Élővilág   Természervédelem  Címoldal (Sigetköz)


SZIGETKÖZ VÉDETT ÁLLATAI
A Szigetközi Tájvédelmi Körzet és a natúra 2000 területek védett állatai*Egyenesszárnyúak
imádkozó sáska (Mantis religiosa)

Bogarak
aranyos bábrablól (Calosoma sycophanta)
gyászcincér (Morimus funerens)
nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
bőrfutrinka (Carbus coriaces)
rezes futrinka (Carbus ullrichi)
kis szarvasbogár (Dorcus parallelopipedus)
szarvasbogár (Lucanus cervus)
remetebogár (Osmoderma eremita)

Recésszárnyuak
hangyaleső (Myrmelon forrnicarius)

Lepkék
atalanta lepke (Vanessa atalanta)
borkóró araszoló (Perisoma sagittata)
buckabagoly (Staurophora celsia)
c-betűs aranybagoly (Lamprotel c-aureum)
díszes medvelepke (Ammobiota festiva)
díszes tarkalepke (Hypodryas matura)
fakó gyöngyházlepke (Clossiana selene)
farkasalmalepke (Zerynthia polyxena)
fecskefarkú lepke (Papilio machaon)
fehérsávos földibagoly (Euxoa hastifera)
gyászlepke (Nymphalis antiopa)
halálfejes lepke (Acherontia atropos)
kardos lepke (Podalirius podalirius)
kis színjátszólepke (Apatura ilia)
kispettyes boglárka (Maculinea teleius)
magyar tölgymakkmoly (Pammene querceti)
mocsári bíbormoly (Ostrinia palustralis)
nagy pávaszem (Saturna pyri)
nagy színjátszólepke (Apatura iris)
nagy tűzlepke (Lycaena dispar ssp. hungarica)
nappali pávaszem (Inachis io)
szarkalábbagoly (Periphanes delphinii)
szilfa-púposszövő (Dicranura ulmi)
szürkésvörös földibagoly (Xestia sexsrtigata)
törpeszender (Proserpinus proserpina)
vérfű aranybagoly (Diachrysia zosimi)
vérfűboglárka (Maculinea teleius)
zanótboglárka (Maculinea nausithous)

Halak
balkáni csík (Sabanejewia aurata)
botos kölönte (Cottus gobio)
felpillantó küllő (Gobio uranoscopus)
gyöngyös koncér (Rutilus frisii)
halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)
kövi csík (Nemachilus barbatulus)
kurta baing (Leucaspius delineatus)
leánykoncér (Rutilus pigus)
réti csík (Misgurnus fossilis)
selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)
sujtásos küsz (Alburnoides bipunctatus)
széles durbincs (Gymnocephalus baloni)
szivárványos ökle (Rhodeus sericeus).
tarka géb (Proterorhinus marmoratus)
vágó csík (Cobitis taenia)
magyar bucó (Aspro zingel)
német bucó (Aspro streber)
dunai galóca (Hucho hucho)
lápi póc (Umbra krameri) valószínűleg kipusztult
Kétéltűek
barna ásóbéka (Pelobates fuscus)
barna varangy (Bufo bufo)
erdei béka (Rana dalmatina)
kecskebéka (Rana esculenta)
levelibéka (Hyla arborea)
mocsári béka (Rana arvalis)
pettyes (Triturus vulgaris)
tarajos gőte (Triturus cristatus)
tavi béka (Rana ridibunda)
vöröshasú unka (Bombina bombina)
zöld varangy (Bufo viridis)

Hüllők
vízisikló (Natrix natrix)
fürge gyík (Lacerta agilis)
törékeny gyík (Anguis fragilis)
mocsári teknős (Emys orbicularis)

Emlősök
borz (Meles meles)
cickányok (kikutatásuk folyamatban van)
denevér (Kikutatásuk folyamatban van)
erdei pele (Dryomis nitidula)
északi pocok (Microtus oeconomus)
hermelin (Mustela erminea)
hód (Castor fiber)
menyét (Mustela nivalis)
molnárgörény (Mustela eversenni)
mókus (Sciurus vulgáris)
nyest (Martes foina)
nyuszt (Martes martes)
sün (Erinaeus europaeus)
ürge (Citellus citellus)
vakondok (Talpa europaea)
vidra (Lutra lutra)


* A madarak listája külön oldalon

- LAP TETEJÉRE -