Vissza Tájértékek  / Szigetköz


KISBAJCS EGYEDI TÁJÉRTÉKEI

 

 

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

FOTÓGALÉRIA

TÉRKÉP

 

 

térkép

tájérték megnevezés

koordináták

adat

fotó

EOV-x

EOV-y

1. Kultúrtörténeti értékek

1

Rózsafüzér királynéja templom

547400

267787

adat

fotó

2

Kisbajcsi temető

547507

267172

adat

fotó

3

Temetői kereszt

547550

267140

adat

fotó

4

Markos Sándor emlékpark

547408

267248

adat

fotó

5

Községháza

547580

267598

adat

fotó

6

Mária szoborfülke a bokrétafákkal

547585

267563

adat

fotó

7

Jókai utcai képoszlop

547275

267914

adat

fotó

8

Kossuth utcai parasztház

547604

267878

adat

fotó

9

Szőgyei temető

549852

268657

adat

fotó

10

Oross-féle kereszt

549827

268646

adat

fotó

2. Természeti értékek

11

Gólyafészek községháza

547572

267580

adat

fotó

12

Nagybajcsi-holtág

547833

267885

adat

fotó

13

Véneki-holtág

549890

266471

adat

fotó

14

Kisbajcsi-legelő

548117

267915

adat

fotó

15

Legelői-tó

548288

267874

adat

fotó

16

Vízmű-gyep

550085

268041

adat

fotó

17

Kenderáztató tó

547610

267522

adat

fotó

18

Gólyafészek Szőgye

549501

268085

adat

fotó

Védett területek

n1

Csápolnak

549062

268602

 

fotó

n2

Csápolnaki-holtág

549212

268172

fotó

n3

Fűgát

549596

267364

 

fotó

n4

Mosoni-Duna és hullámtere

549739

266015

 

fotó

n5

Öreg-Duna és hullámtere

549713

268513

 

fotó

n6

Szavai-holtág

547528

268049

 

fotó

n7

Nádrét

fotó

 

Az egyedi tájérték megjelölése a továbbiakban --> ET

 

 

Kisbajcs története

 

Kisbajcs a megye észak-keleti részén, Győrtől mintegy 2 km-re, észak-keleti irányban fekszik. Természet-földrajzilag a Szigetköz délkeleti szegletében helyezkedik el, ott, ahol a Mosoni-Duna és Öreg-Duna már közelítenek egymáshoz. A két folyó áradása nagyon sokszor gátat szabott, kárt okozott a földművelésnek, ezenkívül a magas belvízszinttel is szembe kellett nézni. A meglehetősen vizes, vízzárásos természeti környezet ugyanakkor sajátos tevékenységek (pl. zöldségtermesztés, állattenyésztés) helyi kialakulását tették lehetővé. A falu közlekedés-földrajzi helyzete Győr közelsége miatt kedvező. Kisbajcs Győrből a Nagybajcs felé vezető mellékútvonalon érhető el.

 

 Kisbajcsot az írott források először 1252-ben említették Baych alakban. Az elnevezés a Baj melléknévből képződött, valószínűleg „cs” kicsinyítő képző hozzáadásával. Az 1357-ben keletkezett oklevél szerint a falu már a győri püspökség birtoka volt. A Bajcsi család 1458-ban a püspöki részen a kisbajcsiaknak birtokrészeket adott el. Alig egy évtized múltán, 1466-ban Kisbajcsot curialis nemesi községként említik, amelynek birtokosai egyházi nemesek, akik a győri püspöknek a fegyvertartási és vízhalászati jogért adót fizettek.

 

 Ugyanebben az évben a kisbajcsi nemesek és a vámosiak között per folyt egy területről, s végül Hunyadi Mátyás a vámosiak javára döntött. A mohácsi csatavesztés idején a térség nagyon fontos szerepet játszott halászatilag. Ezt bizonyítja, hogy 1526-ban Nagybajcs, Kisbajcs, Bácsa és Szava helységek fegyverforgatói Oross János vezetésével a Duna átkelőit őrizték a töröktől. Az 1544-es összeírás Kisbajcsot egytelkes nemesek által lakott községként említette. Ezek a nemesek 1582-ben Győr vármegye rendeletére részt vettek a mérgesi őrhely építésében, amelynek célja a Tóköz védelme volt a török becsapásokkal szemben. Győr 1594-es ostromakor a keresztény seregek az ún. Táborhelyen, amely Kisbajcs határában található, ágyúsáncokat emeltek. A törökök másodszorra 1683-ban dúlták fel a falut, ekkor a lakosság a nehezen megközelíthető mocsaras vidéken keresett menedéket. A XVIII-XIX. század a viszonylagos gyors gazdasági fejlődés jegyében telt el.

