Vissza BIBLIOGRÁFIA  /  ÉLETRAJZ

 

FOLIA    ENTOMOLOGICA    HUNGARICA

ROVARTANI  KÖZLEMÉNYEK

LIV                                          1993                                 p.170-185


 

KÖZLEMÉNYEK – CONTRIBUTIONS

 

 

 

Adatok a Szigetköz lepkefaunájának ismeretéhez

(Lepidoptera)

 

Data to the knowledge ofihe Lepidopterous fauna of Szigetköz

 

 

 

A Szigetköz lepkefaunájáról összefoglaló munka mindez-ideig nem született. A hazai adatokat közlő faunakatalógusokban - főleg a nagylepkékről - mindazonáltal szórványosan vannak adatok. A legjelentősebbek ezek közül Kovács Lajos munkái (1953, 1956), melyekben Magyaróvár és Hédervár környékéről közöl adatokat.

Jelen dolgozatban az 1975-től 1992 végéig tartó időszakban végzett gyűjtéseim ez ideig meghatározott része szerepel. A felsorolt fajok gyűjteményemben megtalálhatók. Jelentős számú lepke található ezek közül a mosonmagyaróvári Hansági Múzeumban is. Tartalmaz a fajlista négy, általam a Szigetközben még nem gyűjtött fajt is. A Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766) és a Sedina buettneri (Hering, 1858) fajokat a Győr-Moson-Sopron megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás gyűjteményében találtam szigetközi cédulával. Két új adatot pedig Szabóky Csaba bocsátott rendelkezésemre 1992.VIII.19-i (Patkányosban végzett) gyűjtése alapján. Ezek a Pempelia obductella (Zeller, 1839)- ritka faj -, és az Ypsolopha sequella (Cterck, 1759).

 

 

Fontosabb gyűjtőhelyek

 

B - Győr-Bácsa: A legtöbb adat állandó lakhelyem környékéről származik, ahol a leg­különbözőbb módszerekkel végeztem gyűjtéseket többféle biotópból is. Található itt futóho­mok felszínen kialakult pusztagyep, lápi, mocsári növénytársulások, valamint hullámtéri fűz-nyár-ligeterdők. Négy éve Bácsán működik házikerti környezetben az NTA területi fénycsapdája is, amelynek anyaga szintén rendelkezésemre állt.

F - Feketeerdő: A Derék erdőben működtettem (nem rendszeresen) egy fénycsapdát. Ebben az erdőben a fenyvestől a tölgy-kőris ligeterdőn keresztül az erdős-sztyepp-jellegű területekig rendkívül változatos társulások vannak. Az erdőtől néhány száz méterre pedig a Mosoni-Duna hullámtere található.

L - Lipót: Lipót és Ásványráró között a Gombócosi Természetvédelmi Őrház a Duna töltése mellett fekszik. Itt többször is végeztem lámpázással gyűjtéseket.

M - Mosonmagyaróvár Az itt gyűjtött lepkék túlnyomó része az egyetem kollégiumát körülvevő parkból (Május 1. liget) származik, mely egy keményfa ligeterdő.

P – Patkányosmajor: (Győrzámoly: Patkányos) A vámosszabadi határátkelőhelytől két kilométerre található, a Duna töltése mellett. Fénycsapdát működtettem itt több-kevesebb rendszerességgel, különböző fényforrásokkal, főleg a hullámtérben élő fajok gyűjtése céljából. A többi lelőhely rövidítését (e helyekről csak kevés adat áll rendelkezésre) az alábbiakban adom meg:

 

Á – Ásványráró                        KS – Kunsziget

C – Dunasziget-Cikola              M – Máriakáinok

K – Kimle                                 R – Rajka

KB – Kisbajcs                          V – Vének

 

A lelőhelyek a mellékelt térképvázlaton láthatók sötét karikákkal jelölve. Itt mondok köszönetet az MTM Állattára munkatársainak és Szabóky Csabának, akik nagy segítségemre voltak a határozásban.

 

 

Faunisztikai eredmények

 

Az 1993-ig Szigetközben gyújtott lepkék 90%-a, több mint ezer faj szerepel a fajlistán. A kisebb rész, főleg a Coleophoridae család fajai még meghatározásra várnak.

Kevéssé ismert, részletesen tárgyalt fajok

Caloptlia roscipennella (Hübner, 1796) – Ez az aknázómoly az utóbbi években annyira elszaporodott, hogy több helyen károkat okoz a fiatal diófákban. Egyes helyeken a levélzet 100%-a göngyölt.

Parectopa robiniella (Clemens, 1860) – A hazánkból pár éve leírt faj hihetetlen mértékben terjeszkedik. Jelenleg ÉNY-Magyarországon óriási tömegekben lepi el az akácosokat. Szigetközben is nagyon gyakori.

Rhigognostis kovácsi (Gozmány, 1952) – Eddig csak a Kisbalaton területéről volt ismeretes. A bácsai NTÁ-csapda évről-évre kis számban bár, de rendszeresen gyűjti. Patkányos majorból is előkerült több példánya.

Acrolepiopsis assectella (Zeller, 1839) – Az NTÁ-csapda az elmúlt években viszonylag nagy számban gyűjtötte.

Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761) – Az égeresek ritka faja, mely Magyarországon csak Ócsárol került elő. Az NTA bácsai fénycsapdája 1990. VII. 17-én gyűjtötte egy példányát, mely így a második hazai adat. Érdekes, hogy égerfát a fénycsapda több kilométeres körzeté­ben sem találtam.

Pyroderces klimeschi (Rebel, 1938) – Ebből a ritka, endemikus lápi fajból a bácsai csapda minden évben fog egy-két példányt. 1991.VII.13-án egy éjszaka alatt hármat is fogott. Mivel az MTM Állattárának hazai gyűjteményében nem találtam, ezért két példányt ide is elhelyez­tem.

Pammene querceti (Gozmány, 1957) – A Budakeszi mellett elterülő Hársbokor-hegyről leírt faj. Szigetközben a bácsai NTÁ-csapda fogta egy példányát 1992.V.8-án.

Eucosma messingiana (Físcher von Röslerstamm, 1837) – Az Alsó-Szigetköz homok­dombjain szeptemberben gyakori.

Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1867) - A Mosoni-Duna menti farkasalmás nvarasok­ban mindenütt megtalálható.

Sclerocona acutellus (Eversmann, 1842) - A Szigetközben ritka. Tápnövénye a Phragmites communis, ennek szárában bábozódik.

Atremaea lonchoptera (Staudinger, 1871); Asalebria fumella (Eversmann,1844); Parapoynx nivalis (Denis et Schiffermülíer, 1775);          Nymphula stagnata (Donovan, 1806) – Jellemző, hogy ezen fajokat a bácsai csapda évről évre rendszeresen fogja, néha nagyobb számban is.

Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793) - Korábban hazánkban csak a Bükkből és az Aggteleki karszt fennsíkjáról ismertük, mint ssp. issekutzi Balogh (Varga 1989). Újabban az ország nyugati részén több helyen is észlelték. Magam 1978.VIII.21-én fogtam egy példányát Győr-Bácsán.

Hyponephele lupina (Costa, 1836) - A Dunántúlon csak Fenyőfő környékéről volt ismeretes. En Bácsán 1975-ben, az akkori homokbánya környékén fogtam egy példányt, a faj azóta nem került elő.

Acronkta alni (Linnaeus, 1767) - A Dunántúlon eddig csupán a Balaton vonalától délre ismert fajt, Mosonmagyaróváron UV-lámpás fénycsapdával gyűjtöttem 1982.V.20-án.

