Vissza Tájértékek  / Szigetköz

 

BÁCSA EGYEDI TÁJÉRTÉKEI
(Győr-Bácsa, Győr-Kisbácsa, Sárás)

 

 

 

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

FOTÓGALÉRIA

TÉRKÉPtérkép

tájérték megnevezés

koordináták

adat

fotó

EOV

1.    kultúrtörténeti

X

Y

1

Szent István Király templom

546150  265727

adat

fotó

2

Bácsa történeti emlékszobor

546160  265708

adat

fotó

3

Temető

546101  265975

adat

fotó

4

Temetői nagykereszt

546073  265947

adat

fotó

5

Horváth féle feszület

546073  265947

adat

fotó

6

Harangláb és ravatalozó

546084  265930

adat

fotó

7

Régi temető

546235  266096

adat

fotó

8

Régi temetői kereszt

546257  266054

adat

fotó

9

Millenniumi emlékhely Bácsa

546275  266027

adat

fotó

10

Árvízi piéta kápolna

546513  265791

adat

fotó

11

Hősi emlékmű

546470  265709

adat

fotó

12

István Király utcai kereszt

546004  265514

adat

fotó

13

Élő Lajos emléktábla

546151  265836

adat

fotó

14

Szent Vid emlékhely

546646  265147

adat

fotó

15

Protestáns imaház és harangláb

545664  265418

adat

fotó

16

Nagyboldogasszony templom

545300  264288

adat

fotó

17

Millenniumi kereszt Kisbácsa

545299  264231

adat

fotó

18

Külső Bácsai utcai kereszt

545116  263881

adat

fotó

19

Pásztor téri fafeszület

545192  265151

adat

fotó

2. természeti

20

Csíkostó-lapos

547004  266856

adat

fotó

21

Gerőcse-lapos

547160  265948

adat

fotó

22

Fűgát-lapos

548248  266122

adat

fotó

23

Bokrosi-lapos

548507  266207

adat

fotó

24

Jegenye-fasor

547236  266639

adat

fotó

25

Bácsa-Kisbajcs erdősáv

547003  266629

adat

fotó

26

Kerekes-tó

546730  265952

adat

fotó

27

Bálványos-lapos

544718  264597

adat

fotó

28

Szitás-domb füvészkert

545493  265230

adat

fotó

29

Tolnai tölgyfa

545672  265474

adat

fotó

Védett területek

n1

Szent Vid domb és környéke

546273  265143

fotó

n2

Legelő

546093  264238

fotó

n3

Horgásztavak

545922  264584

fotó

n4

Mocsola

545680  263196

fotó

n5

Szürkenyáras

545663  263726

fotó

n6

Mosoni-Duna

546963  265332

fotó

n7

Bácsai-holtág

545880  265592

fotó

n8

Remence-lapos

544908  266256

fotó

 

 

IRODALOMJEGYZÉK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bácsa története

 

 A történeti Bácsa feltehetően, vízpartra települt halászfalu volt, melyet földsánc vehetett körbe. E sáncon túl állt a templom, és ettől nyugatra a temető. A lakosok egy része nemesi kiváltságokkal bírt, és feltehetően evangélikus volt, ez magyarázhatja, hogy a XVIII. század végén két temető is látható a térképen. 1966-ig önálló szigetközi falu volt, amely feltehetően még a középkorban települt. A rá vonatkozó történeti írásos adatok azonban csak a XVII. századtól említik. Régészeti szórványemlékek viszont az avar korig visszamenőleg előfordulnak ezen a területen. Fejlődésének jelentős állomása volt, hogy köznemesi kiváltságokat kapott a török korban, melyet 1848-ig meg is tartott. Ez a kiváltság anyagi biztonságot és függetlenséget biztosított Bácsa számára. Vitalitását jelzi az is, hogy a két háború között határában létesül a legnagyobb győri munkástelep, Kisbácsa, amelyet csak 1952-ben csatolnak Győr városához. (Forrás: http://gyor.varosunk.hu/varos )

Bácsai egyházi nemesi szék, Bácsa szék.

A Bácsa szék, a győri székeskáptalan egyházi nemeseinek széke a Szigetközben, Győrtől északkeletre, a Mosoni-Duna közelében. 1231-ben villa Bacha, 1257-ben villa Bascha, a győri káptalan birtoka. Lakói valószínüleg a pannonhalmi apátsági birtokkal, Száva községgel egy időben, 1318-ban lettek egyházi nemesek. Bácsa szék a 16. sz-ban csak hadipénzt, eleinte évi 12 Frt-ot fizetett. Közvetlen felügyelője az egyházi nemesek főispánja, a mindenkori nagyprépost. Várady Balázs 14 é. Bácsa széket saját javadalmaként kezeltette, 1542-ben a káptalannak erővel kellett visszafoglalnia. 1594-98-baen Győr várának török megszállásakor a prépost és a káptalan elmenekült az egyházmegyéből. A vár visszafoglalása után az egyházi nemesek országos nemességet szereztek vagy megszerzésére törekedtek. Amikor az 1599-ben a 42. törvénycikk értelmében a káptalan visszaköltözött Győrbe, a bácsaiak nem ismerték el földesuruknak, s Forgách Simon országbíró támogatásával 1610-ben beiktatták őket Bácsa egész határába. A káptalan tiltakozott, a per megegyezéssel végződött: a bácsaiak elfogadták a káptalan joghatóságát, s elismerték a nagyprépost bírói jogát, a káptalan viszont megígérte, hogy a bácsai praedialistákat kiváltságaikban meghagyja, ha megadják a köteles engedelmességet és az elmaradt 9 évi hadipénzt megfizetik. 1627-ben alispánt, bírót, ülnököket választottak, akiket a főispán beiktatott. Ez tekinthető a Bácsa szék mint törvényhatóság működése kezdetének. Saját bíróságuk ítélkezett, maguk választották a szolgabírót, legfelsőbb fórumuk a király és a hétszemélyes tábla. A bácsai prediálisok ősei leginkább jobbágy származásúak, de előfordulnak közöttük országos nemesek, 1612-ben győri polgárok is. Gyakori volt a nőági öröklés, ami a telkek elaprózásával járt. CSIZMADIA (1978)

