Vissza Tájértékek  / Szigetköz

 

 

VÉNEK EGYEDI TÁJÉRTÉKEI

 

 

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET FOTÓGALÉRIA TÉRKÉP

 

 

 

 

 

 

térkép

tájérték megnevezés

EOV-X

EOV-Y

adat

fotó

fotó2

 

Természeti

 

 

 

1

Aranykert liget

553658

267031

adat

F

F

2

Mosoni-Duna és hullámtere

553294

266567

adat

F

3

Öreg-Duna és hullámtere

552992

267938

adat

F

F

4

Petőfi utcai gólyafészek

553526

266940

adat

F

5

Páskom-erdő

552491

267632

adat

F

F

6

Forgói-legelő

553159

267467

adat

F

F

7

Gazdák rétje

551179

267316

adat

F

F

8

Rét-lapos

552214

267185

adat

F

9

Révlejárói tölgyfa

553348

266741

adat

F

F

10

Somos-erdő

552433

266743

adat

F

F

11

Somosi-bányató

552007

266829

adat

F

F

12

Rókalyuki-tó

551239

267070

adat

F

13

Véneki-holtág

551175

266797

adat

F

F

13b

Templomréti-csatorna

adat

F

F

13c

Vízmű-gyep

adat

F

F

 

Kulturális

14

Templom

553297

266943

adat

F

F

15

Szabó-féle kereszt

553295

266931

adat

F

16

Millecentenáriumi emlékhely

553411

267059

adat

F

F

17

Temető

553424

267076

adat

F

F

17b

Temetői kereszt

553424

267076

adat

F

F

18

Millenniumi kereszt

553303

266933

adat

F

19

Forgói feszület

552859

267406

adat

F

F

20

Nepomuki Szent János emlékhely

553439

267278

adat

F

F

22

Tájház - Banga ház

553492

266936

adat

F

F

23

Vének-történeti emlékoszlopok

553411

267059

adat

F

F

Egyéb tájelem

21

Rév

553401

266582

F

F

Jurtatábor

Aranykert tábor

 

 

 

 

Vének történelme

 

Egy 1093-ban kelt oklevél már megemlékezik a településről, mely a történelem folyamán mindig is a pannonhalmi apátság egyik fő halászfaluja volt. Falunk valószínûleg egy telepesrõl kapta a nevét. Errõl tanúskodik Szent László birtokfelsorolása, melyben a helység ily módon szerepel. Véneknek többféle elnevezése létezett az évszázadok során: Weinuch, Weinick, Wének. 

I. István király uralkodása alatt már létezõ település. Akkoriban a Pannonhalmi Apátság tulajdonát képezte a halászfalu. Az itt élõ embereknek kötelességük volt az apátot Zigeth-fõig vinni és a hajósi szolgálatot ellátni. Továbbá köteles volt a község az egyház fonalából hálót szõni és a szentmárton hegyiek számára vizákat fogni.

II. András király korában kelt oklevélben említés történt Vénekrõl. Ebben a falu lakói a fõapát ellen emeltek panaszt. Történt ugyanis, hogy az itt élõ házas és legényembereket az egyházi méltóság korlátlan ideig tartotta a csepeli révben révészként. Az okmányból az is kiderül, hogy a fõapát a Véneken élõ halászoktól az összes hal beszolgáltatását követelte.

1216-1225 a pápa megerõsíti a bencések tulajdonát, majd IV. Béla királyunk egyik okiratában szerepel Weinuch, mint apátsági halászok által lakott praedium. "Második honalapítónk" az akkoriban itt élõ közel 70 háznép kötelességeit és kiváltságait is meghatározta. Vének ekkor a Duna bal partján terült el. Szomszédai: Gunu-Gönyü, Szt. Iván és Huché-Hecse voltak.

1505. augusztus 1-jén tiltakozást nyújtanak be II. Ulászló királynak a véneki Duna sziget miatt. Az írások 1520-ban említik meg Véneket a mai helyén, amikoris szomszédai a mai Szõgye, a szlovákiai Csicsó, és az idõk folyamán eltûnt Száva.

1594-ben a törökök Vének felett keltek át a Dunán, hogy a Szigetközben táborozó magyar sereget megtámadják. Ugyanebben az évben Gyõr ostromakor a helység elpusztul.

