SZIGETKÖZ  /  BIBLIOGRÁFIA  <-- vissza

Bot. Közlem. 92(1–2): 43–56, 2005.
ADATOK A KISALFÖLD FLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ I.
SCHMIDT DÁVID1 és BAUER NORBERT2
1 9023 Gyõr, Fehérvári út 5/c.
drótpostacím: jaurinum@freemail.hu
2 MTM – Növénytár, 1097 Budapest, Könyves K. krt. 40.
drótpostacím: bauernorbert@vnet.hu
Elfogadva: 2005. szeptember 25.
Kulcsszavak: Kisalföld, Botrychium lunaria (L.) Sw., Gyõr és környéke, florisztika, flóratérképezés
Összefoglalás: A szerzõk a dolgozatban nagyobbrészt Gyõrbõl és közvetlen környékérõl közölnek florisztikai adatokat. A legtöbb növény jelenlétérõl Polgár Sándor, a XX. század elsõ felében tevékenykedett botanikus közleményei óta nem számolt be növénytani publikáció. Az adatok közül kiemelést érdemel a Kisalföldre nézve új Botrychium lunaria, a szûkebb környékrõl eddig nem közölt Sisymbrium strictissimum, Stachys sylvatica, Chamaesyce maculata, Bunias orientalis, Senecio vernalis, Impatiens parviflora, Geranium rotundifolium, Epipactis palustris, természetvédelmi szempontból jelentõs fajok (Jurinea mollis, Iris arenaria stb.), valamint olyan régóta meg nem erõsített ritkaságok, mint Sisymbrium polymorphum, Glaucium corniculatum.
Bevezetés
A XX. század elsõ felében élt kitûnõ botanikus-tanár, Polgár Sándor tollából számos korábbi tanulmányát (Polgár 1903, 1912a, 1912b, 1913, 1914, 1918, 1925, 1927, 1933, 1937, 1938) követõen 1941-ben jelent meg fõ mûve, „a „Gyõrmegye flórája”, mely a maga nemében egyedülállónak számított (Polgár 1941). Ebben igen alapos és részletes felsorolást tett közzé az akkori Gyõr megye edényes növényzetérõl, újításként feltüntetve a fajok gyakoriságát. Az enumerációban 1347 edényes növényfajt említ, kiegészítve a megyében talált zuzmó- és mohafajokkal.
Az alapmû megjelenése óta több mint 60 év telt el, de a Polgár mûködése utáni idõ-szakban csak néhány, a vidéket érintõlegesen vagy részben magában foglaló florisztikai közlemény jelent meg. Borhidi (1956) a kisalföldi (és részben bakonyaljai) homok­vegetációt elemzõ cönológiai munkájában számos értékes florisztikai adatot, növény­földrajzi megfigyelést találunk. A Kisalföld természetes növénytakarójáról Simon (1962) tanulmánya összegezte tudományos ismereteinket. A Gyõr környékén található szike-sekrõl Szabolcs és mtsai (1962) készített tanulmányt. Werner (1990) cikkében szór­ványadatok találhatók Gyõr környékére vonatkozóan (Dryopteris dilatata: Gyõrszent-iván; Parthenocissus inserta, Hesperis tristis: Gyõrszentiván, Gönyû stb.). A Kisalföld Szigetköz területére esõ részérõl Kevey (1983, 1985, 1988, 1989, 1993) és Kevey és Alexay (1992) munkáiban találhatunk adatokat, zömmel a Gyõrtõl távolabb esõ terüle-tekrôl. Pinke és Pál (2001) néhány ritkább gyomnövényrõl közöl kevésszámú florisztikai adatot. Dancza és Király cikke (2001) a Senecio inaequidens gyõri jelenlé-térõl is beszámol. Az utóbbi néhány évben intenzívebbé váló kutatások eredményeképp
43

Schmidt D. és Bauer N.

elkészült a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet komplex botanikai állapotfelmérése (Takács 2003), amely az FHNPI Gyõr környéki védett területeire vonatkozóan (Gönyûi-homokvidék, Gyirmóti Holt-Rába, Bõnyi-erdõ, Pannonhalmi-dombság) közli a területek védett fajait, élõhelytérképeit és leírásait, természetvédelmi problémáit. Schmidt (2003, 2004, 2005) munkái több értékes nem védett területre, és botanikai érté­keire hívják fel a figyelmet, Bauer (2004) a Gyõr – Gyõrszentiváni homokpusztákról készített áttekintõ élõhelytérképet. Barina és Schmidt (2004) a Duna medrének iszap­növényzetével kapcsolatban egy aszályos évben – többek között Gyõr környékén – fel­jegyzett érdekesebb eredményeket összegzi.
Anyag és módszer
A területen 1995-tõl, de intenzívebben 2000-tõl folytattunk terepbotanikai kutatásokat. Jelen tanulmány­ban a terepbejárások során gyûjtött florisztikai eredményeink egy részét közöljük. A terepbejárások során 1:10 000, és 1:25 000 méretarányú topográfiai térképek segítségével tájékozódtunk. Jelen közleményben a táj­földrajzi szempontból a Kisalföldhöz tartozó részekrõl, zömmel Gyõrbõl és környékérõl közöljük érdekesebb florisztikai adatainkat.
A természetföldrajzi besorolást (Marosi és Somogyi 1990) tekintve Gyõr a Kisalföld közép- és kistájai­nak találkozásánál fekszik, a város különbözõ részei a Gyõri-medence három (Szigetköz, Mosoni-sík, Csornai­sík), a Marcal-medence egy (Pápa-Devecseri-sík), és a Komárom-Esztergomi-síkság kettõ (Gyõr-Tatai terasz­vidék és Igmánd-Kisbéri medence) kistájához tartozik.
Kutatásaink célja a Kisalföld északi részének – kiemelten Gyõr és környéke – jelenlegi növényzeti álla­potának felmérése, és az értékek ismeretében a természetvédelmi célok elérésének támogatása volt. Az enume-ráció – a szûkös kereteket figyelembe véve – a védett, a védendõ és ritka (vö. Farkas 1999) fajokat, valamint néhány Magyarországon gyakori, a környéken azonban lokálisan ritkább fajok (pl. Heracleum sphondylium, Urtica urens stb.) elõfordulásait is tartalmazza. A vizsgált területen általánosan elterjedt fajok adatainak rész­letes felsorolásától itt eltekintünk. A fajok sorszámai Soó (1980) Synopsis-át követik, nevezéktan tekintetében Simon (2000) munkáját használtuk fel. A határozások során Adler és mtsai (1994) munkáját, és a Fallopia taxonokra vonatkozóan Balogh (2003) határozókulcsát is használtuk. Az elõfordulási adatokat településekhez és dûlõnévhez rendeltük, valamint a jelenleg használt flóratérképezési rendszerben elhelyezve (Király és Horváth 2000) CEU-kvadrátokhoz is rendeljük.
Eredmények
Már a kutatások elsõ fázisában egyértelmûvé vált, hogy az a kb. 1000 edényes faj, melyet Polgár megtalált Gyõr mai közigazgatási határain belül, megközelítõleg sem él ma a város területén (1995–2004-ig 780 fajt sikerült kimutatni). A város lakott területei­nek terjeszkedése (mely napjainkban intenzívebb, mint valaha), az intenzív mezõgazda-sági tevékenység, a vízfolyások (Mosoni-Duna, Rába, Rábca, Marcal, Pándzsa-ér) gya­kori szabályozása, a mocsaras-vizenyõs területek feltöltése, az értékes homokpuszták egy részének ma is folyamatos beépítése mind a flóra elszegényedéséhez vezetett. A chorológiai, ill. természetvédelmi szempontból legjelentõsebb növények közül nagy valószínûséggel kipusztult a város területérõl: Spiranthes aestivalis, Schoenus nigricans, Juncus sphaerocarpus, Cladium mariscus, Orchis laxiflora subsp. palustris, Senecio
doria. (Ezek egykori termõhelyére [a Hladky-Schlichter cég egykori anyagnyerõ gödre] az 1960-as évek végétõl lakótelepet emeltek). Az egykor a Pándzsa és lassú folyású mellékerei (Kis-Pándzsa, Malom-sori- és Csókatelki-árok) mentén Csanakfalu, Kis-44

Adatok a Kisalföld flórájának ismeretéhez I.