Bácsa, magyar kisközség, a Kisduna mentén fekszik. Van 166 háza és 865, nagyobb részben róm. kath. vallású lakosa. Posta, távíró és távbeszélő helyben van, vasúti állomása Győr. A győri káptalan egyházi nemeseinek régi fészke. Külön széket alkottak, a melynek főispánja a győri nagyprépost. Volt külön szolgabírája is. A község a török becsapásoktól nagyon sokat szenvedhetett, mert 1626-ban arra kérik a bácsaiak a vármegyét, hogy adjon nékik segítséget, annál inkább, mert ők védik az egész Szigetközt a törökök becsapásai ellen. 1720-ban egyházi nemesekből országos nemesekké lettek. A múlt század elején a győri káptalan volt a birtokosa. A lakosok azelőtt sokat szenvedtek az árvizektől, 1890-ben pedig a község jó része leégett. Róm. kath. temploma 1774-ben épült; határában van egy rommaradvány, mely valamikor Szent Vid tiszteletére szentelt templom volt és a XVIII. században pusztult el. A község körjegyzőségi székhely. Hozzá tartozik Szitás major. E község határába olvadt Esztergető falu, a melyet, mint a Héderváry-család puszta helységét, 1450 körül Héderváry Pál Fusker Miklósnak ajándékozott, a ki az Esztergetheőy nevet felvette. 1670-ben még falu, de azután elpusztult. Ma már csak dűlőnév. VENDE (2004)

 

 


SZENT ISTVÁN KIRÁLY TEMPLOM


 

 

Sorszám:                                                       01.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Szent István király templom

Szinoníma:                                       

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Típusa:                                              1. Kultúrtörténeti ET

1.1. Településsel kapcsolatos ET

1.1.3. Szakrális építmény.

Fajta:                         Templom

Pontos helyszín:                                Heltai Jenő utca és Úttörő utca kereszteződésében.

Helyrajzi szám:                                Győr 13609

EOV-koordináták:                           x-546150  y-546150

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

Az elpusztult régi templom helyett 1938-ban újat építettek, melynek védő­szentje Szent István király lett. A templom szentelése 1939. szeptember 3-án volt. A templom oltára mögötti képet, a község orvosának dr. Ellő Lajosnak egyik barátja, Borsa Antal festőművész készítette. „A 40 cm átmérőjű harangját 1908-ban Seltenhofer Frigyes fiai készítet­tek. A 80 és 50 cm átmérőjű harangokat pedig 1926-ban a Harangművek Rt. öntötte. Orgonáját, mely egy manuális és hat regiszteres, 1973-ban a FMKV építette.

 

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         1938

Állapot:                                                         Megfelelő

Veszélyeztetettsége:                                    Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés:                                 Megóvás, információs tábla elhelyezése.

Tulajdonos:                                                   Római Katolikus Egyház

Kezelő:                                                          Római Katolikus Egyház

Nemzeti Park Igazgatóság:                         Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:                         Észak-dunántúli Környezetvédelmi,

                                                                       Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:                                2006-2010

Adatforrás:                                                   Győr rendezési terve és PETES (2006)

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BÁCSA TÖRTÉNETI EMLÉKSZOBOR


 

Jelzet vagy sorszám:                                   02.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Bácsa történeti emlékszobor

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.4. Emberi tevékenységhez kapcsolódó ET

1.4.1. Történelmi v. kulturális eseménnyel kapcs. ET

Fajta:                         Emlékoszlop

Pontos helyszín:                                A Szent István Király templom bejáratánál.

Helyrajzi szám:                                Győr 13609

EOV-koordináták:                           x-546160  y-265708

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

A lajta típusú mészkő homlokzatán nevezetes történelmi események dátumai és helynevek szerepelnek. A bronzból készült plakettek Bácsa nevezetes, elpusztult épületeit és jel­képeit ábrázolják. Láthatók még az e helyhez valamilyen mó­don kötődő történelmi személyek arcképei is. A műalkotás érdekessége az is, hogy ugyanabból a kőtömb­ből alakította ki Lebó Ferenc szobrászművész, mint amelyből készítette a Batthyány parkban álló Győr Millecentenáriumi emlékművét. A szobrot, a Zölderő Környezetvédő és Szépítő Egyesület készítette, illetve készíttettek.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         2006

Állapot:                                                         Kiváló

Veszélyeztetettsége:                                    Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés:                                 Nem szükséges

Tulajdonos:                                                   Római Katolikus Egyház

Kezelő:                                                          Római Katolikus Egyház

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2006

Adatforrás:                                                   Győr rendezési terve és FERENCZI (2007)

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BÁCSAI TEMETŐ


 

Jelzet vagy sorszám:                                   03.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Bácsai temető

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.1. Településsel kapcsolatos ET

1.1.4. Temetkezéssel kapcsolatos ET

Fajta:                         Temető

Pontos helyszín:                                Temető köz

Helyrajzi szám:                                Győr 13706

EOV-koordináták:                           x-546101  y-265975

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

Nagyobb részben katolikus kisebb részben evangélikus-református temető. A protestáns részt egy felbotolt tujasor választja el. Régebben egy elválasztó árok is volt, ami mára feltöltődött.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         Nem ismert.