1619-ben Bethlen Gábor elsõ felkelése alkalmával Véneket Pozsony városának adja zálogba. 1622 évi IV. cikkelye semmisnek nyilvánítja Bethlen Gábor foglalásait, és Vének visszakerül a fõapátsághoz. 1634-ben készül el a véneki templom harangja. 1647-ben Hajogató Ilona boszorkánypere zajlik. Az akkori feljegyzések szerint képes volt a szemmelverésre, és a borból vizet készíteni. 

1713-ban a Fõapát németeket telepít Vénekre, akik 3 évi adómentességet kaptak. Apfeldorfnek nevezték el a helységet az itt található sok almafa miatt. 1737-ben készült el a Nepomuki Szent János templom, melyet az 1800-as évek végén szétbontottak. Helyére 1906-ban épült fel az új, ma is fennálló templom.  

1768-ban Véneken a telkes jobbágyok száma 8, a házas zsellérek száma 11, a házatlan zselléreké 5, az összes úrbérek száma 24. Az akkori lakosság lélekszáma az 1786-os összeírás szerint 160 , a lakóházak száma 28.

Az 1787. évi összeírás említi meg, hogy a Pannonhalmi Fõapátság, miután a monostor elõtti száraz malmát megszüntette, a véneki Öreg-Dunán mûködtetett két vízimalmot. Ugyanezen összeírás említi, hogy 30 gyõri vagy Gyõr környéki polgárnak van malma a véneki Dunán.

A XIX. század legjelentõsebb eseménye kétségtelenül az 1848-49-es szabadságharc volt. Akkoriban a településen mindössze egy nemesember élt, bizonyos Dér Antal. 1851-ben viszont elvették tõle az elõjogokat biztosító nemességet. Történt ugyanis, hogy a véneki nemes a gyõri helyõrség 6 dragonyosának egyik lovát megvette, s 1851-ben azzal ment a piacra. A paripát a császáriak felismerték és ez elég volt ahhoz, hogy visszavonják nemességét. Abban az idõben Vének lélekszáma 1840-ben 205 , 1859-ben 224 , 1868-ban 308 , 1880-ban 330 , 38 lakóház.

1889-ben - elsõk közt a Szigetközben - megalakult a Véneki Önkéntes Tûzoltó egylet. 1890-ben Vének lélekszáma 349 . Az 1900-as évben történt összeírár szerint Véneken 460 ember élt.

1896-ban a honfoglalást irányító hét vezér tiszteletére 7 db tölgyfát ültettek a vénekiek, majd 1898 õszén Erzsébet királyné emlékére ültettek újabb 5 db tölgyfát. A legenda szerint az egyik tölgyfa alá kicset ástak, innen az Aranykert elnevezés, amit 1982-ben Természetvédelmi Törzskönyvbe vettek.

A XX. század elején a településrõl sokan vándoroltak ki Amerikába szerencsét próbálni. Az I. világháború óriási áldozatot követelt a falutól. Összesen 15 véneki lelte halálát a pusztító harcokban.

A Tanácsköztársaság idején Vének önálló község volt. Az 1920-as években a molnárok befejezték mûködésüket a Nagy-Dunán, s közülük sokan költöztek el a közeli Gönyüre. Az 1936-ban kezdõdõ spanyol polgárháborúnak volt egy véneki áldozata, aki 1934-ben távozott Magyarországról.

Közvetlenül a II. világháború befejezése után 1945-ben megalakult a Földosztó Bizottság, s felosztották a Fõapátsági birtokot.

1947 õszén kezdték el Vének villamosítását, s 1948 májusában kapcsolták föl a villanyt az otthonokban. Ugyanebben az évben szervezték meg a "Földmûves Szövetkezetet". 1950-ben alakult meg Vének és Kisbajcs közös tanácsa.

1954-ben óriási árvíz sújtotta a települést. Már az ezt megelõzõ években is örökös küzdelmet jelentett a dunai árvíz. Az elsõ írásos feljegyzés, mely árvizet említ 1242-bõl maradt fenn. 1426-ban Zsigmond király utasítást ad a közös védekezésre. A plébánia feljegyzései pusztító árvizekrõl emlékeznek meg 1569, 1658, 1760, 1784, 1786, 1809, 1829-30-as években is.

1831-ben kezdõdött meg a Duna elsõ szabályozása. Az 1800-as években is voltak árvizek: 1845, 1858, 1862, 1897. Ebben az évben a Duna Véneknél szakította át a gátat.

