SZIGETKÖZ
                 
        SZIGETKÖZ ÉLŐVILÁGA      
                 
                 
        ALEXAY, Z. 1987.   Új adatok a Szigetköz flórájához.   Jelentés. PATE Mosonmagyaróvár; OTvH Budapest.
        ALEXAY, Z.  1975   A Szigetköz utolsó madárparadicsoma.        Búvár 30. 553-556. p.
        ALEXAY, Z.  1976   Legnagyobb szigetünk  a Szigetköz.    Termész. Világa 107. 304-309. p. 
        ALEXAY, Z.  1979   A Szigetköz élőhelyei.    Honismeret 3.     sz. 20-23. p. 
        ALEXAY, Z.  1982   Szigetköz: Ember és táj.    Gondolat K.,     Bp. 187 p. 
        ALEXAY, Z. - KEVEY, B. 1988.   A Szigetköz mocsári páfrányos égerlápjai (Thelypteridi-Alnetum).   Jelentés. PATE Mosonmagyaróvár; OTvH Budapest.
        ALEXAY, Z. - KEVEY, B. 1989.   A  Szigetköz  fűzlápjai   (Calamagrostio-Salicetum cinereae).   Az  Alsó-Szigetköz tölgy-kőris-szil ligeterdeinek védett és ritka növényei.    Jelentés. PATE Mosonmagyaróvár; OTvH Budapest. 
 
