LEPKÉSZEK  /  LEPKÉK

Dr. Varga Zoltán életrajza és publikációi

 

               

Cím: Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék

H-4010 Debrecen, Egyetem-tér 1. Tel.& Fax xx36 52 512 100/2331,
E-mail: zvarga@tigris.klte.hu

Beosztás: tanszékvezető egyetemi tanár (1983-tól)

Született: 1939. július 23, Debrecen

Szakmai végzettség: egyetemi diploma, biológia szak (kitüntetéssel, KLTE, 1962)

Tudományos fokozatok: Dr. sci.nat. („summa cum laude”, KLTE, 1965), biológiai tud. kandidátusa (MTA, 1972), biológiai tud. doktora (D.Sc., MTA, 1982)

Nyelvtudás: tárgyaló-és előadóképes – angol, német, orosz; olvas - francia

Fontosabb külföldi ösztöndíjak: Collegium Hungaricum (Bécs, 1967), Humboldt-ösztöndíj (München, Bonn, 1972-73.; Bielefeld, 1987 és 1989), EU senior kutatói ösztöndíj (Bonn, 1994).

Külföldi meghívások: Németország (több ízben), Ausztria, Finnország, Svédország.

Meghívásos előadások: 1989, München, Deutsche Entomologische Gesellschaft

                                                         1992, Basel, Education and Science for Maintaining Biodiversity, UNESCO

                                                         1994, München, Középeurópai Entomofaunisztikai Kongresszus

                                                         1996. Freiburg, ünnepi tud. ülésszak (O. Wilmanns emeritációja)

                                                         1998. Saarbrücken, De Lattin emlékülés és Biogeogr. Colloqium

                                                         1999. Millas, EIS 12. Internat. Colloquium, megnyitó plenáris előadás

                                                         2001. Leiden  EIS 13. Internat. Colloquium, plenáris előadás

 

Zoológiai expedíciók (1984-2000, Mongólia, Türkmenisztán, Kazakisztán, Pakisztán stb.)

 

MTA Bizottságok: MTA Zoológiai Bizottság tagja (1986-), elnöke (1990-94)

MTA Természetvédelmi és Konzervációbiológiai Bizottság tagja (1995-), elnöke (2002-).

Közgyűlési Doktorképviselő (2001-)

Az MTA képviselője az Európai Tudományos Alapítvány (ESF) LESC Standing Committee-ban.

 

Tudományos elismerések, díjak: Frivaldszky-plakett, Magyar Rovartani Társaság (1972)

Herman Ottó-díj, Magyar Biológiai Társaság (1988)

Petényi J. Salamon emlékérem, Magyar Madártani és Tv. Egyesület (1992)

"Pro Natura"-díj, Környezetvédelmi Miniszter  (1995)

„Iskolateremtő Mestertanár” és Fáy András-díj (1997, 2003)

Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt (polgári tagozat, 2005)

 

Professzori ösztöndíjak:

1999-2003. Széchenyi Professzori Ösztöndíj

2000-2001. „Senior Fellowship” a „Collegium Budapest, Instutute for Advanced Studies”-ban

 

Egyéb tudományos közéleti tevékenység

Magyarország Biodiverzitási Országjelentés szakmai szerkesztője (1996-97)

V. International Congress of Systematic and Evolutionary Biology (19-25 August, Budapest), szimpozium szervező: Geographical Patterns and Evolutionary Interpretations

International Conference on the Sustainable Use of Biological Resources (26-29 August, Budapest), szekcióelnök és plenáris előadó

11 Colloquium, Committee and Council Meeting of the European Invertebrate Survey (IUBS), Debrecen (21-25 October); szervező ill. tud. tanács elnöke (1997-)

Habitat Scientific Committee magyar képviselője (Brüsszel), NATURA 2000 magyar szakmai bizottság elnöke (2004-).

Tudományos közlemények: 183 megjelent közlemény szakfolyóiratban és konferencia-kiadványban; 9 angol és 23 magyar nyelvű könyvrészlet, 1 tankönyv, 1 önálló könyv, 4 egyetemi jegyzet ill. részlet, 2005. jan. 1.-ig   783 független hivatkozás, zömmel külföldi. Egy nemzetközi könyvsorozat és 3 folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, rendszeresen referál dolgozatokat több nemzetközi folyóiratba (Molecular Ecology, Journal of Biogeography, Conservation Biology).

 

Szervezeti tagságok:

Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottság

Természetvédelmi és Konzervációbiológiai Bizottság (elnök)

Zoológiai Bizottság

Magyar Biológiai Társaság

Magyar Rovartani Társaság

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (örökös tag)

European Invertebrate Survey (IUBS) Committee (member)

EU Habitat Scientific Committee (Brüsszel)

European Scientific Foundation Life and Environmental Sciences Standing Committee.

 

Díjak:

Frivaldszky-plakett (1972, Magyar Rovartani Társaság)

Emberi Környezetért (1981)

Herman Ottó-díj (1988, Magyar Biológiai Társaság)

Petényi János Salamon-emlékérem (1991, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület)

Pro Natura"-díj, Környezetvédelmi Miniszter  (1995)

Fáy András-díj (1997)

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (2000)

Iskolateremtő Mestertanár” és Fáy András-díj (1997, 2003)

Frivaldszky Emlékplakett arany fokozata (2012)

 

 

Elérhetőségek:

Debreceni Egyetem

Természettudományi Kar

Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék

4010 Debrecen, Egyetem tér 1.

Tel.: (52) 512 900/2331, 2333

Tel./fax: (52) 512 941

E-mail: zvarga@tigris.unideb.hu

Honlap: http://www.zool.klte.hu

 

Tudományos érdeklődés:

-        taxonómia, fajképződés és fajonbelüli evolúció (rovarok)

-        populációgenetika és filogeográfia (rovarok)

-        biogeográfia és faunatörténet (magashg., Kárpát-medence)

-        ökológia és konzervációbiológia, természetvédelem

-        művészi ábrázolás a zoológiában

 

 

 Varga Zoltán professzor méltatása

Varga Zoltán professzor a hazai zoológia kiemelkedő alakja, a tudományterület oszlopos tagja, a „nagy öregek” egyike, akit itthon és külföldön egyaránt ismernek és elismernek, nem csupán szűkebb szakterületén, de számos társtudományban és azon túlmenően is. Ifjú titánként robbant a hazai entomológiai közéletbe, faunánkra nézve új bagolylepkefajok felfedezésével és úttörő állatföldrajzi minősítési rendszerével, melynek azóta sokszorosan bővített és továbbfejlesztett változatait évtizedeken át iránytűként használták és használják a hazai lepkészek.
Az ezt követő közel ötven esztendőben annyi mindennel foglalkozott, mi több, eredményesen foglalkozott, hogy nem könnyű eldönteni, miben is leginkább járatos. Még a szemezgető felsorolás is tekintélyt parancsoló: nemzetközileg elismert specialistája számos bagolylepkecsoportnak, ugyanakkor kiváló ismerője az eurázsiai nappali lepkéknek is. Az oreális faunakör, ezen belül a xeromontán fauna evolúciójának elmélete és az área-analitikus módszer kidolgozása a biogeográfia nagyjai közé emelte. Populáció-biológiai és populáció-genetikai kutatásai az elméleti vonatkozásokon túlmenően a természetvédelmi biológia fontos építőkockáit képviselik, a csatlakozó phylogeográfiai vizsgálatokkal karöltve a Kárpát-medence posztglaciális benépesülésének történetét próbálják megfejteni, lépésről lépésre. Expedíciói során Eurázsia számos vidékét járta be, fogyhatatlan energiával kutatva, gyűjtve azok lepkefaunáját, miközben temérdek egyéb botanikai, zoológiai, geográfiai és még ki tudja, mennyi más tudományághoz tartozó ismeretet halmozott fel saját tapasztalataként, melyeket sikerrel épített be komplex természetismereti képébe. Ez a komplex világlátás és retorikai képességei tették és teszik őt kivételes előadóvá, kinek előadásait élvezet és egyben komoly szellemi torna hallgatni és nyomon követni, aki képes magával ragadni hallgatóságát mind elméleti síkon, mind pedig a gyakorlati természetbiológia kacskaringós ösvényein, legyen szó a kryoxerotikus magashegyi faunáról, az illír-dácikus harapófogóról vagy az alföldi láprétek élővilágáról.

