Vissza Tájértékek  / Szigetköz

 

VÁMOSSZABADI EGYEDI TÁJÉRTÉKEI

 

 

STELEPÜLÉSTÖRTÉNET  T

FOTÓGALÉRIA

TÉRKÉP

 

 

 

térkép

tájérték megnevezés

EOV-x

EOV-y

adatlap

fotó

Kulturális

1

Mindenszentek templom

545254

268500

adat

fotó

2

Hősi emlékmű

545254

268500

adat

fotó

3

Emlékpark

544600

269205

adat

fotó

4

Szabadi temető

544615

269157

adat

fotó

5

Chebe-féle kereszt

544615

269157

adat

fotó

6

Vámosi temető

545268

269008

adat

fotó

7

Hívek keresztje

545268

269008

adat

fotó

8

Fűzes utcai kereszt

545062

268101

adat

fotó

9

Szabadi úti kereszt

545378

268138

adat

fotó

10

Millenniumi kereszt

545131

269351

adat

fotó

11

Harangláb

545125

269334

adat

fotó

12

Oross-féle Mária-kegyhely

545688

269149

adat

fotó

13

Úti boldogasszony kegyhely

545031

267959

adat

fotó

természeti

14

Gólyafészek

544906

269119

adat

fotó

15

Kikötői allé és melléke

545429

271040

adat

fotó

16

Nyiszteri cserjesáv

543570

266777

adat

fotó

17

Tölösi kisvasúti út

542307

271005

adat

fotó

18

Örömkő-holtág

542434

267498

adat

fotó

19

Nyiszter-lapos

543690

266911

adat

fotó

20

Révfalui-holtág

543802

267055

adat

fotó

21

Bácsai-holtág

545244

268092

adat

fotó

22

Kereknádi-lapos

543670

269312

adat

fotó

23

Legelőszéli erdő

545531

268717

adat

fotó

24

Legelőszéli-csatorna

546141

269182

adat

fotó

25

Vonyága-lapos

545672

270663

adat

fotó

26

Kis-ér

545475

270182

adat

fotó

27

Borba-ér

544621

269287

adat

fotó

28

Kácsaági-lapos

543729

269936

adat

fotó

29

Papréti-lapos Rókás-erdővel

542670

270754

adat

fotó

30

Szavai-holtág

544286

271252

adat

fotó

31

Patkányosi-lapos

543286

271538

adat

fotó

32

Patkányosi horgásztavak

543066

271913

adat

fotó

33

Bénaszegi-tó

545789

269849

adat

fotó

34

Kertalji-tó

545323

269080

adat

fotó

35

Vámosi horgásztavak

545177

268211

adat

fotó

36

Vámosi bányató

546549

268446

adat

fotó

37

Lajma

542794

267357

adat

fotó

38

Vámosi-legelő

545572

268831

adat

fotó

39

Patkányosi vadalmafa

543564

271208

adat

fotó

40

Füzes utcai tó

545070

268125

adat

fotó

41

Körte-lapos

543626

268542

adat

fotó

42

Remence

544384

266256

adat

fotó

Egyéb tájelemek

1

Határátkelő

544520

271778

 

 

2

Patkányos-major

543201

272139

 

 

Országosan védett területek

1

Szúnyogházi láp

544379

271814

 

2

Kácsaági láprét

544105

270262

 

 

 

 

 

 

 

 

V á m o s s z a b a d i  t ö r t é n e t e

 

Alsóvámost régebben Vámosnak nevezték, mely vámszedési jogából eredeztethető. Első okleveles említése 1268-ból való, melyben a település „Villa Vamus”-ként szerepelt. Már akkor tartozott hozzá egy puszta, melyet Sáránsérnek (ma Sárás puszta) neveztek. A helységet a 18. században sok háborús pusztítás érte. Először Ottokár cseh király hadai dúlták fel, majd Batu kán tatár hordái tették a földdel egyenlővé. Győr 1594-es ostromakor pedig a török csapatok égették fel. Ekkor pusztult el a falu fából készült temploma is, mely még 1330-ban épült. Az 1332.-1337.évi pápai adószedők tizedjegyzékeiben említik "Wamus" ( Vámos ) falu templomát. Mátyás király 1466-ból származó leiratából tudjuk, hogy Vámos és környéke akkoriban a győri káptalan birtoka volt. Később ez a terület a Héderváryak és a Viczayak tulajdonába került. Az itt élők a 17. század második felében a lutheránus vallást követték. Ezért 1660-ban Héderváry János győri kanonok felszólította a vámosiakat, hogy térjenek át a katolikus hitre, s ha ezt nem teszik költözzenek el . Emiatt sokan kerestek új otthont a szomszédos Újfaluban, valamint Csiliz- és Csallóköz más helységeiben. A 19. század második felében rendszeresen árvíz pusztított Vámoson, melyek közül az 1896. évi volt a legnagyobb. Ekkor a falu összes háza és a templom is vízben állt. A 20. század két világháborúja nyomorúságot hozott a településre. 1945 után földet osztottak, és Sárás pusztán a Székeskáptalan birtokát is elvették. 1950-ben Alsóvámos egyesült Győrszabadival, melyet régebben Zabodinak hívtak. A falu neve onnan eredeztethető, hogy az itt élőknek volt egy olyan kiváltságuk, melynek értelmében szabadon halászhattak és vadászhattak. Amit a Vámostól elválasztó holt ágon átvitték az elejtett állatokat, már vámot kellett fizetniük. Ebből pedig Alsóvámos elnevezése ered. Feljegyzések szerint Zabadit és vidékét már a tatárok feldúlták. Továbbá léteznek olyan okmányok is, melyek bizonyítják, hogy a falut Győr 1594-es ostromakor teljesen megsemmisítették a törökök. Szabadiban is közel 200 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy újra emberlakta vidék lehessen. 1658-ban az összeírók még csak egy lakott-, négy egész- és két félhelyes pusztatelket tudtak feljegyezni. 1727-ben is csupán tizenkét jobbágy- és zsellércsalád élt itt. Alsóvámoshoz hasonlóan, Szabadin is gyakran pusztított árvíz. Az 1850-től 1899-ig tartó időszakban a település majdnem öt alkalommal került víz alá. 1924-ben tűzvész áldozata lett a falu legtöbb háza. Ennek következtében alakult meg az "Önkéntes Tűzoltótestület", melyet 1950-ben újjászerveztek, 1956- ban pedig korszerűsítették felszerelését. Versenyeken vettek részt, s nagyon szép eredményeket értek el. Szabadihoz is – mint Vámoshoz – tartozott egy puszta, melyet Szúnyogházának, másképpen Lencseházának neveztek. Ez a vidék 1924-ig a Wenckheim grófok birtoka volt; majd a Khuen-Héderváry család tulajdona lett. 1950-ben Győrszabadi egyesült Alsóvámossal, s az újonnan létrejött falut Vámosszabadira keresztelték. 1954-ben árvíz okozott problémákat Vámosszabadin. Július 15-én kora délután verték félre a harangot, mellyel kitelepülésre szólították fel a lakosságot. A települést újjá kellett építeni. 1959-ben alakították meg az „Egyetértés Termelőszövetkezet-et, mely 1975-ben egyesült a győri "Kossuth Termelőszövetkezet"-tel. 1969-ben a Vámosszabadihoz tartozó Sáráspusztát Győrhöz csatolták. Ekkor a település lélekszáma, valamint területe is csökkent. 1977-ben megszűnt a helység önálló tanácsa, s Kisbajcs Község Közös Tanácsának lett társközsége. Ez a közjogi állapot 1990. szeptember 30-ig tartott, Vámosszabadi önálló önkormányzattal rendelkező település lett. (Forrás: vamosszabadi.hu)