Arenostola phragmitidis (Hübner, 1803) - Magyarországon Tarcalon és a Fertő-tó vidékén gyűjtötték (Mészáros és Ronkay 1980). A Bácsa környéki nádasokban mindenhol gyakori.

Plemyria rubiglnata (Denis et Schiffermüller, 1775); Acronicta strigosa Denis et Schiffermüller, 1773; Apamea ophiogramma (Esper, 1793); Archanara geminipuncta (Hawonh, 1809); Mythimna pudorlim (Denis et Schiffermüller, 1775); Senta flammea (Curtis, 1828) – Jellemző, hogy ezek a fajok évről évre rendszeresen gyűjthetők Alsó-Szigetköz mocsaraiban, néhol nagyobb számban is.

 

Ritka fajok: Trachysmia sodaliana (Hftworth, 1811); Phterochroa rugosana (Hűbner, 1799); Aethes sanguinana (Treitschke, 1830); Epinotia bilunana (Haworth, 1821); Spermatophthora hornigii (Lederer, 1852); Homoeosoma subalbateltum (Mann, 1864); Catoptria fulgidella (Hübner, 1813); Pyrgus serratntae Rambur, 1840; Leptidea morsei Fenton 1881; Lycaeides idas (Linnaeus, 1761); Macuilnea nausithous (Bergstrasser, 1779); Scopula caricaria Reutti, 1853; Perizoma sagittata (Fabricius, 1787); Acasis virelata (Hübner, 1799); Ammobiota festiva (Hufnagel, 1766); Epizeuxis calvatia (Fabricius, 1775); Apamea unanimis (Hübner, 1813); Protoschinia scutosa (Denis et Schiffermüller, 1775).

 

 

MICROPTERIGIDAE

Micropterix calthella Linnaeus: L.

 

HEPIALIDAE

Hepialus sylvina Linnaeus: B.

 

ADELIDAE

Nemaphoradegeerella Linnaeus: P.-Nematopogon metaxella Hübner B.-Nematopogon swammerdamella Linnaeus: C, M.

 

PROTODOXIDAE

Lamproniaflavimitrella Hübner. V.

 


PSYCHIDAE

Bijugis bombycella Denis et Schiffermüllen B. - Sterrhopterixjusca Haworth: L, P.

 

TINEIDAE

Morophaga chroagelia Denis et Schiffermüllen B, P, M. -Nemapogon granella Línnaeus: B, M - Triaxontera parasttetta Hübnen B. - Neurothaumasia ankerella Mann: B, P. -Monopis obvieila Denis et Schiffermüllen B. - Monopis imetla Hübnen B. - Monopis monachella Hübnen B. - Tineóta biselliella Hűmmel: B. - Nidit'meafuscella Línnaeus: B. -Tinea pelüonelía Línnaeus: B. - Tlnea semlfulvella Haworth: P, L. - Tinea trinotetta Thunberg: B, P, L.

 

GRACILLARHDAE

CaloptiUa roscipennella Hübner: B, L, M. - Caloptilia alchimiella Scopoli: B, L. -CalopíUia stigmatella Fabriciüs: B. - Gracillaria syringella Fabricius: B. - Calybites quadri-signella Zeller: B. - Calybites phasíanípenneíla Hübnen B, L. - Micrurapteryx kollariella Zeller B. - Parectopa roblniella Clemens: B. - Parornix anglicella Stainton: B. - Parornix scoticella Stainton: B. - Parornixcaudulatella Zetlen B. - Callisto denticutella Thunberg: B. - Phyllonorycter blancardélla Fabricius: B. - Phyllonorycter pomonella Zellen B. - Phyl-lonorycter tristrígella Haworth: B. - Phyllonorycter froelichiella Zellen B. - Phyllonorycter acerifoilella Zellen B. - Phyllonorycter comparella Duponchel: B. - Phyllocnistis saligna Zeller B. - Phyllocnistis tabyrínthetla Bjerkanden B.

 

YPONOMEUTIDAE

Argyresthia goedartella Linnaeus: B. - Argyresthia pygmaeella Denis et Schiffermüllen B. - Argyresthia pruniella Clerck: B. - Yponomeuta pedella Linnaeus: B. - Yponomeuta cognanella HQbnen B, C. - Yponomeuta malinella Zellen B. - Yponomeutaplumbella Denis et Schiffcrmüller: B, P, M. - Pseudoswammerdamia combinella HQbnen B. - Swammerdamia pyrella Viliére: B. - Cedestis gyssetinella Zellen B. - Scythropia crataegella Linnaeus: B. -Ptutetía xylostella Línnaeus: B. - Rhigognostis kovácsi Gozmány: B, P. - Rhigognostis hujnageti Zeller: B. - Eidophasia messingiella Fischer von Röslerstamm: B. - Ypsolopha mucronelta Scopoli: B, M. - Ypsolopha dentetla Fabricius: B. - Ypsolopha sequella Clerck: P. -Acrolepiopsisassectella Zellen B.

 

LYONETIIDAE

Leucoptera malifoliella Costa: B. - Lyonetia clerkella Linnaeus: B.

 

GLYPHIPTERIGIDAE

Glyphipterix thrasonella Scopoli: M.

 


OECOPHORIDAE

Enicostoma lobella Denis et Schiffermüller B. - Depressaria depressaria Fabricius: B. -Depressarla ultimella Stainton: B. - Depressaria pastinacella Duponchel: B. - Depressaria pimpinellaeZc[\cr.B.-AgonopterixheraclianaLinriíieüs:B,PtL.~AgonopterÍxalstroemeri-ana Clerck: B, P, F. -Agonopterix prop'mquella Treitschke: B, M. - Agonopterix kaekeritzia-na Linnaeus: F. - Agonopterix ocellana Fabricius: B. - Agonopterix nervosa Haworth: B. -Agonopterix curvípunctosa Haworth: F. - Agonopterix cnicella Treitschke: B. - Agonopterix yeatiana Fabricius: B, P. - Agonopterix purpurea Haworth: B. - Agonopterix arenella Denis et Schiffermüller F. - Ethmia Junerella Fabricius: B. - Ethmia candidella Alpheraky: B. -Ethmia terminella Fietchen B. - Ethmia bipunctella Fabricius: B, P. - Schiffermuelleria schaefferella Linnaeus: B. - Tichonia tinctella Hübner M. - Batia unitella Hübner: B, P. -Batia lambdella Donovan: B. - Batia lunaris Haworth: B. - Dafa formosella Denis et Schiffermüller; B. - Borkhausenia minutella Linnaeus: B. - Carcina quercana Fabricius: P. - Hoffmannophila pseudospretella Stainton: B. - Stathmopoda pedella Linnaeus: B. -Pleurota pyropella Denis et Schiffermüller: B. - Pleurota malatia Back: B. - Pleurota rostrella Hübner. B. - Diurnea fagella Denis et Schiffermüller B, M. - Utiaria rasilella Herrich-Schaffer B, P.

 

ELACHISTIDAE

Elachista cerusella Hübner: B. - Elachista cing'Uella Herrich-Schaffer B. - Elahista utonella Frey: B.

 

PTEROLONCHIDAE

Pterolonche inspersa Staudinger B.

 

COLEOPHORIDAE

Goniodoma auroguttetla Zeller B. - Coleophora serratella Linnaeus: B. - Coleophora trifolii Curtis: B. - Coleophora frischella Linnaeus: B, P, L. - Coleophora ornatipennella Hübner: B. - Coleophora albidella Denis et Schiffermüller: B. - Coleophora bernoulUella Goeze: B. - Coleophora cuehnella Goeze: B. - Coleophora vulpecula Zeller: B. - Coleophora gallipennella Hübner B. - Coleophora vibicigerella Zeller: B, L. - Coleophora squalorella Zeller B.