Varga Zoltán professzor nemcsak elméletben, de a gyakorlatban is sokat tett a Kárpát-medence természeti értékeinek megóvásáért, szóban, írásban és tettekben egyaránt. Bizonnyal – és egyben sajnálatosan – kevés olyan tanácsadója volt és van a hazai természetvédelemnek, aki ennyire széles és átfogó tudományos alapokon képes a helyi viszonyoknak is megfelelő javaslatokkal segíteni a természetvédelem ügyét.
A hazai szakmai közéletben is jólismert személyiség, időről időre jelentős hazai és nemzetközi grémiumok, bizottságok tagja, a Debreceni Egyetem egyik doktori iskolájának vezetője, a Mindentudás Egyeteme meghívott előadója, és még folytathatnánk hosszan a sort. Társaságunknak egyetemista kora óta tagja, előadóüléseinken számos alkalommal tartott előadásokat, legutoljára épp a Társaság százéves fennállását ünneplő jubileumi ülésen.

Azonban az elmondottak még mindig nem tükrözik hűen színes egyéniségét, nem ejtenek szót nyelvtehetségéről, kézügyességéről, művészettörténetben, zenében, sakkban és egyéb sportokban való jártasságáról, melyekről, időről időre valamennyien meggyőződhettünk. Láthattuk rajzait és festményeit, tudományos és tudományos ismeretterjesztő dolgozatokban és könyvekben, kiállításokon, legendák szólnak egyetemi terepgyakorlatok tábortüzei mellett elrecitált klasszikus és oldottabb áriákról és dalokról, tankörök és intézmények közötti focimeccsekről és anyanyelvi németeket elképesztő, rögtönzött német nyelvű kiselőadásokról. Évtizedekkel ifjabb kollégák nézhették hátát, amint zergéket megszégyenítő tempóban kerget hegynek felfelé lepkéket és ugrólábúakat.

Szétágazó és mégis teljesen koherens munkásságát az idők folyamán számos elismerés övezte, ezek közül hadd emeljünk ki hármat. Széchenyi professzori ösztöndíja tükrözi azt a csaknem öt évtizedes oktatói munkát, mely hallgatók ezreivel ismertette és igencsak sokakkal szerettette meg az élő természetet, annak szépségét és törvényszerűségeit. A hazai természetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyeknek adományozható Pro Natura díj fémjelzi Varga professzor a hazai – és európai – természetvédelemben játszott szerepét. Korszakos tudományos életművét a Magyar Tudományos Akadémia Eötvös József-koszorúval honorálta; ahogy azt az MTA honlapján olvashatjuk: „az evolúcióbiológia, a taxonómia, a biogeográfia és a természetvédelmi biológia területén nemzetközileg is elismert eredményeiért, módszertani újításaiért, kiemelkedően eredményes doktori és tudományos diákköri témavezetői tevékenységéért”.

 

(Írta Ronkay László - Elhangzott a XXIV. Rovarászati Napok című rendezvényen, a Frivaldszky Imre Emlékplakett átadásakor.)

 

 

Tudományos közlemények jegyzéke

LIST OF PUBLICATIONS (1957-2005)[1]

 

Folyóiratokban és más periodikumokban megjelent közlemények

1.      Varga, Z. (1957): The Macrolepidoptera-fauna of Debrecen and its environment (in Hung. with German summary) Folia ent. hung. 10: 235-238.

2.      Varga, Z. (1958): The Odonata-fauna of Debrecen and its environment (in Hung. with German summary) Folia ent. hung. 11: 285-290.

3.      Varga, Z. (1960): Zoogeographical analysis of the Macrolepidoptera-fauna of the environment of Debrecen (in Hung. with German summary) Folia ent. hung. 13: 69-125.

4.      Varga, Z. (1960): Survey of the forms of Aricia allous Hb.-G. (Lep.: Lycaenidae) occurring in the Carpathian basin and in the Balcan peninsula (in Hung. with German summary) Folia ent. hung. 13: 437-458.

5.      Varga, Z. (1960): New data to the Macrolepidoptera-fauna of the environment of Debrecen (in Hung. with German summary) Folia ent. hung. 13 : 537-542.

6.      Varga, Z. (1961): Zoogeographical survey of the Macrolepidoptera-fauna of the N-Hungarian Karst area (in Hung. with German summary) Folia ent. hung. 14: 345-386.

7.      Varga, Z. (1962): New data to the Macrolepidoptera-fauna of the N-Hungarian Karst area (in Hung. with German summary) Folia ent. hung. 15: 335-346.

8.      Varga, Z. (1962): Problems of species concept and speciation in Macrolepidoptera. Acta biol. debr. II: 99-114.(in Hung. with German summary)

9.      Varga, Z. (1962): Infraspecific evolution and the subspecific categories in Palearctic Macrolepidoptera (in Hung. with German summary) Acta biol. debr. II: 115-120.

10.  Varga, Z. (1963): New data to the Macrolepidoptera-fauna of the Northern Middle Range (in Hung. with German summary) Folia ent. hung. 16: 145-156.

11.  Dévai, Gy. & Varga, Z. (1963): Data to the knowledge of the Odonata-fauna of the Zemplén range (in Hung. with German summary) Acta biol. debr. III: 3-9.

12.  Varga, Z. (1963-64): Zoogeographische Analyse der Makrolepidopterenfauna Ungarns I-II. Acta biol. debr. III. : 141-154; IV.: 147-180.

13.  Varga, Z. (1964): Zoogeographic division of Hungary based on components of the Macrolepidoptera-fauna (in Hung. with German summary). Folia ent. hung. 17.: 119-167.

14.  Varga, Z. (1966): Two new Macrolepidoptera species for the Hungarian fauna (in Hung. with German summary) Folia ent. hung. 19.: 541-543.

15.  Varga, Z. (1966): The level-of organisation concept in the biology (in Hung. with Russian and English summary) Hung. review f. Philosophy, 1966/5: 719-736.

16.  Varga, Z. (1967): Populationsstudien über Pieris bryoniae O. im Karpatenbecken Acta biol. debr. V: 139-151.

17.  Varga, Z. (1967): Taxonomic survey of the SE-European forms of Melitaea phoebe Schiff. (Lep.: Nymphalidae) with description of two new subspecies (in Hung. with English summary) Acta biol. debr. V: 119-137.

18.  Varga, Z. (1967): Evolutionary aspects of the "New Systematics" and its implications for the paleontology (in Hung.) Őslénytani Viták (Paleontological Discussions), Budapest, 10: 42-49.

19.  Varga, Z. (1968): New subspecies of Pyrrhosoma nymphula (Odonata) (in Hung. with German summary) Acta biol. debr. VI: 187-204.

20.  Varga, Z. (1968): Bemerkungen und Ergänzungen zur taxonomischen Beurteilung und Ökologie der, im Karpatenbecken vorkommenden Populationen von Aricia artaxerxes F. (Lep.: Lycaenidae) Acta biol. debr. VI: 171-185.

21.  Varga, Z. (1969): Eine neue Unterart von Mellicta britomartis Assm. (Lep.: Nymphalidae) Acta zool. hung. 15: 219-227.

22.  Kovács, L. & Varga, Z. (1969): Survey of the Taxa Related to Apamea monoglypha Hufn. (Lep.: Noctuidae) Acta zool. hung. 15: 49-61.

23.  Varga, Z. (1970): Beiträge zur Kenntnis der geographischen Variabilität der Art Photedes captiuncula Tr. (Lep.: Noctuidae) Acta zool. hung. 16: 241-248.

24.  Varga, Z. (1971): Extension, isolation, micro-évolution (in French with German summary) Acta biol. debr. VIII: 195-211.

25.  Varga, Z. (1971): The importance of dispersal and centres of dispersal in speciation (in Hung. with German summary) Állattani Közl. 58: 142-149.

26.  Varga, Z. (1972): The vertical arranging of the vegetation zones in the high-mountains of the Balcan peninsula. (in Hung. with German summary) Földrajzi Értesítő, Budapest, 21: 217-226.

27.  Varga, Z. (1972): Taxonomic division and distribution of Boloria pales Den. et Schiff. in the Balcan peninsula (Lep.: Nymphalidae) (in Hung. with German summary) Acta biol. debr. IX: 211-220.

28.  Varga, Z. (1972): Die subspezifische Gliederung von Erebia epiphron (Knoch) (Lep.: Satyridae) mit Beschreibung einer neuen Unterart E. epiphron infernalis ssp. n. Acta biol. debr. IX: 221-226.

