<<--Vissza  CIKKEK-SZIGETKÖZ /   <<--CÍMOLDAL-SZIGETKÖZ

 

 

 

Már a tervek készülnek abban a két, együttesen csaknem 13 milliárd forintos projektben, amelyek révén több víz jut az Alsó-Szigetközbe és megoldó­dik a Mosoni-Duna számos víz­gazdálkodási problémája. A fo­lyó alsó szakaszán így is alacso­nyak maradnak a vízszintek, megemelésük további beruhá­zásokat igényelne (ennek sür­getésére indította lapunk a Vi­zet a Dunába! kampányt, az or­szágos népi kezdeményezést).

 

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság egy tavalyi no­vemberi kormányhatározat nyomán jutott európai uniós támogatáshoz: a szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer fejlesztésére, valamint a Mosoni-Duna és a Lajta vízgazdálkodási rehabili­tációjára egyaránt 6,3-6,3 mil­liárd forintot ítéltek oda

 

A közbeszerzési eljárások tavasszal lezárultak, az egyik kivitele­zést a Szabadics Zrt., a Közgép és a Kötiviép, a másikat a szlovák Doprastav a.s. és a Dömper Kft. alkotta konzorcium végezheti.

Németh József vízügyi igazgató a Kisalföldnek elmondta: az érde­mi munkák mindkét esetben még az idén elkezdődnek, jelenleg pe­dig a tervek készülnek. A szerződések szerint 2014 végére kell végezniük a cégeknek.

A lakosság számára a látvá­nyosabb beruházássorozatot a folyórehabilitáció ígéri. Ennek részeként Győrben másfél-há­rom méter széles padkát - tulaj­donképpen sétányt - alakítanak ki a Rába és a Mosoni-Duna part­ján, amelyen sok száz méter hosszan lehet majd sétálni. A helybeliek és a turisták közelebb kerülhetnek tehát a vízhez (az ál­lítás akkor még igazabb lesz, ha sikerül az Öreg-Duna medersüllyedése miatt rendkívül alacsony vízszinteket az ötvenes hatvanas években jellemző szintre emelni; ezt célozza lapunk országos népi kezdeményezése, a Vizet a Du­nába! kampány).

 

Mosonmagyaróváron szin­tén rendezik a Mosoni-Duna partját a Lajta-torok és a Rudolf liget között, így ott is lehet majd sétálni, igaz, nem padkán, ha­nem földművön. A városban ezenkívül felújítják a Lajta mo­sonmagyaróvári duzzasztóját.

Győrben a vársarok felett szűkítik a Mosoni-Duna medrét, hogy gyorsabb legyen a víz moz­gása és csökkenjen a feliszapolódás. Ilyen beavatkozásokat vé­geznek Halászinál, Kimlénél, Mecsérnél, Dunaszentpálnál és Dunaszegnél is. Emellett megtörténik a Rajkától északra lévő Jónási-ág, a Feketeer­dei-holtág, a Mecsér-lickói-ág és a győri Püspökerdei-holtág rehabilitációja, ami a meder kotrását és a vízpótlás megoldását egy­aránt jelenti. Ugyanezt teszik ti­zenkét sziget mellékágával, pél­dául a győrújfalui Csóka-szige­tével és a győri Szúnyog-szigeté­vel. A Püspökerdei-holtághoz olyan ötméteres nyílásszéles­ségű zsilip kerül, ami biztosítja a behajózást.

A szigetközi vízpótló rend­szer fejlesztése ugyancsak fon­tos beruházássorozat. Németh József ennek háttereként ki­fejtette: a korábbi beavatko­zások csak a Felső- és a Kö­zépső-Sziget­közt érintették Ásványráróig, az alsó-szigetközi víztereknek a Duna meder­süllyedése miatt szükséges víz­pótlása megoldatlan. A következő két és fél év munkálatai so­rán a hullámtérben fenékküszöbök segítségével juttatnak több vizet az Ásványi-ágrendszer alsó szakaszába, valamint a Bagaméri- és a Patkányosi-ágrendszerbe, a mentett oldalon pedig összekötő csatornákat és vízkor­mányzó műtárgyakat építenek ugyanebből a célból, illetve fel­újítanak néhány csatornát. A hullámtérből három új szivor­nyával vesznek ki vizet a men­tett oldalra.

Németh József szerint a be­ruházásokkal kedvezőbb felté­teleket teremtenek a vízi és víz­hez kötődő élővilágnak, s nem mellékesen emelkednek majd a talajvízszintek.

 

A Mosoni-Duna alsó szakaszán. Győrnél azonban a helyzet abból a szempontból jottányit sem fog ja­vulni, hogy az év nagy részében jellemző vízszintek továbbra is rendkívül alacsonyak maradnak. A rendezett partok és a folyó látvá­nya így továbbra sem kerül harmóniába, ráadásul a régen pezsgő vízi élet sem indulhat fejlődésnek. A megoldáshoz szükséges beavatko­zások sürgetésére indított a Kisal­föld országos népi kezdeményezést májusban. A Vizet a Dunába! kam­pány során összegyűlt több mint 82 ezer aláírás nyomán az Or­szággyűlés remélhetőleg ősszel megtárgyalja a kérdést.

­


Forrás: kisalfold.hu (KISALFÖLD napilap)