Állapot:                                                         Megfelelő

Veszélyeztetettsége:                                    Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés:                                 Karbantartás

Tulajdonos:                                                   Római Katolikus Egyház

Kezelő:                                                          Római Katolikus Egyház

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2006-2010

Adatforrás:                                                   Győr rendezési terve

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


TEMETŐI NAGYKERESZT


 

 

Sorszám:                                                       04.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Temetői nagykereszt

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.1. Településsel kapcsolatos ET

1.1.3. Szakrális építmény

Fajta:                         Feszület

Pontos helyszín:                                Temető köz

Helyrajzi szám:                                Győr 13706

EOV-koordináták:                           x-546073  y-265947

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

A temetődomb legmagasabb pontján található a nemes Bácsa Szék által állított feszület. A korpusz műkőből készült, a talapzata márvány, illetve márványlap-borítás, a rajta található véset a következő:

„ NÉS BÁTSAI SZÉK KATH: KÖZÖSSÉGE /

A’ NAGY TISZT: BENDE FERENTZ PLEB: ÚR / NÉS HUSZÁR GÁBOR A’ NÉS SZÉK SZOL: BÍRÓJA. / ÉRSEK JÁNOS, SZEMETHI JÁNOS, / FITZEK JÁNOS, NAGY MIHÁLY, HORVÁTH / LÁSZLÓ, TÉGLÁS FERENTZ, HORVÁTH IMRE / NS TÉGÁS GÁBOR, NS KOVÁCS JÁNOS, POLYTZKY / GÁBOR ESKÜTTEK ÜDEJÉBEN /

1825 ik /

LŐRE JOSEF   ESZTENDŐBEN   EGYHÁZFI”

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         1825

Állapot:                                                         A felirat kopott, a talapzat rozsdás vaspánttal összefogatott, a szétesés ellen.

Veszélyeztetettsége:                                    Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés:                                 A talapzat restaurálása.

Tulajdonos:                                                   Római Katolikus Egyház

Kezelő:                                                          Római Katolikus Egyház

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2006-2011

Adatforrás:                                                   Helyszínelés, Győr rendezési terve

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 


HORVÁTH FÉLE FESZÜLET


 

Jelzet vagy sorszám:                                   05.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Bácsai temető

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.1. Településsel kapcsolatos ET

1.1.4. Temetkezéssel kapcsolatos ET

Fajta:                         Sírkő

Pontos helyszín:                                Temető köz

Helyrajzi szám:                                Győr 13706

EOV-koordináták:                           x-546073  y-265947

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

A műkőből készült kereszten fém korpusz található. A feszület egy síremlék. Domborított, vésett felirata a következő:

„ITT NYUGSZIK AZ ÚRBAN / HORVÁTH IMRE / MEGH. 1890 JAN 11-ÉN / ÉLETÉNEK 51. ÉVÉBEN / AZ ÖRÖK VILÁGOSSÁG FÉNYESKEDJÉK NEKI”

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         Nem ismert.

Állapot:                                                         Megfelelő

Veszélyeztetettsége:                                    Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés:                                 Karbantartás

Tulajdonos:                                                   Magántulajdon

Kezelő:                                                          Római Katolikus Egyház

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2006-2010

Adatforrás:                                                   Győr rendezési terve

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


HARANGLÁB ÉS RAVATALOZÓ


 

 

Sorszám:                                                       06.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Harangláb és ravatalozó

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.1. Településsel kapcsolatos ET

1.1.3. Szakrális építmény

Fajta:                          Harangláb

Pontos helyszín:                                Temető köz

Helyrajzi szám:                                Győr 13706

EOV-koordináták:                           x-546084  y-265930

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

Modern harangláb lélekharanggal a temetőben, a vele egybeépített ravatalozóval.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         2008

Állapot:                                                         Újszerű

Veszélyeztetettsége:                                    Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés:                                 Nem szükséges

Tulajdonos:                                                   Római Katolikus Egyház

Kezelő:                                                          Római Katolikus Egyház

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2006-2011

Adatforrás:                                                   Helyszínelés, Győr rendezési terve

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RÉGI TEMETŐ


 

 

Sorszám:                                                       07.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Régi temető

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.1. Településsel kapcsolatos ET

1.1.4. Temetkezéssel kapcsolatos ET

Fajta:                         Temető

Pontos helyszín:                                Vámosi utca

Helyrajzi szám:                                Győr 13734

EOV-koordináták:                           x-546235  y-266096

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

Római katolikus temető, amely a régi, mára megsemmisült templom mellett terült el. A napjainkra megtelt sírkert egy homokdomb oldalában található. Viszonylag gyér a fásítottsága.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         Nem ismert

Állapot:                                                         Megfelelő

Veszélyeztetettsége:                                     Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés:                                 Megóvás

Tulajdonos:                                                   Római Katolikus Egyház

Kezelő:                                                          Római Katolikus Egyház

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2006-20011

Adatforrás:                                                   Helyszínelés, Győr rendezési terve

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


RÉGI TEMETŐI NAGYKERESZT


 

 

Sorszám:                                                       08.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Régi temetői nagykereszt

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.1. Településsel kapcsolatos ET

1.1.3. Szakrális építmény

Fajta:                         Feszület

Pontos helyszín:                                Vámosi utca

Helyrajzi szám:                                Győr 13734

EOV-koordináták:                           x-546257  y- 266054

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

Műkő kereszt, fém korpusszal és Máriával.  Felirata: " DÍCSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS / JÉZUSOM LÉGY IRGALMAS HOZZÁM MOST ÉS FÖLTÁMADÁSOM ÓRÁJÁN".

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         Nem ismert

Állapot:                                                         Megfelelő

Veszélyeztetettsége:                                    Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés:                                 Nem szükséges

Tulajdonos:                                                   Római Katolikus Egyház

Kezelő:                                                          Római Katolikus Egyház

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2006-2011

Adatforrás:                                                   Helyszínelés, Győr rendezési terve

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


MILLENNIUMI EMLÉKHELY


 

 

Sorszám:                                                       09.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Régi temetői nagykereszt

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.4. Eseményhez kapcsolódó ET

1.4.1. Történelmi eseménnyel kapcsolatos ET

Fajta:                         Emlékmű; emléktábla

Pontos helyszín:                                Vámosi utcai temető területén, a homokdomb tetején.