 

 

Elsősorban a dunai malmok, de a halászat is jelentős kereseti lehetőséget biztosított. A falu lélekszáma is egyenletesen növekedett: 1866-ban már 267 katolikus magyar ember lakta. A XX. század első felében a község jelentősége nagymértékben növekedett. 1927-ben Kisbajcsot és Szőgyét közigazgatásilag egyesítették, így egy viszonylag nagyobb falu keletkezett a Szigetközben. 1929-ben már körjegyzőségi székhellyé vált, ennek ellenére még országos viszonylatban mindig csak kisközségként tekinthetjük (pl. 1938-ban 447 lakosa volt). A falu lakóinak 80 %-a a II. világháború előtt mezőgazdasági tevékenységet űzött, de a fellendülő győri hadiipar is egyre nagyobb vonzerőt gyakorolt a földnélküliek számára.

 

 A háború után a többi helységhez hasonlóan itt is hozzáláttak a földosztáshoz, azonban más problémával is szembe kellett nézni: a Duna Gőzhajózási Társaság megszűnése miatt nagyon sokan állás nélkül maradtak. A falu villamosítása 1948-ban fejeződött be. A második világháború utáni időszak legfontosabb, de egyben legtragikusabb esztendeje a község számára 1954 volt. A nagy szigetközi árvíz Kisbajcsot is elérte, s a lakóházak 70 %-a elpusztult. Mai arculata is az árvíz után alakult ki, mivel a lakóházak többsége újjáépült. Ezért is nem találunk annyi hagyományos parasztházat, mint más településeken.

 

 Kisbajcs lakóinak lélekszáma 2003-ban 751 fő, egyértelműen kisközségnek tekinthető. A falu korösszetétele elöregedő községekével mutat rokonságot. Győr közelsége és a csendes környezet azonban a fiatal népességre is vonzást gyakorol.

 

Az elmúlt években került kialakításra közel 50 új építési telek, melyeken ma már több családi ház elkészült, vagy folynak ma is az építkezések. A gyermekek elhelyezését egy 6 éve átadott szép és korszerű óvoda biztosítja, a falu iskolájában a helybelieken kívül a nagybajcsi, véneki és vámosszabadi 1-8 osztályos diákok is tanulnak. Kisbajcsnak korszerű körzeti orvosi rendelője van. A település infrastrukturális fejlődése a rendszerváltás után rendkívüli mértékben fejlődött, a vezetékes ivóvíz ellátás 1982-es kiépítése után előbb a telefonhálózat bővítésére került sor, majd 1994-ben Kisbajcson, 1996-ban pedig Szőgyén is megoldódott a szennyvízelvezetés.

 

 A vezetéses gáz 1999-ben került kiépítésre mindkét községrészben. A lakosok teljes körű kiszolgálására kábeltévé működik, és 2006. decemberétől az ADSL rendszer bevezetésével megvalósult a szélessávú Internet elérhetőség is. A falu rendezvényei közül az október első vasárnapján tartott búcsú, valamint az évente rendezett falunap érdemel említést.

 

Kisbajcs csatolt és pusztult részeinek rövid története:

 

Szőgye alakulásának meséje él még, de egyre halványabban: „A mai Háromág helyén nagyon régen volt egy kút. Aki arra járt, akár akart, akár nem, bele kellett néznie. Erre a kútból kiemelkedett egy titokzatos lény, aki a kíváncsit addig nem engedte el, amíg valamilyen értéket a kútba nem dobott. A titokzatos lény a kincsből palotát építtetett magának a Duna partján. Egyszer aztán hirtelen eltűnt. Az emberek sokáig nem mertek a palota közelébe menni. Az épület egyre romlott, végül összeomlott, helyén dombok keletkeztek. Már ebben az időben is gondot okozott a Duna áradása. Ezért az itt élők a dombokra építették házaikat. Így keletkezett a falu. Az emberek jól érezték magukat, halászattal foglalkoztak. Ekkor még a Csápolnoki-Duna is folyt. Emellett építették fel a vörösbarátok is kolostorukat. A mai temető helyén volt az épület, melynek picéjében rengeteg kincset rejtettek. Egy támadás a kolostort megsemmisítette. A pince még ma is áll, ezért döng a föld a temető körül.”