AGONOXENIDAE

Blastodacna atra Haworth: B.

 

BATRACHEDRIDAE

Batrachedra praeangusta Haworth: P.

 


MOMPHIDAE

Mompha ochraceella Curtis: B.

COSMOPTERIGIDAE

Cosmopterix orichalcea Stainton: B. - Cosmopterix scribaiella Zeller B, L. - Pyroderces argyrogrammos Zeller B. - Pyroderces kl'tmeschi Rebel: B. - Stagmatophora serratella Treitschke: B. - Limnaecia phragmitella Stainton: B. - Sorhagenia rhamnietta Zeller B.

SCYTHRIDIDAE

Scythrís obscurus Scopoli: V. - Scythris limbella Fabricius: B.

BLASTOBASIDAE

Oegoconia quadripuncta Haworth: B. - Hypatopa inuncíella Zeller B, L. - Blastobasis phycidella Zeller B, P.

GELECHIIDAE

Metzneria lapella Linnaeus: L. - Metzneria metzneriella Stainton: B, P. - Metznerla paucipunctella Zeller B. - Metzneria aprilella Herrich-Schaffer P. - Metzneria santotinella Amsei: P. - Isophrictis striatella Denis et Schiffermöller B. - Eulamprotes wilkella Linnaeus: B.-Monochroa lucidella Stephens: B. -Monochroapalustrella Douglas: B.-Chrysoesthia drurella Fabricius: B, L. - Chrysoesthia sexguttella Thunberg: B. - Aristotelia subericinella Duponchel: B. - Xsystophora pulveratella Herrich-Scháffer B. - Recurvaria nanella Denis et Schiffermöller B. - Recurvaria leucatella Clerck: B. - Pulicalvaria piceaella Kearfott: B. - Teleiodes vulgella Denis et Schiffermüller B. Teleiodes wagae Nowicki: B. Teleiodes fugitivella Zeller B. Teleiopsis diffinis Haworth: B. Bryotropha terrella Denis et Schiffer­müller B, L. - Chionodes distinctella Zeller: B. - Mirificarma flammella Hübner B. -Scrobipalpa ocellatella Boyd: B, P, F. - Scrobipalpa atriplicella Fischer von Röslerstamm: B. - Cosmardia moritzella Treitschke: B. - Caryocolum fischerella Treitschke: B. - Caryo-colum viscaríella Stainton: B, P. - Caryocolum proximum Haworth: B. - Nothris verbascella Denis et Schiffermüller: B. - Sophronia chtlonella Treitschke: B. - Sophronia ascalis Gozmány: B. -Aproaerema anthyllidella Hübner: B. - Syncopacma sangiella Stainton: B. -Syncopacma cinctella Clerck: B. - Acanthophíla alacella Zeller P. - Sitotroga cerealella Olivier: B. - Platyedra subcinerea Haworth: B. - Pexicopia mahella Hübner B. - Anarsia Uneatella Zeller B. - Uncustriodonta trinotella Herrich-Scháffer B. - Dichomeris limosella Schlager B, P. - Dichomeris fasciella Hübner L. - Brachmia dimidiella Denis et Schiffer­müller B. - Brachmia blandella Fabricius: B. - Brachmia inornatella Douglas: B.-Brachmia albinervis Grossmüller Bf P. - Brachmia triannulella Herrich-Schaffer: B, P. - Brachmia rufescens Haworth: B.


LECITHOCERIDAE

Atremaea lonchoptera Staudinger: B.

COSSIDAE

Phragmataecia castaneae Hübner B. - Zeuzera pyrina Linnaeus: B, F. - Cossus cossus Linnaeus: B. - Dyspessa ulula Borkhausen: B.

TORTRICIDAE

Pandemis cerasana Hübner: P. - Pandemis heparana Denis et Schifermüller: B, P. -Pandemis dumetana Treitschke: B.-ArgyrotaenialjungianaThunberg: B. - Archipspodana Scopoli: B, P.- Archipsxylosteana Linnaeus: B.-Aphelia viburnana Denis et Schiffermüller B. - Aphelia paleana Hübner: B. - Clepsis rurinana Linnaeus: B. - Clepsis spectrana Treitschke: B. - Clepsis consimilana Hübner B, P. - Clepsis pallidana Fabricius: B. -Adoxophyes orana Fischer von Röslerstamm: B, P, R. - Ptycholoma lecheana Linnaeus: B. -Epagoge grotiana Fabricius: B. - Capua vulgana Fröhlich: B, M. - Pseudargyrotoza conwa-gana Fabricius: B, L, C. - Eulia ministrana Linnaeus: M. - Cnephasia communana Herrich-Scháffen B. - Cnephasia incertana Treitschke: B. - Neosphaleroptera nubilana Hübner: B. - Eana argentana Clerck: B. - Doloploca punctulana Denis et Schiffermüller: B. - Aleimma toeflingiana Linnaeus: B. - Tortrix viridana Linnaeus: B. - Croesia forsskaleana Linnaeus: B, P. - Acleris sparsana Denis et Schiffermüller: P. - Acleris variegana Denis et Schiffer­müller B, P. - Acleris boscana Fabricius: P. - Acleris logiana Clerck: M. - Acleris hastiana Linnaeus: B, P. - Trachysmia inopiana Haworth: B. - Trachysmia sodaliana Haworth: B. -Hysterosia pulvillana Herrich-Schaffen B. - Phtheochroa rugosana Hübner B. - Cochyl-imorpha straminea Haworth: B. - Phalonidia manniana Fischer von Röslerstamm: B, P. -Phalonidia permixtana Denis et Schiffermüller: B, L. - Agapeta hamana Linnaeus: B. -Agapeta zoegana Linnaeus: B, P. - Eupoecilia angustana Hübner B, P. - Eupoecilia ambiguella Hübner: B, P. - Aethes rubigana Treitschke: P, L. - Aethes smeathmanniana Fabricius: B. - Aethes tesserana Denis et Schiffermüller: B, P. - Aethes sanguinana Treitschke: B.-Aethes margarotana Duponchel. B, P. - Aethes willianaBrahm: B.-Aethes hartmanniana Clerck: B, P. - Aethes flagellana Duponchel: B. - Aethes bilbaensis Rössler. P, M. - Aethes baetricella Walsingham: B, P. - Cochylidia implicitana Wocke: B, P.-Cochylidia moguntiana Rössler: B. - Diceratura ostrinana Guenee: B. - Cochylis hybridella Hübner B, P. - Cochylis posterana Zeller: B. - Cochylis epilinana Duponchel: B. - Spar-ganothispilleriana Denis et Schiffermüller: B. - Celypha striana Denis et Schiffermüller B, P. - Celypha rufana Scopoli: B.-Celyphacespitana Hübner: B.-Olethreutes arcuella Clerck: B. - Olethreutesdoubledayana Barrett: B. - Olethreutes bifasciana Haworth: B. - Olethreutes lacunana Denis et Schiffermüller B. - Olethreutes rivulana Scopoli: B, P. - Hedya dimi-dioalba Retzius: B. - Hedya salicelta Linnaeus: Bf P. - Apotomis semifasciana Haworth: B, P. - Apotomis lineana Denis et Schiffermüller: B. - Apotomis capreana Hübner: B. -Endothen'tagentianaeana Hübner: P. - Endothenia oblongana Haworth: B, P, L. - Endothenia ustulana Haworth: B. - Endothenia quadrimaculana Haworth: B, L. - Lobesia bicinctana Duponchel: B. - Lobesia euphorbiana Freyer: B. - Lobesia botrana Denis et Schiffermüller B. - Lobesia fulígana Haworth: B.-Bactra robustana Christ: B. - Bactra lancealana Hübner B. - Bactra furfurana Haworth: B. - Ancylis laetana Fabricius: B, P. - Ancylis comtana Fröhlich: B. - Ancylis diminutana Haworth: B, P. - Ancylis obtusana Haworth: B,P. -Ancylis selenana Guenee: P. - Ancylis achatana Denis et Schiffermüller B, P. - Ancylis paludana