Az 1954-es árvíznél a régi házak közel 30 %-a elpusztult.

Forrás: www.venek.hu

 

 

 


ARANYKERT-LIGET


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Aranykert liget

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        01

Típusa                                                          

1.1. Települési

1.1.8.2. Emlékliget

2.1. Biológiai

2.1.1.2. Facsoport

 

Pontos helyszín:                                            A Petőfi u. végén, az árvízvédelmi töltés lábánál

Helyrajzi szám:                                            Vének 40

Tulajdonos:                                                  Önkormányzat Vének

Kezelő:                                                          Önkormányzat Vének

 

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       A honfoglalás ezer éves évfordulóján ültetett 7db kocsányos tölgy, a hét vezér tiszteletére. Árpád nagyfejedelem emlékfája gödrébe rézhengert helyeztek, melybe bele helyezték az akkori lakosok teljes listáját és a használatos bankjegyeket. 1898-ban a meggyilkolt Erzsébet királynő halálakor további öt tölgyfát ültettek a lakosok tiszteletből. Az Alsó-Szigetközre jellemző 12 db kocsányos tölgy génmegőrző szerepe is jelentős. (Hajdan Szigetközt és Csallóközt együttesen ARANYKERT-nek is nevezték) Helyi védett érték.

 

Kor, keletkezés időpontja:                          1896-1898

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      megfelelő       

Szükséges intézkedés:                                  karbantartás

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Ismertető tábla, terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2003

 

 

 


MOSONI-DUNA ÉS HULLÁMTERE


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Mosoni-Duna és hullámtere

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        02

Típusa                                                          

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.1.7. Ártér, hullámtér

 

Pontos helyszín:                                            A településtől D-re, a gát mögött

Helyrajzi szám:                                            Vének

Tulajdonos:                                                  Magyar Állam és magántulajdon

Kezelő:                                                          ÉDUKÖVIZIG; Bácsai Agrár RT és magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       A hullámtér nagy része erdő művelésű terület. Főleg nyárak, kisebb részben fűz és egyéb fafajok alkotják. Védelemre tervezett Natura 2000 terület, nemzeti ökológiai hálózat.

 

Kor, keletkezés időpontja:                         

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Megfelelő       

Szükséges intézkedés:                                  Természetszerű erdőgazdálkodás, a nemes-nyárasok őshonos fafajokra cserélése.

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 

 


ÖREG-DUNA ÉS HULLÁMTERE


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Öreg-Duna és hullámtere

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        03

Típusa                                                          

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.1.7. Ártér, hullámtér

 

Pontos helyszín:                                            A településtől K-re, a gát mögött

Helyrajzi szám:                                            Vének

Tulajdonos:                                                  Magyar Állam és magántulajdon

Kezelő:                                                          ÉDUKÖVIZIG és magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       A hullámtér nagy része erdő művelésű terület. Főleg nyárak, kisebb részben fűz és egyéb fafajok alkotják. Védelemre tervezett Natura 2000 terület, nemzeti ökológiai hálózat.

 

Kor, keletkezés időpontja:                          -

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Megfelelő       

Szükséges intézkedés:                                  Természetszerű erdőgazdálkodás, a nemes-nyárasok őshonos fafajokra cserélése.

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 

 


PETŐFI UTCAI GÓLYA FÉSZEK


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Petőfi utcai fehér gólya fészek

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        04

Típusa                                                          

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelő hely

 

Pontos helyszín:                                             Petőfi utca 21.

Helyrajzi szám:                                            Vének 39/1

Tulajdonos:                                                  Önkormányzat Vének

Kezelő:                                                          E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A fehér gólya (Ciconia ciconia) fészek fa villanyoszlopon, fészektartó kosáron található. Alatta terebélyes diófa áll. A fészekben évek óta rendszeres a költés. Az állat fokozottan védett, eszmei értéke 100 000 Ft

 

Kor, keletkezés időpontja:                         

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Megfelelő       

Szükséges intézkedés:                                  Nem szükséges

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 


PÁSKOM-ERDŐ


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Páskom-erdő

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        05

Típusa                                                          

2.1. Biológiai

2.1.1.2. Facsoport

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

 

Pontos helyszín:                                            A 13101. sz. állami mellékút D-i oldalán

Helyrajzi szám:                                            Vének 018/2

Tulajdonos:                                                  Magántulajdon

Kezelő:                                                          Magán

 

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       Természetszerű fehérnyár-ligeterdő, elszórtan tölgy-, kőris-, akác- és juharfákkal, gazdag cserjeszinttel. Az ilyen természetes állapotú ártéri galériaerdők rendkívül megfogyatkoztak napjainkra, így kis területe ellenére, nagy jelentőséggel bír. Számos védett madár, többek között a fülemüle és az egerész ölyv rendszeres fészkelőhelye.