 

 

Szőgye, Kisbajcs és Vének között az Öreg-Duna közelében helyezkedik el. Neve a czege szóból (cigle = vessző) származik. IV. Béla 1252-ben „terre Zignet haga-t a túróczi prépostságnak adományozta, majd 1519-től a csornai prépostság birtoka volt. A török hódoltság alatt elpusztult Szőgye, majd a 18. században újra felépült. A falu egyébként a 18. században Komárom megyéhez tartozott. A trianoni békeszerződés a falu határának nagyobb részét Csehszlovákiához csatolta, ezzel az amúgy is szegény falu élettere teljesen beszűkült. Mivel önmagukat képtelenek voltak fenntartani, ezért 1927-ben Kisbajcshoz csatlakoztak.

 

Ezzel a község csaknem 900 éves önállósága megszűnt. Az itteni építkezés alkalmazkodott az adott körülményekhez, a gyakori árvízveszély miatt itt patics-falat használtak. A válogatott karókra sövényt fontak fűzfaágból, s azt kívül-belül betapasztották sárral. A falu tipikus halmaz-település. Két részből állt: a nagyobbik rész közvetlenül a Duna partján, kicsi telkeken. Itt a házakhoz zöldségeskert, gyümölcsös nem tartozott. A másik rész a töltés két oldalán létesült, nevét is innen kapta: Töltés sor. Bár az 1899-es árvíz is érintette Szőgyét, az igazi pusztulást az 1954-es jelentette: ekkor a Duna jobb partján álló lakóházak kettő kivételével elpusztultak. A helyreállítást nem engedélyezték az eredeti telkeken. A kisbajcsi közlegelő Szőgye melletti részén jelöltek ki 250-300 négyszögöl nagyságú telkeket. A Duna mellett álló, ártérben maradt házakat végül a 2002 augusztusi áradás tette lakhatatlanná, köztük kettő, közel száz éves házat. Az áradás következtében 6 családot kellett kitelepíteni. Az Ő részükre önkormányzati segítséggel új házak épültek a mentett oldalon. A 2002. augusztusi áradást követően már nem épülhetett új lakóház az ártérbe, az ott lévő ingatlanokat is csupán üdülőként lehet használni. Iskolája 1938 óta volt Szőgyének, az 1971-es körzetesítésig.

 

 Szavo vagy Zovn Kisbajcs és Bácsa között helyezkedett el, majd Kisbajcs határába olvadt. Lakói szintén egyházi nemesek voltak. Először 1231-ben olvashatunk róla Zoa név alatt, amikor a győri káptalan és M. mester közti perben maga II. András volt a döntőbíró. Egy 1318-as oklevél bizonyságot tesz róla, hogy Kálmán győri püspök a szávaiakat egyházi nemessé tette. 1642-ben a Szavay család birtokolta a helységet. Az 1683-as török hadjárat elpusztította a községet, azután már soha nem épült újjá.

(Forrás: www.kisbajcs.hu)

 

 

 


RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA TEMPLOM


 

Sorszám:

01

Előzmény:

 

Megnevezés:

Rózsafüzér királynéja templom

Szinonima:

 

Település neve:

Kisbajcs

Megye:

Győr-Moson-Sopron megye

Típusa:

1. Kultúrtörténeti ET

1.1. Településsel kapcsolatos ET

1.1.3. Szakrális építmény

Fajta:

Templom

Pontos helyszín:

Kisbajcs Kossuth u. 16

Helyrajzi szám:

Kisbajcs 13

Főbb jellemzők:

     A község temploma 1958-ban az akkor uralkodó stílusban épült a hívek adakozásából. azon a helyek ahol a régi harangláb állt. Ebben az időben a község imaháza a jelenlegi óvoda helyén volt. A templom helyén tölgyfa liget volt, és ezen faanyag adta a templomi padokat, melyek jelenleg is betöltik funkciójukat.