 

 

 

 


MINDENSZENTEK TEMPLOM


 

Az egyedi tájérték megnevezése              

Vámosszabadi Mindenszentek templom

Település neve                                                  

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         1.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti ETÉ

1.1. Települési ETÉ

1.1.2.1. Templom

Pontos helyszín                                                                                                    

Vámosszabadi Fő utca Temető utca sarka.

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő

                                               Római Katolikus Egyház       

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

A templom meglétére utaló írást a Fehér Codofikát Diplomában 1268-ból találunk, és itt említik ez első papot is, akit Mihálynak hívtak. Ettől kezdve a templomot a török hadjáratok során többször részben illetve teljesen megsemmisítették. 1721-ben került a templom sekrestye bejárata feletti zárt ablaknyílásba helyezett értékes kegytárgy, a Világ Királynője című, trónon ülő Mária szobor. 1771 körűi került az Egyházközségbe egy szobor, amit Kolozsvári Boldogságos Szűznek neveztek el 189l-ben került a templomban a lourdes-i Mária szobor, a Jézus Szíve és a Szűz Mária szent szíve szobor adományként Az I. Világháborúban a templomban lévő három harangból kettőt elvittek, melyeket 1928-ban egy soproni műhelyben egy 425 kg-os, és 228 kg-ossal pótoltak. A templom jelenlegi orgonáját 1914-ben készítették Kemenesi Sándor szombathelyi orgonaépítőnél. A templom teljes felújítása 1993-ban történt a környékbeliek és a helyi önkormányzat segítségével.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1721

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő                   

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás, és tájékoztató tábla, www.vamosszabadi.plebania.hu

Adatfelvétel időpontja                                     

2006

 

 

 

 


HŐSI EMLÉKMŰ


 

Az egyedi tájérték megnevezése       

Hősi emlékmű

Település neve                                                  

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         2.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti ETÉ

 

1.1. Települési ETÉ

1.1.4.4. Síremlék

1.1.8.2. Emlékliget

 

Pontos helyszín                                                                                                    

Vámosszabadi Fő utca Temető utca sarka. a templom oldala

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Vámosszabadi

Kezelő

                                               Önkormányzat Vámosszabadi           

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

A templom déli oldalánál parkosított területen található a két hősi emlékmű. Az első világháborús kő-emlékmű felső részét dombormű díszíti. Alatta a vésett felirat:”1914-1918 MEGHALTAK A HAZÁÉRT” és a halottak nevei, 29 személy. A második világháborús emlékmű fekete márványból készült, oszlop-szerű kialakítással, rajta 31 személy nevének aranyozott vésete található.  A parkot nyírfák (Betula), erdei fenyők (Pinus) és oszlopos tuják (Thuja) alkotják.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő                   

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja                                     

2006

 

 

 


EMLÉKPARK


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Vámosszabadi emlékpark

Település neve                                                  

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         3.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti ETÉ

 

1.1. Települési ETÉ

1.1.1.5. Szobor

1.1.8.2. Emlékliget

Pontos helyszín

Vámosszabadi Rét utca, Galántai út kereszteződése

Helyrajzi szám

Vámosszabadi belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Vámosszabadi

Kezelő

                                               Önkormányzat Vámosszabadi

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

Kő emlékoszlop, rajta Vámosszabadi címere. Örökzöldekkel parkosítva (idősebb lucfenyők, tuják, és körben nyírt fagyal sövény).  

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő       

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2004

 

 

 


SZABADI TEMETŐ


 

Az egyedi tájérték megnevezése       

Szabadi temető

Település neve                                                  

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                          4.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti ETÉ

1.1. Települési ETÉ

1.1.4.3. Régi temető

Pontos helyszín                                                                                                    

Vámosszabadi Galántai utca.

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                     

                                               Római Katolikus Egyház

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

Régi temető, parkosított környezetben, modern ravatalozóval.

           

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja                                     

2006

 

 

 


CZEBE-FÉLE KERESZT


 

Az egyedi tájérték megnevezése       

Czebe-féle kereszt (=Temetői kereszt)

Település neve                                                  

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                          5.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti ETÉ

1.1. Települési ETÉ

1.1.2.5. Feszület

Pontos helyszín                                                                                                    

Vámosszabadi Galántai utca.

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                     

                                               Római Katolikus Egyház

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

A temetőben kő hálakereszt áll, melyen márvány-lapba vésett aranyozott felirat a következő: „DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS” A talapzaton is márványtáblát rögzítettek az emlékműhöz, melyen ez áll: „NÉHAI CHEBE IMRE VOLT PLÉBÁNOS KEGYES HAGYATÉKÁBÓL FELÁLLÍTVA 1891 / RÉTHI GYŐR / FELÚJÍTVA 2003

           

Kor, keletkezés időpontja

                                               1891

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja                                     

2006

 

 

 


VÁMOSI TEMETŐ


 

Az egyedi tájérték megnevezése       

Vámosi temető

Település neve                                                  

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                          6.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti ETÉ

1.1. Települési ETÉ

1.1.4.3. Régi temető

Pontos helyszín                                                                                                    

Vámosszabadi Temető utca, Vámosi krt. kereszteződésében.