barátfalu, Kismegyer határában lévõ - sziki jellegû - réteket az 1950-es évektõl foko­zatosan feltörték és mûvelés alá vonták, így mára feltehetõen kipusztultak az itt élõ érté­kes növények: Camphorosma ovata, Taraxacum bessarabicum, Salicornia europaea, Suaeda pannonica, Gymnadenia conopsea.
Habár a veszteség a fajok számában mérve is drasztikusan nagy, a környék földrajzi helyzetének, változatos élõhelyeinek köszönhetõen még így is sok értékes növény élte túl a beavatkozásokat. Az egyre csökkenõ területû (beépítés, özöngyomok rohamos ter­jedése) természetközeli homokpusztákon, a töredékesen fennmaradt ártéri réteken, erdõ-foltokban és vízi élõhelyeken a „megpróbáltatások” ellenére még ma is számos botanikai értéket találunk, és olykor különleges új fajok (pl. Botrychium lunaria /BN 2003/), ill. rég meg nem erõsített ritkaságok (pl. Sisymbrium polymorphum, Glaucium corniculatum /SD 2003/) elõkerülése bizonyítja, hogy a florisztikai kutatás, és újabb védett területek kialakítása még ma sem hiábavaló.
Enumeráció
P.12. Equisetum hyemale L.: Gyõr: Püspök-erdõ [8271/4 C].
P.16. Botrychium lunaria (L.) Sw.: Gyõr: Gyõrszentiván, a Gazdák-erdejétõl K-re, Ivánházától ÉK-re, a Gönyûi településhatár mellett, jó természetességi állapotú homokpusztagyepben, egy ponton találtuk néhány töves állományát [8272/4 C], az adat a Kisalföld flórájára új. Az elõfordulás pontos koordinátái a FHNPI adattárában taláhatók, a bizonyító példány az MTM Növénytárában került elhelyezésre.
P.29. Asplenium ruta-muraria L.: Gyõr: a Nádorváros É-i részén néhány ház téglakerítésén [8371/2 B]. Zólyomi 1931-es gyõri adatát késõbb korrigálta (Zólyomi 1937), ezért Polgár (1941) flóramûvében sem szerepel.
P.52. Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs.: Bõny: Szõlõhegy: a Nagyerdõ telepített erdeifenyvesében [8372/2 B]. Polgár (1941) flóramûve nem jelzi. Mahonia aquifolium Nutt.: Több degradált erdõben elõfordul Gyõr és Gönyû területén.
3. Caltha palustris L.: Gyõr: Csikórét és a Rába menti mocsarak [8371/4 A, 8371/3 B]; Töltéstava: a Pándzsa mentén [8372/3 A]. Nagyon megritkult.
15. Consolida orientalis (J. Gay.) Schrödinger: Gyõr: Hecsepuszta: Szentiváni úti volt vasúti átjáró [8372/1 A]; Töltéstava: Alsó-Táplány-dûlõ, az autópályától ÉNy-ra [8372/3 A].
22. Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. nigricans (Störck) Zamels: Bõny: Bõnyi-erdõ [8372/2 D]; Gyõr: Gyõrszentiván: Gazdák-erdeje Ny-i és K-i részén homokpusztákon [8272/4 C, D].
32. Clematis integrifolia L.: Ács: Lovadi-rét (tömeges) [8273/2 D; 8273/4 B]; Gyõr: Gyirmót melletti Holt-Marcal térségében több réten, Szegle, Marcal-tüske, Horgászfalu körüli rétek, Csikórét, Marcal-menti­dûlõ [8371/2 C; 8371/3 B; 8371/4 A], Gyárváros: az Ipar-csatorna töltésén [8372/1 A]; Kisbajcs: Csápolnok [8272/3 A].
46. Ranunculus lingua L.: Gyõr: Gyõrszentiván: Ivánházi-felüljáró melletti árokban [8272/4 C]; Gyõrzámoly: Örömkõ-Laposi csatornában [8271/4 A].
59. Ranunculus illyricus L.: Gönyû: Gönyûi-erdõ [8272/3 A]; Gyõr: Hecsepuszta: a vízmûtõl É-ra [8372/1 A], Andrásvár [8372/1 B]; Likócs: a laktanya és az Audi gyár közt; Gyõrszentiván: Szentiváni-erdõ, Téglavetõ-akácos [8272/3 C, B]; Nyúl: Pincehelyi-dûlõ: homokbánya [8372/3 C]; Töltéstava: Fehérvári úti kertek [8372/3 A].
67. Adonis vernalis L.: Bõny: Páskum (Bõnyi-erdõ), Ottómajortól D-re, a villanypászta alatt és a Szõlõhegy körüli erdõk kis tisztásain néhány ponton; [8372/2 B, D]; Gönyû: Gönyûi-erdõ [8272/4 D]; Gyõr: Likócs: Segítõház és felhagyott üzemanyag telep környékén, a gyakorlótér területén [8272/3 C], Gyõr­szentiván: Szentiváni-erdõ [8272/3 D], Gyõrszentiván-Kishegy: homokbánya [8272/3 D], Malmok-alja - dûlõ [8272/4 A], Gyõrszentiván-Nagyhegy: Gulyajáró: a vasúttól D-re [8372/2 B], Erdei tanya (a Zsombékosi-árok közelében) [8272/4 C], Gazdák-erdeje [8272/4 D]; Nagyszentjános: az M1 gönyûi lehajtója melletti homokbuckákon [8373/1 B].
45

Schmidt D. és Bauer N.

69. Adonis flammea Jacq.: Ács: Taligaúti dûlõ [8273/4 B]; Bana: Jegespuszta: az M1-tõl D-re a villany-pászta környékén, több helyen [8373/1 D; 8373/2 C]; Bõny: Presznyáktag [8373/3 A]; Gönyû: a Gönyûi-erdõ egy vágásában [8273/3 C]; Gyõr: Gyirmót: a településrész ÉK-i részén kis extenzív parcellán (2003, 2004-ben parlag) [8371/4 A]; Gyõrság: Halomalja: Sági-hegy [8472/2 A]; Gyõrújbarát: Pap-rét [8372/3 C], Köles-tó - dûlõ [8372/3 A]; Mezõörs: Püspökalap [8373/3 C].
71. Nymphaea alba L.: Gyõr: Bácsa: Szavai csatorna [8271/4 B], Gyirmót, a Holt-Marcal holtágaiban szór­ványos elõfordulású faj [8371/3 A, B, 8371/4 A] (a Nuphar lutea (L.) Sibth. viszont gyakran tömeges); Kisbajcs: Szavai-csatorna [8272/3 A].
205. Aphanes arvensis L.: Gyömöre: Ilonkapuszta: Vár-erdei dûlõ [8571/1 A]; Kajárpéc: Gyûr (a Gyömöre és Lovászpatona közötti út mellett) [8571/1 B]. Gleditsia triacanthos L.: Gyõr – Gyõrszentiván és Gönyû degradált homoki erdeiben gyakori.
268. Genista tinctoria L. subsp. elatior (Koch) Simk.: Gyõr: Kismegyer: Alsó-Táplány: egy csatorna enyhén szikesedõ rézsûjében [8372/3 A], Likócs: bányató [8272/3 C].
282. Ononis pusilla L.: Gyõr: Belvárosi vasúti felüljáró töltése, lokális adv. [8371/2 B], Likócs: Nádasdy laktanya környékén [8272/3 C], Hecsei-erdõ [8372/1 A], Kisbácsa: Szentvid homokján [8271/4 D].
288. Medicago monspeliaca (L.) Trautv. (Trigonella monspeliaca L.): Gyõr: Likócs: a 10-es és 19-es út közötti homoki gyepekben, az Audi melletti parlagos területeken [8272/3 C], Hecsepuszta: a Paradicso­mos D-i részén [8372/1 A], Kisbácsa homoki gyomtársulásaiban és Révfalu: az új Bácsai út építési területén [8271/4 C4]; Koroncó: a falu DNy-i végén, homoki szántón [8471/1 A].
328. Trifolium striatum L.: Gyömöre: Ilonkapuszta: Vár-erdei dûlõ [8571/1 A].
337.   Amorpha fruticosa L.: Szerencsére Gyõr környékén még kevésbé elterjedt, egy nagyobb- (Gyõr: Pápai úti szeméttelep és az M1 gyõrújbaráti felüljárója környéke [8371/4 A,B és 8371/2 C]), és egy kisebb (Gyõr: Ipar-csatorna [8272/3 C és 8372/1 A]) állományát ismerjük.
338.   Galega officinalis L.: Ásványráró: a községtõl D-re a bicikliút hídjánál [8171/3 C]; Gyömöre: Bognár­tag: a Csángota-érnél [8571/1 B]; Kajárpéc: a Sokorói-Bakonyér mentén [8570/2 D]; Szerecseny: Csángota-ér hídjánál [8571/1 D].
340. Colutea arborescens L.: Gönyû: Proletár [8273/3 A]; Gyõr: Likócs, laktanyától keletre homokbányában
és a 10-es – 19-es út közötti buckás terület bolygatott homokfelszínein [8272/3 C]. 343. Astragalus glycyphyllos L.: Gyõr: a Rába Rt. régi telepe és a Mosoni-Duna között, az aszfaltozott töltés
mentén él egy kisebb populációja [8371/2 B]. Korábban Gyõr környékérõl nem volt ismert, legközelebb
a Sokoróban él, ahol gyakori (Polgár 1941). 345. Astragalus exscapus L.: Gyõr: Gyõrszentiván-Kishegy: homokbánya [8272/3 D], Likócs: Segítõház
[8272/3 C]; Nagyszentjános: az M1 gönyûi lehajtója melletti homokbuckákon, valamint a Jegespusztára
vezetõ út mellett [8373/1 B].
347.   Astragalus asper Wulf. in Jacq.: Nagyszentjános: az M1 gönyûi lehajtója melletti homokbuckákon, valamint a Jegespusztára vezetõ út mellett [8373/1 B].
348.   Astragalus austriacus Jacq.: Gyõr: Kiskút: az Ipar-csatorna töltése mellett [8372/1 A], Likócs: Segítõház [8272/3 C], Révfalu: az új Bácsai út építési területén [8271/4 D]; Hédervár: a községtõl DK-re fekvõ legelõn [8170/4 D]; Nagyszentjános: a Jegespustára vezetõ út mellett [8371/1 B].
352. Oxytropis pilosa (L.) DC.: A Gyõr-Tatai teraszvidék homokos keleti területein az egyik legjellemzõbb õshonos növény. Gyakran a legnagyobb példányszámban bolygatott, regenerálódó homokpusztagye­pekben fordul elõ, de sokfelé ruderális- és építési területeken is felbukkan. Védettsége és országosan rit­ka elõfordulása miatt érdemesnek tartjuk lelõhelyeit konkrétan is felsorolni: Bana: Jegespuszta: az autó­pályától D-re, a villanyvezeték környékén [8373/1 D]; Bõny: Sínai-hegy [8373/1 B], Hamar-hegy [8373/1 D], Bõnyi-erdõ északi részén; Szõlõhegytõl É-ra villanypászta alatt, ill. K-re erdõtisztáson [8372/2 B, D], M1-es autópálya Gyõr-Kelet csomópontjánál [8372/2 B]; Börcs: az M1-es autópálya börcsi felüljárójának töltésén [8371/1 A] (megj.: az autópálya Gyõr-Hegyeshalom közötti szakaszának építésekor (1992-93) a felüljárók pilléreinek oldalát Bõny környéki homokbányák anyagából fedték be, innen származnak a rajtuk megjelenõ homokpusztai fajok.) Új a Mosoni-síkra; Gyõr (Szigetköz): Kisbácsa: Pásztor tér; Révfalu néhány építési területén [8271/4 D], (megj.: a bácsai Szitásdomb homok­pusztagyepjeinek beépítése miatt biztos elõfordulása már nincs a Szigetközbõl), M1-es ikrényi felül­járójának oldalában, lokális adv. [8371/1 D], Belvárosi vasúti felüljáró töltése, lokális adv. [8371/2 B], Gyõrszabadhegy: Agrotektõl DK-re [8371/2 D], Kismegyer: Agroker: a vasúti átjárónál [8371/4 B], Sashegy: felhagyott kavicsbánya [8372/1 C], Kiskút: Ipar-csatorna és az Elektromos-pálya között; Likócs: az Audi gyárral szemben lévõ száraz réten [8372/1 A], Likócs: Go-kart pálya; Segítõháztól Ny-ra és D-re; felhagyott üzemanyag-telep (erõs populáció) [8272/3 C], gyakorlótér-ÉNy, DNy ; Hecsepuszta: homokbánya környéke (erõs populáció) [8272/3 C], Gyõrszentiván: Paradicsomos [8372/1 A], Bárány-46