Helyrajzi szám:                                Győr 13734

EOV-koordináták:                           x-546275  y-266027

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

A 13734 hrsz Vámosi úti temető telkén állított millenniumi és településtörténeti emlék. Készítette Lebó Ferenc. A 2000. évi tölgyfa keresztet az egykori bácsai templom (1773-1939 között) helyén állították fel. A millenniumi kereszt tövében tardosi kőből emléktábla, a régi templom rajzolatával. Körülöttük régi sírkövek találhatók félkörbe rendezetten. Ezek lehettek a régi templom melletti sírokon.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         2000

Állapot:                                                         Megfelelő

Veszélyeztetettsége:                                    Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés:                                 Nem szükséges

Tulajdonos:                                                   Önkormányzat Győr

Kezelő:                                                          Római Katolikus Egyház

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2006-2011

Adatforrás:                                                   Helyszínelés, Győr rendezési terve

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


ÁRVÍZI PIÉTA KÁPOLNA


 

Jelzet vagy sorszám:                                   10.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Árvízi Piéta kápolna

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.1. Településsel kapcsolatos egyedi tájérték

1.1.3. Szakrális építmény

Fajta:                         Kápolna

Pontos helyszín:                                Győr, István Király utca és a Vámosi utca sarkánál.

Helyrajzi szám:                                Győr 13545

EOV-koordináták:                           x-546513  y-265791

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

A Vámosi út és István király út kereszteződésében áll a Piéta szo­bor kápolnával. Országosan jegyzett műemlék. A két út találkozásánál egy magán­ház kertjéből Tolnay Jusztina és Tolnay Antal az 1920-as években területet adott a kápolna felépíté­sére. A kápolnában található a barokk Piéta-szobor, amelyet az 1883-as árvíz sodort magával, ekkor találtak rá a halászok.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         1920

Állapot:                                                         Megfelelő

Veszélyeztetettsége:                                    Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés:                                 Megóvás, információs tábla elhelyezése.

Tulajdonos:                                                   Római Katolikus Egyház

Kezelő:                                                          Római Katolikus Egyház

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2006

Adatforrás:                                                   Terepi felmérés; BÁRÁNY (2006)

 


 

 


HŐSI EMLÉKMŰ


 

 

Sorszám:                                                       11.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Hősi emlékmű

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.4. Eseményhez kapcsolódó ET

1.4.1. Történelmi eseménnyel kapcsolatos ET

Fajta:                         Emlékmű

Pontos helyszín:                                István Király utca és Szigligeti Ede utca sarka.

Helyrajzi szám:                                Győr 13347

EOV-koordináták:                           x-546470  y-265709

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

A műemlék, az 1948-as szabadságharc és az első világháború bácsai hőseinek állít emléket. Később, a II. világ­háború, és az 56-os forradalom bácsai áldozatainak neve is fölkerült az emlékre. Felirata: „1914-1918 ÖRÖKKÉ ÉL, AKI A HAZÁÉRT HALT MEG. 1941-1945; 1848-1849; 1956”. Kis parkosítás is körülveszi, tujákkal, virágokkal és fiatal kocsányos tölgyekkel.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         Nem ismert

Állapot:                                                         Megfelelő

Veszélyeztetettsége:                                    Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés:                                 Megóvás, információs tábla elhelyezése.

Tulajdonos:                                                   Önkormányzat Győr

Kezelő:                                                          Önkormányzat Győr

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2006-2010

Adatforrás:                                                   Helyszínelés, Győr rendezési terve

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


ISTVÁN KIRÁLY UTCAI KERESZT


 

 

Sorszám:                                                       12.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   István király utcai kereszt

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.1. Településsel kapcsolatos ET

1.1.3. Szakrális építmény

Fajta:                         Feszület

Pontos helyszín:                                István király u. és Fenyőszer u. kereszteződése.

Helyrajzi szám:                                Győr 13110/2

EOV-koordináták:                           x-546257  y- 266054

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

Feszület, öreg hársfa alatt. Felirata:”KLESITZ MÁRI / ADM / NJ FITZEK JÁNOS / 1845 / ÓH JÉZUS ÉN ÜDVÖZÍTŐM / LÉGY HALÁLOMKOR SEGÍTŐM”  Készít: Hetzl. A. Győr”. A kereszt, az egykori Bácsa község határán állt.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         1845

Állapot:                                                         Megfelelő

Veszélyeztetettsége:                                    Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés:                                 Nem szükséges

Tulajdonos:                                                   Római Katolikus Egyház

Kezelő:                                                          Római Katolikus Egyház

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2006

Adatforrás:                                                   Helyszínelés, Győr rendezési terve

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


ÉLŐ LAJOS EMLÉKTÁBLA


 

 

Sorszám:                                                       13.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Hősi emlékmű

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.4. Emberi tevékenységhez kapcsolódó ET

1.4.1. Jelentős személlyel kapcsolatos ET

Fajta:                         Emléktábla

Pontos helyszín:                                Kinizsi Pál u. 27/a

Helyrajzi szám:                                Győr 13711

EOV-koordináták:                           x-546151  y-265836

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

„EBBEN A HÁZBAN ÉLT ÉS VÉGEZTE / ÁLDÁSOS, GYÓGYÍTÓ MUNKÁJÁT / DR ÉLŐ LAJOS / AZ ELSŐ BÁCSAI KÖRORVOS, / MAJD FŐORVOS 43 ÉVEN KERESZTÜL. / ÁLL: BÁRÁNY ISTVÁN 2000-BEN”

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         2000

Állapot:                                                         Megfelelő

Veszélyeztetettsége:                                    Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés:                                 Nem szüksébes.

Tulajdonos:                                                   Önkormányzat Győr

Kezelő:                                                          Önkormányzat Győr

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2006-2010

Adatforrás:                                                   Helyszínelés, Győr rendezési terve

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


SZENT VID EMLÉKHELY


 

 

Sorszám:                                                       14.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Szent Vid emlékhely

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.4. Eseményhez kapcsolódó ET

1.4.1. Történelmi eseménnyel kapcsolatos ET

Fajta:                         Emlékmű

Pontos helyszín:                                A Bácsai-legelőn, az új Mosoni-Duna töltés mellett.

