritka növénye.

Bíboros kosbor (Orchis purpurea) - Főleg a Felső-Szigetköz gyöngyvirágos-tölgyeseiben és pusztai tölgyeseiben él nagyobb számban, de néhol gyertyános-tölgyesekbe és tölgy-kőris-szil ligetekbe is behatol.

† [Borostás sás (Carex strigosa)] - Az 1800-as évek első felében Rajka környékéről közölték. Azóta nem került elő!

† [Csermelyciprus (Myricaria germanica)] - Egykor az Alsó-Szigetköz zátonyain fordult elő. Több mint 60 éve nem találják!

Dunai csillagvirág (Scilla vindobonensis) – Keménylombos erdőkben gyakori. Fehér-nyár ligetekben már sokkal ritkább.

Erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris) - Mosonmagyaróvárnál a "Lóvári-erdő" egyik pusztai tölgyesének szélein, illetve tisztásain fordul elő.

† [Fátyolos nőszirom (Iris spuria)] - Alsó-Szigetköz egy pontjáról van bizonytalan adat.

Fehér madársisak (Cephalanthera damasonium) – Sokfelé megtalálható

Fehér tündérrózsa (Nymphaea alba) – Holtágakban, belvízlevezető csatornákban sokfelé előfordul, néhol tömeges.

† [Fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans)] - Az 1800-as évek második felében a Felső-Szigetköz két pontján is előfordult, de azóta nem került elő.

Fekete ribiszke (Ribes nigrum) - Elsősorban a Felső-Szigetköz csigolya bokorfüzeseiben és fekete nyárligeteiben él. Ritkán fehér-nyár ligetekben, fűzmocsarakban és égeres mocsárerdőkben is előfordul.

[Foltos ujjaskosbor (Dactylorhiza maculata)] – Néhány évtizede a Mosonmagyaróvár feletti Lóvári-erdő rosszul fejlődő, kiritkult nemes nyárasában élt. Mai előfordulása bizonytalan.

Gyíkpohár (Blackstonia acuminata) - Ritka, védett gyomnövény. A Szigetköz néhány pontján, bolygatott, üde gyomtársulásban fordul elő.

Hangyabogáncs (Jurinea mollis agg.) - A Felső-Szigetköz egyetlen pontján, egy száraz erdőszélen található.

Pusztai árvalányhaj (Stipa pennata) - Csak néhány helyen fordul elő, a Felső-Szigetköz pusztai tölgyeseinek szélein és tisztásain.

Hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata) - Az ármentett terület mocsár- és láprétjein szórványos, helyenként nagyobb egyedszámban is megjelenik.

Kardos madársisak (Cephalanthera longifolia) - Tölgy-kőris-szil ligetekben, vagy ezek helyére ültetett nemes nyárasokban fordul elő igen szórványosan.

Kereklevelű körtike (Pyrola rotundifolia) - A Mosonmagyaróvár feletti Lóvári-erdő és Város-karós gyöngyvirágos-tölgyeseinek igen ritka növénye.

[Keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium)] - Az Alsó-Szigetköz láprétjeinek ritka növénye. A Duna elterelése óta eltűnt.

Kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia) - Tölgy-kőris-szil ligetekben, gyertyános-tölgyesekben és gyöngyvirágos-tölgyesekben szórványos.

Kígyónyelvpáfrány (Ophioglossum vulgatum) - A Felső- és Alsó-Szigetközben igen ritka. Mindössze három lelőhelye ismert. Lápréteken, kiszáradó fűzlápokon és égerligetekben fordul elő.

Kislevelű nőszőfű (Epipactis microphylla) - A Felső-Szigetköz három helyéről ismert. Tölgy-kőris-szil ligetekben él, mindenütt kicsiny egyedszámban.

Kornis tárnics (Gentiana pneumonanthe) - Láprétek ritka növénye, bár néhol nagy egyedszámmal fordul elő.

Lápi csalán (Urtica kioviensis) - Egyetlen lelőhelye a Dunaszeg melletti morotvatóban van, ahol fűzlápokban és nádasokban él.

Lápi nyúlfarkfű (Sesleria uliginosa) - A Felső-Szigetköz láprétjeinek ritka növénye. Csak néhány helyen találták.

Ligeti szőlő (Vitis sylvestris) - Fűzmocsarakban, égeres mocsárerdőkben, égerligetekben, tölgy-kőris-szil ligetekben, igen ritkán fehér nyárligetekben és gyertyános-tölgyesekben is előfordul. Az utóbbi két évtizedben több helyen is előkerült. Lelőhelyeinek száma már megközelíti a húszat.

Madárfészek kosbor (Neottia nidus-avis) - A Felső-Szigetköz tölgy-kőris-szil ligeteiben, gyertyános-tölgyeseiben és gyöngyvirágos-tölgyeseiben viszonylag gyakori. Érdekes módon az Alsó-Szigetköz erdeiből nem került elő.      

† [Nagy szegfű (Dianthus giganteiformis)] – Szigetközből említik magyar szegfű néven (ssp. pontederae), de valószínűleg a nem védett D. pontedere fajról van szó.

Mocsári aggófű (Senecio paludosus) - Fehér fűzligetekben helyenként gyakori. Megtalálható még kiszáradó fűzlápokban is.

Mocsári kosbor (Orchis laxiflora ssp. palustris) - Az Alsó-Szigetköz láprétjeinek nagy ritkasága.