Adatok a Kisalföld flórájának ismeretéhez I.

legelõ: az iparvágány közelében [8372/1 B], gyakorlótér K-i része; Szentiváni-erdõ [8272/3 C], Zsellér-dûlõ K-i része; Zsombékosi-árok környéki homokpuszták; Malmok-alja dûlõ; Erdei-tanyától D-re és DK-re [8272/4 C], Gazdák-erdeje sztyepprétjein, tisztásain (erõs populáció) [8272/4 C, D], Tiborháza: bányagödör [8372/1 D]; Gönyû: Gönyûi-erdõ tisztásain [8272/4 B, D]; Nagyszentjános és Ács: az M1 gönyûi lehajtója melletti homokbuckákon [8373/1 B].
360. Hippocrepis comosa L.: Bõny: Sínai-hegy [8373/1 B]; Nagyszentjános: az M1 gönyûi lehajtója melletti homokbuckákon [8373/1 B].
377. Vicia grandiflora Scop.: Gyõr: Gyárváros, felhagyott gyümölcsösben [8372/1 A], Szérûskert: Tyúktelepi zsilip [8371/2 C].
381. Vicia pannonica Cr. subsp. striata (M.B.) Nym.: Szerecseny: Szõlõhegy [8571/1 D].
381. Vicia pannonica Cr.: Gyõr: Banai-úti kertek a téglagyár felé [8372/1 C], Gyirmót: a Holt-Marcal partján [8371/3 B].
390. Lathyrus palustris L.: Gyõr: Gyirmót: az ÉD-i gátúttól K-re kiszáradó mocsárréten [8371/3 B].
398. Lathyrus hirsutus L.: Abda: Rábca-ártér [8371/1 B; 8271/3 D]; Gecse: egykori Tsz-halastavak köze­lében [8571/3 C].
401. Thymelaea passerina (L.) Coss et Germ.: Abda: Rábca-töltés [8371/1 B]; Bõny: Sínai-hegy [8373/1 B], Presznyáktag [8373/3 A]; Gyõr: Sárás Dunalapos-ér mellett [8271/4 D], Holt-Marcal mellett parlagon [8371/2 C], Likócs: laktanya környéke [8272/3 C; 8372/1 A], Hecsei-erdõ, szántószegélyben és Úsz-tató-rét [8372/1 A], Gyõrszentiván: a Zsombékosi-árok kiszáradt medrében [8272/4 C], Gyõrszabad-hegy: a veszprémi vasút mellett, homokpusztagyepben [8371/2 D], a Kis-Pándzsa partján [8371/4 B].
435. Hippuris vulgaris L.: Gyõrzámoly: Örömkõ-Laposi csatornában [8271/4 A]; Kisbajcs: Szavai­csatornában [8272/3 A].
437. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle: Gyorsan növekedõ és agresszíven terjedõ fafaj. Elsõsorban lerom­lott állapotú, bolygatott erdõkben jelenik meg (pl. Bõnyi-erdõ tömeges), de jellemzõ különféle városi gyomtársulásokban (elhagyott udvarok, gyárak, házfalak, háztetõk), és degradált homokpusztákon is.
443. Polygala amarella Cr.: Gyõr: Hecsepuszta: Úsztató-rét [8372/1 A].
451.   Impatiens parviflora DC.: Degradált ligeterdõkben a Mosoni-Duna mentén és egyéb erdõkben is.
452.   Impatiens glandulifera Royle: A Szigetközben sok helyen tömeges faj az utóbbi években a Püspök-erdõ (Gyõr) ártéri nyárasaiban is megjelent.
471. Eryngium planum L.: Gyõr: a Püspök-erdõ Duna-töltésén [8271/4 C], Belváros: Hajóállomás [8371/2 B], Hecsepuszta: Paradicsomos [8272/3 C és 8372/1 A].
486. Caucalis platycarpos L.: Bana: Jegespuszta, az autópályától D-re esõ szántók, a villanyvezeték környé­kén [8373/2 C]; Gyõrság: Szentlõrinci-dûlõk [8372/3 D]; Nyúl: a Pincehelyi-dûlõ kis homokbányájánál [8372/3 C].
486/a. Coriandrum sativum L.: Gyõr: Likócs, a töltésen belüli kavicsbánya tó partján, elvadulás [8272/3 C].
488. Bifora radians M. B.: Gyõr: Gyirmót, egy elsõéves parlagon tömegesen (1999) [8371/3 B], Hecse-puszta: Úsztató-rét [8372/1 A]; Gyõrújbarát: Sós-dûlõ [8471/2 A]; Pér: Söptéri-dûlõ [8372/4 C].
495. Bupleurum falcatum L.: Gyõrság: Halomalja: Sági-hegy [8472/2 A].
499. Bupleurum tenuissimum L.: Gyõr: Kismegyer: az egykori vasútállomás mögötti réten [8372/3 A]; Gyõrszemere: Hatos-dûlõ (Sós-ér mellett) [8471/1 B]; Gyõrújbarát: Csutor-dûlõ [8372/3 C]; Töltéstava: Temetõi-dûlõ [8373/2 B].
517. Libanotis pyrenaica (L.) Bourg.: Lipót: a falutól D-re útszélen, és az Ásványráróra vezetõ út mentén [8170/2 D].
519. Oenanthe fistulosa L.: Gyõr: Gyirmót: Csikórét, a fahídnál [8371/4 A].
522/a. Foeniculum vulgare Mill.: Gyõr: Kismegyer: Major-tag: a fõút mellett [8372/3 A]; Töltéstava: a Gyõr-ság felé vezetõ út mentén, szálanként [8372/3 D]. Nagytermetû példányai valószínûleg magszállító pót­kocsiról származnak.
535. Peucedanum alsaticum L.: Ásványráró: Zsejkepuszta [8271/1 A], a Lipótra vezetõ út mellett [8170/2 D]; Gyõr: Gyirmót: Csikórét: a Holt-Marcal partján [8371/4 A], Pinnyéd, útszéli gyepben [8271/4 C].
538. Peucedanum arenarium W. et K.: Nagyszentjános és Ács: az M1 gönyûi lehajtója melletti homokbuc­kákon [8373/1 B].
540. Heracleum sphondylium L.: Bõny: Ottómajortól D-re [8372/2 B], Bõnyi-erdõ [8372/2 D]; Gecse: Szõlõhegy [8571/1 C]; Gyõrság: a söptéri elágazástól 400 m-re, a fõút mellett [8372/3 D]; Pér: Sárközi­tanya [8372/4 C]; Tét: a Mórichidai útelágazódásnál [8470/4 D], Csikvánd [8570/2 D].
546. Sherardia arvensis L.: Gyõr: Pinnyéd: Erdõtelep u. végén egy öreg, gyomos lucernásban [8271/4 C].
556. Galium rubioides L.: Gyõr: a Mosoni-Duna töltésén [8271/4 C, D], Gyirmót: a Rába ártéri rétjein, Marcal-tüske; Csikórét [8371/3 B, 8371/4 A]. Valószínûleg több helyen is.
47

Schmidt D. és Bauer N.