 

Kor, keletkezés időpontja:                         

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Állapota megfelelő     

Szükséges intézkedés:                                  Természetszerű erdőgazdálkodás, szálaló fahasználat.

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 

 


FORGÓI-LEGELŐ


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Forgói-legelő

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        06

Típusa                                                          

2.1. Biológiai

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

 

Pontos helyszín:                                            A falu szélén, a 13101. sz. állami mellékút mindkét oldalán

Helyrajzi szám:                                            Vének 018/1; 020/5

Tulajdonos:                                                  Magántulajdon

Kezelő:                                                          Magán

 

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       Nedves rét, melynek mélyebb részein időszakosan fakadóvíz áll. Régen ez volt a falu legelője, de az állattartás megszűntével egy része felszántásra került. A maradék rész ma kaszálóként hasznosított. Az ilyen ősgyepek rendkívül megfogyatkoztak az elmúlt évtizedben, pedig ezek adják a szigetközi határ jellegzetes táji értékét. Az állatvilág fontos fészkelő- és táplálkozó-helye is.

 

Kor, keletkezés időpontja:                         

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Fokozottan veszélyeztetett a gyepfeltörések és a beépítések miatt    

Szükséges intézkedés:                                  Természetszerű gyepgazdálkodás.

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 

 

 


GAZDÁK RÉTJE


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Gazdák rétje (=Hosszú-rétek)

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        07

Típusa                                                          

2.1. Biológiai

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

 

Pontos helyszín:                                            A falutól NY-ra a Véneki-1. számú csatorna mellett

Helyrajzi szám:                                            Vének 039/6, 9; 043/9

Tulajdonos:                                                  Magántulajdon

Kezelő:                                                          Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       Nedves kaszálórét, ősgyep. A gyep területek az elmúlt évtizedben rendkívül megfogyatkoztak, pedig ezek adják a szigetközi határ jellegzetes táji értékét. Sajnos egy részét mára már feltörték, a szomszédos Templom-rét is már szántó művelésben van. Az állatvilág fontos fészkelő- és táplálkozó-helye is.

 

Kor, keletkezés időpontja:                         

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Fokozottan veszélyeztetett a gyepfeltörések miatt

Szükséges intézkedés:                                  Természetszerű gyepgazdálkodás.

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 

 

 


RÉT-LAPOS


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Rét-lapos (=Zsellér-rétek)

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        08

Típusa                                                          

2.1. Biológiai

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

 

Pontos helyszín:                                            A falutól NY-ra a Véneki-csatorna mellett

Helyrajzi szám:                                            Vének 043/2-3-4

Tulajdonos:                                                  Magántulajdon

Kezelő:                                                          Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

                                                                       Nedves rét, melynek mélyebb részein időszakosan fakadóvíz áll. A gyep területek az elmúlt évtizedben rendkívül megfogyatkoztak, pedig ezek adják a szigetközi határ jellegzetes táji értékét. Az állatvilág fontos fészkelő- és táplálkozó-helye is.

 

Kor, keletkezés időpontja:                         

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Fokozottan veszélyeztetett a gyepfeltörések miatt

Szükséges intézkedés:                                  Természetszerű gyepgazdálkodás

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 

 

 


RÉVLEJÁRÓI TÖLGYFA


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Révlejárói tölgyfa

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        09

Típusa                                                          

2.1. Biológiai

2.1.1.1. Nyílt területen álló magányos fa

 

Pontos helyszín:                                            A település D-i részén

Helyrajzi szám:                                            Vének 060

Tulajdonos:                                                  Magyar Állam

Kezelő:                                                          ÉDUKÖVIZIG

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

                                                                       Idős kocsányos tölgyfa (Qercus robur) a hullámtérben. Helyi védett érték.