 

 

Kor /Keletkezés időpontja:

1959

Állapot:

Megfelelő

Veszélyeztetettsége:

Nem veszélyeztetett

Szükséges intézkedés:

Megóvás, információs tábla elhelyezése

Tulajdonos:

Római Katolikus Egyház

Kezelő:

Római Katolikus Egyház

Nemzeti Park Igazgatóság:

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:

Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:

2006-2010

Adatforrás:

Helyszínelés; Wikipedia; www.kisbajcs.hu;

 

 

 

 


KISBAJCSI TEMETŐ


 

Sorszám:

02

Előzmény:

 

Megnevezés:

Kisbajcsi temető

Szinonima:

 

Település neve:

Kisbajcs

Megye:

Győr-Moson-Sopron megye

Típusa:

1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.1. Településsel kapcsolatos ET

1.1.4. Temetkezéssel kapcsolatos ET

Fajta:

Temető

Pontos helyszín:

Kisbajcs 1301. számú országút mellett

Helyrajzi szám:

Kisbajcs 66

Főbb jellemzők:

     A régi sírok mellett, jellegzetesség a modern ravatalozó, és egy csodálatos bokrétafa (vadgeszetenye) a sírkert közepében.

 

 

Kor /Keletkezés időpontja:

 

Állapot:

Megfelelő

Veszélyeztetettsége:

Nem veszélyeztetett

Szükséges intézkedés:

Megóvás, információs tábla elhelyezése

Tulajdonos:

Római Katolikus Egyház

Kezelő:

Római Katolikus Egyház

Nemzeti Park Igazgatóság:

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:

Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:

2006-2012

Adatforrás:

Helyszínelés

 


TEMETŐI NAGYKERESZT


 

Sorszám:

03

Előzmény:

 

Megnevezés:

Kisbajcsi temetői nagykereszt

Szinonima:

 

Település neve:

Kisbajcs

Megye:

Győr-Moson-Sopron megye

Típusa:

1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.1. Településsel kapcsolatos ET

1.1.3. Szakrális építmény

Fajta:

Feszület

Pontos helyszín:

Kisbajcs 1301. számú országút mellett

Helyrajzi szám:

Kisbajcs 66

Főbb jellemzők:

     A régi sírok mellett, jellegzetesség a modern ravatalozó, és egy csodálatos bokrétafa a sírkert közepében.

 

 

Kor /Keletkezés időpontja:

 

Állapot:

Megfelelő

Veszélyeztetettsége:

Nem veszélyeztetett

Szükséges intézkedés:

Megóvás

Tulajdonos:

Római Katolikus Egyház

Kezelő:

Római Katolikus Egyház

Nemzeti Park Igazgatóság:

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:

Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:

2006-2012

Adatforrás:

Helyszínelés

 

 


MARKOS SÁNDOR EMLÉKPARK


 

Sorszám:

04

Előzmény:

 

Megnevezés:

Markos Sándor emlékpark

Szinonima:

 

Település neve:

Kisbajcs

Megye:

Győr-Moson-Sopron megye

Típusa:

1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.4. Egyéb emberi tevékenységhez, eseményhez kapcsolódó egyedi tájértékek

1.4.1. Történelmi vagy kulturális eseménnyel, illetve jelentős személlyel kapcsolatos egyedi tájérték

Fajta:

Emlékpark

Pontos helyszín:

Kisbajcs 1301. számú országút mellett

Helyrajzi szám:

Kisbajcs 66

Főbb jellemzők:

     A településre vezető út mellett 375 m2 térkővel burkolt, 650 m2 zöldfelülettel, cserjékkel és díszfákkal rendelkező parkban lévő hármas halmon kapott helyet a település címere, egy kopjafa és a millenniumi kereszt, melynek megvilágítását két fényszóró biztosítja. A park – emléket állítva a falu egykori plébánosának – Markos Sándor nevét viseli. Az ünnepélyes átadás 2010. június 4-én volt.

 

 

Kor /Keletkezés időpontja:

 

Állapot:

Megfelelő

Veszélyeztetettsége:

Nem veszélyeztetett

Szükséges intézkedés:

Megóvás

Tulajdonos:

Önkormányzat Kisbajcs

Kezelő:

Önkormányzat Kisbajcs

Nemzeti Park Igazgatóság:

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:

Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:

2006-2012

Adatforrás:

Helyszínelés; www.szms.hu

 

 


KÖZSÉGHÁZA


 

Sorszám:

05

Előzmény:

 

Megnevezés:

Kisbajcsi községháza

Szinonima:

 

Település neve:

Kisbajcs

Megye:

Győr-Moson-Sopron megye

Típusa:

1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.1. Településsel kapcsolatos egyedi tájértékek

1.1.1. Mindennapi élettel kapcsolatos építmény, állandó (művészeti) alkotás

Fajta:

Kúria

Pontos helyszín:

Kossuth utca 1. (Faluközpont)

Helyrajzi szám:

Kisbajcs 110

Főbb jellemzők:

     Helyi védett érték.