588. Valerianella dentata (L.) Poll.: Bõny: Bõnyi-erdõ [8372/2 D], Sínai-hegy [8373/1 B]; Gyõr: Bácsa: a szennyvíztisztítónál [8272/3 A], Hecsepuszta: vízmû [8372/1 A].
601.   Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad.: Gyõr: Fazekasvermek: a a Rába bal parti töltésén [8371/2 C], Kisbácsa: Bodzás [8271/4 B], Gyõrszabadhegy: Ötház utca, Kakashegy, TV-torony és a Fehérvári út felé vezetõ dûlõút mentén, Téglagyári tó környékén [8372/1 C], Hecsepuszta: Kenyérgyár mellett [8372/1 A], Gyõrszentiván-Nagyhegy: Nagy hegyre-dûlõ, a vasúti sínek mellett [8372/2 A], Gyõrszent-iván: Tiborháza [8372/1 B, D]; Nagyszentjános: a vasúti sínek mellett Ács irányában [8273/3 D].
602.   Succisa pratensis Moench: Nagyszentjános: Székes-patak mentén, az M1 gönyûi lehajtójától északra [8373/1 B].
603.   Succisella inflexa (Kluk.) Beck: Gyõr: Gyirmót: a Rába mentén nedves réteken, mocsarakban [8371/3 B; 8371/2 C].
608. Scabiosa canescens W. et K.: Bõny: Sínai-hegy [8373/1 B]; Nagyszentjános: a Jegespusztára vezetõ út melletti gyepekben [8371/1 B].
631.   Linum hirsutum L.: Gyõr: Likócs: a laktanya mellett, csak néhány szál [8272/3 C].
632.   Linum tenuifolium L.: A Gyõrszentiváni–Gönyûi-homokpuszták nyílt homoki gyepjeiben szórványos, de összességében erõs populációval jelen lévõ növény. Gyõr: Gyõrszentiván, katonai gyakorlótér és a Zsombékosi-árok közötti nyílt homoki gyepekben [8272/4 C]; Gönyû: Dózsamajortól D-re a Gönyûi-erdõ tisztásain [8272/4 D].
640. Geranium lucidum L.: Bõny: Nagyerdõ [8372/2 B]; Gyõr: Gyõrszentiván-Nagyhegy [8372/2 A, B]; Koroncó: Zöldmajor [8471/1 A]. Akácosok szélén egyre több helyen felbukkanó faj, Polgár (1941) flóramûvében nem szerepel.
647. Geranium rotundifolium L.: Gyõr: Elevátor, vasúti sínek között adventív [8371/2 B]. Polgár (1941) nem jelzi.
657. Tribulus terrestris L.: A korábban a nyílt homoki gyepek növényének számító növény vasutak menti terjedésérõl a közelmúltban számos írás is beszámolt. Megfigyeléseink szerint Gyõr környéki állomá­sokon, sínek menti kõzúzalékon elterjedt, sokfelé tömeges növény. Néhol (gyõri vidéki autóbuszpálya­udvar, Fehérvári út) a vasúttól már tovább is terjedt (Gyirmót: Horgászfalu, földút szélén [8371/3 B]), járdaszigeteken repedésekben is megtalálható. Különösen elterjedt a gyõri teherpályaudvar közelében, ahol õszre megkeményedõ, érett terméseivel nagyon sok bosszúságot okoz. Eredeti termõhelyén él: Kis-bácsa Király-domb [8271/4 B], és Likócs: 10-es és 19-es út között [8272/3 B], Koroncó: Bábota szõlõi-ben [8371/3 C].
664. Chamaesyce maculata (L.) Small.: Gyõr: a fõpályaudvar nyugati oldalán, a B peron repedéseiben, né­hány példány valamint a Teherpályaudvar vasúti rakodóján [8371/2 B]. A környékrõl korábban nem jel­zett faj.
671. Euphorbia platyphyllos L.: Gönyû: Gulyajáró [8272/4 D]; Gyõr: Gyirmót: Gyirmóti-határdûlõ [8371/3 D], Révfalu: új Bácsai út építési területe [8271/4 D]; Pér: reptértõl É-ra [8372/4 A, B], Pázmándi-ér menti szántók [8372/4 C].
675. Euphorbia salicifolia Host: Gyõrság: Szentlõrinci-dûlõk, útszélen [8372/3 D].
681. Euphorbia glareosa Pall.: Bõny: Sínai-hegy [8373/1 B].
684.   Euphorbia taurinensis All.: Bana: Jegespuszta: az autópályától D-re esõ szántók, a villanypászta kör­nyékén [8373/2 C]; Bõny: Sínai-hegy [8373/1 B]; Gyõr: Gyõrszentiván: Tiborháza [8372/1 D]; Rétalap [8373/4 C].
685.   Euphobia exigua L.: Gyõr: Pinnyéd: Haraszt [8271/4 C], Gyõrszabadhegy: Kakashegyi-dûlõ [8372/1 C]; Hecsepuszta: bicikliút mellett [8372/1 B]; Gyõrújbarát: Kisbarátfalu [8371/4 B]; Rétalap [8373/4 C].
687. Callitriche cophocarpa Sendt.: Gyarmat: Gyarmati-erdõ [8571/1 C].
696. Blackstonia acuminata (Koch et Ziz.) Domin: Gyõr: a Mosoni-Duna töltésoldalának (a hullámtér felé esõ) alsó részében [8271/4 C és 8371/2 A], Likócs: az Audi-gyár melletti kis mesterséges tó parti zónájában [8272/3 C], Hecsepuszta: homokbánya [8272/3 C], Úsztató-rét [8372/1 A, B]; Gyõrladamér: kavicsbánya [8271/1 C].
700. Gentiana pneumonanthe L.: Gyõr: Gyirmót: az ÉD-i gátúttól K-re kiszáradó mocsárréten [8371/3 B], Gazdák legelõje (a Rába bal parti töltése mellett) [8371/1 C]; Nagyszentjános: Székes-patak mentén, az M1 gönyûi lehajtójától északra [8373/1 B].
705. Asclepias syriaca L.: Legnagyobb mennyiségben a Gönyûi-erdõ (Gönyû) vágásaiban, erdeifenyõ ültet­vényeiben, homoki parlagokon és lõtereken létesített sáncokon él, ahol helyenként hatalmas területen alkot zárt állományt. Másutt még csak kisebb gócpontjai találhatók kertek környékén, ruderális gyom­társulásokban, szántókon (Táplánypuszta), töltéseken.
709. Cuscuta lupuliformis Krock.: Gyõr: a Mosoni-Duna hullámterének nemesnyárain [8371/2 A].
48

Adatok a Kisalföld flórájának ismeretéhez I.

728. Asperugo procumbens L.: Gyõr: Hecsepuszta: Szentiváni út mellett [8372/1 A], Kismegyer: Kismegyeri park mellett, árokparton [8372/3 A], Napóleon-emlékmû [8371/4 B].
735.    Anchusa arvensis (L.) M. B. (syn: Lycopsis arvensis L.): Bábolna: a falutól ÉNy-ra, a 165,7 m-es dom­bon [8373/2 C].
736.    Nonea pulla (L.) DC. lusus ochroleuca: Gyõr: Gyõrszentiván: a Gyõrbe vezetõ bicikliút mellett [8372/1 B]; Bõny: Sas-hegy [8373/1 C]. A tõalak egyedei között szálanként fordul elõ.
751. Lithospermum purpureo-coeruleum L.: Gyõr: Gyõrszentiván: Haraszt-erdõ [8272/3 D].
754. Onosma arenaria W. et K.: Gyõr: Kisbácsa: a Szitásdomb homokpusztagyep-fragmentumában, kb. 30 példány [8271/4 D] Termõhelye (egyben az egyetlen szigetközi) a beépítések miatt végveszélybe került. További adatok: Likócs: Segítõháztól D-re [8272/3 C], az Audi-gyártól É-ra homokpusztagyepben [8272/3 C1] (az itt élõ néhány tõ szintén végveszélyben van), Paradicsomos [8372/1 A], Gyõrszentiván: Szentiváni-erdõ [8272/3 C]; Ivánházától É-ra a lõtér K-i végén; Gazdák-erdeje keleti részén a gönyûi községhatár közelében, részben már Gönyû községhatárban [8272/4 C].
762. Ajuga chamaepytis (L.) Schreb.: Bana: Jegespuszta: felhagyott homokbányában [8373/1 D], Jeges­puszta: az autópályától D-re esõ szántók, a villanyvezeték környékén [8373/2 C]; Bõny: Sínai-hegy [8373/1 B], Bõny-szõlõhegy: Erdõközi-dûlõ DK-i részén és a Szõlõhegytõl K-re szemétdombon [8372/2 D]; Gyõr: Likócs, laktanyától keletre homokbányában és a 10-es - 19-es út közötti buckás terü­let bolygatott homokfelszínein [8272/3 C], Révfalu: új Bácsai út építési területein, Kisbácsa ruderális helyein [8271/4 D], Gyõrszabadhegy: TV-torony [8372/1 C], szabadhegyi vasútállomás [8371/2 D], Pinnyéd: Haraszt ÉK-i része [8271/4 C], Fehérvári úti kertek és Sashegy: hulladéktelep [8372/1 C], Likócs: Csókás utca [8372/1 A], Gyõrszentiván : a Zsombékosi-árok kiszáradt medrében [8272/4 C]; Nagyszentjános: Vörösmajor [8273/4 C]; Nyúl: a Pincehelyi-dûlõ homokbányájában [8372/3 C], Pap­rét [8372/3 C].
770. Teucrium scordium L.: Gyõr: Gyirmót: az ÉD-i gátúttól K-re kiszáradó mocsárréten [8371/3 B]; Gyõrújbarát: Kisbarátfalu: Kákás-tó [8371/4 B]; Töltéstava: a 82. sz. út mellett, szikesedõ réten [8372/4 A], Temetõi-dûlõ, szikes réten [8373/2 B].
777. Sideritis montana L.: Bana: Jegespuszta: felhagyott homokbánya [8373/1 D]; Gyõr: Kismegyer: Agroker [8371/4 B]; Gyõrság: Sági-puszta [8472/1 B, D]; Gyõrújbarát: Pap-rét [8372/3 C].
785. Prunella laciniata L.: Gyõr: Hecsei-erdõ [8372/1 A].
789. Galeopsis angustifolia Ehrh.: Bana: Jegespuszta: az autópályától D-re esõ szántók, a villanyvezeték környékén [8373/2 C].
801. Leonurus marrubiastrum L.: Abda: Rábca-töltés [8371/1 B].
806. Stachys silvatica L.: Gyõr: Gyõrszentiván: Haraszt-erdõ [8272/4 C]; Gönyû: Gazdák-erdeje középsõ részén, a harckocsi lõtértõl D-re, üde erdõfolton [8272/4 C]. Gyõr környékérõl eddig nem volt ismert (Polgár (1941): Sokoró).
811.    Salvia verticillata L.: Gyõr: Pós-dombi kertek a vasúti töltés mellett; a Gardénia-gyár mellett [8371/2 C]; Töltéstava: Alsó-Táplány: az M1-tõl ÉNy-ra [8372/3 A].
812.    Salvia aethiopis L.: Kunsziget: a Mosoni-Duna jobb parti töltésén [8271/3 B].
813.    Salvia austriaca Jacq.: Bõny: Sas-hegy, akácosban [8373/1 C]; Gyõr: Kismegyer: Major-tag, a fõút mellett [8372/3 A].
868. Cymbalaria muralis G. M. Sch.: Gyõr: Belváros: Elevátor, a Püspökvár falain, repedésekben és ház­falakon több utcában [8371/2 B].
876. Misopates orontium (L.) Rafin.: Gyõr: Gyõrszentiván: Tiborháza [8372/1 D]; Gyõrújbarát: Kisbarátfalu [8371/4 B].
883. Limosella aquatica L.: A Rábca és a Mosoni-Duna szárazra került iszapos parti sávjában helyenként állományalkotó: Gyõr [8371/2 A; 8272/3 A, B, C]; Kisbajcs [8272/3 B]; Vének [8272/3 B; 8272/4 A].
913/a Veronica peregrina L.: A Duna iszapos partjai mentén régóta elõforduló adventív faj (Polgár 1927). Az Öreg-Duna alsó-szigetközi részének partján alkalmas élõhelyeken végig elõfordul, de elõkerült a folyótól távolabb esõ kavicsos utak mélyedéseiben is (Vámosszabadi). A Felsõ-Szigetközben (Halászi) a Mosoni-Duna partján is él.
927. Odontites lutea (L.) Clairv.: Gyõr: Likócs: Nádasdy laktanya [8272/3 C]; Gyõrszentiván: Gazdák-erdeje K-i részén, Ivánházától É-ra homokpusztagyepekben [8272/4 C]; Nagyszentjános: az M1 gönyûi lehajtója melletti homokbánya [8373/1 B].
942. Orobanche arenaria Borkh.: Bõny: Sínai-hegy [8373/1 B]; Gyõr: Gyõrszentiván, a Gazdák-erdejétõl K-re, Ivánházától ÉK-re, a gönyûi településhatár mellett, jó természetességi állapotú homokpuszta­gyepben [8272/4 C]; Nagyszentjános: az M1 gönyûi lehajtójától ÉNy-ra fekvõ buckákon [8373/1 B].
946. Orobanche alba Steph.: Gyõr: Kismegyer: Agroker [8371/4 B].
49

Schmidt D. és Bauer N.