 

Kor, keletkezés időpontja:                         

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Állapota megfelelő     

Szükséges intézkedés:                                  Nem szükséges

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 


SOMOS-ERDŐ


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Somos-erdő

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        10

Típusa                                                          

2.1. Biológiai

2.1.1.2. Facsoport

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

 

Pontos helyszín:                                            A Mosoni-Duna árvízvédelmi töltése mentett oldalán a község belterületétől nyugat-délnyugatra

Helyrajzi szám:                                            Vének 059

Tulajdonos:                                                  Tisztázatlan tulajdonviszonyok

Kezelő:                                                          Bácsai Agrár RT

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       Alsó-Szigetköz egyik legjelentősebb tölgy-kőris-szil ligeterdeje. Ebből az őshonos társulásból mára már csak néhány folt maradt a térségben. A kisalföldi gyertyános-tölgyesek jellemző fás- és lágyszárú növényeinek őrzője.

 

Kor, keletkezés időpontja:                         

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Állapota megfelelő     

Szükséges intézkedés:                                  Természetszerű erdőgazdálkodás, szálaló fahasználat.

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 

 


SOMOSI-BÁNYATÓ


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Somosi-bányató

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        11

Típusa                                                          

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín:                                            A Mosoni-Duna árvízvédelmi töltése mentett oldalán a község belterületétől nyugat-délnyugatra

Helyrajzi szám:                                            Vének 054/6

Tulajdonos:                                                  Magántulajdon

Kezelő:                                                          Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       Homokos kavics bányató, amely a bányászat felhagyása után horgász-tóként kerül hasznosításra. A tájképi értékén túl állatok táplálkozó helye is.

 

Kor, keletkezés időpontja:                          A 2000-es évek

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Állapota megfelelő     

Szükséges intézkedés:                                  A parti zóna őshonos fafajokkal történő fásítása szükséges.

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 

 

 

 


RÓKALYUKI-TÓ


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Rókalyuki-tó (=Nagyréti-tó)

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        12

Típusa                                                          

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín:                                            A Községtől NY-ra a Rókalyukak dűlőben

Helyrajzi szám:                                            Vének 046/20

Tulajdonos:                                                  Magántulajdon

Kezelő:                                                          Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       Hajdani anyagnyerő gödörből kialakított horgásztó. A tájképi értékén túl állatok táplálkozó helye is.

 

Kor, keletkezés időpontja:                         

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Állapota megfelelő     

Szükséges intézkedés:                                  A parti zóna őshonos fafajokkal történő fásítása szükséges.

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 

 

 

 

 


VÉNEKI-HOLTÁG


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Véneki-holtág (=Véneki-csatorna)

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        13

Típusa                                                          

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.6. Holtág

 

 

Pontos helyszín:                                            A Községtől NY-ra és ÉNY-ra

Helyrajzi szám:                                            Vének 09; 041; 045/1; 048; 055;

Tulajdonos:                                                  Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Kezelő:                                                          Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. Partjai nádas és magaskórós növénytársulás, másutt cserjesövény szegélyezi.  Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely. Két fő ága van, az egyik a Gazdák-rétje felé halad, a másik a községben végződik.

 

Kor, keletkezés időpontja:                         

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Állapota megfelelő     

Szükséges intézkedés:                                  A szántóföldek közötti szakaszain parti zóna őshonos fafajokkal történő fásítása szükséges.

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 

 

 


TEMPLOMRÉTI-CSATORNA


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Templomréti-csatorna (=Templomréti-lapos)

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        13b

Típusa                                                          

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

 

 

Pontos helyszín:                                            A Községtől NY-ra, 13101. sz. országút által keresztezve

Helyrajzi szám:                                            Vének 034; 038

Tulajdonos:                                                  Magántulajdon

Kezelő:                                                          Mosonmagyaróvári Vízi Társulat és magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       A belvízlevezető csatorna partján cserjés sövény húzódik. A víz időszakosan, fakadó vízként jelenik meg benne.  Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely. Két ága a hajdani Templom-rét két oldalán húzódik és a Véneki csatornába torkollik.

 

Kor, keletkezés időpontja:                         

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Állapota megfelelő     

Szükséges intézkedés:                                  Parti zóna őshonos fafajokkal történő fásítása szükséges.