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                     

                                               Római Katolikus Egyház

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

Régi temető modern ravatalozóval, gyéren fásítva. A kerítés mellet középkorú erdei fenyősor, beljebb elszórtan tuják és lucfenyők találhatók.

           

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja                                     

2006

 

 

 


HÍVEK KERESZTJE


 

Az egyedi tájérték megnevezése       

Hívek keresztje (=Temetői kereszt)

Település neve                                                  

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                          7.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti ETÉ

1.1. Települési ETÉ

1.1.2.5. Feszület

Pontos helyszín                                                                                                    

Vámosszabadi Temető utca, Vámosi krt. kereszteződésében.

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                     

                                               Római Katolikus Egyház

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

A temető közepén áll egy műkő kereszt korpusszal és Mária domborművel körülötte ősi sírkövek maradványai. A talapzatára márványtáblát erősítettek, melyen aranyozott véset felirat: „ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET, AKI ÉNBENNEM HISZEN HA MEGHAL IS, ÉL. ISTENBEN ELHUNYT VÁMOSI HÍVEK HAGYOMÁNYÁBÓL 1861 ÉVBEN / FELÚJÍTVA: 2003”

           

Kor, keletkezés időpontja

                                               1861

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Felújított, nem veszélyeztetett

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja                                     

2006

 

 

 


FÜZES UTCAI KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Füzes utcai kereszt

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                          8.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti ETÉ

 

1.1. Települési ETÉ

1.1.2.5.  Vallás (feszület)

1.1.4.4. Síremlék

 

Pontos helyszín

Vámosszabadi Füzes utca.

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi Belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház; Önkormányzat Vámosszabadi

Kezelő

                                               Római Katolikus Egyház; Önkormányzat Vámosszabadi

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Márvány talapzaton műkő kereszt korpusszal, Máriával, melynek felirata nehezen olvasható: „DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS / KI ÉRETTÜNK A KERESZTEN MEGHALT / EMELTETETT A VÁMOS KÖZSÉG ADAKOZÁSÁBÓL 1861-BEN AZ ISTEN SZENT NEVE DITSÉRETÉRE” A kereszt előtt egy ősi síremlék is áll, melynek teljesen elmosódott a felirata. Mindez egy látvány-tó partján, parkosított környezetben.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1861

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Kopott állapotú                      

Szükséges intézkedés

                                               Legalább a feliratok rekonstrukciója szükségszerű lenne.

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja                                                     

2006

 

 

 

 

 


SZABADI ÚTI KERESZT


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Szabadi úti kereszt

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                          9.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti ETÉ

1.1. Települési ETÉ

1.1.2.5.  Vallás (feszület)

 

Pontos helyszín

Vámosszabadi, Szabadi út, a falu eleje.

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                    Műkő kereszt korpusszal a talapzatán márvány táblába vésett festetlen felirat:”DÍCSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS / MINDÖRÖKKÉ ÁMEN / 1908-1978 A kegytárgy kerítéssel körbevett, mellette diófa (Juglans regia) áll.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1908

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja                                                     

2006

 

 

 

 


MILLENNIUMI EMLÉKKERESZT


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Millenniumi emlékkereszt

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         10.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti ETÉ

 

1.1. Települési ETÉ

1.1.8.2. Emlékliget

 

1.4. Történelmi esemény ETÉ

1.4.3. Emlékmű

Pontos helyszín

Vámosszabadi Kossuth Lajos utca.

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Vámosszabadi

Kezelő

                                               Önkormányzat Vámosszabadi

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

A kettős fakereszt parkosított környezetben, a Vámosszabadi haranglábtól nem messze található.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               2000

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja                                     

2006

 

 

 


HARANGLÁB


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Vámosszabadi harangláb

Település neve                                                  

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         11.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti ETÉ

 

1.1. Települési ETÉ

1.1.1.5. Szobor

1.1.8.2. Emlékliget

1.1.2.3. Harangláb

1.1.2.5. Feszület

1.1.4.4. Síremlék

Pontos helyszín

Vámosszabadi Kossuth Lajos utca

Helyrajzi szám

Vámosszabadi belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Vámosszabadi; Római Katolikus Egyház

Kezelő

                                               Önkormányzat Vámosszabadi; Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   1960-ban építették a haranglábat két haranggal. A harangláb elé 1907-ben a Szabadi hívek egy kő keresztet emeltettek. Az 1900-as évek közepén egy felújítás alkalmával itt helyezték el az I. Világháborúban elhunyt hősök emléktábláját.         

Kor, keletkezés időpontja

                                               1960; 1907

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Kopott állapotban

Szükséges intézkedés

                                               Tatarozás

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás, és tájékoztató tábla

Adatfelvétel időpontja     

2007

 

 

 

 

 


OROSS-FÉLE MÁRIA-KEGYHELY


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Oross-féle Mária-kegyhely

Település neve                                                  

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         12.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti ETÉ

1.1.2. Vallás

1.1.2.6. Védőszent szobor

Pontos helyszín

Vámosszabadi legelőn, Oross Gábor gyümölcsösének szélén

Helyrajzi szám

Vámosszabadi

Tulajdonos

                                               Oross Gábor

Kezelő

                                               Oross Gábor

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Vágott kőlapokból építtetett torony, benne fém dombormű ami Máriát ábrázolja a kis Jézussal. Aranyozott vésete: „MÁRIA SEGÍTS” A hátulján a felirat: „EMELTETTE OROSS GÁBOR ÉS CSALÁDJA” (Ososs Gábor egy helyi mezőgazdasági vállalkozó, akinek a környékbeli települések határában vannak a földjei)

Kor, keletkezés időpontja

                                               2005

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Újszerű állapotban

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2009

 

 

 


ÚTI BOLDOGASSZONY KEGYHELY


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Úti Boldogasszony kegyhely

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         13.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték – 1.1. Települési egyedi tájérték – 1.1.2.6.  Vallási (védőszentek szobra)

Pontos helyszín

Győr felől a 14-es úton, a falu elején (Győri út).

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Az út szélén téglából rakott oszlop, tetején kettős kereszt. Oldalán dombormű, ami álló Mária alakot ábrázol, karján a kis Jézussal.

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2006

 

 

 

 

 


KIKÖTŐI-ALLÉ ÉS MELLÉKE A LÁPRÉTEKKEL


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Vámosszabadi Kikötői-allé  és melléke a láprétekkel

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         15.