29.  Varga, Z. (1972): Die Verbreitung und subspezifische Gliederung von Erebia pandrose (Bkh.) (Lep.: Satyridae) mit Beschreibung einer neuen Unterart E. pandrose ambicolorata ssp.n. Acta biol. debr. IX. : 227-235.

30.  Varga, Z. (1973): Neue Noctuiden von Zentralasien aus der Zoologischen Staatssammlung München und aus dem Naturwissenschaftlichen Museum Budapest. Mitt. münchn. ent. Ges. 63: 194-222 + T. 7-9.

31.  Varga, Z. (1973): Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung der Apamea rubrirena (Treitschke, 1825; Lep.: Noctuidae) mit Beschreibung einer neuen Unterart von der Balkanhalbinsel. Acta biol. debr. X-XI.: 201-208.

32.  Varga, Z. (1973): Die Nomenklaturfrage der "Hadena dörriesi" Staudinger 1898, oder was ist "Crino altijuga" W. Kozhantshikov, 1925 (Lep.: Noctuidae) Acta biol. debr. X-XI.: 208-211.

33.  Varga, Z. & Sántha, G. (1973): Verbreitung und taxonomische Gliederung der Art: Euphydryas maturna (Linnaeus, Lep.: Nymphalidae) in SO-Europa. Acta biol. debr. X-XI.: 213-231.

34.  Kovács, L. & Varga, Z. (1973): Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei, Nr. 316. Noctuidae: Noctuinae (Lep.) Folia ent. hung. 26 (2): 287-343.

35.  Varga, Z. (1974): Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei, Nr. 335. Noctuidae: Hadeninae (Lep.). Annal. Mus. hist.-nat. hung. 66: 289-322.

36.  Varga, Z. & Uherkovich Á. (1974): Die Anwendung der Lichtfallen in der ökologischen Landschaftsforschung. Folia ent. hung. 27 (Suppl.) : 159-171.

37.  Varga, Z. & Gyulai P. (1974): Wanderfalterbeobachtungen in den bulgarischen Hochgebirgen. Folia ent. hung. 27 (Suppl.): 205-212.

38.  Varga, Z., Gyulai, P. & Uherkovich, Á. (1974): New data to the distribution of the Hungarian Macrolepidoptera (in Hung. with German summary) Folia ent. hung. 27: 75-83.

39.  Varga, Z. (1975): Glacies coracina bureschi ssp. n. und. Gnophos glaucinaria peruni ssp.n.: zwei neue Geometridae-Unterarten (Lep.: Geometridae) von der Balkanhalbinsel. Acta biol. debr. 12: 77-90.

40.  Varga, Z. (1975): Geographische Isolation und Subspeziation bei den Hochgebirgs-lepidopteren der Balkanhalbinsel. Acta ent. jugoslav. 11: 5-39.

41.  Varga, Z. (1975): Neue Noctuidae aus der Sammlung Vartian (Wien) I. (Lep.:Noctuidae, Noctuinae) Zschr. Arbeitsgem. österr. Ent. 27: 1-15.

42.  Varga, Z. (1976): Zoogeographical division of the Palaearctic oreal fauna (in Russian). Zhurn. obsh. Biol. 37/5/: 660-678.

43.  Varga, Z. (1976): Eine Noctuiden-Ausbeute aus Ost-Anatolien. Ent. Zschr. (Frankfurt a.M.) 83:172-174.

44.  Varga, Z. (1976): Noctuidae (Lepidoptera) aus der Mongolei III. Die Subfamilien Cuculliinae, Apatelinae und Melicleptriinae. Ergebnisse der zool. Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei, Nr. 384. Annal. Mus. hist.-nat. hung. 68: 175-189.

45.  Varga, Z. (1976): The zoogeographical division of the Palaearctic oreal fauna (in Hung.) Állattani Közl., Budapest, 63: 195-209.

46.  Varga, Z. (1977): Neue Fundorte von Apamea tallosi Kovács et Varga. Folia ent. hung. 29 (1): 149-151.

47.  Varga, Z. & Uherkovich, Á. (1977): Das Vorkommen der Cucullia gnaphalii Hb. (Lep.: Noctuidae) in Ungarn (in Hung., with German summary). Folia ent. hung. 30/1: 187-188.

48.  Varga, Z. (1977): Die Verbreitung und taxonomische Gliederung von Apamea maillardi (Hübner-Geyer, 1834) und A. zeta (Treitschke, 1825) (Lep. Noctuidae) in der Balkanhalbinsel. Acta biol. debr. 13: 283-291.

49.  Varga, Z. (1977): Verbreitung und subspezifische Gliederung der Erebia ottomana H-Sch. 1847 (Lep.: Satyridae) nebst Beschreibung der beiden neuen Subspezies E. ottomana lorkoviciana und E. ottomana drenovskyi. Annal. Mus. Déri Debrecen, 1976: 5-16.

50.  Varga, Z. (1977): The distribution of Amphypyra berbera Rungs 1949 (Lep.: Noctuidae) in Hungary (in Hung. with German summary). Annal. Mus. Herman Ottó, Miskolc, 15: 341-350.

51.  Varga, Z. (1977): Das Prinzip der areal-analytischen Methode in der Zoogeographie und die Faunenelemente-Einteilung der europäischen Tagschmetterlinge (Lep.: Diurna) Acta biol. debr. 14: 223-285.

52.  Varga, Z. & Slivov, A.V. (1977): Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna der Hochgebirge in Bulgarien. Terrestrial fauna of Bulgaria, Bulg. Acad. Sci. pp. 167-190.

53.  Varga, Z. & Gyulai, I. (1978):. Die Faunenelemente-Einteilung der Noctuiden Ungarns und die Verteilung der Faunenelemente in den Lokalfaunen. Acta biol. debr. 15: 257-295.

54.  Varga, Z. & Tóth, I. (1978): Übersicht der taxonomischen und chorologischen Verhältnisse in der Pieris (Artogeia) napi-bryoniae-Gruppe mit Rücksicht auf die Anwendung des Superspezies-Begriffes in der Lepidopteren-Taxonomie. Acta biol. debr. 15: 297-322.

55.  Varga, Z. (1978): Remarques sur la validité et sur la répartition de l' espéce Apatura metis (Freyer) 1829 (Lep.: Nymphalidae). Linneana belgica 7: 192-208.

56.  Rácz, I. & Varga, Z. (1978): Beiträge zur Kenntnis der Orthopteren-Fauna des Sandgebietes bei Igrici (NO-Ungarn) Acta biol. debr. 15: 33-39.

57.  Varga, Z. (1979): Neue Noctuiden aus der Sammlung Vartian (Wien) II, (Lep.: Noctuidae) Zschr. Arbeitsgem. österr. Ent. 31(5): 1-12.

58.  Kovács, S. & Varga, Z. (1979): Noctua haywardi Tams, 1926 (Lep.: Noctuidae) - a new Noctuidae species for the Hungarian fauna (in Hung. with German summary) Folia ent. hung. 32/1: 223-226.

59.  Gyulai, I., Gyulai, P., Uherkovich, Á. & Varga, Z. (1979): New data to the knowledge on the distribution of macrolepidoptera in Hungary II. (in Hung with English summary) Folia ent. hung. 32/2: 219-227.

60.  Varga, Z. (1980): Ein neuer Fundort von Hipparchia volgensis delattini Kudrna 1975 (Satyridae) Nota lepidopt. 1980/2-4/: 167-168.

61.  Varga, Z. (1981): Diachrysia nadeja Obth. 1880 - a new species of Hungarian fauna (Lep.: Noctuidae). Dunántúli Dolgozatok, Pécs, (Ser. Nat. Hist.) 2: 127-131 (in Hung. with English summary).

62.  Varga, Z. (1982): Noctuidae (Lepidoptera) aus der Mongolei  IV. Subfam. Amphypyrinae. Folia ent. hung. 43 (1).: 205-227.

63.  Varga, Z. & Ronkay, L. (1982): Syngrapha devergens rilaecacuminum ssp. n., eine neue Unterart aus den bulgarischen Hochgebirgen (Lep.: Noctuidae). Acta zool. hung. 28 (1-2): 149-155.