971. Plantago altissima L.: Gyõr: Gyirmót, Marcal-menti-dûlõ, magassásosban a Gátõrháztól DNy-ra [8371/4 A], Bácsa mellett, egy a töltésen belüli mocsárréten [8272/3 C].
977.    Glaucium corniculatum (L.) Rudolph: Bõny: Sínai-hegy [8373/1 B].
978.    Papaver argemone L.: Kajárpéc: Gyûr (a Gyömöre és Lovászpatona közötti út mellett) [8571/1 B]. 989. Fumaria schleicherii Soy-Vill.: Bana: Jegespuszta: az autópályától D-re esõ szántók, a villanyvezeték
környékén [8373/2 C]. A F. vaillanti-nál ritkább. 992. Brassica elongata Ehrh.: Pér: Péri határra dûlõ [8373/3 C]. 1012. Lepidium perfoliatum L.: Gyõr: Gyárváros: Ipartelepi vágányoknál [8372/1 A]. 1016. Lepidium densiflorum L.: Gyõr: Kisbácsa: Pásztor tér, Sárási út mögött ruderális gyomtársulásban,
Révfalu: új Bácsai út építési területén [8271/4 D], a Rába vasúti hídjánál [8371/2 A]. Bizonyára több
helyen is. Polgár (1941) flóramûvében nem szerepel. 1020. Isatis tinctoria L.: Dunakiliti: a duzzasztónál, kiszáradt mederben [8069/2 B].
1034.  Neslea paniculata (L.) Desf.: Abda: Haraszt [8371/1 B], Nagy-gyep [8271/3 D]; Gyõr: Kismegyer: Alsó-Táplány, az M1 kismegyeri felüljárójának közelében [8372/3 A]; Gyõrság: Szentlõrinci-dûlõk [8372/3 D]; Rétalap környéke [8373/3 D; 8373/4 C].
1035.  Bunias orientalis L.: Ács: Székesre-dûlõ: a vasúttal párhuzamos út mellett [8273/4 B]; Nagyszentjános: a falu belterületén, a vasúti átjárónál [8273/]. Polgár (1941) flóramûve nem jelzi. Új a Kisalföld nyu­gati részére.
1081.  Malcolmia africana (L.) R. Br.: Bõny: Sínai-hegy [8373/1 B].
1082.  Hesperis tristis L.: Gecse: Vicsepuszta [8571/3 D]; Gönyû: Gönyûi-erdõ [8272/4 D]; Gyõr: Gyõrszent-iván-Kertváros: a 10.-es út melletti száraz gyepben [8272/3 D], Gyõrszentiván: gyakorlótér, a Zsombé-kosi-árok melletti száraz réteken [8272/4 C];
1088. Erysimum strictum G. M. et Sch.: Vének: a Kisbajcs-Vének közötti út mentén [8272/3 B].
1091. Erysimum canum Pill. et Mitterp.: Gyõr: Kisbácsa: Szitásdomb: homokbánya, Királydomb, Bodzás [8271/4 D], Likócs: a 10-es és 19-es út közötti buckás terület bolygatott homokfelszínein és a gyakorló­tér DNy-i felén [8272/3 C];
1095.  Sisymbrium strictissimum L.: Az utóbbi idõben terjedõ növény, melynek néhány kis állománya Bõny (Bõnyi-erdõ, Bõny-Szõlõhegy [8372/2 D], Cuha-híd [8373/1 D]), és Gönyû (Gulyajáró, Gönyûi-erdõ [8272/4 D]) homoki gyomtársulásaiban került elõ. Polgár (1941) idején még csak Magyaróvár, Sziget­köz lelõhellyel szerepel adata a térségbõl.
1096.  Sisymbrium polymorphum (Murr.) Roth: Nagyszentjános: a Jegespusztára vezetõ út melletti réten [8371/1 B]. Néhány százas nagyságrendû populáció, itteni meglétérõl már Polgár (1941) is beszámol. A térségbõl jelenleg a második aktuális adata (vö. Schmidt 2003).
1105. Reseda luteola L.: Gyõr: az új Bácsai út építési területén [8271/4 D]; Lipót: a falu belterületén [8170/2 D].
1108. Reseda phyteuma L.: Gönyû: Gönyûi-erdõ [8272/2 D]; Gyõr: Likócs: gyakorlótér ÉK-i része; Audi gyártól É-ra [8272/3 C], Pápai út mellett, parlagon [8371/2 D], új Bácsai út építési területén [8271/4 D].
1139. Thladiantha dubia Bunge: Gyömöre: a falu É-i részén [8571/1 B].
1185. Solidago virga-aurea L.: Lokális adventív a gyõrszentiváni katonai gyakorlótér területén [8272/4 C, D].
1187. Solidago gigantea Ait.: Gyõr környékén számos élõhelyen – száraz és mezofil termõhelyeken – tömeges.
1191. Aster sedifolius L. subsp. sedifolius: Gyõr: Gyirmót: Csikórét [8371/4 A].
1191/a. Aster canus W. et K.: Gyõrszemere: Hatos-dûlõ, Sós-ér melletti kis szikes réten [8471/1 B]. Polgár (1941) egyetlen gyõrmegyei adatának megerõsítése.
1193. Aster tripolium L. subsp. pannonicus (Jacq.) Soó: Gyõr: Kismegyer: az egykori vasútállomás mögötti réten valamint a Csókatelki-árok partoldalában [8372/3 A]; Töltéstava: Temetõi-dûlõ [8373/2 B]. Ter-mõhelyeinek degradációja miatt ma már ritka.
1197. Aster lanceolatus Willd. s.l.: a Mosoni-Duna, Rába, Holt-Marcal mentén tömeges, de másutt is nedves gyomtársulásokban, magaskórósokban, a Gönyûi-erdõ É-i részén száraz erdõszegélyeken is.
1204.  Filago lutescens Jord.: Gyõr: az új Bácsai út építési területén [8271/4 D], Pinnyéd: egy öreg, gyomos lucernásban [8271/4 C].
1205.  Filago arvensis L.: Töltéstava: Felsõ-Táplány, az autópálya melletti kavicsbányagödörben, lokális ad-ventív [8372/1 D].
1213. Inula conyza DC.: Gyõr: Püspök-erdõ [8271/4 C]. Polgár (1941) flóramûve nem jelzi a város területérõl.
1229. Xanthium spinosum L.: Pér: Tsz 1-es telep, juhlegelõn [8372/4 A], repülõtér [8372/4 B].
1238. Bidens frondosus L.: A Mosoni-Duna, Rába, Holt-Marcal, Rábca, Pándzsa mentén sokfelé tömeges, de állóvizek partján és nedves gyomtársulásokban is gyakori.
1266. Artemisia pontica L.: Gyõr: Gyirmót: Csikórét, a Holt-Marcal partján [8371/4 A]; Gyõrszemere: Sós-dûlõ [8471/2 A].
50

Adatok a Kisalföld flórájának ismeretéhez I.