Barrett: B. -Ancylis unculana Haworth: B.-Ancylis apicella Denis et Schiffermüller B, P. -Ancylis bilunana Haworth: B. -Ancylis ramella Linnaeus: B. - Ancylis immundana Fischer Von Röslerstamm: M. - Ancylis nisella Clerck: B, P. - Epinotia tedella Clerk: B. -Crocidosemaplebejana Zeller: B. -Zeiraphera isertana Fabricius: B.-Gypsonoma dealbana Fröhlich: B, A. - Gypsonoma aceriana Duponchel: B. - Gypsonoma minutana Hübnen B, P. – Gypsonoma oppressana Treitschke: B, P. - Gibberifera simplana Fischer von Röslerstamm: B. - Epiblema cynosbatella Linnaeus: B. - Epiblema uddmanniana Linnaeus: B. - Epiblema junctana Herrich-Schaffen B. - Epiblema roborana Denis et Schiffermüller B. - Epiblema foenella Linnaeus: B. - Epiblema graphana Treitschke: B. - Epiblema scutulana Denis et Schiffermüller: B, M, L. - Pelochrista caecimaculana Hübnen B. - Pelochrista infidana Hübnen B. - Pelochrista commodestana Rösslen P, B. - Eucosma cana Haworth: B, P. -Eucosma conformana Mann: B, P. - Eucosma lacteana Treitschke: P. - Eucosma pupillana Clerk: B. - Eucosma conterminana Guenee: B. - Eucosma messingiana Fischer von Rösler­stamm: B. - Eucosma metzneriana Treitschke: B. - Thiodia citrana Hübnen B. - Spilonota oceilana Denis et Schiffermüller B. - Rhyacionia buotiana Denis et Schiffermüller: B. -Rhyacionia pinivorana Duponchel: B. - Enarmonia formosana Scopoli: B. - Lathronympha strigana Fabricius: B, P. - Collicularia microgrammana Guenee: B. - Pammene querceti Gozmány; B. - Pammene fasciana Linnaeus: B. - Cydia succedana Denis et Schiffermüllen B. - Cydia splendana Hübnen B. - Cydia rusticella Clerck: B. - Cydia amplana Hübner: B. – Cydia pomonella Linnaeus: B. - Cydia strobilella Linnaeus: B. - Cydia gemniferana Treitschke: B.-Cydtafunebrana Treitschke: B. - Cydiamolesta Busck: B. - Cydia discretana Wocke: L. - Dichrorampha petiverella Linnaeus: B. - Dichrorampha senectana Guenee: B. – Dichrorampha acuminatana Zellen B.

 

CHOREUTIDAE

Anthophila fabriciana Linnaeus: P, A. - Millena dolosana Herrich-Schaffen L.

 

SESIIDAE

Synanthedon tipuliformis Clerck: B. - Synanthedon myopaeformis Borkhausen: B.

 

EPERMENIIDAE

Epermenia illigerella Hübner: B. - Ochromolopis ictella Hübner: B.

 

ALUCITIDAE

Aludta desmodactyla Zeller: B. - Pterotopteryx dodecadactyla Hübner: B.

 

PTEROPHORIDAE

Agdistis adactyla Hübnen B. - Oxyptilus chrysodactylus Denis et Schiffermüllen B. -Oxyptilus tristis Zeller: B. - Cnaemidophorus rhododactylus Denis et Schiffermüllen B. -Platyptilia gonodactyla Denis et Schiffermüller: B, L. - Platyptilia tetradactyla Linnaeus: B. - Pterophoruspentadactyla Linnaeus: B. - Emmeüna monodactyla Linnaeus: B.

 


PYRALIDAE

Gaüeria mellonella Linnaeus: B. - Melissoblaptes zelleri Joannis: B. - Anerastria lotella Hübner: B. - Ematheudes punctella Treitschke: B. - Oncocera semirubella Scopoli: B. -Pempeliaformosa Haworth: B, P, L.-PempeliaobductellaZ&ller. P.-Sciota rhenellaGmeYm et Zincken: B, P. - Sciota adelphella Fischer von Röslerstamm: B, P. - Megasis dilucidella Duponchel: B. - Selagia argyrella Denis et Schiffermüller B. - Selagia spadicella Hübner B.-Asalebriafumella Eversmann: B, P. - Phycita roborella Denis et Schiffermüller B. -Dioryctria abietella Denis et Schiffermüller B, F. - Hypochalcia aheneüa Denis et Schiffer­müller B, P. - Hypochalcia Ugnella Hübner: B, - Microthrix similella Zincken: B, P. - Pyla Jusca Haworth: B. - Etieila zinckeneíla Treitschke: B. - Trachonitis cristella Hübner B. -Pempeliella ornatella Denis et Schiffermüller: B. - Acrobasis tumidana Denis et Schiffer­müller B. - Acrobasis obtusella Hübner B. - Tachycera adveneila Gmelin et Zincken: B. -Tachycera legatella Hübner B. - Tachycera suavella Zincken: B, P, F, V. - Myelois circumvoluta Geoffroy: B. - Myelopsis tetrícella Denis et Schiffermüller B, - Gymnancyla canella Denis et Schiffermüller B. - Spermatophthora hornigi Lederer B. - Eccopisa effractella Zeller P. - Euzophera bigella Zeller: B. - Nyctegretis lineana Scopoli: B. -Nyctegretis imposibilella Roesler: B, L. - Ancylosis oblitella Zeller B, P. - Homoeosoma sinuella Fabricius: B. - Homoeosoma nebulella Denis et Schiffermüller B. - Homoeosoma ntmbella Duponchel: B. - Homoeosoma subalbateilum Mann: B, P. - Phycitodes binaevella Hübner B,P. -Plodia interpunctellaHübner. BtP.-Ephestiakuehniella Zeller: B.-Ephestia elutella Hübner: B. - Cadra furcatella Herrich-Schaffer B, P. - Hypsopygia costalis Fabri­cius: B. - Synaphe punctalis Fabricius: B. - Actenia brunnealis Treitschke: B. - Orthopygia glaucinalis Linnaeus: B, P. - Orthopygia incarnataüs Zeller B. - Pyralisfarinalis Linnaeus: B. - Aglossapinguinalis Linnaeus: B.-Endotrichaflammealis Denis et Schiffermüller B, P. -Acentna ephemerella Denis et Schiffermüller B.-Elophyla nymphaeata Linnaeus: B.-Cataclysta lemnata Linnaeus: B, P. - Parapoynxstratioíata Linnaeus: B. - Parapoynx nivalis Denis et Schiffermüller: B. - Nymphula stagnata Donovan: P. - Schoenobius gigantellus Denis et Schiffermüller: B. - Schoenobius forficellus Thunberg: B. - Donacaula mucronella Denis etSch'iffermüUer. BtP.~Chilophragmitellus Hübner: B.-Acigonacicatricella Hübner: B, P. - Calamotropha paludella Hübner: B. - Calamotropha aureliella Fischer von Rösler­stamm: B. - Chrysoteuchia culmella Linnaeus: B, P. - Crambuspascuella Linnaeus: B, P. -Crambus lathoniella Zincken: B, P, L. - Crambusperlella Scopoli: B, P. - Agriphila deliella Hübner B. - Agriphila tristella Denis et Schiffermüller: B,P. - Agriphila selasella Hübner: B. -Agriphila síraminella Denis et Schiffermüller: B. - Agriphila geniculea Haworth: B. -Catoptria pinella Linnaeus: B. - Catoptria fulgidella Hübner: B. - Catoptria falsella Denis et Schiffermüller B. - Chrysocrambus craterellus Scopoli: B. - Chrysocrambus linetella Fabricius: B, P. - Thysanotia chrysonuchella Scopoli: B. - Pediasia luteella Denis et Schiffermüller B, P. - Pediasia contaminella Hübner B, P. - Pediasia aridella Thunberg: B.