64.  Varga, Z. (1982): Eine neue Dasypolia aus dem Pamir-Gebiet (Lep.: Noctuidae, Cuculliinae). Nachr. bayr. Ent. 31 (3): 70-72.

65.  Varga, Z. (1982): Forest types, Lepidoptera-communities, gradations (in Hung.) Botanikai Közl., Budapest, (1982): 142-147.

66.  Malicky, H. & al., Varga, Z. (1983): Argumente zur Existenz und Chorologie mittel-europäischer (extramediterran-europäischer) Faunenelemente. Entomol. general. (Stuttgart) 9 (1-2): 101-119.

67.  Varga, Z. (1983): New species of Macrolepidoptera for the Hungarian fauna (in Hung. with German summary) Folia ent. hung. 44/2.: 341-342.

68.  Szabó, L., Varga, Z. & Lakatos, Gy. (1983): Die Rolle der laubfressenden Lepidopteren-Larven im Zerr-Traubeneichenwald-Ökosystem (in Hung. with German summary) Állattani Közl. Budapest, 70: 73-81.

69.  Varga, Z. & Ronkay, L. (1984): Zwei neue Plusiinae-Subspezies von der Balkanhalbinsel (Lep. Noctuidae). Acta zool. hung. 30 (1-2): 205-211.

70.  Ronkay, L. & Varga, Z. (1984): Neue Arten und Unterarten aus der Gattung Ammoconia Lederer 1857 (Lep.: Noctuidae). Acta zool. hung. 30(3-4): 481-491.

71.  Varga, Z. & Peregovits L. (1984): Eine neue Subspezies von Apamea zeta (Treitschke, 1825) (Lep.: Noctuidae) aus den Ostkarpaten. Folia ent. hung. 45/1.: 187-190.

72.  Ronkay, L. & Varga, Z. (1984): Neue Noctuiden aus Armenien bzw. aus dem Kaukasus-Raum (Lep.: Noctuidae). Zeitschr. Arbeitsgem. österr. Ent. 36/3-4.: 86-94.

73.  Varga, Z. (1985): Luperina diversa (Staudinger, 1891) bona sp. mit der Beschreibung zwei neuer Subspezies (Lep.: Noctuidae). Annal. Mus. hist.-nat. hung. 77.: 207-217.

74.  Varga, Z. (1985): Beiträge zur Kenntnis der Gattung Xenophysa Boursin 1969, (Lep.: Noctuidae) mit Beschreibung drei neuer Arten. Zschr. Arbeitsgem. österr. Ent. 37(1-2): 26-36.

75.  Rácz, I. & Varga, Z. (1985): Data to the knowledge to the Orthoptera.fauna of the Mecsek and Villányi mountains (S-Hungary) Annales Musei I. Pannonio nom. Pécs, 29.: 29-35 (in Hung. with German summary)

76.  Varga, Z. (1986): Designation du Lectotype de Rhyacia elegans anatolica Draudt 1936 = Chersotis anatolica (Draudt) bona sp. Nota lepid. 9 (1-2): 55.

77.  Ronkay, L. & Varga, Z. (1986): New taxonomic and zoogeographic data for some groups of palaearctic Cuculliinae (Lep.: Noctuidae) I. Folia ent. hung. 47 (1-2): 149-161.

78.  Varga, Z. (1986): Uppkomsten av boreomontana och arktoalpina disjunktioner - ett geografiskt och evolutivt problemkomplex (in Finnish with Swedish summary) Baptria (Helsinki) ) 9/3.: 51-60.

79.  Varga, Z. & Rácz I. (1986): Data to the knowledge of the Orthoptera communities in the Hernád-valley (in Hung. with German summary). Natura Borsodiensis (Miskolc) I: 25-35.

80.  Varga, Z. & Ronkay, L. (1987): Revision of the Genus Eugnorisma Boursin, 1946 (Lep.: Noctuidae) Acta zool. hung. 33: 187-262.

81.  Ronkay, L. & Varga, Z. (1989): The curious case of Bryopolia orophasma Boursin 1960, a special Euchalcia from the highest ranges (Lep.: Noctuidae). Galathea (Nürnberg), 5: 35-44 .

82.  Varga, Z. & Ronkay, L. (1989): Taxonomical notes on the genus Victrix Staudinger 1879 (Lep.: Noctuidae) I. the description of a new subgenus, two new species and a new subspecies. Nota lepid. 12: 65-82.

83.  Varga, Z. (1989): Die Waldsteppen des pannonischen Raumes aus biogeographischer Sicht. Düsseldorf. geobot. Koll. 6: 33-50

84.  Varga, Z. (1989): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Gattung Xenophysa Boursin 1969 (Lep.: Noctuidae) mit der Beschreibung fünf neuer Arten. Zschr. Arbeitsgem. österr. Ent. 41(1-2): 1-14.

85.  Ronkay, L. & Varga, Z. (1989): Studies on the Palearctic Noctuidae. Sect. Amphipyrinae I. The Genus Pseudohadena Alpheraky 1889. The laciniosa Group. (Lep. : Noctuidae) Acta  zool. hung. 35: 339-353.

86.  Ronkay, L. & Varga, Z. (1989): Studies on the palearctic Noctuidae. Sect. Ampipyrinae II. Investigations on the Genus Auchmis Hübner /1821/1816 with description of two new taxa. (Lep.: Noctuidae) Acta zool. hung. 35: 339-353.

87.  Varga, Z. (1989): The origin and division of the northern-montane disjunct areas in the Palearctic Lepidoptera - their importance in solving zoogeographical and evolutionary problems. Acta biol. debr. 21: 91-116.

88.  Varga, Z., Ronkay, L. & Yela, J.L. (1990): Revision of the Genus Eugnorisma Boursin 1946 (Lep.: Noctuidae) Part II. Taxonomic news, biogeographic and phylogenetic considerations and descriptions of two new genera: Ledereragrotis and Pseudohermonassa (Lep.: Noctuidae). Acta zool. hung. 36: 331-360.

89.  Varga, Z. (1990): New species of Noctuidae from Afghanistan and adjacent territories I. The genera Euxoa Hübner /1821/1816, Dichagyris Lederer 1857, Rhyacia Hübner  /1821/1816 (Lepidoptera, Noctuidae, Noctuinae) Esperiana (Schwanfeld) 1: 167-198

90.  Varga, Z., Ronkay, L. & Hacker H. (1990): Revision of the Genus Bryopolia Boursin 1954 (Lepidoptera, Noctuidae) Esperiana (Schwanfeld) 1: 427-469.

91.  Ronkay, L. & Varga, Z. (1990): Taxonomic and zoogeographical studies on the subfamily Cuculliinae (Lepidoptera:Noctuidae) II. Esperiana (Schwanfeld) 1:  471-497.

92.  Varga, Z. (1990): Zwei neue Noctuidae-Arten aus Zentralasien (Lep.: Noctuidae). Esperiana (Schwanfeld) 1: 499-502.

93.  Hacker, H. & Varga, Z. (1990): Die Gattung Chersotis Boisduval, 1840. I. Die fimbriola Esper, 1803 - laeta Rebel, 1904 - Gruppe. Spixiana (München) 13.: 277-327.

94.  Varga, Z. (1990): Evaluation of animal communities by methods of bio-indication (in Hung.) Környezet és Fejlődés (Environment and Development) Budapest, 90/X.

95.  Varga, Z. & Ronkay, L. (1991): Taxonomic studies on the Genera Sideridis Hübner, Saragossa Staudinger and Conisania Hampson (Lep.: Noctuidae, Hadeninae) Acta zool. hung. 37: 145-172.

96.  Ronkay, L., Varga, Z. & Behounek, G. (1991): Two new Cuculliinae species from the Pamir mountains (Lep.: Noctuidae). Entomofauna 12: 105-116.

97.  Varga, Z. & Ronkay, L. (1991): Taxonomic studies on the palaearctic Noctuidae I. New taxa from Asia. Acta zool. hung. 37: 263-312.

98.  Varga, Z. & Ronkay, L. (1991): Taxonomical notes on the Genus Victrix Staudinger, 1879 (Lep.: Noctuidae) II. The Subgenus Rasihia Kocak 1989. Nota lepid. 14: 144-170.

99.  Varga, Z. (1992): Taxonomic notes on the Genus Haderonia Staudinger, 1896 with the description of a new Genus Ctenoceratoda and four new species (Lep.: Noctuidae). Acta zool. hung.38: 95-112.