Típusa           

1.2. Közlekedési ETÉ

1.2.5. Útmenti fasoros

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4. Vízrajzi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

Pontos helyszín

A falutól É-ra, a Duna utca folytatásaként, az árvízvédelmi töltésig.

Helyrajzi szám

Vámosszabadi 0155; 0157/1; 0159/10;0140/11; 0331/17

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Vámosszabadi (út); a többi magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Vámosszabadi; magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Kultúrtörténeti értéke – Ez az út vezetett a Trianon előtti időkben a dunai kikötőhöz, ahol kompátkelő is működött. Biológiai értéke – Őshonos fa- és cserjefajokból álló út menti bokros sövény, illetve fasor (allé), mely természetes úton jött létre. Tájképi értékén felül fontos ökológiai un. zöldfolyosó szerepet is játszik: a Duna hullámteret köti össze a Szavai-holtággal. Védett madarak fontos fészkelő- és táplálkozó helye. Az út menti mocsár- és láprétek, mocsarak rendkívül jelentős, rohamosan fogyatkozó növény- és állattársulások helyei.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: a gyepek feltörése, cserjeirtás

Szükséges intézkedés

                                   A további gyepfeltörések megakadályozása, vízellátás biztosítása, az út menti bokros un. „kipucolásának” megakadályozása, fakivágások mellőzése.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 


NYISZTER-ALLÉ


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Nyiszter-allé

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         16.

Típusa           

1.2. Közlekedési ETÉ

1.2.5. Útmenti fasoros

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

 

Pontos helyszín

A falutól D-re, megközelíthető Győrújfalu, illetve Sárás felől, valamint az Örömkő-lapos felől.

Helyrajzi szám

Vámosszabadi 0271; 0272/3; 0272/4; 0272/5C

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Vámosszabadi; Bácsai Agrár Rt.; magántulajdon

Kezelő                                                                                       

                                               Önkormányzat Vámosszabadi; Bácsai Agrár Rt.; magán

                                                                                                                           

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Őshonos fa- és cserjefajokból álló út menti bokros sövény, illetve fasor (allé), mely természetes úton jött létre. Tájképi értékén felül fontos ökológiai un. zöldfolyosó szerepet is játszik: a Remencét köti össze a Lajmával. Védett madarak fontos fészkelő- és táplálkozó helye. Az idők során a növényzet úgy elburjánzott, hogy mára már csak gyalogosan járható.

                                                                                                 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: cserjeirtás

Szükséges intézkedés

                                   Az út menti bokros un. „kipucolásának” megakadályozása, fakivágások mellőzése.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 

 

 

 

 

 


TÖLÖSI KISVASÚTI ÚT


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Tölösi-allé

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         17.

Típusa           

1.2. Közlekedési ETÉ

1.2.5. Útmenti fasoros

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

 

Pontos helyszín

A falutól ÉK-re, Patkányos-pusztától a Szavai-csatornán át, Tölös-pusztáig tart.

Helyrajzi szám

Vámosszabadi 0113; 0299/4

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Vámosszabadi; magántulajdon

Kezelő                                                                                       

                                               Önkormányzat Vámosszabadi; magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Kultúrtörténeti értéke – Ez az út hajdan uradalmi kisvasút volt. A Trianon előtti időkben a Dunát Patkányos-pusztával, Tölös-pusztával és Zámollyal, azaz a Mosoni-Dunával kötötte össze. Biológiai értéke – Őshonos fa- és cserjefajokból álló út menti bokros sövény, illetve fasor (allé), mely természetes úton jött létre. Tájképi értékén felül fontos ökológiai un. zöldfolyosó szerepet is játszik: a Duna hullámteret köti össze a Szavai-holtággal, és a Tölös-erdővel. Védett madarak fontos fészkelő- és táplálkozó helye. A tájérték egy része Győrzámoly községhatárhoz tartozik. Az idők során a növényzet úgy elburjánzott, hogy mára már gyalogosan is nehezen járható.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: cserjeirtás

Szükséges intézkedés

                                   Az út menti bokros un. „kipucolásának” megakadályozása, fakivágások mellőzése.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 

 


BÁCSAI-HOLTÁG


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Bácsai-holtág (Eszterge)

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                          21.

Típusa           

2.Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A falut ketté szeli, és attól D-re folyik tovább, Bácsa felé.    

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi 02/1, 058/1, 058/2, 058/3, 058/4, 058/6, 058/9, 058/12, 058/13, 058/14, 058/15, 058/16, 058/17, 058/18, 058/19, 058/20

 

Tulajdonos                            Magyar Államkincstár; Önkormányzat Győr; Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

                                  

Kezelő                                    Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság; Önkormányzat Győr; Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

                                  

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

A Mosoni-Duna holtága, régi nevén Eszterge. A hajdani Duna-ág jelenleg belvízlevezető csatornaként funkcionál. A nádasokkal, gyékényesekkel szegélyezett, néhol kiszélesedő holtág, számos védett növény- és állatfaj élőhelye. A tündérrózsás és tündérfátyolos hínártársulás, valamint számos védett madárfaj miatt országos jelentőségű védettségre tervezett terület, valamint NATURA-2000 terület.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Fő veszélyeztető tényezők: partok feltöltése, permet- és műtrágya bemosódás, partrendezés, talajvízszint csökkenése.

Szükséges intézkedés

                                   A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrás, a parti sávok természetesen hagyása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 

 


BORBA-ÉR 


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Borba-ér, (Borba-holtág)

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         27.

Típusa           

2.Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

 

Pontos helyszín

A 14-es főút mellett fut közvetlenül, a falu NY-i oldalán.      

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi 019/5; 019/6; 026/2; 037/2; 038; 052; 054; 055

Tulajdonos

                                   Magyar Államkincstár; Önkormányzat Győr; Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

Kezelő

                                   Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság; Önkormányzat Győr; Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

Az Erdőalji és Gyepföldek belvizeit vezeti le. A Kácsaági mocsárréttől a 14-es út menti mocsárerdők alján vezet egészen Vámosszabadi belterületébe, ott torkollik a befogadóba. A nádasokkal, gyékényesekkel szegélyezett, néhol kiszélesedő holtág, számos védett növény- és állatfaj élőhelye. A tündérrózsás és tündérfátyolos hínártársulás, valamint számos védett madárfaj miatt országos jelentőségű védettségre tervezett terület, valamint NATURA-2000 terület.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                    Fő veszélyeztető tényezők: partok feltöltése, permet- és műtrágy bemosódás, partrendezés, talajvízszint csökkenése.