Pediasia jucundella Herrich-SchSffer: B. - Pediasia matricella Treitschke: B. - Ptatytes cerrussella Denis et Schiffermüller: B. - Platytes alpinella Hübner: B. - Scoparia subfusca Haworth: B. - Scoparia pyralella Denis et Schiffermüller Bt P. - Eudonia paliida Curtis: L, P.-Eudonia mercurella Linnaeus: B.-Dipleurina lacustrata Panzer: B. - Evergestis aenealis Denis et Schiffermüller: B. - Evergestis frumentalis Linnaeus: B. - Evergestis forficalis Linnaeus: B, M. - Evergestispallidata Hufnagel: B, P. - Evergestis extimalis Scopoli: B. -Cynaeda dentalis Denis et Schiffermüller: B. - Epacestria pustularis Hübner: B. - Pyrausta aurata Scopoli: Bf L. - Pyrausta purpuralis Linnaeus: Bt P. - Pyrausta ostrinalis Hübner: B. – Pyrausta sanguinalis Linnaeus: B. - Pyrausta despicata Scopoli: B. - Loxostege sticticalis Linnaeus: B. - Loxostege turbidalis Treitschke: B. - Ecpyrrhorrhoe rubiginalis Hübner B. -Sitochroa palealis Denis et Schiffermüller: B. - Sitochroa vertical'ts Linnaeus: B, M. Paracorsia repandalis Denis et Schiffermüller B. - Microstega pandalis Hübner: B, P. -

178


Ostrinia palustralis Hübnen B. - Ostrínia nubilalis Hübnen B. - Sclerocona acutellus Eversmann: B.-Eurrhypara hortulata Linnaeus: B, M. - Phlyctaenia coronata Hufnagel: B, P. - Phlyctaenia perlucidalis Hübnen B, M, C. - Mutuuraia terrealis Treitschke: B. - Anania verbascalisDenis et Schiffermüllen B. - Psammotis pulveratis Hübnen B. - Ebulea crocealis Hübnen F. - Opsibotysjuscalis Denís et Schiffermüllen B. - Nascia cilialis Hübnen B, P. -Vdeafulvalis Hübnen B. - Vdea accolalis Zeller B, C. - Vdeaferrugalis Hübnen B. -Mecyna fiavalis Denis et Schiffermüllen B. - Nomophila noctuella Denis et Schiffermüllen B. -Dolicharthria punctalis Denis et Schiffermüllen B, P. - Diasemia reticulalis Linnaeus: B. -Pleuroptya ruralis Scopoli: B, P.

THYRIDIDAE

Thyrisfenestrella Scopoli: B.

ZYGAENIDAE

Adscita globulariae Hübnen P. - Zygaena loti Denis et Schiffermüllen F. - Zygaena fitipendulae Linnaeus: B. - Zygaena ephialtes Linnaeus: F.

LIMACODIDAE

Apoda limacodes Hufnagel: B.

HESPERIDAE

Erynnis tages Linnaeus: B. - Carcharodus alceae Espen B. - Pyrgus armoricanus Ober-thün B. - Pyrgus malvae Linnaeus: B. - Heteropterus morpheus Pallas: B. - Thymeiicus lineolus Ochsenhetmen B. - Hesperia comma Linnaeus: B. - Ochlodes venatus Bremer et Grey: B.

 

PIERIDAE

Leptidea sinapis Linnaeus: B. - Gonepteryx rhamni Linnaeus: MK, B. Colias crocea Fourcroy: B. Colias hyale Linnaeus: B. - Anthocharis cardamines Linnaeus: B. — Pontia daplidice Linnaeus: B. - Pieris brass'icae Linnaeus: B. - Pieris rapae Linnaeus: B. - Pieris napi Linnaeus: B.

PAPILIONIDAE

Zerynthia polyxena Denís et Schiffermüllen B. - Iphiclides podalirius Linnaeus: B. -Papilio machaon Linnaeus: B.

 


LYCAENIDAE

Thecla betulae Linnaeus: B. - Catlophrys rubi Linnaeus: M. - Lycaena tityrus Poda: B. -Lycaena (Lycaena) phlaeas Linnaeus: B. - Lycaena dispar Haworth: B. - Everes argiades Pallas: B. - Everes decohratus Standingen B. - Glaucopsyche alexis Poda: B. - Celastrína argiolus Linnaeus: B. - Macul'mea nausithous Bergstrassen KB. - Lycaeides argyrognomon Bergstrassen KB, M. - Plebeius árgus Lirmaeus: B. - Aricia ageslis Denis et Schiffermüllen B. - Aricia artaxerxes Fabrickie: B. - Polyommatus (Polyommatus) icarus Rottemburg: M, B. - Polyommatus (Lysandra) coridon Poda: B.

 

NYMPHALIDAE

Issoria lathonia Linnaeus: B, F. Chssiana selene Denis et Schiffermüllen B. - Clossiana dia Linnaeus: V.-Argynnispaphia Linnaeus: F, K. -Melitaeaphoebe Denis et Schiffermüllen B.-Araschnia levana Linnaeus: MK.-Polygonia c-album Linnaeus: B. - Euvanessa antiopa Linnaeus: B. - tnachis io Linnaeus: B. - Agieis articae Linnaeus: B. - Vanessa atalanta Linnaeus: B. - Cynthia cardui Linnaeus: F. - Apatura itta Denis et Schiffermüllen B. -Apatura iris Linnaeus: B.

 

SATYRIDAE

Coenonympha glycerion Borkhausen: M. - Coenonympha pamphilus Linnaeus: B. -Maniola jurtina Linnaeus: B. - Hyponephele lupinus Costa: B. - Lasiommata megera Linnaeus: B. - Lasiommata maera Linnaeus: B. - Aphantopus kyperanthus Linnaeus: B. -Minoisdryas Scopoli: F.-Brintesia circe Fabricius: B.-ffipparchiastatilinus Hufnagel: B. - Arethusana arethusa Denis et SchifíewnüHer: B. - Melanargia galathea Linnaeus: B. -Pararge aegeria Linnaeus: B.

 

DREPANIDAE

Drepana falcataria Linnaeus: M. - Drepana binaria Hufnagel: P, M. - Thyatira batis Linnaeus: B. - Citix glaucatus Scopoli: B. - Habrosyne pyritoides Hufnagel: B, C. - Tethea ocularis Linnaeus: B, M. - Tethea or Denis et Schiffermüllen B. - Orchropacha duplarís Linnaeus: B, M.

