Natúrpark elõtti védelembõvítés                     

 

 

           

            2004-10-20

 

           

            A szigetközi hullámtér felsõ és alsó része védelem alá kerülhet: a tervek szerint elsõ lépcsõben háromezer hektárral növelik meg a tájvédelmi körzetet.

 

 

 

            Az elképzelések már a természetvédelmi hivatal asztalán vannak: jövõre pedig natúrparkot alakíthatnak ki a térségben. Tizenhét éve született rendelet a Szigetköz egyes területeinek oltalmáról: tájvédelmi körzetet létesítettek a Duna és a Moso ni-Duna mentén a sajátos vízrendszer, valamint a növény- és ál latvilág megõrzésének érdekében. A megye második legnagyobb tájvédelmi körzete két területet – s 21 önkormányzatot – foglal magában: a Duna hullámterének keleti felét (Dunaszigettõl a medvei hídig) és a Mosoni-Duna hullámterét Gyõrig. A terület 9157 hektár kiterjedésû, melybõl 1325 hektár fokozottan dett.

 

A helyi jelentõségû védett értékek közé tartozik többek zött a hédervári Kont-emlékhely, a lipótdarnói vadgesztenye sor s a tizenkét véneki kocsányos tölgy. A legértékesebbnek mondott mocsárrétek közül már csak egy található a Felsõ-Szi getközben. A szigetközi erdõk keményfaállománya 11 százalékra zsugorodott, s a természetközeli állapotú erdõk aránya a becs lések szerint 20 százalék körülire csökkent. A hullámtér felsõ része lenne a magja A Duna árterének nyugati része, tekintettel az akkor még épülõ bõs–nagymarosi vízlépcsõrendszerre, kimaradt a védelem bõl. Erre a területre tervezték a dunakiliti duzzasztó építményeit és a duzzasztott tavat.

 

A mostani elképzelés szerint a szigetközi hullámtér felsõ részén – Rajka, Dunakiliti, Dunasziget – 2000 hektárral, az alsó szakaszon – Nagybajcstól Vénekig – 300 hek tárral, valamint a mentett oldali szakaszon 700 hektárral bõvül ne a tájvédelmi körzet. Ezt a tervezetet már kidolgozta és elfo gadásra javasolva beadta a Fertõ–Hanság Nemzeti Park Igazga tósága a természetvédelmi hivatalnak. Információink szerint e területek nagy része tartozna a Natura 2000 természetvédelmi programba is.

 

Mint ismert, a tervek – s a miniszteri ígéret – sze rint pedig következõ lépésben jövõre natúrparkká nyilvánítaná a minisztérium Szigetközt. Miniszteri rendeletre várva Dr. Kárpáti László, a Fertõ–Hanság Nemzeti Park Igazgató ságának vezetõje elmondta: a védetté nyilvánítás egy hosszabb folyamat. Az érintett területek felmérését elvégezték. A kezelési tervet az érintettekkel és a hatóságokkal egyeztetik: néhány la kossági fórumot még tartanak az ügyben.

 

A dokumentumok legnagyobb része azonban már a természetvédelmi hivatal asz talán van, az õ jóváhagyásukra várnak. A legtöbb rész nem érint magánterületet: fõként erdõk és láprétek kerülnének védettség alá. A tárcaközi egyeztetés után miniszteri rendelet alapján lehet bõvíteni majd a Szigetközi Tájvédelmi Körzetet. Nem sérülnek az érdekek Tóth István dunaszigeti polgármester elmondta: bár korábban egyetlen érintett önkormányzatot sem kérdeztek meg az ügy ben, a hullámtéri védelem ellen nincsen kifogásuk.

 

– Egyetlen önkormányzat sem hallott konkrétumokat az ügy ben, s a véleményünket sem kérték ki. Attól tartottunk, a szán tóterületeket is érinti a döntés, ám szerencsére a tájvédelmi kör zet mostani kibõvítése úgy tûnik, nem veszélyezteti a helyiek ér dekeit – mondta a polgármester. Varga Kálmán, Rajka településvezetõje tõlünk értesült a táj védelmi körzet bõvítésérõl: mint mondta, egyelõre nem ismeri az érintett területeket. Cséfalvay Tájvédelmi körzet: A védett területrõl a markolók is el tûnhetnek. A tervezett bõvítés: Magja a felsõ-szigetközi hullámtér lenne.