kép html     ALEXAY, Z. - KEVEY, B. 1994   A  Szigetköz  dárdás-nádtippanos-fűzlápjai   (Calamagrostio-Salicetum cinereae).      Acta Agronomica Óváriensis 36 (1-2): 7-22
        ARADI, M. 1955   A Kisalföld Orthoptera faunájáról.    Folia Entomologica Hungarica 8. 95-110. p.
        BABOS, I. - JÁRÓ, Z. 1976.   A Gabcikovo-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel érintett hullámtéri erdők termőhelyi és faállomány viszonyai.   Kézirat. Bp. ÉRTI Irattár.
        BÁLDI, A. - KISBENEDEK, T. 1994.   Comparative analysis of edge effect on bird and beetle communities.   Acta Zoologica Hungarica. 40:1-14.
        BÁLDI, A. - MOSKÁT, C. 1994.   Effect of the edge on the structure of bird communities in Hungárián riparian forests.   Proceedings of the 12th International Conference on Bird Atlas and Census Work.
        BOROS, M. - HORVÁTH, J. - MAGYAR, E. 1991   A Felső-Duna-szakasz térsége ökológiai célrendszere és környezetfejlesztési javaslata.    ÖKO Rt., Budapest. 1991. Környezetgazdálkodási Intézet,
        BOROS, M. - MAGYAR, E. - HORVÁTH, J. 1991.   A Felső-Duna-szakasz térsége ökológiai célrendszere és környezetfejlesztési javaslata.    OKO Rt. (Kézirat). Budapest, 1-91 + 5., 3., 6., 7., sz. melléklet.
        BOROS, M. - MAGYAR, E. - HORVÁTH, J. 1992.   A "C" változat hatásai a szárazföldi vegetációra.   ÖKO Rt.(Kézirat). Budapest, 1-46.
        CSIBA, L 1957.   A billegető cankó magyarországi fészkelése.   Aquila, 63-64, 278-279.
        CSIBA, L 1958.   Kiegészítő adatok dr. Kéve A.: "Adatok a Közép-Duna madárvilágához" című munkájához.    Aquila, 65, 302-304. 
        CSIBA, L 1963.   Hattyú előfordulások.    Aquila, 69-70,257. 
        CSIBA, L 1964.   Rétisas a Szigetközben.    Aquila, 69-70, 258. 
        CSIBA, L 1965.   Apácalúd a Szigetközben.    Aquila, 71-72,287. 
        CZIMBER, GY. 1980   A Szigetköz flórájának várható változása a GNV megépülése után.    Kézirat.
        CZIMBER, GY. 1993   A Szigetköz nagyüzemi sárgarépavetéseinek gyomnövényzete.   Növényvédelem.
        CZIMBER, GY. 1992.   A Szigetköz szegetális gyomvegetációja.   Akadémiai doktori értekezés. PATE Növénytani Tanszék, Mosonmagyaróvár; MTA Kézirattár Budapest, 1-167.
        CZIMBER, GY. 1993.   Északnyugat-Magyarország szegetális gyomvegetációja I. A Szigetköz búzavetéseinek gyomnövényzete.    Növénytermelés. Megjelenés alatt, 
        CZIMBER, GY. 1993.   Északnyugat-Magyarország szegetális gyomvegetációja II. A Szigetköz kukoricavetéseinek gyomnövényzete.    Növénytermelés Vol. 42: 241-252. 
        CZIMBER, GY. 1993.   Északnyugat-Magyarország szegetális gyomvegetációja III. A Szigetköz cukorrépavetéseinek gyomnövényzete.    Növénytermelés Vol. 42: 143-154. 
        DANSZKY, I. (szerk.) 1963   Kisalföld erdőgazdasági tájcsoport    Orsz. Erdészeti Főigazgatóság, Budapest 1963. 143-170 pp.
        DELY, O. GY. 1983.   Hüllők-Reptilia.   In:  Magyarország állatvilága - Fauna Hungáriáé XX. kötet, 4. füzet, Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 120.
        EBENBÖCH, 1874   A megye viránya    in Fehér I.: Győr megye  és város egyetemes  leírása. Budapest 97-132. p.
        FEJÉRVÁRY-LÁNGH, A. M. 1943.   Beitráge   und   Berichtigungen   zum   Amphibien-Teil   des   ungarischen Faunenkataloges.   Fragm. Faun. Hung., 6(3): 42-58.
        FELFÖLDY, L 1990.   Hínár határozó.   Vízügyi hidrobiológia 18. Aqua Kiadó, Budapest, 145 oldal.
        FORRÓ, L - GULYÁS, P. 1992.   Eurytemora  velox   (Lilljeborg,   1853)   (Copepoda,   Calanoida)   in  the Szigetköz region of the Danube.    Miscnea Zool. Hung., 7: 53-58. 
        FRANK, C. - JUNGBLUTH, F. - RICHNOVSZKY, A. 1990.   Mollusken der Donau von Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer.   Budapest.
        FÜRJES, I. 1985.   Az Aegopinella genus Lindholm 1927. Magyarországon.   Soósiana, 13: 43-54.
        GÖLLER, L 1992.   Az ember és  a természetes  növénytakaró  kapcsolata  -  szigetköziesettanulmány.   Diplomamunka. ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tsz.Könyvtára.
        GUBÁNYI, A. 1991.   Adatok a szigetközi vízibéka populációk szerkezetének ismeretéhez.   In: Varga J (Ed.): Trópusi és Szubtrópusi Mezőgazdasági Tanszék Napja, Összefoglaló, Trópusi és Szubtrópusi Mezőgazdasági Tanszék, GATE, Gödöllő, pp. 53-59. 
        GUBÁNYI, A. 1992.   Distribution of green frogs (Rana esculenta complex, Anura: Ranidae) in Hungary.    In:  Korsós, Z. & Kiss,  I.  (eds)  Proc. Sixth Ord. Gen. Meet. S.E.H., Budapest, pp.205-210.
        GUBÁNYI, A. - CREEMERS, R. C. M. 1993.   Reproduction sites of Amphibians in a floodplain of the river Danube (Szigetköz)    in Hungary. Program and Abstracts of 7th Ordinary General Meeting of Societas Europea Herpetologica, pp. 75.
        HALUPA, L 1985.   A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer hatása a szigetközi erdők ökológia viszonyaira.   Kézirat. ÉRTI Irattár.
        HALUPA, L 1987.   A Dunai vízlépcsőrendszer üzemeltetésével érintett szigetközi hullámtéri erdők  jelenlegi   állapotáról   és   az   elmúlt   30   évben   bekövetkezett változásokról.   Kézirat. ÉRTI Irattár.
        HALUPA, L 1992.   A Duna menti területi megfigyelőhálózat erdészeti részének kialakítása és eredményei.   Magyar Hidrológiai Társaság, Szigetközi Ankét, Győr, Pro Aqua, 189-209.
        HALUPA, L-JÁRÓ, Z. 1985.   A szigetközi hullámtéri erdők ökológiája. Kézirat.   ÉRTI Irattár.
        HATOSS, T:  1978   Néhány adat az Alsó-Szigetköz madárfaunájához.    Madártani Tájékoztató 5. 11-12. p.
        HORÁNSZKY, A. - JAKUCS, P. - LÁNG, E. - SIMON, T. 1979.   A Gabcsikovo-Nagymarosi és a Tisza II. vízlépcsőrendszerek ökológiai problémái.   MTA Biol. Oszt. Közlem. Bp. 22: 407-415.
        HORVÁTH, GY.J. 1981.   A Caloptilia roscipennella Hbn. elterjedése a Kisalföldön I. (Lepidoptera).   Folia Entomologica Hungarica, 42. (34) 1: 238.
 
kép pdf html   HORVÁTH, GY. J. 1985   Vizsgálatok egy szigetközi nádas lepkefaunájában.    Diploma dolgozat. Keszthelyi Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár.
  <<     HORVÁTH, GY. J. 1993   Magyarország faunájára új lepkefaj a Szigetközből, a fagyalsodrómoly – Clepsis consimilana (Hübner, 1817) (Lepidoptera: Tortricidae).   Folia Entomologia Hungarica, 54: 169-170
  <<     HORVÁTH, GY. J. 1997   Újabb adatok a Szigetköz lepkefaunájának ismeretéhez (Lepidoptera).   Folia Entomologica Hungarica, 58: 238-247.
 
kép   html   HORVÁTH, GY. J. 1993.   Magyarország faunájára  új moly lepkefaj a Szigetközből: a fagyalsodrómoly - Clepsis consimilana  (Hübner, 1817)  (Lepidoptera: Tortricidae).   Folia Entomologica Hungarica, 54:169-170.
 
kép   html   HORVÁTH, GY. J.  1993   Adatok a Szigetköz lepkefaunájának ismeretéhez (Lepidoptera)   Folia Entomologia Hungarica, 54, pp: 
  kép   html   HORVÁTH, GY. J.  1997   A magyar faunára új lepkék a Szigetközből (Lepidoptera)   Folia Entomologica Hungarica, 58: 237-238.