                                           

Szükséges intézkedés

                                               A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrás, a parti sávok természetesen hagyása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 


KÁCSAÁGA-LAPOS


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Kácsaága-lapos (Kácsaági-holtág)

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         28.

Típusa           

2.Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

 

Pontos helyszín

A falutól É-ra, a 14-es főút K-i oldalán.             

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi 087/2b, c; 091/a; 095/1; 095/2; 0120/1; 0120/9; 0120/10

Tulajdonos

                                   Önkormányzat Győr; Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

Kezelő

                                   Önkormányzat Győr; Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

A Kácsaága egy hajdani Duna-ág maradványa, holtág, melyet rekettyefűz-bokorligetek, láp- és mocsárrétek, üde rétek kísérnek. A Kácsaági és Iskolaföldi dűlőkből gyűjti a fakadó vizeket, és a Kácsaági-réten, több kisebb ágával egyesülve, a Borba-csatornánál végződik. Fele-részben „ex lege láp”, védett terület. (076 hrsz) Részben Országos Ökológiai Hálózat is.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Fő veszélyeztető tényezők: partok feltöltése, permet- és műtrágya bemosódás, partrendezés, talajvízszint csökkenése, gyepfeltörés.

                                           

Szükséges intézkedés

                                               A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrás, a parti sávok természetesen hagyása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

                                                                                          

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 

 


KEREKNÁD-LAPOS


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Kereknád-lapos (Bikaörvényi-lapos)

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         22.

Típusa           

2.Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A falutól NY-ra, a 14-es főút K-ioldalán, a tsz-major mögött          

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi 059/22, 26, 27, 28, 29, 30, 31; 0186/ 4, 5, 6; 0202/4; 0183/11b;

Tulajdonos

                                   Önkormányzat Győr; Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

Kezelő

                                   Önkormányzat Győr; Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

Egy hajdani Duna-ág maradványa, holtág, melyet természetes bokorfüzesek, és nádasok kísérnek. A Hosszú-völgyi, a Kereknádi, és Szabadi dűlők fakadó vizeit gyűjti össze, és a Vámosszabadi Meggyeskertnél torkollik a befogadóba.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Fő veszélyeztető tényezők: partok feltöltése, elszántás, permet- és műtrágya bemosódás, partrendezés, gyepfeltörés.

Önkormányzati állásfoglalás

                                              

Szükséges intézkedés

                                               A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrás, a parti sávok természetesen hagyása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 

 

 


KIS-ÉR


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Kis-ér (Kisér-lapos; Kiséri-holtág)

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         26.

Típusa           

2.Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A falutól É-ra, a Kökényszeg utca mellett.         

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi 09/1; 017/2, 4, 9, 10; 015/22; 015/21b; 09/17, 18; 015/10b; 015/11b; 015/12b; 015/13b; 015/14b; 015/15b; 015/2; 044/7, 8, 9

Tulajdonos

                                   Önkormányzat Győr; Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

Kezelő

                                   Önkormányzat Győr; Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

Egy hajdani Duna-ág maradványa, holtág, melyet természetes bokorfüzesek, és nádasok kísérnek. A mederben időszakosan áll víz, itt főleg legyökerező hínártársulások és mocsári növények a jellemzők. A partjain hazai nyárfajok, öreg fűzfabotlók és cserjések kísérik. A Nyiszteri és az Ivánháti dűlők fakadó vizeit vezeti el árvizes időszakban, amúgy az év nagy részében szárazon áll. A Szavai-holtágat köti össze a Borba-érrel.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, feltöltés, műtrágya- és permetszer-bemosódás, talajvízszint csökkenés, vízutánpótlás hiánya, partrendezés, gyepfeltörés.

 

Szükséges intézkedés

                                               A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrás, a parti sávok természetesen hagyása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 

 


KÖRTE-LAPOS


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Körte-lapos (Körte-holtág)

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         41.

Típusa           

2.Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A falutól NY-ra, a 14-es főút K-i oldalán, a tsz-major mögött         

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi 0183/12b; 0238/2; 0186/9; 0202/11

Tulajdonos

                                   Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

Kezelő

                                   Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

Egy hajdani Duna-ág maradványa, holtág, melyet természetes bokorfüzesek, és nádasok kísérnek. A mederben időszakosan áll víz, itt főleg legyökerező hínártársulások és mocsári növények a jellemzők. A partjain hazai nyárfajok, öreg fűzfabotlók és cserjések kísérik. Nevét alakjáról kapta, mert felülről körte alakja van.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, feltöltés, műtrágya- és permetszer-bemosódás, talajvízszint csökkenés, vízutánpótlás hiánya, partrendezés, gyepfeltörés.

                                           

Szükséges intézkedés

                                               A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrás, a parti sávok természetesen hagyása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 

 


LAJMA


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Vámosszabadi Lajma (Lajmák)

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         37.

Típusa           

2.Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A falutól DNY-ra, Győrújfalu felé.

Helyrajzi szám

Vámosszabadi 0214/21

Tulajdonos

                                               Tulajdonviszony rendezetlen

Kezelő                                                               

                                               Bácsai Agrár Rt. Győr

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Alsó-Szigetközben, a dunaszegi után, a második legjelentősebb morotva. Győrújfaluhoz tartozik a nagyobbik része, mintegy 30 hektár (Vámosszabadihoz 12 ha). A holtággá vált hajdani Duna-ágból mára csak keskeny vizű csatorna maradt, amit Lajmák-csatornának hívnak, ezt követi, a terület túlnyomó részét kitevő nádas (22 ha), amely jelentős madárélőhely. Az egészet bokorfüzesek és fehér fűz ligeterdők szegélyezik. Védelemre tervezett, és Natura 2000 terület.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, feltöltés, talajvízszint csökkenés, vízutánpótlás hiánya.

Szükséges intézkedés

                                   A mentett oldali vízpótló rendszerre történő rákötés.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2004

 

 

 


LEGELŐSZÉLI-LAPOS


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Legelőszéli-lapos (Legelőszéli-holtág)

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         24.

Típusa           

2.Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A falutól K-re, a Vámosi-legelőszélén, a Szavai-holtág mellett

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi 0183/12b; 0238/2; 0186/9; 0202/11

Tulajdonos

                                   Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

Kezelő

                                   Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

Egy hajdani Duna-ág maradványa, holtág, melyet természetes bokorfüzesek, és nádasok kísérnek. A mederben időszakosan áll víz, itt főleg legyökerező hínártársulások és mocsári növények a jellemzők. A partjain hazai nyárfajok, öreg fűzfabotlók és cserjések kísérik.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, feltöltés, műtrágya- és permetszer-bemosódás, talajvízszint csökkenés, vízutánpótlás hiánya, partrendezés, gyepfeltörés.