100.          Varga, Z. & Ronkay, L. (1992): Studies on the palearctic Noctuidae, sect. Amphipyrinae III. The "Mesapamea" hedeni-complex (Lep.: Noctuidae). Acta zool. hung. 38: 113-124.

101.          Ronkay, L. & Varga, Z. (1993): Taxonomic studies on the Genera Pseudohadena Alpheraky, 1889 and Auchmis Hübner, (1821) (Lep.: Noctuidae) IV. Acta zool. hung. 39: 211-248.

102.          Varga, Z. (1993): Beiträge zur Kenntnis der Gattung Dichagyris Lederer, 1857 (Lep.: Noctuidae) I. Acta zool. hung. 39:  289-300.

103.          Varga, Z. & Ronkay, L. (1994): Additional notes with the description of a new species and redescription of two misidentified species (Lep.: Noctuidae). Revision of the genus Eugnorisma Boursin. 1940, III. Acta zool. hung. 40: 87-97.

104.          Ronkay, L. & Varga, Z. (1994): On the taxonomy of the genus Ostheldera Nye, 1975 (Lep.:Noctuidae, Cuculliinae). Acta zool. hung. 40: 157-170.

105.          Dufay, C. & Varga, Z. (1995): A new Noctuid species from Iran, Chersotis eberti sp.n. (Lep.: Noctuidae). Acta zool. hung. 41: 35-45.

106.          Varga, Z. & Ronkay, L.- Gyulai P. (1995): New taxa from the Eugnorisma-Eugraphe generic complex (Lep.: Noctuidae) Acta zool. hung. 41: 63-70.

107.          Varga, Z. (1995): Geographical Patterns of Biodiversity in the Palearctic and in the Carpathian Basin. Acta zool. hung. 41: 71-92.

108.          Mikkola, K. - Varga, Z. - Gyulai P. (1995): Apamea nekrasovi, a new species of Noctuidae (Lepidoptera) from the Pamir Mountains. Folia ent. hung. 56: 115-118.

109.          Varga, Z. - Gyulai P. (1995): A new subspecies of Bryopolia tsvetaevi Varga et Ronkay from the Hissar Mountains. Folia ent. hung., 56: 211-214.

110.          Ronkay, L., Varga, Z. & Fábián, Gy. (1995): Taxonomic studies on the genus Pseudohadena Alphéraky, 1889. V.: The revision of the genus Pseudohadena s.str. Acta zool. hung. 41: 251-282.

111.          Varga, Z. (1996): New species and subspecies of Dichagyris, Chersotis and Rhyacia (Noctuidae, subfam. Noctuinae) from Central Asia. Acta zool. hung. 42: 1-26.

112.          Varga, Z. & Ronkay, L. (1996): New and revised taxa of the genera Chersotis Boisduval, 1840 and Dichagyris Lederer, 1857  from Central Asia (Lep.: Noctuidae). Esperiana (Schwanfeld) 5 (1994):  175-214.

113.          Varga, Z. (1997): Biogeography and Evolution of the oreal Lepidoptera in the Palearctic. Acta zool. hung. 42 (4): 289-330.

114.          Meglécz, E., K. Pecsenye, L. Peregovits and Z. Varga. (1997): Allozyme variation in Parnassius mnemosyne (L.)(Lepidoptera) populations in North-East Hungary: variation within a subspecies group. Genetica 101: 59-66.

115.          Varga, Z. (1997): Trockenrasen im pannonischen Raum: Zusammenhang der physiognomischen Struktur und der floristischen Komposition mit den Insektenzönosen. Phytocoenologia 27: 509-571.

116.          Ronkay, L. & Varga, Z. (1997): New taxa of the genera Auchmis Hübner [1821] and Nekrasovia Ronkay & Varga, 1993. (Lepidoptera, Noctuidae) Acta zool. hung. 43: 149-161.

117.          Ronkay, L., Varga, Z. & Gyulai, P. (1997): New species of the Conisania suavis (Staudinger, 1892) species group (Lep.: Noctuidae, Hadeninae). Acta zool. hung. 43: 163-171.

118.          Meglécz, E., K. Pecsenye, Z. Varga & M. Solignac (1998): Comparison of differentiation pattern at allozyme and microsatellite loci in Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera) populations. Hereditas 128: 95-103.

119.          Meglécz, E., K. Pecsenye, L. Peregovits & Z. Varga (1998): Effects of population size and habitat fragmentation on the genetic variability of Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) populations in NE Hungary. Acta zool. hung. 43(3): 183-190.

120.          Ronkay, L., Varga, Z. & Hreblay, M. (1998): Twenty two new species and six new subspecies of Noctuidae from Turkmenistan and adjacent regions (Lepidoptera). Acta zool. hung. 44(3): 205-281.

121.          Ronkay, L. & Varga, Z. (1998): On the taxonomy of the genera Odontelia Hampson, 1905, and Thargelia Püngeler, 1900 (Noctuidae, Hadeninae). Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.  90: 175-193.

122.          Gyulai, P. & Varga, Z. (1998): Four new species of Noctuidae (Lepidoptera) from Central and Inner Asia. Acta zool. hung. 44(4): 329-339.

123.          Varga, Z. (1998): Sibling species and species groups in the genus Chersotis Boisduval 1840 (Lepidoptera, Noctuidae: Noctuinae) with description of two new species. Acta zool. hung. 44(4): 341-372.

124.          Sipos, J.V. & Varga, Z. (1998): Loess grasslands and semi-dry swards: composition, structure, insect assemblages. (In Hung. with English Abstract) Kitaibelia III (2): 331-334.

125.          Sipos, J.V. & Varga, Z. (1998): Phytocenology of semi/dry grasslands (Cirsio-Brachypodion pinnati) in the Aggtelek karst area. (In Hung. with English Abstract) Kitaibelia III (2): 347-348.

126.          Varga, Z. (1998): Die Erebien der Balkanhalbinsel und Karpaten IV.Übersicht der subspezifischen Gliederung und der Verbreitung der Erebia-Arten in der Balkanhalbinsel und in den Karpaten I. (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae). Entomologica roman. 3: 13-29.

127.          Varga, Z. (1998): Személyes gondolatok az evolúcióról. Magyar Tudomány 1998/9: 1029-1042.

128.          Meglécz, E., Neve, G., Pecsenye, K. & Varga, Z.  (1999): Genetic variations in space and time in Parnassius mnemosyne (Lepidoptera) populations in northeast Hungary. Biol. Conservation. 89(3): 251-259.

129.          Varga Z. - Gyulai P. (1999): Taxonomy of the genus Ctenoceratoda Varga, 1992 (Lep.: Noctuidae, Hadeninae) with the description of seven new species. Acta zool. hung. 45 (2): 169-197.

130.          Ronkay, L. & Varga, Z. (1999): Revision of the genus Eugnorisma Boursin, 1946, part V. Descriptions of three new species from Pakistan and from China (Lepidoptera, Noctuidae), two new genera and revison of the related supraspecific units. Acta zool. hung. 45 (4): 345-373.

131.          Borhidi, A., Kevei, B. and Varga, Z. (1999): Checklist of he higher syntaxa of Hungary. Annali di Botanica 57: 159-166.

132.          Schmitt, Th., Varga, Z. and Seitz, A. (2000): Forests as dispersal barriers for Erebia medusa (Nymphalidae, Lepidoptera). Basic and Applied Ecology 1: 53-59.

133.          Varga, Z. & Gyulai, P. 2001. New species of the genera: Euxoa, Dichagyris and Chersotis from Central Asia. Esperiana (Schwanfeld) 8: 771-790.

134.          Varga, Z. (2001): A magyar zoológia múltja, jelene és perspektívái. Közgyűlési Előadások. Biológiai Tudományok Osztálya (2000 november), pp. 413-431.

135.          Gyulai, P., László, M.Gy., Ronkay, L., Szabóky, Cs. & Varga, Z. (2001): New data of distribution of Xestia sexstrigata (Haworth, 1809) (Lep.: Noctuidae) in Hungary. /In Hung., Engl. abstr./. Folia ent. hung. 62: 393-396.

136.          Orci, K. M., Nagy, B., Szövényi, G., Rácz, I. A. & Varga, Z. (2001): A comparative study on the song and morphology of Isophya stysi and I. modestior. Acta zool. hung. .