 

 

Kor /Keletkezés időpontja:

 

Állapot:

Megfelelő

Veszélyeztetettsége:

Nem veszélyeztetett

Szükséges intézkedés:

Megóvás

Tulajdonos:

Önkormányzat Kisbajcs

Kezelő:

Önkormányzat Kisbajcs

Nemzeti Park Igazgatóság:

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:

Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:

2006-2012

Adatforrás:

Helyszínelés; www.szms.hu

 

 

 


MÁRIA SZOBORFÜLKE A GESZTENYEFÁVAL


 

Sorszám:

06

Előzmény:

 

Megnevezés:

Mária szoborfülke a gesztenyefával

Szinonima:

 

Település neve:

Kisbajcs

Megye:

Győr-Moson-Sopron megye

Típusa:

1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.1. Településsel kapcsolatos ET

1.1.3. Kultikus, szakrális építmény, alkotás, helyszín

Fajta:

Szentek szobra

Pontos helyszín:

Faluközpontban a főútvonal mellet. A Győri és Kossuth utca kereszteződésénél.

Helyrajzi szám:

Kisbajcs 13

Főbb jellemzők:

     Két középkorú egymásba olvadó fehér vadgesztenyefa (Aesculus hippocastanum) alatt található egy oszlop vitrinjében a Szent Máriát ábrázoló festett szobrocska. A tájérték a gesztenyefákkal együtt érték, virágzáskor különleges látványosság.

 

 

Kor /Keletkezés időpontja:

 

Állapot:

Megfelelő

Veszélyeztetettsége:

Nem veszélyeztetett

Szükséges intézkedés:

Megóvás, közmű építmények elrejtése szükséges.

Tulajdonos:

Római Katolikus Egyház

Kezelő:

Római Katolikus Egyház

Nemzeti Park Igazgatóság:

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:

Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:

2006-2012

Adatforrás:

Helyszínelés

 

 

 


JÓKAI UTCAI KÉPOSZLOP


 

Sorszám:

07

Előzmény:

 

Megnevezés:

Jókai utcai képoszlop

Szinonima:

 

Település neve:

Kisbajcs

Megye:

Győr-Moson-Sopron megye

Típusa:

1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.1. Településsel kapcsolatos ET

1.1.3. Kultikus, szakrális építmény, alkotás, helyszín

Fajta:

Szentek szobra

Pontos helyszín:

Jókai utca

Helyrajzi szám:

Kisbajcs 151

Főbb jellemzők:

     Az utca szélén, álló oszlop üregében egy festett feszület található. Előtte kőkerítés, és fiatal tujasor.

 

 

Kor /Keletkezés időpontja:

 

Állapot:

Megfelelő

Veszélyeztetettsége:

Nem veszélyeztetett

Szükséges intézkedés:

Megóvás, információs tábla elhelyezése.

Tulajdonos:

Római Katolikus Egyház

Kezelő:

Római Katolikus Egyház

Nemzeti Park Igazgatóság:

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:

Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:

2006-2012

Adatforrás:

Helyszínelés

 

 

 


KOSSUTH UTCAI PARASZTHÁZ


 

Sorszám:

08

Előzmény:

 

Megnevezés:

Kossuth utcai parasztház

Szinonima:

 

Település neve:

Kisbajcs

Megye:

Győr-Moson-Sopron megye

Típusa:

1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.1. Településsel kapcsolatos egyedi tájértékek

1.1.1. Mindennapi élettel kapcsolatos építmény, állandó (művészeti) alkotás

Fajta:

Lakóépület

Pontos helyszín:

Kossuth utca 49, a Szavai-holtágra néző oldala.

Helyrajzi szám:

Kisbajcs 123

Főbb jellemzők:

     Jó állapotú cseréptetős, tájjellegű parasztház, paraszt-barokk stílusú homlokzattal. A házat eredeti lakók lakják. 