                                           

Szükséges intézkedés

                                               A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrás, a parti sávok természetesen hagyása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 

 


NYISZTER-LAPOS


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Vámosszabadi Nyiszter-lapos (Ivánháti-lapos)

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         19.

Típusa           

2.Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A falutól DNY-ra, Sárás-pusztánál

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi 0269/1; 0275/26b; 0272/5c; 0247/; 0272/3

Tulajdonos

                                   Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

Kezelő

                                   Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

Egy hajdani Duna-ág maradványa, holtág, melyet természetes bokorfüzesek, és nádasok kísérnek. A mederben időszakosan áll víz, itt főleg legyökerező hínártársulások és mocsári növények a jellemzők. A partjain hazai nyárfajok, öreg fűzfabotlók és cserjések kísérik. A Nyiszteri és az Ivánháti dűlők fakadó vizeit vezeti el árvizes időszakban, amúgy az év nagy részében szárazon áll. Tájképi értékén felül fontos ökológiai un. zöldfolyosó szerepet is játszik: a Révfalui-csatornát, a Nyiszteri-allét és az Örömkő-lapost köti össze

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, feltöltés, műtrágya- és permetszer-bemosódás, talajvízszint csökkenés, vízutánpótlás hiánya, partrendezés, gyepfeltörés.

                                           

Szükséges intézkedés

                                               A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrás, a parti sávok természetesen hagyása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 

 


ÖRÖMKŐ-HOLTÁG


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Vámosszabadi Örömkő-holtág (=Örömkő-lapos, Örömkő-csatorna)

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         18.

Típusa           

2.Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A falutól NY-ra

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi 0214/ 16, 19, 20; 0247; 0272/6b; 0266

Tulajdonos

                                   Bácsai Agrár Rt. Győr; Magyar Államkincstár

Kezelő

                                   Bácsai Agrár Rt. Győr; ÉDUKÖVIZIG

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

Egy hajdani Duna-ág maradványa, holtág, melyet természetes bokorfüzesek, és nádasok kísérnek. A partjain hazai nyárfajok, öreg fűzfabotlók és cserjések kísérik. Tájképi értékén felül fontos ökológiai un. zöldfolyosó szerepet is játszik: a Zámolyi-csatornából ágazik le, és összeköti a Tölös-erdőt a Lajmai mocsárral. A Tölös Alsó-Szigetköz egyik legjelentősebb tölgy-kőris-szil-ligeterdeje, természeti terület, a Lajma védelemre tervezett, NATURA 2000 terület. A tájérték egy része Győrzámolyhoz tartozik.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, feltöltés, műtrágya- és permetszer-bemosódás, vízutánpótlás hiánya, partrendezés, gyepfeltörés.

Szükséges intézkedés

                                               A parti sávok természetesen hagyása, a vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 

 

 


PAPRÉT-LAPOS


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Paprét-lapos, a Rókási-erdővel (Papréti-holtág)

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         29.

Típusa           

2.Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

 

Pontos helyszín

A falutól ÉK-re, a Szavai-holtágba D-ről torkollik.  

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi 0102; 0118/2, 5; 0119; 0120/18, 20; 095/16b,c, 17, 18b, 19b, 20b; 0110; 0112/4

Tulajdonos

                                   Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

Kezelő                                                               

                                   Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

A Paprét-lapos egy hajdani Duna-ág maradványa, holtág, melyet rekettyefűz-bokorligetek, láp- és mocsárrétek, üde rétek kísérnek. Körül veszi a Rókási-erdőt, amely egy nemesnyáras erdő, számos védett madár (pl. egerész ölyv) fészkelő helye. Tájképi értékén felül fontos ökológiai un. zöldfolyosó szerepet is játszik: a Kácsaági-csatornától indul, és a Szavai-csatornába torkollik.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Fő veszélyeztető tényezők: partok feltöltése, permet- és műtrágya bemosódás, partrendezés, talajvízszint csökkenése, gyepfeltörés.

Szükséges intézkedés

                                   A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrás, a parti sávok természetesen hagyása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

                                                                                          

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 

 


PATKÁNYOSI-LAPOS


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Patkányosi-lapos (Patkányosi-holtág)

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         31.

Típusa           

2.Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

 

Pontos helyszín

A falutól ÉK-re, a Szavai-holtágba É-ról torkollik.  

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi 0136/2b; 0136/3; 0300; 0312;  0299/7b;

Tulajdonos

                                   Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

Kezelő                                                               

                                   Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

A fakadó vizek elvezetésére szolgáló csatorna, természetes parti növénytársulással. A mederben időszakosan áll víz, itt főleg legyökerező hínártársulások és mocsári növények a jellemzők. A partjain hazai nyárfajok, öreg fűzfabotlók és cserjések kísérik (zselnice, kökény, galagonya, csíkos kecskerágó, kánybangita stb). Tájképi értékén felül fontos ökológiai un. zöldfolyosó szerepet is játszik: a Tölösi-allét és a Patkányosi tavakat köti össze a Szavai-holtággal.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Fő veszélyeztető tényezők: partok feltöltése, permet- és műtrágya bemosódás, partrendezés, talajvízszint csökkenése, gyepfeltörés.

Szükséges intézkedés

                                   A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrás, a parti sávok természetesen hagyása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

 

                                                                                          

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 

 


RÉVFALUI-HOLTÁG


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Révfalui-holtág, a Sárási- és Örömkői-erdőkkel

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         20.

Típusa           

2.Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

 

Pontos helyszín

A falutól ÉK-re, a Szavai-holtágba É-ról torkollik.  

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi 0243; 0276; 0247; 0278/1; 0277/5; 0278/1

Tulajdonos                                                                                          

                                   Államkincstár; Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

Kezelő                                                               

                                   ÉDUKÖVIZIG; Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

A hajdani Duna-ág ma holtág, fő funkcióját tekintve, a fakadóvizek elvezetésére szolgáló csatorna. A mederben lebegő- és gyökerező hínártársulások, a szegélyen nádas és gyékényes, a partján természetes cserjés kíséri. Két nyáros erdőt is érint: a Sárási-erdő, egy homoki nyáros, az Örömkői-erdő egy nemesnyáros ártéri erdő. Tájképi értékén felül fontos ökológiai un. zöldfolyosó szerepet is játszik: A Bácsai csatornától kezdve kapcsolata van a Kereknádi- majd Körte-laposokkal, ezután érinti a Örönkői-erdőt, mint természeti területet, ezután találkozik az Örömkői- és Nyiszteri-csatornákkal, majd kiágazik belőle a Duna-lapos, és végül mindezt összeköti a Mosoni-Duna hullámtérrel. A tájérték kisebb része Győr településhatárba tartozik.