1272.  Artemisia annua L.: Gyõr: Likócs, a 10-es és 19-es út között [8272/3 C], Belvárosi kertekben többfelé [8371/2 B]; Vének: Kolera-sziget [8272/4 A].
1273.  Artemisia santonicum L. subsp. santonicum: Gyõr: Kismegyer: az egykori vasútállomás mögötti réten [8372/3 A]; Gyõrszemere: Hatos-dûlõ (a Sós-ér mellett) [8471/1 B].
1283. Senecio integrifolius (L.) Clairv.: Gyõr: Hecsei-erdõ [8372/1 A; 8272/3 C], Gyõrszentiván: Haraszt­erdõ [8272/3 D]; Gönyû: Gönyûi-erdõ [8272/4 D].
1290. Senecio vernalis W. et K.: A vasúti vágányok mentén sokfelé tömeges (pl. Gyõr), de szálanként másutt is (homoki és városi gyomtársulások) megjelenik.
1296. Senecio paludosus L.: Abda: Rossz-kert [8371/1 B]; Gyõr: a Rábca árterén többfelé [8371/2 A].
1296/a. Senecio inaequidens DC: Gyõr: az új Bácsai út építési területén 1 példány (2003), a Szigetköz terüle­tére új [8271/4 D], Gyárváros: a vasúti megállótól K-i irányban kb. 300 m-en keresztül a vágányok kö­zötti kõzúzalékon; a Vágóhíd melletti ipari szárnyvonal mellett [8372/1 A], a gyõri teherpályaudvar vágányai között; Belváros: a Baross híd és a gyaloghíd között, vágányok mellett [8371/2 B]; Komárom: vágányok mellett a Csillag-erõdnél [8274/4 B]; Nagyszentjános: a vasútállomás közelében [8273/3 C]. A faj hazai terjedésérõl lásd Dancza és Király (2001) cikkét.
1302. Echinops sphaerocephalus L.: Gyõr: Likócs: a 10-es és 19-es út közötti homoki gyepben [8272/3 C], Gyõrszentiván: Újmajori buszmegálló [8272/3 B], Zsombékosi-árok mentén homokpusztagyepben [8272/4 C].
1304. Xeranthemum annuum L.: Gyõr: Rába-dûlõ: a Rába töltésén [8371/2 C], Gyõrszabadhegy: a TV-torony közelében [8372/1 C]; Gyõrság-Halomalja: a temetõ mellett [8472/2 A].
1312. Jurinea mollis (L.) Rchb.: A Gyõrszentiváni-, Gönyûi-homokpuszták ritka növénye, mindössze néhány jobb természetességi állapotú folton került elõ. Gyõr: Gyõrszentiván, Ivánházától ÉK-re a Gönyûi-erdõ és a Gazdák-erdeje közti homoki gyepekben [8272/4 C]; Paradicsomos homokpusztagyepjeiben [8272/3 C]; Gönyû: Gönyûi-erdõ ÉNy-i részén zárt homokpusztagyepben, a Nagy-tagi-legelõtõl D-re [8272/4 D].
1320. Cirsium eriophorum (L.) Scop.: Hédervár: a községtõl DK-re fekvõ legelõn [8170/4 D]; Kunsziget: a Mosoni-Duna töltése mellett [8271/3 B]; Szerecseny: a falutól Ny-ra, a vasúti sínek mellett [8571/1 D].
1322. Cirsium brachycephalum Juratzka: Gyõr: Gyirmót: az ÉD-i gátúttól K-re kiszáradó mocsárréten [8371/3 B], Gyõrszentiván, csatornaparton [8372/1 B]; Töltéstava: Malom-éri dûlõ [8372/3 D]. Silybum marianum (L.) Gartn.: Gyõr: Gyirmót: a Sörfõzõ-rétet északról szegélyezõ dûlõút mentén [8371/3 B]. Korábban (az 1990-es évekig) termesztették a környezõ földeken, azóta - mint gyom -minden évben megjelenik, bár egyre kisebb mennyiségben.
1371. Scorzonera purpurea L.: Gyõr: Likócsi gyakorlótér [8272/3 C], Gyõrszentiván: Szentiváni-erdõ [8272/3 C, D], Gazdák-erdeje és Ivánházától ÉK-re [8272/4 C, D]; Nagyszentjános: az M1 gönyûi le­hajtója melletti homokbuckákon [8373/1 B].
1379. Taraxacum serotinum W. et K.: Gyõr: a Rábca töltésén [8371/2 A], Kismegyer: a Pándzsa mentén száraz gyepekben [8371/4 B, 8372/3 A], Likócs: Audi gyárral szembeni száraz réten [8372/1 A], Hecse-puszta: Hecsei-erdõtõl D-re fekvõ száraz gyepekben [8372/1 A]; Nagyszentjános: a Jegespusztára vezetõ út melletti gyepekben [8371/1 B].
1398. Crepis pulchra L.: Abda: a 85. sz. fõút kiágazása mellett [8371/1 B], Hármas-dûlõ [8371/1 D]; Gyõr: Pinnyéd: Morcza [8371/2 A]. A faj Polgár (1941) flóramûvében nem szerepel.
1428. Loranthus europaeus Jacq.: Abda: a vasútállomás közelében [8371/1 A]; Vámosszabadi: a Duna töltése mellett, a határátkelõnél [8271/2 B].
1438. Agrostemma githago L.: Abda: Haraszt [8371/1 B]; Ács: Taligaúti dûlõ [8273/4 B]; Gyõr: Gyõr­szabadhegy: Kakashegyi-dûlõ [8372/1 C] (Pinke és Pál 2001), Sashegy [8372/1 C], Ménfõcsanak: Nyárfa-dûlõ és Kõhányás-dûlõ [8371/4 C]; Nyúl: János-dombi dûlõ: a szõlõk alatti gabonatáblában [8472/1 A].
1440. Lychnis coronaria (L.) Desr.: Gecse: Gömör-tetõ [8571/3 B]; Gyarmat: Kis-erdõ [8571/1 C].
1443. Silene viscosa (L.) Pers.: Bõny: Szõlõhegy; Nagy-erdõ [8372/2 B, D]; Gyõr: Gyirmót: a Rába töltésén [8371/3 B; 8371/2 C], Gyõrszentiván: Paradicsomos, laktanyától K-re esõ homoki gyepek [8272/3 C]; a harckocsi-lõtéren, a Gazdák-erdejétõl É-ra [8272/4 C]; Gönyû: Gönyûi-erdõ tisztásain [8272/4 D]; Nagyszentjános: a Jegespusztára vezetõ út melletti gyepekben [8371/1 B].
1450. Silene multiflora (Ehrh.) Pers.: Gyõr: Pós-domb, Gazdák-legelõje [8371/1 D], Bécsi úti nádas [8371/2 C] Hecsepuszta: Úsztató-rét; Osztáloki-árok mentén [8272/3 A, B], Gyõrszentiván: Zsombékos [8272/4 C], Kismegyer: Nagy-Pándzsa menti rétek [8372/3 A]; Gyõrújbarát: Kisbarátfalu: Kákás-tó [8371/4 B]; Töltéstava: Temetõi-dûlõ [8372/3 B].
1456. Silene dichotoma Ehrh.: Kunsziget: Tátai-erdõ [8271/3 B].
51

Schmidt D. és Bauer N.

1459. Cucubalus baccifer L.: Gyõr: Kiskút: Ipar-csatorna torkolatánál [8271/4 D], a Rába ártéri füzeseiben elszórtan [8371/3 A, B]; Gyõrújfalu: Palé [8271/4 B].
1461. Gypsophila fastigiata L.: A kisalföldi meszes homokpuszta likócsi, bácsai természetes és bolygatott homokterületeinek egyik legjellemzõbb õshonos növénye (az Oxytropis pilosa mellett), amely néhol szinte monodomináns állományokat alkot. Gyakori a gyõrszentiváni katonai gyakorlótér körül [8272/3 C, D; 8372/1 B], a Zsombékosi-árok mentén [8272/4 C], a Gönyûi-erdõ (Gönyû) homoki gyepjeiben [8272/4 D], az M1 gönyûi lehajtója melletti homokbuckákon (Nagyszentjános) [8373/1 B], és csakúgy, mint a csajkavirág, lokális adventívként ruderális gyomtársulásokban, töltéseken és építési területeken is megjelenik (Gyõr: Belváros: Vas Gereben utca [8371/2 B], Szalmatelep: Urbantsok utca [8371/2 B], Sárás: Sárási-dûlõ [8271/4 D]), ill. Bõny: Szõlõhegy: a Bõnyi-erdõ É-i részén a villanypászta alatt [8372/2 B] is.
1469. Dianthus serotinus W. et K. s.l..: Erõs populációi élnek a Gyõrszentiváni-, Gönyûi-homokpusztákon. Gönyû: a Gönyûi-erdõ ÉNy-i részének homoki gyepjeiben [8272/4 D]; Gyõr: Gyõrszentiván, a katonai gyakorlótér ÉK-i részén, a Gazdák-erdeje keleti részének homokpusztagyepjeiben [8272/4 C], Hecsei-erdõ É-i részének két tisztásán igen jó természetességi állapotú homokpusztagyepekben, melyeket az Audi gyár terjeszkédése erõsen veszélyeztet [8272/3 C]. A Szigetközben csak két helyen: Gyõr: Kisbácsa: Bodzás és a Szitásdomb homokbányája mellett [8271/4 D].
1504. Minuartia verna (L.) Hiern.: Gyõr: Gyõrszentiván-Kishegy: homokbánya [8272/3 D], Kisbácsa: Szitásdomb [8271/4 D].
1513. Spergularia media (L.) C. Presl: Töltéstava: Temetõi-dûlõ, szikes réten [8373/2 B].
1518. Scleranthus annuus L. subsp. polycarpos (Torn. ex L.): Gyömöre: Ilonkapuszta: Vár-erdei dûlõ [8571/1 A].
1522.  Herniaria glabra L.: Gyõr: Belváros: Hajóállomás [8371/2 B], Kisbácsa: a Mosoni-Duna töltése mellett és Szentvid homokján [8271/4 D]; Dunaszeg: Strand [8271/1 D]. Utóbbi lelõhelyrõl már Pinke és Pál (2001) is beszámol.
1523.  Herniaria hirsuta L.: Csikvánd és Mórichida: Tördemészpusztától K-re [8570/2 A].
1529. Chenopodium aristatum L.: Gyõr: Gyõrszentiván-Nagyhegy szõlõinek homoki gyomtársulásaiban [8372/2 A]. Pinke - Pál (2001): Gönyû: Dózsamajor.
1531. Chenopodium botrys L.: Gyõr: Gyirmót, a TSz-tõl É-ra, kavicsos töltésút szélén [8371/3 B], Belváros: Türr I. utca végén [8371/2 B], Révfalu: új Bácsai út építési területein [8371/2 B, 8271/4 D], Likócs: Csókás utca [8372/1 A], Betongyár [8272/3 C], Sashegy: felhagyott kavicsbánya [8372/1 C], Szérûs-kert: Pápai út melletti ruderália [8371/2 D].
1560. Corispermum nitidum Kit.: Gyõr: Kisbácsa: a Szitásdomb egykori homokbányájában illetve a Bodzás területén [8271/4 D], Likócs: a 10-es és 19-es út közötti homokbuckás terület bolygatott homokfelszí­nein [8272/3 C], Gyõrszentiván: Tiborháza homokbányagödrében [8372/1 D].
1585. Samolus valerandi L.: Gyõr: Gyõrszentiván: a Zsombékos degradálódó mocsarában [8272/4 C]. Nagy­szentjános: a Jegespusztára vezetõ út mellett, csatornában [8373/1 B].
1628/b. Fallopia x bohemica (Chrtek et Chrtková) J. Bailey: Gyõr külterületein és néhány környezõ tele­pülés nedves, ruderális helyein elszórtan, kis-közepes csoportokban. Még nem túl gyakori.
1635. Urtica urens L.: Gyõr: Sashegy: felhagyott kavicsbánya [8372/1 C], Kismegyer, törmelékhalmon [8372/3 A], Nádorváros, kertekben [8371/2 B], Gyõrszentiván-Nagyhegy szõlõiben [8372/2 A].
1649. Fagus sylvatica L.: Bõny: Bõnyi-erdõ, néhány idõs fa a Belényesitanya és a Szõlõhegy közt, egy üdébb erdõfolton [8372/2 C]. A Kisalföld homokterületein érdekes elõfordulás, mely valószínûleg nem spontán, Polgár (1941) szerint vadon termõ bükkfa Gyõrmegyében nincs, és régen is csak igen kevés lehetett.
1673. Salix repens L. subsp. rosmarinifolia (L.) Hartm.: Gyõr: Gyõrszentiván, Bárány-legelõ Ny-i részén [8272/3 D], a Paradicsomos katonai objektumától É-ra felhagyott homokbányában, Ny-ra földút melletti mesterséges mélyedésben [8272/3 C]; Gazdák-erdeje közepén üde gyepben [8272/4 C].
1704. Najas minor All.: Gyõr: a Hecsei homokbányatóban [8272/3 C].
1724. Allium atropurpureum W. et K.: Szerecseny: Belsõ-halom [8571/1 D].
1732. Allium flavum L.: Gyõr: Likócs: Segítõház és felhagyott üzemanyag telep környékén, a gyakorlótér területén [8272/3 C]; Nagyszentjános: az M1 gönyûi lehajtója melletti homokbuckákon [8373/1 B].
1734. Allium sphaerocephalon L.: Homokpusztagyepekben nem ritka. Gyõr: Kisbácsa: Szitásdomb [8271/4 D], Likócs: Segítõház és felhagyott üzemanyag telep környékén valamint a gyakorlótér területén [8272/3 C, D], Örök-föld [8272/4 A], Erdei tanya (a Zsombékosi-árok közelében) és a Gazdák-erdeje sztyepprétjein, tisztásain [8272/4 C, D]; Gönyû: Gönyûi-erdõ tisztásain [8272/4 D]; Nagyszentjános: az M1 gönyûi lehajtója melletti homokbuckákon [8373/1 B].