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2009

 

 

 

 

 


VÍZMŰ-GYEP


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Vízmű-gyep

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        13c

Típusa                                                          

2.1. Biológiai

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

 

Pontos helyszín:                                            A 13101. sz. országút mindkét oldalán, a Duna-töltés mentén

Helyrajzi szám:                                            Vének 032/2; 039/2

Tulajdonos:                                                  Önkormányzat Győr

Kezelő:                                                          Önkormányzat Győr

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       Nedves kaszálórét, ősgyep. Győr város parti szűrésű kútjai találhatók rajta. Tájképi értékén túl, az állatvilág fontos fészkelő- és táplálkozó-helye is.

 

Kor, keletkezés időpontja:                         

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Megfelelő

Szükséges intézkedés:                                  Természetszerű gyepgazdálkodás

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2009

 

 

 

 


NEPOMUKI SZENT JÁNOS TEMPLOM


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Nepomuki Szent János templom

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        14

Típusa                                                          

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.1. Templom

 

Pontos helyszín:                                            Rákóczi Ferenc utca

Helyrajzi szám:                                            Vének 77

Tulajdonos:                                                  Magyar Katolikus Egyház

Kezelő:                                                          Magyar Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       A történelem folyamán Vének, így temploma is mindig is a pannonhalmi apátság tulajdona volt. 1737-ben készült el a Nepomuki Szent János templom, melyet az 1800-as évek végén szétbontottak. Helyére 1906-ban épült fel az új, ma is fennálló templom. 

 

Kor, keletkezés időpontja:                          1906

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Megfelelő

Szükséges intézkedés:                                  Karbantartás

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 

 


SZABÓ-FÉLE FESZÜLET


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Szabó-féle feszület

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        15

Típusa                                                          

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.5. Feszület

 

Pontos helyszín:                                            Rákóczi Ferenc utca, a templom előtt, a templomkertben

Helyrajzi szám:                                            Vének 77

Tulajdonos:                                                  Magyar Katolikus Egyház

Kezelő:                                                          Magyar Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       Márvány talapzat és kereszt fém korpusszal. Feketével festett vésett felirata: „DÍCSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS”. Az alján: „Isten dicsőségére emeltette SZABÓ MÁRTON 1920”

 

Kor, keletkezés időpontja:                          1920

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Megfelelő

Szükséges intézkedés:                                  Karbantartás

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 

 

 

 


MILLECENTENÁRIUMI EMLÉKHELY


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Millecentenáriumi emlékhely

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        16

Típusa                                                          

1.4. Történelmi esemény

1.4.3. Emlékmű

 

Pontos helyszín:                                            Rákóczi Ferenc utca, a templom előtt, a templomkertben

Helyrajzi szám:                                            Vének 77

Tulajdonos:                                                  Önkormányzat Vének

Kezelő:                                                          Önkormányzat Vének

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       Kis méretű műkő oszlop, tetején márványlap aranyozott vésett felirattal: „MILLECENTENÁRIUM EMLÉKÉRE / VÉNEK KÖZSÉG LAKOSSÁGA 1996. NOV. 9.”

 

Kor, keletkezés időpontja:                          1996

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Megfelelő

Szükséges intézkedés:                                  Karbantartás

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 

 

 


TEMETŐ


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Temető

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        17

Típusa                                                          

1.1. Települési egyedi tájérték

1.1.4.3. – Temetkezés – Régi temető 

 

Pontos helyszín:                                            A Győri utca NY-i oldalán

Helyrajzi szám:                                            Vének 65

Tulajdonos:                                                  Magyar Katolikus Egyház

Kezelő:                                                          Magyar Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       A gyéren fásított  temetőben újszerű ravatalozó áll. A főút felől idős oszlop-tuja sor képez zöld falat, a sírkertben van még elszórva néhány fa, tuja és diófa is. A közepén áll egy 1851-ben készített feszület.

 

Kor, keletkezés időpontja:                         

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Megfelelő

Szükséges intézkedés:                                  Karbantartás

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 

 

 


TEMETŐI FESZÜLET


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Temetői feszület

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        17b

Típusa                                                          

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.5. Feszület

 

Pontos helyszín:                                            A Győri utca NY-i oldalán

Helyrajzi szám:                                            Vének 65

Tulajdonos:                                                  Magyar Katolikus Egyház

Kezelő:                                                          Magyar Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       Műkő kereszt korpusszal, sötétre festett vésett felirata: 1851

 

Kor, keletkezés időpontja:                           1851

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Megfelelő

Szükséges intézkedés:                                  Karbantartás

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 

 

 

 