 

GEOMETRIDAE

Archiearis nóta Hübnen M. -Alsophila aescularia Denis et Schiffermüllen M. - Thetidia smaragdaria Fabricius: B. - Chloríssa viridata Linnaeus: B, M. - Thalerafimbrialis Scopoli: B. -Jodis lactearia Linnaeus: M, B. - Cyclophora annulata Schulze: M, B, P. - Cyclophora porata Linnaeus: B. - Cyclophora pendularia Clerck: B, P. -Cyclophorapunctaría Linnaeus: M, B. - Cyclophora linearia Hübnen B. - Idaea rufaría Hűbner: B. - Idaea ochrata Scopoli: B, P, - Idaea serpentata Hufnagel: B, P. - Idaea aureolaria Denis et Schiffermüllen B. -Idaeamurícata Hufnagel: B,P.- IdaeavulpinaríaUemch-Schafftr.B,?,- Idaea sylvestraria Hübnen B. - Idaea trigeminata Haworth: C. - Idaea biselata Hufnagel: B, C. - Idaea juscovenosa Goeze: M. - Idaea politata Hübnen P. - Idaea humiliata Hufnagel: B, P, C. -Idaea dimidiata Hufnagel: B. - Idaea seriata Schrank: M, B. - Idaea subsericeata Haworth: B, P. - Idaea emarginata Linnaeus: B, P. - Idaea aversata Linnaeus: M, B. - Idaea degeneraria Hübner: B. - Idaea straminata Borkhausen: B. - Idaea deversaria Herrich-Schaf-fen M, B. - Timandra griseata Petersen: M, B. - Scopula virgulata Denis et SchifTermülien B. - Scopula marginepunctata Goeze: B. - Scopula rub'tginata Hufnagel: B. - Scopula caricaria Reutti: P. - Scopula immorata Linnaeus: M, B. - Scopula nigropunctata Hufnagel: B, P. - Scopula ornata Scopoii: B. - Scopula immutata Linnaeus: M, B, P. - Scopula corrivalaria Kretschman B. - Scopula flaccidaria Zeller: B. - Rhodostrophia vibicaria Clerck: B. - Rhodostrophia virgata Hufnagel: P, B. - Lythria purpuraria Linnaeus: B. -Scotopteryx luridata Hufnagel: P. - Orthonama obstipata Fabricius: B. - Orthonama vittata Borkhausen: B. - Xanthorrhoe designata Hufnagel: B. - Xanthorrhoe spadicearia Denis et Schifferműllen B. - Xanthorrhoe ferrugata Clerck: M, B, P. - Xanthorrhoe fluctuata Lin­naeus: B, P. - Catarhoe rubidata Denis et Schifferműllen B. - Catarhoe cuculata Hufnagel: B, P. - Epirrhoepupillata Thunberg: B, P. - Epirrhoe alternata Müllen M, B, C. - Epirrhoe tristata Linnaeus: B. - Costaconvexa polygrammata Borkhausen: B, P. - Camptogramma bilineata Linnaeus: B, L. - Mesoleuca albicillata Linnaeus: B. - Pelurga comitata Linnaeus: B. - Cosmorhoe ocellata Linnaeus: B, L. - Eulíthis mellinata Fabricius: Bt P. - Eulithis pyraliata Denis et Schifferműllen C. - Plemyria rubig'mata Denis et Schifferműllen B.-Calostygia pectinataria Knoch: B, C. - Horisme corticata Treitschke: B. - Melanthia procellata Denis et Schifferműllen P. - Rheumaptera cervinalis Scopoii: F. - Triphosa dubitata Linnaeus: B. - Philereme transversata Hufnagel: B. - Philereme vetulata Denis et Schifferműllen B. - Epirrita dilutata Denis et Schifferműllen M. - Operophtera brumata Linnaeus: M. - Perizoma alchemillata Linnaeus: B, P. - Perizoma bifasciata Haworth: B. -Perizoma flavofasciata Thunberg: B, P. - Perizoma sagittata Fabricius: B. - Eupithecia plumbeolata Haworth: B, P. - Eupithecia linaríata Denis et Schifferműllen B. - Eupithecia pulchellata Stephens: B, P. - Eupithecia centaureata Denis et Schifferműllen M, B, P. -Eupithecia absinthiata Clerck: P. - Eupithecia assimilata Doubleday: P. - Eupithecia or-phnata Borkhausen: P. - Eupithecia succenturiata Linnaeus: B, P. - Eupithecia icterata Villers: B. - Eupithecia millefoliata Rösslen B. - Eupithecia vulgata Haworth: B, M. -Eupithecia ochridata Pinken B, M. - Eupithecia virgaureata Doubleday: B, P. - Eupithecia innotata Hufnagel: B, P. - Eupithecia subfuscata Haworth: B. - Eupithecia simpliciata Haworth: B. - Eupithecia tripunctaria Herrich-Scháffen B. - Gymnoscelis rufifasciata Haworth: M. - Chlorocystis rectangulata Linnaeus: B, P. - Chloroclysta v-ata Haworth: B, P. -Aploceraplagiata Linnaeus: B. - Lithostegefarinata Hufnagel: M. - Lithostege griseata Denis et Schifferműllen P, B. - Asthena anseraria Herrich-ScháTfen P. -Asthena albulata Hufnagel: M, B. - Hydreliaflammeolaría Hübner. B,P,C- Minoa murínata Scopoii: B.-Lobophora halterata Hufnagel: B. - Pterapherapteryx sexalata Retzius: B. - Acasis viretata Hübnen B, P. - Abraxas grossulariata Linnaeus: B. - Calospilos sylvata Scopoii: B, P. -Lomaspilis marginata Linnaeus: B, M. - Ligdia adustata Denis et Schifferműllen M, B. -Stegania dilectaria Hübnen M. - Semioth'tsa alternaría Hübnen B. - Semiothisa liturata Clerck: B.-SemiothisaclathrataLmnaeus:B.-SemÍothisagIareariaBrahm:B.-Semiothisa artesiaria Denis et Schifferműllen B, P. - Narragafasciolaria Hufnagel: B. - Itame wauaría Linnaeus: B. - Tephrina arenacearia Denis et Schifferműllen B. - Plagodts pulveraria Linnaeus: B, P. - Opisthograptis luteolata Linnaeus: B. - Epione repandaria Hufnagel: M, B. - Tkerapis flavicaria Denis et Schifferműllen B. - Eilicrinia cordiaria Hübnen B. -Ennomosautumnar tus Vferneburg; B,-Ennomosfuscantarius Stephens: B.-Seleniadentaría Fabricius: M, B. - Selenia lunularia Hübner: M, B. - Selenia tetralunaria Hufnagel: M. -Apeira syringaria Linnaeus: P. - Artiora evonymaria Denis et SchifTermülien P. - Crocallis elinguarius Linnaeus: B, P. - Ourapteryx sambucaria Linnaeus: M, P. - Colotois pennaria Linnaeus: M, B, F. - Angerona prunaría Linnaeus: P, M, B. - Lycia zonaria Denis et Schifferműllen B. - Lycia hirtaria Clerck: M, B. - Biston betularius Linnaeus: B. - Erannis defoliaria Clerck: M. - Peribatodes rhomboidarius Denis et Schifferműllen M, B. - Hy


pomecis roboraria Denis et SchiffermŰllen B. - Hypomecis punctinalis Scopoli: B, M. -Ascotis seienarius Denis et SchiffermŰllen B. - Ectropís crepuscularia Denis et Schiffer­mŰllen M, B. - Paradarsia similaria Hufnagel: M. - Ematurga atomaría Linnaeus: B, C. -Cabera pusaría Linnaeus: B. - Cabera exanthemata Scopoli: B. - Lomographa bimaculata Fabricius: P. - Campaea margaritata Linnaeus: M, B, P.