137.          Varga, Z. (2002): Carcharodus orientalis Reverdin, 1913 und Melitaea (punica) telona Fruhstorfer, 1908 (Lepidoptera: Hesperiidae, Nymphalidae) in der Fauna Rumaeniens, Entomol. rom. 5 (2001): 45-49.

138.          Ronkay, L., Varga, Z. & Gyulai, P. (2002): Taxonomic studies on the genus Pseudohadena Alphéraky, 1889 (s.l.) Part VI. Descriptions of six new taxa of Pseudohadena (s.l.) and two new Heterographa Staudinger, 1877 species (Lepidoptera, Noctuidae). - Acta zool. hung. 48:41-77.

139.          Varga, Z. (2002): Zoologische Forschungen in den Hochgebirgen von Zentralasien. Erlebnisse und Ergebnisse. Humboldt Nachrichten. Berichte des Humboldt-Vereins Ungarns. 21: 3-53.

140.          Varga, Z. (2002): Die Erebien der Balkanhalbinsel und Karpaten V. Übersicht der subspezifischen Gliederung und der Verbreitung der Erebia Dalman, 1816-Arten (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) in der Balkanhalbinsel und in den Karpaten (II. Teil). Entomol. rom. 6 (2001): 5-39.

141.          Varga, Z., Gyulai, P. & Miatleuski, J. (2002):  New species of Noctuidae, Noctuinae from Iran and Central Asia. - Esperiana (Schwanfeld) 9: 349-362.

142.          Gyulai, P. & Varga, Z. (2002):  New taxa of Noctuidae, Hadeninae from West and Central Asia. - Esperiana (Schwanfeld) 9: 363-368.

143.          Gyulai, P., Varga, Z. & Ronkay, L. (2002): Benshirachia, a new genus of Noctuidae, Noctuinae (Lepidoptera) from Iran. - Esperiana (Schwanfeld) 9: 369-374.

144.          Varga, Z. & Varga-Sipos, J. (2002): Vertical distribution of the alpine Lepidoptera in the Carpathians and in the Balkan peninsula in relation to the zonation of the vegetation. Pirineos 156: 69-86.

145.          Varga, Z. & Ronkay, L. (2002): A revision of the Palaearctic species of the Eugraphe Hübner, [1821] 1816 generic complex. Part I. The genera Eugraphe and Goniographa (Lepidoptera, Noctuidae). - Acta zool. hung. 49: 333-374.

146.          Varga, Z. (2003): Biodiversity and Phylogeography. Acta biol. debr. 24: 5-38.      

147.          Jordán, F., Báldi, A., Orci, K.M., Rácz, I. & Varga, Z. (2003): Characterizing the importance of habitat patches and corridors in maintaining the landscape connectivity of a Pholidoptera transsylvanica metapopulation. Landscape Ecology 18: 83-92.

148.          Pecsenye, K., Vadkerti, E. & Varga, Z. (2003): Temporal and spatial pattern of genetic differentiation in Isophya kraussi (Brunner v. Wattenwyl, 1878) in North-East Hungary. Acta zool. hung. 50:167-178.

149.          Varga, Z. (2003): Halbtrockerasen im pannonischen Raum als Lebensräume schutzwürdiger Orthopteren- und Lepidopterengesellschaften. Berichte d. Reinh. Tüxen-Ges. 15: 115-167.

150.          Bereczki, J., Pecsenye, K., Peregovits, L. & Varga, Z. (2005): Pattern of genetic differentiation in the Maculinea alcon species group (Lepidoptera, Lycaenidae) in Central Europe. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Biology 43(2): 439-469.

151.          Tartally, A. & Varga, Z. (2005): Myrmica rubra (Hymenoptera, Formicidae): the first data of host-ant specificity of Maculinea nausithous (Lepidoptera, Lycaenidae) in Hungary. – Myrmecologische Nachrichten (Wien) 7: 55-57.

152.          Schmitt, Th., Varga, Z. & Seitz, A. (2005): Are Polyommatus hispana and Polyommatus slovacus bivoltine Polyommatus coridon (Lepidoptera, Lycaenidae)? The discriminatory value of genetics in taxonomy. – Organisms, Diversity, Evolution 5: 297-307.

 

Teljes közlemények kongresszusi kiadványokban

1.      Varga, Z. (1976): Zoogeographische Gliederung der paläarktischen Orealfauna. Verh. 6. int. Symp. Entomofaun. Mitteleuropa (Lunz a S., 1975), Junk, The Hague, p. 263-294.

2.      Varga, Z., Ronkay, L. & Peregovits, L. (1989): Zoogeographical survey of the Mongolian Noctuidae fauna. Nota Lepid. Suppl. 1 (VI. Cong. Europ. Lepid. Sanremo, 1988) p. 63-64.

3.      Varga, Z. (1995): Biogeographical aspects of bio-indication and habitat conservation in European butterflies and moths. Proceedings of the 9th Congress of EIS, Helsinki, (1993), pp. 21-29.

4.      Varga, Z. (1995): Isolates of arctic-alpine Lepidoptera in Southeastern Europe. Proceedings of the 9th Congress of EIS, Helsinki, (1993), pp. 140-151.

5.      Varga, Z. (1996): Entomologische Aspekte der räumlichen und biologischen Diversität in der mitteleuropäischen Mosaiklandschaft. - Verh. XIV. Internat. Symp. Entomofaun. Mitteleur., München, 1994, pp. 33-67.

6.      Varga, Z. (1997): Geographical patterns of biological diversity in the Carpathian basin and conservation priorities. Proceedings 10th int. EIS Colloquium, Saarbrücken, pp. 37-60.

7.      Varga-Sipos, J. & Varga, Z. (1997): Phytocenology of semi-dry grasslands in the Aggtelek karst area. In: Tóth, E. & Horváth, R. (ed.): Research in the Aggtelek National Park and Biosphere Reserve. Proceedings of the Conference, Vol. II. pp. 59-78.

8.      Varga, Z. (1997): Biogeographical outline of the invertebrate fauna of the Aggtelek karst and surrounding areas. In: Tóth, E. & Horváth, R. (ed.): Research in the Aggtelek National Park and Biosphere Reserve. Proceedings of the Conference, Vol. II. pp. 87-95.

9.      Rácz, I., Varga, Z., Mező, H. & Parragh, D. (1997): Studies on the Orthoptera fauna of the Aggtelek karst. In: Tóth, E. & Horváth, R. (ed.): Research in the Aggtelek National Park and Biosphere Reserve. Proceedings of the Conference, Vol. II. pp. 99-108.

10.  Varga, Z. & Szabó, S. (1997): Changes in species composition and abundance of Lepidoptera in the Aggtelek karst. In: Tóth, E. & Horváth, R. (ed.): Research in the Aggtelek National Park and Biosphere Reserve. Proceedings of the Conference, Vol. II. pp. 137-142.

11.  Varga, Z. (1998): Steppe-like Grasslands in Hungary: Conservation and Sustainable Use. Ecological Aspects of Grassland Management, Proceedings of the 17 th EGF Meeting (Debrecen) (1998): 299-311.

12.  Varga, Z. (1998): Diversity of insects, threatened and protected species of Orthoptera and Lepidoptera in xerothermic grassland habitats of the Aggtelek Biosphere Reserve (NE Hungary). In: Guziova, Z. & Slavikova, V. (eds.): 2. International Seminar for Managers of Biosphere Reserves of the EuroMab Network, Stara Lesná (Slovakia), 23-27 September 1996, pp. 77-93.

13.  Varga, Z. (2001): Centres of endemism of Noctuideae (Lepidoptera) in the Palaearctic arid mountains: biogeographic and phylogenetic implications. 12 Colloquium of the European Invertebrate Survey, in Millas (France), pp. 1-14.

14.  Varga, Z. (2003): Post-glacial dispersal strategies of Orthoptera and Lepidoptera in Europe and in the Carpathian basin. Proceedings of the 13. Colloquium of EIS, Leiden, 2001. pp. 93-105.

15.  Varga, Z. & Schmitt, Th. (2005): Chorological analysis of alpine and arctic-alpine disjunctions: an overview based on western Palearctic Lepidoptera. – In: Kühn, E., Feldmann, R, Thomas, J. & Settele, J. (eds.): Studies on the Ecology and Conservation of butterflies in Europe. Vol. I. General concepts and case studies, Conference Proceedings UFZ Leipzig-Halle, December 2005, pp. 58-60.