 

 

Kor /Keletkezés időpontja:

 

Állapot:

Megfelelő

Veszélyeztetettsége:

Nem veszélyeztetett

Szükséges intézkedés:

Nem szükséges

Tulajdonos:

Magántulajdon

Kezelő:

Magán

Nemzeti Park Igazgatóság:

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:

Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:

2006-2012

Adatforrás:

Helyszínelés

 

 

 

 

 


SZŐGYEI TEMETŐ


 

Sorszám:

09

Előzmény:

 

Megnevezés:

Szőgyei temető

Szinonima:

Vöröskastély

Település neve:

Kisbajcs

Megye:

Győr-Moson-Sopron megye

Típusa:

1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.1. Településsel kapcsolatos ET

1.1.4. Temetkezéssel kapcsolatos ET

Fajta:

Temető

Pontos helyszín:

Kisbajcs Kossuth u. 16

Helyrajzi szám:

Kisbajcs 13

Főbb jellemzők:

     A község temploma 1958-ban az akkor uralkodó stílusban épült a hívek adakozásából. azon a helyek ahol a régi harangláb állt. Ebben az időben a község imaháza a jelenlegi óvoda helyén volt. A templom helyén tölgyfa liget volt, és ezen faanyag adta a templomi padokat, melyek jelenleg is betöltik funkciójukat.

 

 

Kor /Keletkezés időpontja:

1959

Állapot:

Megfelelő

Veszélyeztetettsége:

Nem veszélyeztetett

Szükséges intézkedés:

Megóvás, információs tábla elhelyezése

Tulajdonos:

Római Katolikus Egyház

Kezelő:

Római Katolikus Egyház

Nemzeti Park Igazgatóság:

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:

Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:

2006-2010

Adatforrás:

Wikipedia; www.kisbajcs.hu

 

 


OROSS-FÉLE KERESZT


 

Sorszám:

10

Előzmény:

 

Megnevezés:

Oross-féle kereszt

Szinonima:

 

Település neve:

Kisbajcs

Megye:

Győr-Moson-Sopron megye

Típusa:

1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.1. Településsel kapcsolatos ET

1.1.3. Szakrális építmény

Fajta:

Feszület

Pontos helyszín:

Nagybajcsot Vámosszabadival elválasztó dűlőút szélén, a Szavai-csatornán átívelő kishíd kisbajcsi oldalán.

Helyrajzi szám:

Kisbajcs

Főbb jellemzők:

     A feszület, egy bekerített gyümölcsösbe beékelve, a dűlő út szélén áll. Kőlapokból épített talapzaton fakereszt áll, melyen fémötvözetből készült, a megfeszített Krisztus. Felirata: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE”. A hátsó részen: „Emeltette Oross Gábor és családja”.

 

 

Kor /Keletkezés időpontja:

 

Állapot:

Megfelelő

Veszélyeztetettsége:

Nem veszélyeztetett

Szükséges intézkedés:

Megóvás

Tulajdonos:

Magántulajdon

Kezelő:

Magán

Nemzeti Park Igazgatóság:

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:

Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:

2006-2012

Adatforrás:

Helyszínelés

 

 

 


FEHÉRGÓLYA FÉSZEK A KÖZSÉGHÁZÁNÁL


 

Sorszám:

11

Előzmény:

 

Megnevezés:

Fehérgólya fészek a községházánál

Szinonima:

 

Település neve:

Kisbajcs

Megye:

Győr-Moson-Sopron megye

Típusa:

2. Természeti egyedi tájértékek

2.2. Biológiai egyedi tájértékek

2.2.3. Állatok tartózkodására szolgáló hely

Fajta:

Fészek

Pontos helyszín:

Győri út és Kossuth utca sarka.

Helyrajzi szám:

Kisbajcs

Főbb jellemzők:

     A Fokozottan védett természeti érték: fehér gólya (Ciconia ciconia) fészke. A fészekben évek óta sikeres költés folyik.

 

 

Kor /Keletkezés időpontja:

 

Állapot:

Megfelelő

Veszélyeztetettsége:

Nem veszélyeztetett

Szükséges intézkedés:

Megóvás

Tulajdonos:

Állami tulajdon

Kezelő:

EON

Nemzeti Park Igazgatóság:

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:

Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:

2006-2012

Adatforrás:

Helyszínelés

 

 

 


NAGYBAJCSI HOLTÁG


 

Sorszám:

12

Előzmény:

 

Megnevezés:

Nagybajcsi holtág

Szinonima:

Nagybajcsi-csatorna; Fákalji-lapos; Öntési-lapos

Település neve:

Kisbajcs

Megye:

Győr-Moson-Sopron megye

Típusa:

2. Természeti egyedi tájértékek

2.2. Biológiai egyedi tájértékek

2.2.2. Élőhely

Fajta:

Mocsár

Pontos helyszín:

A falutól É-ra, a Véneki országút keresztezi.