 

SPHINGIDAE

Acherontia atropos Linnaeus: B. - Agrias convotvuli Linnaeus: B. - Sphinx Ugustri Linnaeus: B. - Hyloicus pinastri Linnaeus: B. - Mimas tiliae Linnaeus: M. - Smerinthus ocellatus Linnaeus: B, P. - Laothoe populi Linnaeus: P, B. - Macroglossum stellatarum Linnaeus: B. - Hyles euphorbiae Linnaeus: B, P. - Deilephila porcellus Linnaeus: M, B. -Deilephila elpenor Linnaeus: B.

 

SATURNIIDAE

Saturnia pyri Denis et Schiffermüller: B. - Eudia pavonia Linnaeus: B.

 

LASIOCAMPIDAE

Malacosoma neustrium Linnaeus: B, L. - Poecihcatnpa populi Linnaeus: M, F. - Lasio-campa quercus Linnaeus: B. - Lasiocampa trífolii Denis et Schiffermüller M, B, P. -Macrothylacia rubi Linnaeus: B, P. - Euthrix potatoria Linnaeus: P. - Dendrolimus pini Linnaeus: F. - Odonestispruni Linnaeus: B, R. - Phyllodesma tremulifolla Hübner: M, B.

 

NOTODONTIDAE

Furcula furcula forficula Fischer: B, P. - Furcula bifida Brahm: B, P. - Cerura vinula Linnaeus: B. - Stauropus fagi Linnaeus: F. - Dicranura ulmi Denis et Schiffermüller M. -Gluphisia crenata Esper: C, B, P. - Drymonia querna Denis et Schiffermüller: F. - Drymonia dodonea Denis et Schiffermüller M. - Pheosia tremula Clerck: M, B. - Notodonta drome-daríus Linnaeus: B. - Tritophia tritophus Denis et Schiffermüller: M, B, P. - Eligmodonta ziczac Linnaeus: B, P. - Spatalia argentina Denis et Schiffermüller B. - Pterostoma palpina Clerck: M, B. - Ptilophora plumigera Denis et Schiffermüller: M, F. - Clostera curtula Linnaeus: M, B. - Clostera anastomosis Linnaeus: B. - Clostera pigra: B. - Phalera bucephala Linnaeus: M, B.

 

LYMANTRIIDAE

Orgya antiqua Linnaeus: B. - Calliteara pudibunda Linnaeus: M, P. - Leucoma salicis Linnaeus: B,P. – Lymantría dispar Linnaeus: B. – Euproctis similisFuessly: B,P.-Euproctis chrysorrhoea Linnaeus: B.

 


ARCTIIDAE

Thumatha senex Hübner: B, - Setina roscida Denis et Schiffermüller B. - Miltochrista miniata Forsten B. - Cybosia mesomella Linnaeus: B, L. - Pelosía muscerda Hufnagel: B. -PelosiaobtusaHemch-Schafíer.B.-Eilema girseola Hübner B.-Eilema lutarella Linnaeus: B. - Eilema pygmaeola: B. - EilemapalUatella Scopoli: B. - Eilema complana Linnaeus: B. -Eilemadeplana Esper B. -Spirisstriata Linnaeus: B.-Arctiacaja Linnaeus: B,P.-Arctia viüica Linnaeus: B, P. - Ammobiotafestiva Hufnagel: B. - Diacrísia sannto Linnaeus: B. -Hyphantria cunea Drury: B, P. - Spilosoma luteum Hufnagel: B. - Spilosoma lubricipedum Linnaeus: B. - Spilosoma urticae Esper B.-Diaphora mendica Clerck: M,B.- Phragmatobia fuliginosa Linnaeus: M, P, B. - Callimorpha dominula Linnaeus: B. - Callimorpha quad-ripunctaria Poda: MK. - Syntomis phegea Linnaeus: F. - Dysauxes ancilla Linnaeus: B, C.

 

NOCTUIDAE

Simplicia rectalis Eversmann: B. - Herminia tarsipennalis Treitschke: B, P. - Herminia grisealis Denis et Schiffermüller M, P. - Herminia lunalis Scopoli: B. - Macrochilo críbrumalis Hübner: B, P. - Polypogon tentacularia Linnaeus: B. - Paracolax tristalis Fabricius: B. - Rivula sericealis Scopoli: B. - Colobochyla salicalis Denis et Schiffermüller B, P. -Parascotia fuliginaria Linnaeus: B. - Hypena rostralis Linnaeus: M, B. - Hypena pro-boscidalis Linnaeus: B. - Schrankia costaestrigalis Slephens: B. - Epizeuxis calvaría Fabri­cius: B.-Phytometra viridaria Clerck: B, L, P.-Aediajunesta Esper: M, B. - Tyta luctuosa Denis et Schiffermüller M, B. - Lygephila pastinum Treitschke: B. - Scoliopteryx libatrix Linnaeus: M, B. - Catocala nupta Linnaeus: B. - Catocala elocata Espen B. - Catocala puerpera Giorna: B. - Catocala electa Vieweg: B. - Ephesiafiilminea Scopoli: B. - Minucia lunaris Denis et Schiffermüller M. - Euclidia glyphica Linnaeus: B. - Eublemma purpurina Denis et Schiffermüller: B, P. - Protodeltotepygarga Hufnagel: B, P. - Neustoria candidula Denis et Schiffermüller B. - Deltote bankiana Fabricius: B, P. - Deltote uncula Clerck: B. -DeltotedeceptoriaScopoli: P.-Emmelia trabealisScopoli: B.—AcontialucidaHufnagel: B. - Meganola albuta Denis et Schiffermüller: B, P. - Nola cucullatella Linnaeus: L, P. - Nola aerugula Hübner: B, P. - Earias clorana Linnaeus: B. - Earias vernana Hübner B. -Pseudoipsfagana: M, B. - Nycteola asiatica Krulikovsky: Pt B. - Diacrysia chrysitis : B. -Macdunnoughia confusa Stephens: B. - Autographa gamma Linnaeus: B. - Colocasia coryli Linnaeus: P. -Abrostola triplasia Linnaeus: B. - Abrostola trígemina Werneburg: B, P. -Sitnyra albovenosa Goeze: B, P. - Acronicta megacephala Denis et Schiffermüller: M, B. -Acronicta aceris Linnaeus: M, B. - Acronicta tridens Denis et Schiffermüller: M, B. -Acronicta psi Linnaeus: B. - Acronicta rumicis Linnaeus: B. - Acronicta strigosa Denis et Schiffermüller: B, P. - Acronicta leporina Linnaeus: M. - Acronicta alni Linnaeus: M. -Craniophora ligustri Denis et Schiffermüller: M, B. - Cryphia fraudatricula Hübner B. -Cryphia algae Fabricius: B. - Cryphia raptrícula Denis et Schiffermüller: B. - Cryphia domestica Hufnagel: B, F. - Amphipyra pyramidea Linnaeus: B. -Amphipyra livida Denis et Schiffermüller B. - Amphipyra tragopoginis Clerck: B.-Dypterygiascabriuscula Linnaeus: B. - Rusina ferruginea Esper B. - Thalpophila matúra Hufnagel: B. - Trachea atriplicis Linnaeus: B, P. - Euplexia lucipara Linnaeus: M, B. - Phlogophora meticulosa Linnaeus: P, B.-Eucarta Callogonia virgoTreitschke: B.-Ipimorpha retusa Linnaeus: B, P. - Ipimorpha subtusa Denis et Schiffermüller B. - Parastichtissuspecta Hübner B. - Parastichtisypsillon Denis et Schiffermüller B, P. - Cosmia affinis Linnaeus: B. - Cosmia diffinis Linnaeus: B. -Cosmiapyralina Denis et Schiffermüller B, L. - Cosmia trapezina Linnaeus: B, P. - Auchmis detersa Esper: B, P. - Apamea monoglypha Hufnagel: B. - Apamea lithoxylaea Denis et Schiffermüller B. - Apamea sublustris Esper: B. - Apamea crenata Hufnagel: B. - Apamea