Mocsári lednek (Lathyrus palustris) - Kiszáradó fűzlápok ritka növénye. A Felső- és Alsó-Szigetközben csak néhány helyről ismert.

Mocsári nőszőfű (Epipactis palustris) – Főleg Alsó-Szigetköz láprétjein szórványosan előfordul, néhol nagyobb populációt is alkot.

Nádi boglárka (Ranunculus lingua) - Csak az Alsó-Szigetköz két pontjáról említik. Csatornák és morotvák nádasaiban és fűzlápokban él.

Nagyvirágú gyíkfű (Prunella grandiflora) - A Felső-Szigetköz egyetlen pontján (Mosonmagyaróvár, Lóvári-erdő) fordul elő pusztai tölgyes tisztásán. (Az utóbbi években nincs megerősítve)

Nyári tőzike (Leucojum aestivum) - Fehér fűzligetekben tömeges. Előfordul még mandulalevelű bokorfűzesekben, fehér nyárligetekben, fűz- és égerlápokban, égeres mocsárerdőkben és kiszáradó fűzlápokban is.

Nyúlánk madártej (Ornithogalum pyramidale) - A Felső-Szigetköz egyetlen pontján terem (Bezenye „Császár-karós”. (Az utóbbi években nincs megerősítve)

Parti fűz (Salix elaeagnos) - A Felső-Szigetközben Cikolaszigetnél él néhány példánya. Fekete és fehér nyárligetekben fordul elő.

Piros madársisak (Cephalanthera rubra) - A Felső-Szigetköz két pontján fordul elő. Élőhelyét tölgy-kőris-szil ligetek képezik.

Poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora) - A Felső-Szigetköz egy pontján terem, nedves ártéri réten, valamint Schmidt Dávid szerint Kunszigeten is.

† [Posvány kakastaréj (Pedicularis palustris)] – Alsó-Szigetköz láp- és mocsárrétek néhány pontján élt. A Duna elterelése óta eltűnt.

Réti iszalag (Clematis integrifolia) – Nedves réteken szórványosan előfordul. Alsó-Szigetközben néhol még a töltés oldalában is.

Osztrák tárnicska (Gentianella austriaca) – Werner Ervin 1990-ben a halászi Kerek-szigetről említi.

Rucaöröm (Salvinia natans) - Szórványosan fordul elő az ármentett terület állóvizeiben, lassú vízfolyásaiban, csatornáiban. Helyenként tömeges

Selymes peremizs (Inula oculus-christi) - Egyetlen lelőhelye a halászi Derék-erdő melletti parányi rontott erdőben volt.

Sömörös kosbor (Orchis ustulata) - A Felső-Szigetköz ritka növénye. Néhány lelőhelye ismert száraz gyepeken, erdőszegélyekben.

† [Sugár kankalin (Primula elatior)] - A harmincas években két virító tő volt a Felső - Szigetközben (Dunasziget Nyáros-szigeten). Azóta senki sem látta.

† [Sulyom (Trapa natans)] - Alsó-Szigetközben a Szavai-csatornában élt egy populáció. A csatorna kotrása óta újabban nem került elő.

Szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana) - Csak néhány helyen került elő. Többnyire pár tőből álló populációi ismertek. Égerlápokban, égerligetekben és tölgy-kőris-szil ligetekben él.

Széles pajzsika (Dryopteris dilatata) - A Felső-Szigetközben két helyen fordul elő. Élőhelyét tölgy-kőris-szil liget és égerláp képezi.

Széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine agg.) - Tölgy-kőris-szil ligetekben, gyertyános-tölgyesekben és gyöngyvirágos-tölgyesekben szórványos.

Szent László-tárnics (Gentiana cruciata) - A Felső-Szigetköz hat helyéről ismert. Pusztai tölgyesekben és erdei tisztásokon él.

Szibériai nőszirom (Iris sibirica) - Láprétek ritka növénye. A Felső- és Alsó-Szigetközben mintegy tíz lelőhelyén fordul elő.

Szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopea) - A Felső-Szigetköz láprétjeinek ritka növénye. Mindössze két helyen terem.

Tarka nőszirom (Iris variegata) - Felső-Szigetköz gyöngyvirágos- és pusztai-tölgyeseiben, s annak tisztásain fordul elő, helyenként nagyobb számban.

Téli zsurló (Equisetum hiemale) - Tölgy-kőris-szil ligetek és fehér nyárligetek ritka növénye.

Tőzegpáfrány (Thelypteris palustris) - Fűz- és égerlápokban él, mindössze négy helyen fordul elő.

Tündérfátyol (Nymphoides peltata) - Az Alsó-Szigetköz ármentett részén levő morotvatavak ritka vízi növénye.

Vitéz kosbor (Orchis militaris) - Főleg a Felső-Szigetköz gyöngyvirágos- és pusztai-tölgyeseiben fordul elő, helyenként nagyobb egyedszámban. Az ármentett terület rosszul fejlődő, kiritkult nemes nyárasaiban is megjelent.

Vízparti deréce (Epilobium dodonaei) - A Nagy-Duna partján levő kavicsos partszakaszokon viszonylag gyakori. Ártéri gyomtársulásokban és csigolya bokorfűzesekben él.

Vörösbarna nőszőfű (Epipactis atrorubens) - Egyetlen lelőhelye a Mosonmagyaróvár feletti Lóvári-erdőben van.