16.  Varga, Z. & V. Sipos, J. (2005): Vertical distribution of the alpine Lepidoptera in the Carpathians and in the Balkan peninsula in relation with the zonation of the vegetation. - In: Kühn, E., Feldmann, R, Thomas, J. & Settele, J. (eds.): Studies on the Ecology and Conservation of butterflies in Europe. Vol. I. General concepts and case studies, Conference Proceedings UFZ Leipzig-Halle, December 2005, pp. 61-64.

17.  Varga, Z., Szabó, S. & Kozma, P. (2005): Melitaea ogygia kovacsi Varga, 1967 (Lepidoptera, Nymphalidae) in the Pannonian region: taxonomy, bionomy, conservation biology. - In: Kühn, E., Feldmann, R, Thomas, J. & Settele, J. (eds.): Studies on the Ecology and Conservation of butterflies in Europe. Vol. I. General concepts and case studies, Conference Proceedings UFZ Leipzig-Halle, December 2005, pp. 65-68.

18.  Nagy, A., Rácz, I.A. & Varga, Z. (2005): Maculinea habitats in Hungary: Orthoptera assemblages. - In: Kühn, E., Feldmann, R, Thomas, J. & Settele, J. (eds.): Studies on the Ecology and Conservation of butterflies in Europe. Vol. II. Species Ecology Along a European Gradient: Maculinea Butterflies as a Model. Conference Proceedings UFZ Leipzig-Halle, December 2005, pp. 16-21.

19.  Varga, Z., Peregovits, L. & V. Sipos, J. (2005): Assemblages of butterflies and burnets in Maculinea habitats in Hungary - In: Kühn, E., Feldmann, R, Thomas, J. & Settele, J. (eds.): Studies on the Ecology and Conservation of butterflies in Europe. Vol. II. Species Ecology Along a European Gradient: Maculinea Butterflies as a Model. Conference Proceedings UFZ Leipzig-Halle, December 2005, pp. 32-44.

20.  V. Sipos, J. & Varga, Z. (2005): Maculinea habitats: diversity of vegetation, composition and cenological relegation - In: Kühn, E., Feldmann, R, Thomas, J. & Settele, J. (eds.): Studies on the Ecology and Conservation of butterflies in Europe. Vol. II. Species Ecology Along a European Gradient: Maculinea Butterflies as a Model. Conference Proceedings UFZ Leipzig-Halle, December 2005, pp. 45-50.

21.  Árnyas, E., Bereczki, J., Tóth, A., Pecsenye, K. & Varga, Z. (2005): Egg-laying preferences of the xerophilous ecotype of Maculinea alcon (= M. rebeli, Lepidoptera, Lycaenidae) - In: Kühn, E., Feldmann, R, Thomas, J. & Settele, J. (eds.): Studies on the Ecology and Conservation of butterflies in Europe. Vol. II. Species Ecology Along a European Gradient: Maculinea Butterflies as a Model. Conference Proceedings UFZ Leipzig-Halle, December 2005, pp. 61-64.

22.  Lengyel, Sz., Tartally, A., Szitta, E., Bíró, M. & Varga, Z. (2005): Behavioural aspects of adoption of Maculinea caterpillars by Myrmica ants. - In: Kühn, E., Feldmann, R, Thomas, J. & Settele, J. (eds.): Studies on the Ecology and Conservation of butterflies in Europe. Vol. II. Species Ecology Along a European Gradient: Maculinea Butterflies as a Model. Conference Proceedings UFZ Leipzig-Halle, December 2005, pp. 75-77.

23.  Prondvai, E. Kassai, F., Csősz, S., Árnyas, E., Bereczki, J., Tóth, A., Varga, Z., Peregovits, L. & Kis, J. (2005): Oviposition in Maculinea butterflies - In: Kühn, E., Feldmann, R, Thomas, J. & Settele, J. (eds.): Studies on the Ecology and Conservation of butterflies in Europe. Vol. II. Species Ecology Along a European Gradient: Maculinea Butterflies as a Model. Conference Proceedings UFZ Leipzig-Halle, December 2005, pp. 82-83.

24.  Tartally, A. & Varga, Z. (2005): Host-ant specificity of Maculinea species in Hungary: connections with parasitoids and host ants. - In: Kühn, E., Feldmann, R, Thomas, J. & Settele, J. (eds.): Studies on the Ecology and Conservation of butterflies in Europe. Vol. II. Species Ecology Along a European Gradient: Maculinea Butterflies as a Model. Conference Proceedings UFZ Leipzig-Halle, December 2005, pp. 94-98.

25.  Árnyas, E., Bereczki, J., Tóth, A. & Varga, Z. (2005): Results of the mark-release-recapture of a Maculinea rebeli population in the Aggtelek karst (N Hungary) between 2002-2004. - In: Kühn, E., Feldmann, R, Thomas, J. & Settele, J. (eds.): Studies on the Ecology and Conservation of butterflies in Europe. Vol. II. Species Ecology Along a European Gradient: Maculinea Butterflies as a Model. Conference Proceedings UFZ Leipzig-Halle, December 2005, pp. 111-114.

26.  Bereczki, J., Pecsenye, K. & Varga, Z. (2005): Geographical vs. food-plant differentiation in Alcon Blue populations. - In: Kühn, E., Feldmann, R, Thomas, J. & Settele, J. (eds.): Studies on the Ecology and Conservation of butterflies in Europe. Vol. II. Species Ecology Along a European Gradient: Maculinea Butterflies as a Model. Conference Proceedings UFZ Leipzig-Halle, December 2005, pp. 159-162.

27.  Bereczki, J., Pecsenye, K. & Varga, Z. (2005): Temporal and spatial structure of genetic variation in the Alcon Blue. - In: Kühn, E., Feldmann, R, Thomas, J. & Settele, J. (eds.): Studies on the Ecology and Conservation of butterflies in Europe. Vol. II. Species Ecology Along a European Gradient: Maculinea Butterflies as a Model. Conference Proceedings UFZ Leipzig-Halle, December 2005, pp. 159-162.

28.  Bereczki, J., Pecsenye, K., Peregovits, L. & Varga, Z. (2005): Patterns of genetic differentiation in the Maculinea alcon species group. - In: Kühn, E., Feldmann, R, Thomas, J. & Settele, J. (eds.): Studies on the Ecology and Conservation of butterflies in Europe. Vol. II. Species Ecology Along a European Gradient: Maculinea Butterflies as a Model. Conference Proceedings UFZ Leipzig-Halle, December 2005, pp. 167-170.

29.  Pecsenye, K., Bereczki, J., Tihanyi, B., Tóth, A., Peregovits, L. & Varga, Z. (2005): Genetic differentiation among the Maculinea species (Lepidoptera, Lycaenidae) in eastern Central Europe. - In: Kühn, E., Feldmann, R, Thomas, J. & Settele, J. (eds.): Studies on the Ecology and Conservation of butterflies in Europe. Vol. II. Species Ecology Along a European Gradient: Maculinea Butterflies as a Model. Conference Proceedings UFZ Leipzig-Halle, December 2005, pp. 189-191.

30.  Pecsenye, K., Bereczki, J., Tóth, A. & Varga, Z. (2005): The genetic structure in the Maculinea teleius (Lepidoptera, Lycaenidae) populations in Hungary. - In: Kühn, E., Feldmann, R, Thomas, J. & Settele, J. (eds.): Studies on the Ecology and Conservation of butterflies in Europe. Vol. II. Species Ecology Along a European Gradient: Maculinea Butterflies as a Model. Conference Proceedings UFZ Leipzig-Halle, December 2005, pp. 192-195.

31.  Tóth, A., Pecsenye, K., Bereczki, J. & Varga, Z. (2005): Patterns of genetic differentiation in the Hungarian Maculinea arion (Lepidoptera, Lycaenidae) populations. - In: Kühn, E., Feldmann, R, Thomas, J. & Settele, J. (eds.): Studies on the Ecology and Conservation of butterflies in Europe. Vol. II. Species Ecology Along a European Gradient: Maculinea Butterflies as a Model. Conference Proceedings UFZ Leipzig-Halle, December 2005, pp. 199-202.

 

Könyvfejezetek angolul - Book chapters in English

1.      Ronkay, L. & al. - Varga, Z. 1990. The Lepidoptera of the Bátorliget nature conservation area. In: Mahunka, S. (ed.): The Bátorliget Nature Reserves - after forty years. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 505-540

2.      Varga, Z. 1992. Biogeographical and Ecological Backgrounds with Special Reference to Lowland Habitats. In: Fésüs, I. (ed.): Interaction Between Agriculture and Environment in Hungary. IUCN East European Programme, Environm. Research. ser. (Oxford) 5:20-51.