Helyrajzi szám:

Kisbajcs 035/1 alrésze; 037/3-4 alrésze; 038/1; 039/8b; 039/7a; 039/7b; 039/2; 039/3; 039/4; 039/5; 039/6; 045/7; 045/11;

Főbb jellemzők:

     A Fokozottan védett természeti érték: fehér gólya (Ciconia ciconia) fészke. A fészekben évek óta sikeres költés folyik.

 

 

Kor /Keletkezés időpontja:

 

Állapot:

Kis mértékben veszélyeztetett

Veszélyeztetettsége:

Agrokemikáliák használatából adódó környezetterhelés, -szennyezés

Szükséges intézkedés:

Megóvás

Tulajdonos:

Állami tulajdon

Kezelő:

ÉDUKÖVIZIG

Nemzeti Park Igazgatóság:

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:

Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:

2006-2012

Adatforrás:

Helyszínelés

 

 

 


VÉNEKI HOLTÁG


 

Sorszám:

13

Előzmény:

 

Megnevezés:

Véneki holtág

Szinonima:

 

Település neve:

Kisbajcs

Megye:

Győr-Moson-Sopron megye

Típusa:

2. Természeti egyedi tájértékek

2.2. Biológiai egyedi tájértékek

2.2.2. Élőhely

Fajta:

Mocsár

Pontos helyszín:

A falutól DNY-ra, a Mosoni-Duna töltés mentett oldalán.

Helyrajzi szám:

Kisbajcs 084

Főbb jellemzők:

     A fakadó vizek elvezetésére szolgáló csatorna, néhol természetes parti növénytársulással, néhol csak keskeny parti nádassal. A mederben főleg legyökerező tündérrózsás hínártársulások és mocsári növények a jellemzők. Tájképi értékén felül fontos ökológiai un. zöldfolyosó szerepet is játszik: A véneki nedves réteket és a Somos-erdőt köti össze a Szavai-holtággal, ahova torkollik.

 

 

Kor /Keletkezés időpontja:

 

Állapot:

Kis mértékben veszélyeztetett

Veszélyeztetettsége:

Agrokemikáliák használatából adódó környezetterhelés, -szennyezés

Szükséges intézkedés:

Megóvás

Tulajdonos:

Állami tulajdon

Kezelő:

ÉDUKÖVIZIG

Nemzeti Park Igazgatóság:

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:

Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:

2006-2012

Adatforrás:

Helyszínelés

 

 

 


KISBAJCSI LEGELŐ


 

Sorszám:

14

Előzmény:

 

Megnevezés:

Kisbajcsi legelő

Szinonima:

 

Település neve:

Kisbajcs

Megye:

Győr-Moson-Sopron megye

Típusa:

2. Természeti egyedi tájértékek

2.2. Biológiai egyedi tájértékek

2.2.2. Élőhely

Fajta:

Mocsárrét

Pontos helyszín:

A falutól DNY-ra, a Mosoni-Duna töltés mentett oldalán.

Helyrajzi szám:

Kisbajcs

Főbb jellemzők:

     Jellegzetes szigetközi marhalegelő, amit ma is legelőként hasznosítanak. Ezek a hajdan legközönségesebb tájelemek az elmúlt évtizedben szinte eltűntek a Szigetközből, ezért is megőrzésre érdemes.

 

 

Kor /Keletkezés időpontja:

 

Állapot:

Közepesen veszélyeztetett

Veszélyeztetettsége:

Gyepfeltörés

Szükséges intézkedés:

Megóvás

Tulajdonos:

Egyéb tulajdon

Kezelő:

Bácsai Agrár Rt.

Nemzeti Park Igazgatóság:

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:

Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:

2006-2012

Adatforrás:

Helyszínelés

 

 

 


LEGELŐI


 

Sorszám:

15

Előzmény:

 

Megnevezés:

Legelői-tó

Szinonima:

Báger

Település neve:

Kisbajcs

Megye:

Győr-Moson-Sopron megye

Típusa:

2. Természeti egyedi tájértékek

2.2. Biológiai egyedi tájértékek

2.2.2. Élőhely

Fajta:

Mocsárrét

Pontos helyszín:

A falutól K-re, a véneki országút mellett, a legelőn.