Helyrajzi szám:                                Győr 0625/10

EOV-koordináták:                           x-546646  y-265147

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

A Mosoni-Duna töltésáthelyezési munkálatainak során 1988-ban végeztek ásatásokat az egykori Szent Vid település helyén. Több értékes lelet mellett megtalálták a középkori templom alapköveit és leírták méretét, alakját. A leírásban az áll: „a hatszög zárású templom 4 pár belső pillére erősítette a falakat". Ennek ismeretében alakította ki 2005-ben a Zölderő Egyesület a Szent Vid emlékhelyet. A zúzott kővel kitöltött templomalapra állított homokkőoszlop szimbolizálja a szentélyt. Az emlékezés mellett a természeti értékek bemutatását szolgálja az az ökoturisztikai tájékoztató, és pihenőhely, amely a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság támogatásával épült mellé.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         2000

Állapot:                                                         Megfelelő

Veszélyeztetettsége:                                    A pihenőhelyet gyakran megrongálják.

Szükséges intézkedés:                                 Rongált részek helyreállítása, karbantartás.

Tulajdonos:                                                   Zölderő Környezetvédő Egyesület Győr

Kezelő:                                                          Zölderő Környezetvédő Egyesület Győr

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2006-2010

Adatforrás:                                                   Helyszínelés és FERENCZI (2007)

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROTESTÁNS IMAHÁZ ÉS HARANGLÁB


 

 

Sorszám:                                                       15.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Protestáns imaház és harangláb

Szinoníma:                                       

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Típusa:                                              1. Kultúrtörténeti ET

1.1. Településsel kapcsolatos ET

1.1.3. Szakrális építmény

Fajta:                         Imaház; harangláb

Pontos helyszín:                                Szitásdomb u.7.

Helyrajzi szám:                                Győr 13902

EOV-koordináták:                           x-545664  y-265418

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

Bácsa község evangélikusai és reformátusai építették, az akkor még lakatlan Szitás-domb keleti részén. Udvarán, diófás, füves ligetben, vas-szerkezetű harangláb található, melynek tetején régen vas-buzogány helyezkedett el. Ez utóbbi a korrózió következtében lezuhant, és a raktárban található.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         1942

Állapot:                                                         A vakolat kopott, a harangláb rozsdás.

Veszélyeztetettsége:                                    Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés:                                 Tatarozás, információs tábla elhelyezése.

Tulajdonos:                                                   Evangélikus és református egyház egyház

Kezelő:                                                          Evangélikus és református egyház egyház

Nemzeti Park Igazgatóság:                         Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:                         Észak-dunántúli Környezetvédelmi,

                                                                       Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:                                Győr 2006

Adatforrás:                                                   Helyszínelés és Győr rendezési terve

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


NAGYBOLDOGASSZANY TEMPLOM


 

 

Sorszám:                                                       16.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Nagyboldogasszony templom

Szinoníma:                                       

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Típusa:                                              1. Kultúrtörténeti ET

1.1. Településsel kapcsolatos ET

1.1.3. Szakrális építmény

Fajta:                         Templom

Pontos helyszín:                                A Bogárka u. és Külső Bácsai u. sarka.

Helyrajzi szám:                                Győr 12714

EOV-koordináták:                           x-545300  y-264288

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

Kisbácsa katolikus templomát 1957-58-ban a forradalom leverése utáni nehéz időkben építették Árkay Bertalan tervei alapján, modern stílusban. A Milleniumkor a templom belülről teljesen megújult. Hatalmas, összesen 60 m² felületű üvegablakait Szilágyi András és Kovács Julianna üvegművészek készítették. A templom torony nélkül épült. Az 50-edik évfordulón, 2008-ban, Pertovicz Attila tervei alapján építettek hozzá tornyot, melybe három harangot tettek. A harangokat Gombos Miklós őrbottyáni harangöntő mester készítette.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         1958

Állapot:                                                         Megfelelő

Veszélyeztetettsége:                                    Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés:                                 Megóvás, információs tábla elhelyezése.

Tulajdonos:                                                   Római Katolikus Egyház

Kezelő:                                                          Római Katolikus Egyház

Nemzeti Park Igazgatóság:                         Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi hatóság:                         Észak-dunántúli Környezetvédelmi,

                                                                       Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja:                                2006-2011

Adatforrás:                                                   Győr rendezési terve és PETROVICZ (2009)

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 


MILLENNIUMI KERESZT KISBÁCSA


 

 

Sorszám:                                                       17.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Millenniumi kereszt Kisbácsa

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.4. Eseményhez kapcsolódó ET

1.4.1. Történelmi eseménnyel kapcsolatos ET

Fajta:                         Emlékmű

Pontos helyszín:                                Külső Bácsai u. és Votinszki u. kereszteződése.

Helyrajzi szám:                                Győr 12305

EOV-koordináták:                           x-545299  y-264231

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

A templom telkén, 2001-ben állították fel a tölgyfából készült millenniumi emlékkeresztet, amely Lebó Ferenc alkotása. Körülötte díszburkolat és egy hamisciprus fasor található.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         2001

Állapot:                                                         Megfelelő

Veszélyeztetettsége:                                     Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés:                                 Nem szükséges

Tulajdonos:                                                   Önkormányzat Győr

Kezelő:                                                          Önkormányzat Győr

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2006-2011

Adatforrás:                                                   Helyszínelés, Győr rendezési terve

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


KÜLSŐ BÁCSAI ÚTI KERESZT


 

 

Sorszám:                                                       18.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Külső Bácsai úti kereszt

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.1. Településsel kapcsolatos ET

1.1.3. Szakrális építmény

Fajta:                         Feszület

Pontos helyszín:                                Külső Bácsai u. és Votinszki u. kereszteződése.