3.      Varga, Z. 1999. Biogeographical outline of the Invertebrate fauna of the Aggtelek karst and surrounding areas. In: Mahunka, S. (ed.): The Fauna of the Aggtelek National Park, Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 21-28.

4.      Varga, Z. 1999. The Lepidoptera of the Aggtelek National Park. In: Mahunka, S. (ed.): The Fauna of the Aggtelek National Park, Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 443-504.

5.      Nagy, B., Rácz I. & Varga, Z. 1999. The orthopteroid insect fauna of the Aggtelek karst region (NE Hungary) referring to zoogeography and nature conservation. In: Mahunka, S. (ed.): The Fauna of the Aggtelek National Park, Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 83-102.

6.      Varga, Z. 2003 The Geographical Distribution of High Mountain Macrolepidoptera in Europe  - In: Grabherr G. & Nagy L (eds): Alpine Biodiversity in Europe, Springer-Verlag, pp. 239-257.

7.      Varga, Z. & Borhidi, A. (2005): Research and conservation of biodiversity in Hungary. – In: Environmental Science and Technology in Hungary. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, pp. 92-101.

8.      Varga, Z. (2005): Biogeographical priorities of species conservation in the Pannonian Region: zoological aspects. – In: Environmental Science and Technology in Hungary. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, pp. 82-91.

9.      Pecsenye, K., Meglécz, E. Kenyeres, Á. & Varga, Z. (2005): Population structure and enzyme polymorphism in three protected butterfly species in the Carpathian basin (Parnassius mnemosyne, Euphydryas maturna, Aricia artaxerxes). – In: Environmental Science and Technology in Hungary. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, pp. 119-126.

 

Önálló könyv magyarul – Book in Hungarian

1.      Varga, Z. 1980. Állatismeret. Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 124. (További 17 kiadása 1981-2003 között)

2.      Varga, Z. (2002): Ők élnek Pannóniában. Virágok, lepkék madarak. Wellpress, Miskolc

 

Könyvfejezetek magyarul - Book chapters in Hungarian

3.      Varga, Z. 1969. Lepkék (Lepidoptera). In: Móczár, L. (szerk.): Állathatározó, II. Budapest, Tankönyvkiadó, pp. 7-153.

4.      Varga, Z. 1981. Speciáció. In: Vida, G. (szerk.): Evolúció, I: Az evolúció genetikai alapjai. Budapest, Natura, pp. 99-157.

5.      Varga, Z. 1989. Gerinctelen állatok: Bevezető, Csigák, Rovarok. In: Rakonczay Z. (szerk.) Vörös Könyv. A Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajok. Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 171-244.

6.      Varga, Z. 1992. A biodiverzitás fogalma és mérésének módszerei. In: Gyulai, I. (szerk.): A biodiverzitás megőrzésének programja. Miskolc, pp. 21-65.

7.      V. Sipos, Julianna & Varga, Z. 1993. Hortobágyi Krónika (20 éves a Nemzeti Park). Debrecen, pp. 96.

8.      Varga, Z. (szerk.) 1996. Az Aggteleki Nemzeti Park. 2., átdolgozott kiadás. Miskolc, pp. 34.

9.      Varga, Z. 1996. Izeltlábúak. In: Schmidt, E. - Veress, I. (szerk.): Magyarország Állatvilága, Pannon Enciklopédia, Dunakanyar 2000 kiadó, Budapest, pp. 176-247.

10.   Varga, Z. 1996. Állatismeret. Bevezető a hazai állatfajok meghatározásához. 13. (átdolgozott) kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 146.

11.   Varga, Z. 1997. Rovarökológia. In: Mátyás, Cs. (szerk.): Erdészeti Ökológia, Mezőgazda kiadó, pp. 186-207.

12.   V. Sipos Julianna & Varga Z. 1999. Félszáraz gyepek. Sziki gyepek és rétek. In.: Borhidi A. – Sántha A. (szerk.): Magyarország Növénytársulásainak Vörös Könyve. Természet-BÚVÁR Kiadó, Budapest.

13.   Varga, Z. 1999. Állatközösségek. In.: Borhidi A. – Sántha A. (szerk.): Magyarország Növénytársulásainak Vörös Könyve. Természet-BÚVÁR Kiadó, Budapest.

14.   Varga, Z., V. Sipos, J., Orci, K.M. & Rácz, I. 2000. Félszáraz gyepek az Aggteleki-karszton: fitocönológiai viszonyok, egyenesszárnyú rovar- és lepkeegyüttesek. In: Virágh, K. & Kun, A. (szerk.): vegetáció és Dinamizmus. MTA ÖBKI Vácrátót, pp. 195-238.

15.  Varga, Z. (2003): A Kárpát-medence állatföldrajza. In: Láng, I., Bedő, Z., Csete, L. (szerk.): Növény, állat, élőhely. Magyar Tudománytár III pp. 89-119.

16.  Fekete, G. & Varga, Z. (2003): Élőhelytípusok Magyarországon. In: Láng, I., Bedő, Z., Csete, L. (szerk.): Növény, állat, élőhely. Magyar Tudománytár III pp. 128-222.

17.  Varga, Z. (2005): Filogeográfia: faunatörténeti és evolúciós folyamatok Európában és a Kárpát-medencében. - In: Jordán, F. (szerk.): A DNS-től a globális felmelegedésig. Scientia, Budapest, pp. 109-134.

18.  Pecsenye, K., Meglécz, E., Kenyeres, Á., Bereczki, J. & Varga, Z. (2005): A genetikai variabilitás három nappali lepkefaj (Nymphalidae) hazai populációiban. - In: Jordán, F. (szerk.): A DNS-től a globális felmelegedésig. Scientia, Budapest, pp. 135-148.

19.  Molnár, Zs., Molnár A. & Varga, Z. (2006): A Tiszai Alföld. - In: Fekete, G. & Varga, Z. : Magyarország tájainak növény- és állatvilága. MTA Stratégiai Kutatások (sajtó alatt).

20.  Varga, Z. (2006): A Kárpát-medence faunatörténete és állatföldrajza. - In: Fekete, G. & Varga, Z. : Magyarország tájainak növény- és állatvilága. MTA Stratégiai Kutatások (sajtó alatt).

21.  Fekete, G. & Varga, Z. (2006): Pannon vegetáció. - In: Fekete, G. & Varga, Z. : Magyarország tájainak növény- és állatvilága. MTA Stratégiai Kutatások (sajtó alatt).

22.  Varga, Z. (2006): Állatvilág az Alpok tövében – ahol három ország találkozik- In: Fekete, G. & Varga, Z. : Magyarország tájainak növény- és állatvilága. MTA Stratégiai Kutatások (sajtó alatt).

23.  Kun, A., Varga, Z. & Bölöni, J. (2006): Az Észak-magyarországi-középhegység élővilága. - - In: Fekete, G. & Varga, Z. : Magyarország tájainak növény- és állatvilága. MTA Stratégiai Kutatások (sajtó alatt).

 

Egyetemi jegyzetek magyarul - Lecture notes in Hungarian

1.    Varga, Z. 1964. Állatrendszertani gyakorlatok. Budapest, Tankönyvkiadó, pp. 245.                  15. kiadása: 1991.)

2.    Ferencz, M., Gere, G., Kertész Gy. & Varga, Z. 1967. Állatrendszertani gyakorlatok. Egységes jegyzet. Budapest, Tankönyvkiadó, pp. 282. (12. kiadása: 1986.)

3.    Varga, Z. 1991. Állatrendszertan I. (helyi jegyzet) Debrecen, pp. 128.

4.    Varga, Z. 1996. Általános zootaxonómia, Többsejtű állatok, Fejlett szárnyas rovarok: Tegzesek, Lepkék. In: Papp L. (szerk.): Zootaxonómia (egységes jegyzet), Budapest, pp. 11-40, 202-213, 228-235.

 


[1] Az alábbi lista csak teljes közleményeket tartalmaz, előadás- és poszter összefoglalások, valamint ismeretterjesztő írások benne nem szerepelnek.

 

Forrás: http://www.zool.klte.hu

 

 

 InterStat.hu