52

Adatok a Kisalföld flórájának ismeretéhez I.

1742. Scilla vindobonensis Speta: A Mosoni-Duna árterén és a töltések oldalain helyenként tömeges Gyõrzámoly, Gyõrújfalu, Kunsziget és Abda községhatárokban [8271/3 A, B, D]. A Nagy-Duna tölté­sén és árterén szintén gyakori, sokszor tömeges Vámosszabadi, Nagybajcs, Szõgye, Vének község­határokban [8271/2 B; 8272/1 A, C, D; 8272/3 B; 8272/4 A]; Gyõr Püspök-erdõ fûzligeteiben és a tölté­sen [8271/4 C, D], Szúnyog-sziget [8271/4 C]; Öttevény: a Kunsziget felé vezetõ út mellett [8270/4 B].
1744. Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch.: Gyõr: Kiskút: a Likócsi-híd mellett [8271/4 D], Gyõrszentiván: Régi temetõ [8372/1 B], Szentiváni-erdõ [8272/3 D], Gyõrszentiván-Nagyhegy: Külsõ vasút sor [8372/2 A]; Gyõrszemere: Szõlõhegy, vasúti átjáró közelében [8471/2 C], Tényõ felé az országút mellett [8471/4 A].
1768. Leucojum aestivum L.: A Mosoni-Duna ártéri fûzligeteiben és nemesnyárasaiban még elég gyakori: Gyõr: Püspök-erdõ [8271/4 C, D], Likócs [8272/3 A], Szigeti – rétek [8272/3 B]; Ezen kívül Gyirmót: a Holt-Marcal holtága melletti füzes ligeterdõ fragmentumban, a Szegle D-i részén [8371/3 B].
1779. Iris humilis Georgi subsp. arenaria (W. et K.) A. et D. Löve: Gönyû: Gönyûi-erdõ tisztásain [8272/4 D]; Gyõr: Gyõrszentiván: Gazdák-erdeje keleti részén a gönyûi községhatár közelében [8272/4 C].
1784.  Iris spuria L.: Gyõr: Gyirmót: Marcal-menti-dûlõ és Csikórét több pontján a Gátõrház közelében [8371/4 A]; az ÉD-i gátúttól K-re kiszáradó mocsárréten [8371/3 B]; Gyõrszemere: Sós-ér mentén szikes réten [8371/3 D]; Nagyszentjános: a jegespusztára út mellett, csatornaparton [8373/1 B]; Töltéstava: Malom-éri dûlõ [8372/3 A, B].
1785.  Iris sibirica L.: Gyõr: Gyirmót: Csikórét [8371/4 A], Rába menti rétek [8371/3 B], Likócs: a 10-es út ás a Mosoni-Duna közti mocsárréten [8272/3 C]; Kisbajcs: a Kisbajcs-Vének mûúttól D-re [8272/3 A].
1811.  Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce: Gyõr: Püspök-erdõ [8271/4 C], Tákó [8371/2 A]; Vámos­szabadi: Kökény-szeg [8271/2 D].
1812.  Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch: Gyõr: Bácsai-legelõ [8272/3 C].
1813.  Epipactis palustris (L.) Crantz: Dunaszeg: Fenyõs [8271/1 D]; Gyõr: Hecsepuszta: homokbánya [8272/3 C]; Kisbácsa: Bácsai út melletti bányató [8271/4 D], Gyõrszentiván: Zsombékosi-árok part­oldalában [8372/2 B]; Gyõrladamér: kavicsbánya [8271/1 D]; Nagyszentjános: az M1 gönyûi lehajtója melletti homokbánya [8373/1 B]. Polgár (1941) csak a felpéci Sisekrétrõl közli.
1817. Epipactis helleborine (L.) Crantz: Abda: Dobsa [8371/1 A]; Gyõr: Püspök-erdõ [8271/4 C], Tákó [8371/2 A], a József A. lakótelep egy erõsen leromlott állapotú erdejében [8372/1 A], Gyirmót: Csikó­rét [8371/3 B], a Gátõrháztól D-re [8371/2 C], Marcal-menti dûlõ [8371/2 C], a Holt-Marcal egy holt­ága melletti füzes ligeterdõ fragmentumban, a Marcal-tüske É-i részén [8371/3]; Gyõrújbarát: Kisbarát-falu: Kákás-tó, nemesnyárasban [8371/4 B]; Rábapatona: Ószhelypuszta (a Rábca mellett) [8370/2 B].
1819. Listera ovata (L.) R. Br.: Gyõr: Püspök-erdõ [8271/4 C].
1821. Neottia nidus-avis (L.) Rich.: Polgár (1941) csak a Sokoróból említi, Kevey-Alexay (1990) szerint az Alsó-Szigetközben nem él. Két kisebb populációja került elõ az alábbi helyeken: Gyõr: Püspök-erdõ [8271/4 C]; Gyõrladamér: kavicsbánya [8271/1 D]. Továbbá: Gyõr: Gyõrszentiván: Haraszt-erdõ [8272/4 C].
1836.  Orchis morio L.: Bõny: Sínai-hegy [8373/1 B]; Gyõr: Likócs: Segítõház [8272/3 C], a laktanyától ÉK­re cserjésedõ zárt homoki gyepben tömegesen; az Audi gyár és laktanya közti gyepekben; Paradicso­mos É-i részén a katonai objektum közelében [8272/3 C, D]; Gyõrszentiván – Kishegy, homokbányá­ban [8272/3 D], Ivánháza: Gazdák-erdeje [8272/4 D], Gyõrszabadhegy: a veszprémi vasút mellett, homokpusztagyepben [8371/2 D].
1837.  Orchis coriophora L.: Bõny: Sínai-hegy [8373/1 B]; Kunsziget: a Mosoni-Duna árterén 1 virágzó pél­dány [8271/3 B].
1838.  Orchis ustulata L.: Gyõr: Gyõrszentiván, Gazdák-erdeje K-i részének homokpusztagyepjeiben a gönyüi községhatár közelében [8272/4 C]; Nagyszentjános és Ács (a megyehatáron): az M1 gönyûi le­hajtótól ÉK-re , homokpusztagyepben [8373/1 B].
1839.  Orchis tridentata Scop.: Gyõr: Hecsei-erdõ É-i részén, akácosodó homoki sztyepréten [8272/3 C].
1840.  Orchis purpurea Huds.: Gyõrság: Halomalja: Sági-hegy [8472/2 A].
1841.  Orchis militaris L.: Gyõr: Gyõrszentiván: Zsombékosi-árok melletti mesterséges gödrök (1000x) [8272/4 C], Püspök-erdõ, villanypásztában [8271/4 C]; Paradicsomos területén, lezárt katonai objektumtól É-ra felhagyott homokbányában; másodlagos mocsárréten a katonai objektumtól Ny-ra; Hecsei-erdõ több pontján, tisztásokon; az Audi gyár és a laktanya között; [8272/3 C]; Bõny: Bõnyi-erdõ [8372/2 D].
1848. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó: Gyõr: a Kis-Pándzsa partján [8371/4 B], Gyõrszentiván: Zsombékosi-árok partoldalában és mesterséges mélyedésekben [8372/2 B; 8272/4 C].
1857. Scirpus radicans Schkuhr: Gyõr: Rába-dûlõ: egy Rábába torkolló csatornában [8371/2 C]. [A faj hazai elterjedését Mesterházy és Vidéki (2004) munkája ismerteti]
53

Schmidt D. és Bauer N.