Helyrajzi szám:                                Győr 12305

EOV-koordináták:                           x-545116  y-263881

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

Vaskerítéssel körülvett műkő feszület, fém korpusszal. Aranyozott, vésett felirata: ”DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS / ÜDVÖZÍTŐNK MEGVÁLTÓI HALÁLÁNAK 1900. ÉVFORDULÓJÁN ÁLLÍTOTTA A KISBÁCSAI MŰKEDVELŐ IFJÚSÁG 1933”.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         1933

Állapot:                                                         Megfelelő

Veszélyeztetettsége:                                     Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés:                                 Nem szükséges

Tulajdonos:                                                   Római Katolikus Egyház

Kezelő:                                                          Római Katolikus Egyház

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2006

Adatforrás:                                                   Helyszínelés, Győr rendezési terve

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


PÁSZTOR TÉRI FAFESZÜLET


 

 

Sorszám:                                                       19.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Pásztor téri fafeszulet

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.1. Településsel kapcsolatos ET

1.1.3. Szakrális építmény

Fajta:                         Feszület

Pontos helyszín:                                Pásztor tér, Szitásdomb u. sarka.

Helyrajzi szám:                                Győr 12890

EOV-koordináták:                           x-545192  y-265151

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

Az Ausztriából származó, fából készült feszületet, tulajdonosa Gasztonyi László helyezte el a tér sarkán. A korpusz kézzel faragott. A kereszt körül díszburkolat, süllyesztett világítótest, valamint díszfásítás (tuják és fenyőfélék) található.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         2009

Állapot:                                                         Megfelelő

Veszélyeztetettsége:                                    Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés:                                 Nem szükséges

Tulajdonos:                                                   Magántulajdon

Kezelő:                                                          Önkormányzat Győr

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2011

Adatforrás:                                                   Helyszínelés, Bácsai Krónika 8/32

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CSÍKOSTÓ-LAPOS


 

 

Sorszám:                                                       20.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Csíkostó-lapos

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              2. Természeti egyedi tájérték

2.2. Biológiai ET

2.2.2. Élőhely

Fajta:                         Mocsár

Pontos helyszín:                                A településtől É-ra, a Kisbajcsra vezető országút mellett.

Helyrajzi szám:                                Győr 0576/48b; 0576/49b; 0576/60b; 0576/61b; 0576/62b, 0576/63b; 0576/64b; 0576/66; 0576/67b; 0576/69b

EOV-koordináták:                           x-547004  y-266856

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

Egy feltöltődött hajdani Duna-ág maradványa amely mára feltöltődött és beerdősödött. Magas talajvízálláskor fakadóvízzel borított. Dús cserjeszinttel rendelkezik, számos védett madár fészkelőhelye. Sok évvel ezelőtt, sekély vizű elmocsarasodott mender-tó korában valószínűleg sok csíkhal élt a vízben, innen származhat az elnevezése.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         Nem ismert

Állapot:                                                          Vízhiányban szenved

Veszélyeztetettsége:                                   Mezőgazdaság: elszántás, lecsapolás, kemikáliák.

Szükséges intézkedés:                                 Megosztás és helyi védelem.

Tulajdonos:                                                   Magántulajdon

Kezelő:                                                          Magán

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2010-2011

Adatforrás:                                                   Helyszínelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GERŐCSE-LAPOS


 

 

Sorszám:                                                       21.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Gerőcse-lapos

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              2. Természeti egyedi tájérték

2.2. Biológiai ET

2.2.2. Élőhely

Fajta:                         Mocsár

Pontos helyszín:                                Örvény utca és Meder utca sarkánál kezdődik.

Helyrajzi szám:                                Győr 0605/2; 0605/15

EOV-koordináták:                           x-547160  y-265948

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

A Mosoni-Duna feltöltődött holtága. Melyebb részeit nádas borítja, öreg fűzfabotlókkal. A Duna magas vízállásakor fakadóvízzel borított. A magasabb részeken természetes fűz-nyár-ligeterdő, illetve telepített nemesnyáras erdő található. A holtmeder, a hajdani Csikostói Dunaágból megmaradt mozaikos darabkák alsó szakasza. A torkolati részt, a gátőrháznál 2002-2005 között feltöltötték

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         Nem ismert

Állapot:                                                          Vízhiányban szenved

Veszélyeztetettsége:                                    Mezőgazdaság: elszántás, lecsapolás, kemikáliák.

Szükséges intézkedés:                                 Vízpótlás és helyi védelem.

Tulajdonos:                                                   Magántulajdon

Kezelő:                                                          Magán

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2010

Adatforrás:                                                   Helyszínelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FŰGÁT-LAPOS


 

 

Sorszám:                                                       22.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Fűgát-lapos

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                               Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              2. Természeti egyedi tájérték

2.2. Biológiai ET

2.2.2. Élőhely

Fajta:                         Mocsár

Pontos helyszín:                                A településtől ÉK-re, az égetőművel szemben.

Helyrajzi szám:                                Győr 0611/1; 0612/42; 0612/47

EOV-koordináták:                           x-548248  y-266122

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

A lapos tulajdonképpen kubik árok. Valamikor egy nyári gát húzódott a két Duna töltés között, és ehhez a gáthoz szükséges föld kitermelésével keletkezett az árok, ami azután elmocsarasodott, partjait dúsan benőtték a cserjék és a fásszárúak. Partján komoly erdősáv alakult ki, amely főleg fűz- és nyárfajokból áll. Ökológiailag fontos zöld folyosó, mivel a Nagy-Duna és a Mosoni-Duna hullámtereit köti össze, közben még találkozik a Szavai-csatornával is. A tájérték északi része Kisbajcs településhatárba esik.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         Nem ismert

Állapot:                                                          Vízhiányban szenved

Veszélyeztetettsége:                                   Mezőgazdaság: elszántás, lecsapolás, kemikáliák.

Szükséges intézkedés:                                 Vízpótlás, helyi védelem, valamint megosztás, hogy művelési ág szerint elkülöníthető legyen a szomszédos szántóktól.