MILLENNIUMI KERESZT


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Millenniumi kereszt

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        18

Típusa                                                          

1.1. Települési

1.1.8.2. Emlékliget

1.4. Történelmi esemény

1.4.3. Emlékmű

 

Pontos helyszín:                                            A Győri utca NY-i oldalán

Helyrajzi szám:                                            Vének 65

Tulajdonos:                                                  Önkormányzat Vének

Kezelő:                                                          Önkormányzat Vének

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       A főút mellett parkosított környezetben , kis kőrakáson áll a kettős fakereszt. A talapzatánál kis kőtábla, rajta a felirat: „MILLENNIUM EMLÉKÉRE / VÉNEKI ÖNKORMÁNYZAT”

 

Kor, keletkezés időpontja:                          2000

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Megfelelő

Szükséges intézkedés:                                  Karbantartás

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 

 

 

 


FORGÓI FESZÜLET


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Forgói feszület

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        19

Típusa                                                          

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.5. Feszület

 

Pontos helyszín:                                            A Győr felé vezető 13101. sz. országút mellett

Helyrajzi szám:                                            Vének 65

Tulajdonos:                                                  Magyar Katolikus Egyház

Kezelő:                                                          Magyar Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       Műkő kereszt korpusszal, kis fakerítéssel körülvéve. A talapzatán a felirat: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE”. Mellette középkorú erdei fenyőfa áll.

 

Kor, keletkezés időpontja:                          

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Megfelelő

Szükséges intézkedés:                                  Karbantartás

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 

 

 


NEPOMUKI SZENT JÁNOS EMLÉKHELY


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Nepomuki Szent János emlékhely

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        20

Típusa                                                          

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.6. Védőszent szobor

2.1. Biológiai

2.1.1. Fák

2.1.1.1. Nyílt területen álló magányos fa

 

Pontos helyszín:                                            A község É-i részén, a 13101. sz. országút mellett, az árvízvédelmi töltés lábánál

Helyrajzi szám:                                            Vének 06

Tulajdonos:                                                  Magyar Katolikus Egyház

Kezelő:                                                          Magyar Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       Nepomuki Szent János a falu védőszentjét ábrázoló festett szobor, egy bevakolt beton-talapzaton áll. A szobrot egy léckerítés veszi körbe. Mellette egy idős fekete nyárfa található, mely a Szigetköz jellemző őshonos fafaja. A szobor is és a fa is helyi védelem alatt áll.

 

Kor, keletkezés időpontja:                          

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Megfelelő

Szükséges intézkedés:                                  Karbantartás

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 

 

 

 


BANGA HÁZ


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Banga ház

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        22

Típusa                                                          

1.1. Települési

1.1.1.6. Lakóház

 

Pontos helyszín:                                            Rákóczi Ferenc utca

Helyrajzi szám:                                            Vének 77

Tulajdonos:                                                  Önkormányzat Vének

Kezelő:                                                          Önkormányzat Vének

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       Tájjellegű lakóház, amely ma tájház hasznosítású. Benne kiállítás található. Falán egy márványtábla melyre aranyozott betűkkel ez van vésve: „BANGHA CSALÁD ŐSI HÁZA / Itt talált menedékre 1919-ben Bangha Béla SJ (1880-1940) a magyar katolikus sajtó megteremtője. A II. világháború előtti keresztény közélet meghatározó személyisége.”

 

Kor, keletkezés időpontja:                          

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Megfelelő

Szükséges intézkedés:                                  Karbantartás

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2006

 

 

 

 


VÉNEK TÖRTÉNETI EMLÉKOSZLOPOK


 

Az egyedi tájérték megnevezése:                Vének történeti emlékoszlopok

Település neve:                                             Vének 

Jelzet vagy sorszám:                        23

Típusa                                                          

1. Kultúrtörténeti

1.1. Települési

1.1.1.5. Szobor

 

Pontos helyszín:                                            Rákóczi Ferenc u. 7.

Helyrajzi szám:                                            Vének 72

Tulajdonos:                                                  Önkormányzat Vének

Kezelő:                                                          Önkormányzat Vének

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                                       Három faragott faoszlop, melyen a faragványok a falu történetét mesélik el a honfoglalástól a 2000-es esztendőig.

 

Kor, keletkezés időpontja:                           2008

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége:      Megfelelő

Szükséges intézkedés:                                  Karbantartás

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János                                               

Adatforrás:                                                  Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja:                                2009

 

 

 

- LAP TETEJÉRE -