 

Kor, keletkezés időpontja – Nem ismert

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége – Fő veszélyeztető tényezők: partok feltöltése, permet- és műtrágya bemosódás, partrendezés, talajvízszint csökkenése, gyepfeltörés.

                                  

Szükséges intézkedés – A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrás, a parti sávok természetesen hagyása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

                                              

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 


REMENCE-HOLTÁG


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Remence-holtág

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         42.

Típusa           

2.Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

 

Pontos helyszín

A falutól D-re, a 14-es főút keresztezi.                

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi 0256/24b; 0256/25b; 0256/26b; 0256/27b; 0256/29b; 0256/30b; 0256/31b; 0256/33b; 0256/34b; 0261/3b; 0261/4b; 0261/7b; 0261/12b; 0263/10a; 0263/10b; 0263/10c; 0263/125; 0263/126; 0263/127; 0263/128; 0263/129; 0263/130; 0253/2;

Tulajdonos

                                   Államkincstár; Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

Kezelő                                                               

                                   ÉDUKÖVIZIG; Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

A hajdani Duna-ág ma holtág, fő funkcióját tekintve, a fakadóvizek elvezetésére szolgáló csatorna. A mederben lebegő- és gyökerező hínártársulások, a szegélyen nádas és gyékényes, a partján természetes cserjés és ligeterdő kíséri. Tájképi értékén felül fontos ökológiai un. zöldfolyosó szerepet is játszik: a Bácsai-holtágat köti össze a Remence-erdővel, illetve a Révfaui-holtággal.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Fő veszélyeztető tényezők: partok feltöltése, permet- és műtrágya bemosódás, partrendezés, talajvízszint csökkenése, gyepfeltörés.

Szükséges intézkedés

                                   A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrás, a parti sávok természetesen hagyása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

                                                                                          

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 


SZAVAI-HOLTÁG


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Szavai-holtág (Szavai-főcsatorna; Szávai-főcsatorna))

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         30.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A falu É-i részén, a Vámos – Nagybajcs településközi műút keresztezi.

Helyrajzi szám                                                                               

Vámosszabadi 08/1; 08/2; 09/1; 068/9; 069/15; 0120/1; 0136/12; 0136/10

Tulajdonos

                                   Magyar Államkincstár; magántulajdon

Kezelő                                                               

                                   ÉDUKÖVIZIG; magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Egész Alsó-Szigetközön végigvonuló vízgyűjtő főcsatorna, amely egy hajdani Duna-ágból lett kialakítva. Vámosszabadi szakaszán néhol csak keskeny parti nádas kíséri, néhol természetes fehér fűz ligeterdők, a mederben lebegő hínaras és  tündérfátyolos gyökerező hínártársulásokkal. Tájképi értékén felül fontos ökológiai un. zöldfolyosó szerepet is játszik: Ásványrárótól a Mosoni-Duáig számos értékes természeti területet köt össze.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, feltöltés, talajvízszint csökkenés, vízutánpótlás hiánya.

Szükséges intézkedés

                                   A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 

 

 


VONYÁGA-LAPOS


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Vonyága-lapos (Vonyága-holtág)

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         25.

Típusa           

2.Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A falu É-i részén, a Kikötői út keresztezi

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi 06/3b, 4b, 5b; 0156

Tulajdonos

                                   Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

Kezelő

                                   Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

Egy hajdani Duna-ág maradványa, holtág, melyet természetes bokorfüzesek, és nádasok kísérnek. A mederben időszakosan áll víz, itt főleg legyökerező hínártársulások és mocsári növények a jellemzők. A partjain hazai nyárfajok, öreg fűzfabotlók és cserjések kísérik. Egy évtizede még hatalmas mocsárrétek övezték, melyek mára a töredékükre csökkentek.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, feltöltés, műtrágya- és permetszer-bemosódás, talajvízszint csökkenés, vízutánpótlás hiánya, partrendezés, gyepfeltörés.

 

Szükséges intézkedés

                                               A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrás, a parti sávok természetesen hagyása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 

 

 


BÉNASZEGI-TÓ


 

Az egyedi tájérték megnevezése             

Bénaszegi-tó

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         33.

Típusa           

2. Természeti képződmény

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.4. Táplálkozóhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín

A falu É-i szélén, a Széchenyi utca és Duna utca kereszteződésében.

Helyrajzi szám

Vámosszabadi belterület

Tulajdonos

                                              

Kezelő

                                              

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Néhány éve létesítették oly módon, hogy a Bácsai-holtág melletti mélyfekfésű területet kikotorták. Valaha ez a terület is része volt az akkor még sokkal szélesebb Bácsai-Dunaágnak. Körülötte parkosítottak, így kellemes szabadidő-tó keletkezett.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Jó állapotú, nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés

                                   Nem szükséges

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2006

 

 

 

 


KERTALJAI-TÓ


 

Az egyedi tájérték megnevezése             

Kertaljai-tó

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         34.

Típusa           

2. Természeti képződmény

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.4. Táplálkozóhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín

A falu K-i szélén, a Széchenyi utca és Temető utca kereszteződésében.

Helyrajzi szám

Vámosszabadi belterület

Tulajdonos

                                              

Kezelő

                                              

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Felhagyott kavicsbánya-tó, melyet ma horgásztóként hasznosítanak. A part természetközeli növényzete kezd kialakulni.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Jó állapotú, nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés

                                   Karbantartás

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2006

 

 

 

 


PATKÁNYOSI-HORGÁSZTAVAK


 

Az egyedi tájérték megnevezése             

Patkányosi-horgásztavak

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         32.

Típusa           

2. Természeti képződmény

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.4. Táplálkozóhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín

A határátkelőtől NY-ra, az árvízvédelmi töltés mentén.

Helyrajzi szám

Vámosszabadi 0301/3,4,5,6

Tulajdonos

                                               Vidra Kft. Győr

Kezelő

                                              

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   A Patkányos-pusztai mély fekvésű, mocsaras területeken kotrással alakították ki a horgásztavakat. Környezetük parkosított, mellettük halász csárda található. A terület bekerített, bérhorgász-tóként üzemeltetik.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1992-1994

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Jó állapotú, nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés

                                   Karbantartás

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2006

 

 

 


BÁNYA-TÓ


 

Az egyedi tájérték megnevezése             

Vámosi bánya-tó

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         36.