Tulajdonos:                                                   Magántulajdon

Kezelő:                                                          Magán

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2010

Adatforrás:                                                   Helyszínelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BOKROSI-LAPOS


 

 

Sorszám:                                                       23.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Bokrosi-lapos

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              2. Természeti egyedi tájérték

2.2. Biológiai ET

2.2.2. Élőhely

Fajta:                         Mocsár

Pontos helyszín:                                A településtől ÉK-re, az égetőművel szemben.

Helyrajzi szám:                                Győr 0611/1; 0612/42; 0612/47

EOV-koordináták:                           x-548507  y-266207

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

A Mosoni-Dunáról lefűződött hajdani mellékág feltöltődött maradványa. Nagyobb részét már elszántották, csak két mélyfekvésű erdőfolt maradt meg a hajdani meander-tó helyén. A két folt viszont értékes élőhely. A botolófüzes erdő fontos fészkelőhelye számos odúlakó madárnak. A sűrű aljnövényzet, és a környező magaskórós, kákás és nádas társulás szintén jelentős élőhely. A Duna magas vízállásakor a fakadó víz csillog a lapos sáv vonalában, kijelölve a rég eltűnt holtág helyét.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         Nem ismert

Állapot:                                                          Vízhiányban szenved

Veszélyeztetettsége:                                   Mezőgazdaság: elszántás, lecsapolás, kemikáliák.

Szükséges intézkedés:                                 Vízpótlás, helyi védelem, valamint megosztás, hogy művelési ág szerint elkülöníthető legyen a környező szántóktól.

Tulajdonos:                                                   Magántulajdon

Kezelő:                                                          Magán

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2010

Adatforrás:                                                   Helyszínelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JEGENYE-FASOR


 

 

Sorszám:                                                       24.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Jegenye-fasor

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              2. Természeti egyedi tájérték

2.2. Biológiai ET

2.2.1. Növénycsoport

Fajta:                         Erdősáv

Pontos helyszín:                                A bácsai szennyvíztelephez vezető út mentén.

Helyrajzi szám:                                Győr 0591/13; 0597; 0598; 0604; 0609

EOV-koordináták:                           x-547236  y-266639

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

Egy feltöltődött hajdani Duna-ág maradványa amely mára árokszerűen elvékonyodott és beerdősödött. Régen egy jegenyenyárfa-sor volt itt, ami helyére nemesnyárast ültettek, de mellette megvan még az idős hazai nyáras szegély is. Cserjeszintje változatos. Magas Duna-vízálláskor alatta feljön a fakadovíz.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         Nem ismert

Állapot:                                                         Megfelelő

Veszélyeztetettsége:                                    Út menti cserjeirtás

Szükséges intézkedés:                                 Helyi védelem, az árok szakszerű karbantartása

Tulajdonos:                                                   Egyéb tulajdon

Kezelő:                                                          Egyéb

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2010

Adatforrás:                                                   Helyszínelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BÁCSA-KISBAJCS ERDŐSÁV


 

 

Sorszám:                                                       25.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Bácsa-Kisbajcs erdősáv

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              2. Természeti egyedi tájérték

2.2. Biológiai ET

2.2.1. Növénycsoport

Fajta:                         Erdősáv

Pontos helyszín:                                Győr-Kisbajcs országút mellett.

Helyrajzi szám:                                Győr 0590b,c; 0599/2

EOV-koordináták:                           x-547003  y-266629

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

Egy kilométer hosszú erdősáv az országút mentén. A fő fafaj nemesnyár két sorban. A NY-i oldalon idős mezei juharfasor, míg a K-i oldalon ezüstfasor határolja. Ezen kívül rendkívül sokszínű a cserjeszintje, amely számos védett madárfaj fészkelőhelye.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         Nem ismert

Állapot:                                                         Megfelelő

Veszélyeztetettsége:                                    Út menti cserjeirtás.

Szükséges intézkedés:                                 Megosztás és helyi védelem.

Tulajdonos:                                                   Egyéb tulajdon.

Kezelő:                                                          Egyéb

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2010

Adatforrás:                                                   Helyszínelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KEREKES-TÓ


 

 

Sorszám:                                                       26.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Kerekes-tó

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              2. Természeti egyedi tájérték

2.2. Biológiai ET

2.2.2. Élőhely

Fajta:                         Mocsár

Pontos helyszín:                                Élő utca kanyarulata.

Helyrajzi szám:                                Győr 13368/3-4

EOV-koordináták:                           x-546730  y-265952

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

A Kerekes - tó egy alsó-szigetközi morotvató, amely részben öntés talajon kialakult szántóföldekkel és házikerti gyümölcsösökkel, részben (DK-i részén) magasártéri jellegű futóhomok felszínű területtel határolt. A homokfelszín puszta-gyepi eredeti növényzete mára teljesen megsemmisült. A tó nagy részét nádas borítja, szegélyén öreg fűzfa-botlók gyűrűje áll alacsonyabb cserjéssel, bodzával összekötve. A bokrokra sűrűn felfutnak a komló és a sövényszulák indái. Alul a hamvas szeder behatol még a nádasba is. A nád közvetlen szélén különböző fűfélék és egyéb lágyszárúak: árvacsalán sédkender, sás stb. található. A fakadó víz a Duna magas vízálláskor árasztja el.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         Nem ismert

Állapot:                                                         Vízhiányban szenved

Veszélyeztetettsége:                                    Parti feltöltések.

Szükséges intézkedés:                                 Helyi védelem

Tulajdonos:                                                   Magántulajdon

Kezelő:                                                          Magán

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2010

Adatforrás:                                                   Helyszínelés, Győr rendezési terve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BÁLVÁNYOS-LAPOS


 

 

Sorszám:                                                       27.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Bálványos-lapos

Szinonima:                                         Bávány

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              2. Természeti egyedi tájérték

2.2. Biológiai ET

2.2.2. Élőhely

Fajta:                         Mocsár

Pontos helyszín:                                Vtinszky u. és Sárási utca mellett.