1882. Chlorocyperus glomeratus Torn. in L.: A Rábca és a Mosoni-Duna szárazra került iszapos parti sávjában szórványos: Gyõr [8371/2 A; 8272/3 A, B, C]; Kisbajcs [8272/3 B]; Vének [8272/3 B; 8272/4 A]; Ritka a Rába partján [8371/2 C].
1885. Dichostylis michelianus L.: A Rábca és a Mosoni-Duna szárazra került iszapos parti sávjában helyenként állományalkotó: Gyõr [8371/2 A; 8272/3 A, B, C]; Kisbajcs [8272/3 B]; Vének [8272/3 B; 8272/4 A].
1934. Carex panicea L.: Gyõr: Gyõrszentiván, a Paradicsomos homokpusztáinak mesterséges mélyedéseiben, másodlagos mocsárréten a katonai objektumtól nyugatra [8272/3 C], Pinnyéd: a Rábca töltése mellett [8371/2 A].
1944. Carex viridula Michx. (Carex oederi Retz.): Gyõr: Hecsepuszta: Úsztató-rét [8372/1 B], Likócs: homokbánya [8272/3 C], Gyõrszentiván: Zsombékos [8272/4 C].
1947. Carex pseudocyperus L.: Gyõr: Kisbácsa: a Bácsai-csatorna zsilipjénél [8271/4 B], Gyirmót: a Holt­Marcal egy holtága melletti füzes ligeterdõ fragmentumban, a Horgászfalutól Ny-ra, a Marcal-tüske É-i részén [8371/3 B]; Dunaszeg: Holt-Duna [8271/1 D]. Polgár (1941) nem jelzi a megyébõl.
1991. Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel.: Abda: az I. világháborús emlékmûnél [8371/1 B]; Gyõr: Audi mellett, ruderális területen [8272/3 C].
2015. Catabrosa aquatica (L.) P.B.: Gyõrújbarát: Kövecses, a Kis-Pándzsa partján [8371/4 D].
2038. Agropyron pectiniforme R. et Sch.: Gyõr: Sáráspuszta és Kisbácsa: a Körtöltésen többfelé [8271/4 C], a Mosoni-Duna töltésén [8371/2 A]; Bõny: Presznyák-tag, partoldalban [8373/1 C].
2097. Stipa pennata L.: A terület homokpusztagyepjeiben Gyõrszentiván és Gönyû környékén sok helyen állományalkotó, gyakori faj, nem ritkán zavart területeken is megjelenik. Néhány jelentõsebb állománya: Bõny: Sínai-hegy [8373/1 B]; Gyõr: Gyõrszentiván, Gazdák-erdeje keleti részének homokpusztagyepjei, Bárány-legelõ, Paradicsomos, Hecsei-erdõ tisztásai, Nádasdy laktanyától K-re esõ homoki gyepek [8272/3; 8272/4;]; Nagyszentjános homokpusztagyepjei [8272/3]. Sokfelé jelenlévõ kisebb állománya közül kiemeljük a Bácsán (Gyõr szigetközi részén) élõ, végveszélyben lévõ kis populációját [8271/4 D].
2103. Hierochloë repens (Host.) P.B.: Ács: Taligaúti dûlõ [8273/4 B]; Gyõr: Gyirmót: Csikórét [8371/3 B].
2116. Crypsis schoenoides (L.) Lam.: Gyõr: Kismegyer: az egykori vasútállomás mögötti réten [8372/3 A], Likócs: az Audi-gyár melletti kis mesterséges tó parti zónájában, idõleges megtelepedés [8272/3 C].
2118. Leersia oryzoides (L.) Sw.: Gyõr: Gyirmóttól DNy-ra a Marcal zsilipjénél [8371/3 A].
2120. Panicum capillare L.: Gyõr: Gyõrszentiván: a Zsombékosi-árok kiszáradt medrében [8272/4 C]; Vaszar: Vaszari-erdõ, szántószegélyben [8571/3 D].
2135. Arum maculatum L.: Gyarmat: Gyarmati-erdõ [8571/1 C].
Köszönetnyilvánítás
Köszönettel tartozunk Kenyeres ZOLTÁNnak és Szuromi TAMÁSnak a terepbejárásokon való segítõ rész­vételért, Pinke GYULÁnak és Takács GÁBORnak pedig az irodalmak beszerzésében nyújtott segítségéért.
IRODALOM REFERENCES
Adler W., Oswald K., Fischer R. 1994: Exkursionsflora von Österreich. Ulmer, Stuttgart, 1180 p.
Balogh L. (2003): A Fallopia nemzetség Reynoutria szekciója Magyarországon elõforduló fajainak határozó­kulcsa. Flora Pannonica 1 (1): 76–88.
Barina Z., Schmidt D. 2004: A Duna medrének iszapnövényzete. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében VI. Elõadások és poszterek. Összefoglaló kötet, p. 38.
Bauer N. 2004: A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet Gyõr környéki területeinek élõhelytérképezése. FHNPI Adattár (kézirat), Sarród.
Borhidi A. 1956: Die Steppen und Wiesen im Sandgebiet der kleinen ungarischen Tiefebene. Acta Bot. Hung. 2.: 241–274.
Dancza I., Király G. 2001: A Senecio inaequidens DC. elõfordulása Magyarországon. Kitaibelia 5: 93–109.
Farkas S. (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezõgazda Kiadó, Budapest, 416 pp.
Kevey B. 1983: Adatok Magyarország flórájának ismeretéhez II. Bot. Közlem. 70: 19–23.
54

Adatok a Kisalföld flórájának ismeretéhez I.

Kevey B. 1985: Adatok Magyarország flórájának ismeretéhez III. Bot. Közlem. 72: 155–158.
Kevey B. 1988: Adatok Magyarország flórájának ismeretéhez IV. Bot. Közlem. 74–75: 93–100.
Kevey B. 1989: Adatok Magyarország flórájának ismeretéhez V. Bot. Közlem. 76: 83–96.
Kevey B. 1993: Adatok Magyarország flórájának ismeretéhez VI. Bot. Közlem. 80: 53–60.
Kevey B., Alexay Z. 1992: Adatok a Szigetköz flórájához. Acta Óváriensis 34: 29–37.
Király G., Horváth F. 2000: Magyarország flórájának térképezése: lehetõségek a térképezés hálórendszeré­nek megválasztására. Kitaibelia 5: 357–368.
Marosi S., Somogyi S. 1990: Kisalföld. In: Magyarország kistájainak katasztere I. MTA Földr. tud. Kut. Int. Kiadv., Budapest, pp. 325–376.
Mesterházy A., Vidéki R. 2004: A gyökerezõ erdeikáka (Scirpus radicans Schkuhr) elõfordulása Magyar­országon. Flora Pannonica 2: 129–139.
Pinke Gy., Pál R. 2001: Adatok a Kisalföld gyomflórájának ismeretéhez. Kitaibelia 6: 381–400.
Polgár S. 1903: Gyõr vidékének vízi és vízparti edényes növényzete. Gyõri Áll. Fõreálisk. Értesítõje az 1902-1903. tanévrõl, pp. 4–33.
Polgár S. 1912a: A gyõrmegyei homokpuszták növényélete. Gyõri Áll. Fõreálisk. 1911/12. évi értesítõ, pp. 1–41.
Polgár S. 1912b: Gyõrmegye növényföldrajza. Magyar Bot. Lapok 11: 308–338.
Polgár S. 1913: Az Amaranthus vulgatissimus Spegazzini magyarországi elõfordulása. Magyar Bot. Lapok 12: 225.
Polgár S. 1914: Újabb adatok Gyõr adventivus és ruderalis flórájához. Magyar Bot. Lapok 13: 60–69.
Polgár S. 1918: Neue Beitrage zur Adventivflora von Gyõr (Westungarn) II. Magyar Bot. Lapok 17: 27–41.
Polgár S. 1925: Neue Beitrage zur Adventivflora von Gyõr (Westungarn) III. Magyar Bot. Lapok 24: 15–23.
Polgár S. 1927: A Veronica peregrina L. magyarországi elõfordulása (Öntös Dunasziget tavaszi flórája). Magyar Bot. Lapok 26: 50–53.
Polgár S. 1933: Neue Beitrage zur Adventivflora von Gyõr (Westungarn) IV. Magyar Bot. Lapok 32: 71–77.
Polgár S. 1937: Új talaj befüvesedésének érdekes esete. Bot. Közlem. 34: 15–26.
Polgár S. 1938: Gyõr környékének néhány érdekesebb növényérõl. Bot. Közlem. 35: 273–278.
Polgár S. 1941: Gyõrmegye flórája. Flora Comitatus Jaurinensis. Bot. Közlem. 38: 201–352.
Schmidt D. 2003: A Sisymbrium polymorphum (Murr.) Roth. régi-új elõfordulása a Kisalföldön. Bot. Közlem. 90 (1–2): 172–173.
Schmidt D. 2004: A bõnyi Sínai-hegy és környékének botanikai értékei. Bot. Közlem. 91. (in press)
Schmidt D. 2005: Természetvédelmi és florisztikai kutatások Gyõr környékén. Diplomadolgozat (kézirat), Mosonmagyaróvár.
Simon T. 1962: A Kisalföld természetes növénytakarója. Földr. Közlem. 86: 183–193.
Simon T. 2000: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok – Virágos növények. Nemzeti tankönyv­kiadó, Budapest, 976 pp.
Soó R. 1980: A magyar flóra és vegetáció rendszertani és növényföldrajzi kézikönyve I–VI. Akadémiai Kiadó,
Budapest.
Szabolcs I., Várallyay Gy., Miklay F. 1962: A Dunántúli szikesek. Szikes talajok Gyõr környékén. Agro­kémia és talajtan 11: 161–184.
Takács G. (szerk.) 2003: A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet komplex botanikai állapotfelmérése. FHNPI Adattár, Sarród, kézirat.
Werner E. 1990: A Felsõ-Szigetköz néhány botanikai értéke. A mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimná­zium Évkönyve 1989-90, pp. 20–29.
Zólyomi B. 1931: A Kis-Alföld páfrányairól. Bot. Közlem. 28: 189–191.
Zólyomi B. 1937: A Szigetköz növénytani kutatásának eredményei. Bot. Közlem. 34: 169–192.
55

Schmidt D. és Bauer N.

DATA TO THE FLORA OF KISALFÖLD I.
D. Schmidt1 and N. Bauer2
1 Gyõr, Fehérvári út 5/c, H-9023, Hungary
e-mail: jaurinum@freemail.hu
2 MTM – Növénytár, Budapest, Könyves K. krt. 40, H-1097, Hungary
e-mail: bauernorbert@vnet.hu
Accepted: 25 September 2005
Keywords: Kisalföld, Botrychium lunaria (L.) Sw., floristical data collection
The authors are published floristical data concerning mainly the town of Gyõr and its immediate surroundings. The presence of most of the considered plants has not been considered by any botanical publications since the papers of Sándor Polgár, an early 20th century botanist. From these collection of data it is worth mentioning Botrychium lunaria because its first appearance on the Kisalföld and Sisymbrium strictissimum, Stachys sylvatica, Chamaesyce maculata, Bunias orientalis, Senecio vernalis, Impatiens parviflora, Geranium rotundifolium, Epipactis palustris that has not been recorded in that narrower region before. There are some species with great importance in natural preservation (like Juinea mollis, Iris arenaria etc.) and there are some unsupported rare species like Sisymbrium polymorphum, Glaucium corniculatum too.

56


InterStat.hu