Típusa           

2. Természeti képződmény

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.4. Táplálkozóhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín

A falutól K-re, a Szavai-csatorna mellett, a Vámos – Kisbajcsi településközi műút mellett.

Helyrajzi szám

Vámosszabadi 0168/6, 7, 8, 9

Tulajdonos

                                              

Kezelő

                                               Nagybajcsi Horgász Egyesület

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Felhagyott kavicsbánya-tó, melyet ma horgásztóként hasznosítanak. A part természetközeli növényzete kezd kialakulni.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Jó állapotú, nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés

                                   A parti rézsük szögét csökkenteni kellene, hogy a parti növényzet kialakulhasson.

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2006

 

 

 

 


VÁMOSI-HORGÁSZTAVAK


 

Az egyedi tájérték megnevezése             

Vámosi-horgásztavak

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         35.

Típusa           

2. Természeti képződmény

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.4. Táplálkozóhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín

A Galántai- Füzes- Szabadi- Sziget utcák által határolt terület.

Helyrajzi szám

Vámosszabadi 019/13-22; 058/20; és belterület 11;12;13;14;15/1,2;16/

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő

                                               Magán

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   A Bácsai holtág kiszélesedő természetes mocsaras részét tönkre téve, kotrással alakították ki a mesterséges tavakat. A terület bekerített, környezete parkosított, intenzív bérhorgásztóként üzemeltetett.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               90-es évek

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés

                                   Kívánatos lenne, természetközeli partok kialakítása.

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2006

 

 

 

 


VÁMOSI LEGELŐ


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Vámosi legelő

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         38.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelőhely

 

 

Pontos helyszín

A falutól K-re, a Legelőszéli-lapos mellett.

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi 0174

Tulajdonos

                                               Magántulajdonosok

Kezelő                                                                               

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Jellegzetes szigetközi marhalegelő, amit ma már állatok híjján nem legelőként, hanem kaszálóként hasznosítanak. Ezek a hajdan legközönségesebb tájelemek az elmúlt évtizedben szinte eltűntek a Szigetközből, ezért is megőrzésre érdemes.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Az utóbbi években területe jelentősen lecsökkent, a felszántások miatt. Veszélyeztetett. Fő veszélyeztető tényezők: a gyep feltörése, műtrágyázás.

 

Szükséges intézkedés

                                               A további gyepfeltörések megakadályozása, védetté nyilvánítás.

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2006

 

 

 


LEGELŐI ERDŐ


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Legelői erdő

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         23.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.1.2. Facsoport

2.1.4. Fészkelőhely

 

 

Pontos helyszín

A falutól K-re, a Legelőszéli-lapos mellett.

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi

Tulajdonos

                                               Magántulajdonosok

Kezelő                                                                               

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Természetszerű fűz-nyár-ligeterdő, galériaerdő. Alján magas talajvízálláskor megjelenik a fakadóvíz.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Jó állapotú

 

Szükséges intézkedés

                                               Természetszerű erdőgazdálkodás

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2006

 

 

 

 


KEREKNÁDI-LAPOS


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Kereknád-lapos (Bikaörvényi-lapos)

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         24.

Típusa           

2.Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A falutól NY-ra, a 14-es főút K-ioldalán, a tsz-major mögött          

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi 059/22, 26, 27, 28, 29, 30, 31; 0186/ 4, 5, 6; 0202/4; 0183/11b;

Tulajdonos

                                   Önkormányzat Győr; Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

Kezelő

                                   Önkormányzat Győr; Bácsai Agrár Rt. Győr; Egyéni

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

Egy hajdani Duna-ág maradványa, holtág, melyet természetes bokorfüzesek, és nádasok kísérnek. A Hosszú-völgyi, a Kereknádi, és Szabadi dűlők fakadó vizeit gyűjti össze, és a Vámosszabadi Meggyeskertnél torkollik a befogadóba.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Fő veszélyeztető tényezők: partok feltöltése, elszántás, permet- és műtrágya bemosódás, partrendezés, gyepfeltörés.

                                              

Szükséges intézkedés

                                               A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrás, a parti sávok természetesen hagyása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

 

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 

 


FÜZES UTCAI-TÓ


 

Az egyedi tájérték megnevezése             

Füzes utcai tó

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         40.

Típusa           

2. Természeti képződmény

1.1.8.1.2. Néppark

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín

Vámosszabadi Füzes utca.

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi Belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Vámosszabadi

Kezelő

                                               Önkormányzat Vámosszabadi

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   A vámosi falurészen kialakított parkosított terület, benne egy látványtó. Partján vízbe lógó ágú szomorú fűzfák találhatók, mellette természetes fehérnyár-ligeterdő folt.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Jó állapotú, nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés

                                   Karbantartás

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2006-2009

 

 

 


PATKÁNYOSI VADALMAFA


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Patkányosi vadalmafa

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         39.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.1.2. Facsoport

 

 

Pontos helyszín

A falutól ÉK-re, Patkányos-puszta felé, a Szavai-csatorna partján.

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő                                                                               

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Nagytermetű, öreg, bőtermő vadalmafa (Malus sylvestris)mellette két idős fekete nyárfa (Populus nigra), ami háromnak látszik, mert az egyik közvetlenül a tőből ketté ágazik. Esztétikai értékükön kívül jelentőségük az őshonos, Szigetközre jellemző fafajok genetikai állományának megőrzésében van.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Jó állapotú

 

Szükséges intézkedés

                                               Nem szükséges

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2006

 

 

 


KOSSUTH UTCAI GÓLYAFÉSZEK


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Kossuth utcai gólyafészek

Település neve

                                               Vámosszabadi

Jelzet vagy sorszám

                                                                         14.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

1.1.4 Fészkelőhely

 

 

Pontos helyszín

Kossuth u. 8.

Helyrajzi szám                                                                            

Vámosszabadi

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő                                                                               

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A fehér gólya (Ciconia ciconia) fészke egy kéményen található, amely egyedülálló a térségben, mivel mára eltűntek a fészkelésre alkalmas fedett tetejű kémények. 2009-10-ben nem volt benne költés. A gólya fokozottan védett, eszmei értéke 100 000 Ft

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Jó állapotú

 

Szükséges intézkedés

                                               Nem szükséges

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2010

 

 

 

- LAP TETEJÉRE -