Helyrajzi szám:                                Győr 11718/2; 11718/6

EOV-koordináták:                           x-544718  y-264597

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

Feltöltődött hajdani Duna-ág holtmeder, meszes homokpusztagyep-maradvány szegéllyel. Hozzá tartozik egy telepített fekete-fenyves erdőrészlet is. A holtmederben a nyílt vízfelület eltűnt, a fakadó vízborítás időszakos. Zárt nádas növénytársulás a jellemző, bokorfüzesekkel tarkítva. Fészkelő helye a nádi énekesmadaraknak, és még sok védett madárnak. A pusztagyep sajnos 99 %-ban megsemmisült a beépítések miatt.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         Nem ismert

Állapot:                                                         Vízhiányban szenved

Veszélyeztetettsége:                                    Telekalakítás, beépítés.

Szükséges intézkedés:                                 Vízpótlás és helyi védelem.

Tulajdonos:                                                   Önkormányzat Győr

Kezelő:                                                          Önkormányzat Győr

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2010

Adatforrás:                                                   Helyszínelés, Győr rendezési terve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SZITÁS-DOMB FÜVÉSZKERT


 

 

Sorszám:                                                       28.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Szitás-domb füvészkert

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              2. Természeti egyedi tájérték

2.2. Biológiai ET

2.2.2. Élőhely

Fajta:                         Homoki gyep

Pontos helyszín:                                Szitásdomb utca.

Helyrajzi szám:                                Győr 13046/1

EOV-koordináták:                           x-544718  y-264597

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

A meszes homokpusztagyep a szigetközi hajdani futóhomok-felszínek utolsó maradványainak egyike. Számos védett növény- és állatfaj élőhelye, mint például a homoki vértő, hegyi árvalányhaj, kései szegfű, bunkós hagyma, homoki fátyolvirág, díszes medvelepke, buckabagoly lepke. Növény- és állattani feltárásáról külön tanulmány készült. 2009-ben az Önkormányzat és a Zölderő Egyesület részben szemét mentesítette, részben bekerítette, és tanösvényt alakított ki. 2011-től a kezelést a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság átvette, aki a szemétmentesítést folytatta, a bekerítést befejezte és megkezdte a védett növények áttelepítését az Audi bővítés által veszélyeztetett területekről.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         Nem ismert

Állapot:                                                         Megfelelő

Veszélyeztetettsége:                                    Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés:                                 Helyi védelem alá helyezés.

Tulajdonos:                                                   Önkormányzat Győr

Kezelő:                                                          Önkormányzat Győr, Zölderő Egyesület, FHNPI

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2006-2011

Adatforrás:                                                   Helyszínelés, saját kutatás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TOLNAI TÖLGYFA


 

 

Sorszám:                                                       29.

Előzmény:

Az egyedi tájérték megnevezése:   Szitás-domb füvészkert

Település neve:                                 Győr-Bácsa

Megye:                                              Győr-Moson-Sopron

Nemzeti Park Igazgatóság:             Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Típusa:                                              2. Természeti egyedi tájérték

2.2. Biológiai ET

2.2.1. Növényegyed

Fajta:                         Fa

Pontos helyszín:                                Bodzás utca 4.

Helyrajzi szám:                                Győr 13927

EOV-koordináták:                           x-545672  y-265474

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői:

Győr belterület legidősebb kocsányos tölgyfája (Quercus robur). Tolnai Erzsébet kertjében található. A Duna hullámteréből származó, tájegységre jellemző genetikai állományt őrző fa. Bő makktermő. 1948-ban ültette Tolnai Antal.

 

Kor /Keletkezés időpontja:                         1945

Állapot:                                                         Megfelelő

Veszélyeztetettsége:                                    Nem veszélyeztetett.

Szükséges intézkedés:                                 Helyi védelem alá helyezés.

Tulajdonos:                                                   Magántulajdon

Kezelő:                                                          Magán

Adatfelvevő:                                                 Horváth Gyula János

Adatfelvétel időpontja, körülmények:        2006-2011

Adatforrás:                                                   Helyszínelés, Győr rendezési terve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRODALOMJEGYZÉK        

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

 

Bácsa község. [online]. Forrás: www.gyor.varosunk.hu/varos - 2006.11.27.  – (Megszűnt!)

 

BÁRÁNY, ISTVÁN (2006): Településtörténeti emlékeink önkormányzati rendeletben is védett építmények lettek. – Bácsai Krónika 20/a

 

CSIZMADIA, Sándor (1978): Tanulmányok Győr és vidéke történetéből. Győr. Kiad.: Győr-Sopron Megyei Levéltár.

 

FERENCZI, ZOLTÁN (2007): Bácsa történeti emlékszobor. Palatia Kiadó és Nyomda Vállalat, Győr.

 

Győr Megyei Jogú Város területrendezési terve (2006) [online] – www.onkormanyzat.gyor.hu [2011.12.08]

 

HORVÁTH, GYULA JÁNOS (2011): Szigetköz egyedi tájértékei [online] – www.szigetkoz.eu/tajertek.htm [2011.12.08]

 

Magyar Szabványügyi Testület (2009): Természetvédelem. Egyedi tájértékek kataszterezése – Magyar Szabvány 20381:2009

 

Mi is áll a Pozsonyi utca és Szitásdomb utca sarkán? – Bácsai Krónika 2009 – 8. évf. 32. sz.

 

PETES, KATALIN (2006): Bácsa község története a kezdetektől Győrhöz csatolásáig. Hazánk Könyvkiadó Kft. Győr.

 

PETROVICZ, ATTILA (2009): Római katolikus templom - Kisbácsa. [online] – Építészfórum – www.epiteszforum.hu – [2011.12.1.]

 

TÉKA Projektportál (2011): [online] – www.projekt.tajertektar.hu [2011.12.08] 

 

VENDE, ALADÁR (2004): Győr vármegye községei. In.: Magyarország vármegyéi és városai [elektronikus dok.] / [szerk. Sziklay János és Borovszky Samu] Budapest : Arcanum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LAP TETEJÉRE -