Helyrajzi szám:

Kisbajcs 040

Főbb jellemzők:

      Régi anyagnyerő helyen keletkezett, fakadóvízzel telt tó. Déli partja természetes gyékényes, az északi part a marhák delelő helye.

 

 

Kor /Keletkezés időpontja:

 

Állapot:

Nem veszélyeztetett

Veszélyeztetettsége:

Szükséges intézkedés:

Megóvás

Tulajdonos:

Egyéb tulajdon

Kezelő:

Bácsai Agrár Rt.

Nemzeti Park Igazgatóság:

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:

Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:

2006-2012

Adatforrás:

Helyszínelés

 

 

 

 


VÍZMŰ-GYEP


 

Sorszám:

16

Előzmény:

 

Megnevezés:

Vízmű-gyep

Szinonima:

 

Település neve:

Kisbajcs

Megye:

Győr-Moson-Sopron megye

Típusa:

2. Természeti egyedi tájértékek

2.2. Biológiai egyedi tájértékek

2.2.2. Élőhely

Fajta:

Mocsárrét

Pontos helyszín:

falutól DNY-ra, a Mosoni-Duna, a Szavai-holtággal párhuzamosan.

Helyrajzi szám:

Kisbajcs 045/2, 10; 0120/10

Főbb jellemzők:

     Egy része nádas, más része rekettyefüzes láp jellegű terület, fehérfűz ligeterdővel szegélyezve, öreg fűzfabotlókkal tarkítva. Nyugati részén természetszerű fekete nyár ligeterdő.

 

 

Kor /Keletkezés időpontja:

 

Állapot:

Megfelelő

Veszélyeztetettsége:

Nem veszélyeztetett

Szükséges intézkedés:

Megóvás

Tulajdonos:

Önkormányzati tulajdon

Kezelő:

Győr Megyei Jogú Város

Nemzeti Park Igazgatóság:

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:

Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:

2006-2012

Adatforrás:

Helyszínelés

 

 

 


KENDERÁZTATÓ


 

Sorszám:

17

Előzmény:

 

Megnevezés:

Kenderáztató tó

Szinonima:

 

Település neve:

Kisbajcs

Megye:

Győr-Moson-Sopron megye

Típusa:

2. Természeti egyedi tájértékek

2.1. Földtudományi egyedi tájértékek

2.1.4. Víztani egyedi tájérték

Fajta:

Állóvízhez kapcsolódó képződmény

Pontos helyszín:

A faluközpontban, a községházával szemben.

Helyrajzi szám:

Kisbajcs belterület

Főbb jellemzők:

     Nagyon régen keletkezett tó. A partja természetes növénytársulásokkal övezett. Valaha a falusiak itt áztatták be a kendert. Tavak, ilyen elnevezéssel más községekben is fennmaradtak.

 

 

Kor /Keletkezés időpontja:

 

Állapot:

Megfelelő

Veszélyeztetettsége:

Nem veszélyeztetett

Szükséges intézkedés:

Megóvás

Tulajdonos:

Egyéb tulajdon

Kezelő:

Egyéb

Nemzeti Park Igazgatóság:

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:

Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:

2006-2012

Adatforrás:

Helyszínelés

 

 

 


FEHÉRGÓLYA FÉSZEK SZŐGYE


 

Sorszám:

18

Előzmény:

 

Megnevezés:

Fehér gólya fészek Szőgye

Szinonima:

Település neve:

Kisbajcs

Megye:

Győr-Moson-Sopron megye

Típusa:

2. Természeti egyedi tájértékek

2.2. Biológiai egyedi tájértékek

2.2.3. Állatok tartózkodására szolgáló hely

Fajta:

Fészek

Pontos helyszín:

Petőfi Sándor utca sarka.

Helyrajzi szám:

Kisbajcs 040

Főbb jellemzők:

       Fokozottan védett természeti érték: fehér gólya (Ciconia ciconia) fészke. A fészekben évek óta sikeres költés folyik.

 

 

Kor /Keletkezés időpontja:

 

Állapot:

Nem veszélyeztetett

Veszélyeztetettsége:

Szükséges intézkedés:

Megóvás

Tulajdonos:

Magyar állam

Kezelő:

EON

Nemzeti Park Igazgatóság:

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:

Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:

2006-2012

Adatforrás:

Helyszínelés