remissa Hübner B. - Apamea unanimis Hübner. B, M. - Apamea sordens Hufnagel: M, B.-Apamea ophiogramma Espen B. - Oligia strigilis: B. - Oügia latruncula Denis et Schiffer­müller B. - Oligia versicolor Borkhausen: B. - Mesoligiafuruncula Denis et Schiffermüller: B, P. - Mesapamea secalis Linnaeus: B. Chortodes minima Haworth: B, L. - Chortodes extrema Hübner: B. - Chortodes pygmina Haworth: B. Chortodes fluxa Hübner B, P. -Chortodes morrisii Dalé: B. – Luperína testacea Denis et Schiffermüller: B. - Amphipoea oculea Linnaeus: B. - Hydraecia micacea Espen B, C. - Gortynaflavago Denis et Schiffer­müller M. - Calamia tridens Hufnagel: B. - Celaena leucostigma Hübner: B. – Nonagria typhae Thunberg: B. - Archanara geminipuncta Haworth: B, P. - Archanara dissoluta Treitschke: B. - Archanara sparganii Espen B. - Rhizedra lutosa Hübner: B. - Sedina buettneri Hering: Á. - Arenostola phragmitidis Hübner B. - Charanyca trigrammica Huf­nagel: B, P. - Hoplodrina octogenaria Goeze: B, M. - Hoplodrina blanda Denis et Schiffer­müller B. - Hoplodrina ambigua Denis et Schiffermüller: B. - Spodoptera exigua Hübner: B.- Platyperigea kadenii Freyer M, B.-Platyperigea morpheus Hugnagel: B. - Platyper'tgea clavipalpis Scopoli: B. - Chilodes maritima Tauscher: B. - Athetis gluteosa Treitschke: B. -Athetis lepigone Möschler: B. - Acosmetia caliginosa Hübner P, B. - Elaphria venusíula Hübner B, P. - Cucullia argentea Hufnagel: B. - Cucullia fraudatrix Eversmann: B. Cucullia artemisiae Hufnagel: B. Cucullia umbratica Linnaeus: B. - Calophasia lunula Hufnagel: B, P. - Episema tersa Denis et Schiffermüller: KS. – Episema glaucina Esper:B,A. - Brachionycha sphinx Hufnagel: F. - Allophyes oxyacanthae Linnaeus: M, F. – Valéria oleagina Denis et Schiffermüller M. - Polymixis polymita Linnaeus: B, KS. – Ammoconia caecimacula Denis et Schiffermüller: M, B. - Eupsilia transversa Hufnagel: M. – Conistra vaccinii Linnaeus: M. - Conistra ligula Esper. M. - Conistra rubiginosa Scopoli: M. – Conistra erythrocephala Denis et Schiffermüller: B. - Agrochola circellarís Hufnagel: M, B.- Agrochola lota Clerck: F. - Agrochola macilenta Hübner M. - Agrochola litura Linnaeus: B, M. -Agrochola helvola Linnaeus: F. - Agrochola lychnidis Denis et Schiffermüller M, B. Xanthia aurago Denis et Schiffermüller M, B. - Xanthia togata Esper: P, B. – Xanthia icterítia Hufnagel: M, B. - Xanthia gilvago Denis et Schiffermüller: B. – Xanthia oceüaris Borkhausen: B. - DUoba caeruleocephala Linnaeus: M. - Discestra trifolií Hufnagel: B. -Polia nebulosa Hufnagel: B. - Sideridis aibicolon Hübner B. - Conisania leineri Freyer B. Heliophobus reticulata Goeze: B. - Mamestra brassícae Linnaeus: B. - Melanchra per-sicariae Linnaeus: C. - Lacanobia contigua Denis et Schiffermüller B. - Lacanobia w-la-tinum Hufnagel: M, B. - Lacanobia thalassina Hufnagel: M, B. - Lacanobia suasa Denis et Schiffermüller B. - Lacanobia oleracea Linnaeus: M, B. - Lacanobia aliena Hübner B. -Hadena rivularis Fabricius: M, B. - Hadena perplexa Denis et Schiffermüller: B. – Hadena irregularis Hufnagél.B.- Hadena luteago Denis et Schiffermüller B.- Hadena compía Denis et Schiffermüller: B. - Hadena bicrurís Hufnagel: M, B. - Tholera cespitis Denis et Schiffer­müller B, KS. - Tholera decimalis Poda: F. - Cerapteryx graminis Linnaeus: B, C. - Panolis fiammea Deniset et Schiffermüller: M. Egira conspicillaris Linnaeus: MP.-Orthosia gracilis Denis et Schiffermüller M. - Orthosia cerasl Fabricius: M. - Orthosiapopuleti Fabricius: B, M. - Orthosia cruda Denis et Schiffermüller: M. - Orthosia munda Denis et Schiffermüller. M. - Orthosia incerta Hufnagel: M. - Orthosia gothica Linnaeus: M. - Hyssia cavernosa Eversmann: B. -Mythimna turca Linnaeus: B. - Mythimna conigera Denis et Schiffermüller. B, C. - Mythimna ferrago Fabricius: B. - Mythimna albipuncta Denis et Schiffermüller B, M. - Mythimna pudorina Denis et Schiffermüller B, P. - Mythimna impura Hübner:. P, KS. – Mythimna pallens Linnaeus: M, B.- Mythimna l -album Linnaeus: B. - Leucania obsoleta Hübner B. - Sentaflammea Curtis: B, P. -Euxoa temera Hübner B. - Euxoa tritici Linnaeus: B. - Euxoa segnilis Boisduval: B. - Euxoa aquilina Denis et Schiffermüller B. - Agrotis cinerea Denis et Schiffermüller: B. - Agrotis segetum Denis et Schiffermüller: M, B. -Agrotis exclamationis Linnaeus: B. - Agrotis ipsilon Hufnagel: M, B. - Agrotis crassa Hübner: B. – Agrotis vestigialis Hufnagel: B. – Actinotia radiosa Esper: P.- Actinotia polyodon Clerck: B.  


 

ARCTIIDAE

Thumatha senex Hübnen B. - Setina roscida Denis et Schiffermüller B. - Miltochrista miniata Forsten B. - Cybosia mesomella Linnaeus: B, L. - Pelosia muscerda Hufnagel: B. -Pelosia obíusa Herrich-Scháffen B. - Eiiema girseola Hübnen B. - Eilema lutarella Linnaeus: B. - Eilema pygmaeola: B. - Eilema palliatella Scopoli: B. - Eilema complana Linnaeus: B. - Eilema deplana Esper B. - Spiris striata Linnaeus: B. -Arctia caja Linnaeus: B, P. - Arctia villlca Linnaeus: B, P. - Ammobiota festiva Hufnagel: B. - Diacrisia sannio Linnaeus: B. -Hyphantria cunea Drury: B, P. - Spilosoma luteum Hufnagel: B. - Spilosoma lubricipedum Lmna£U$:B.-SpilosomaurticaeEsper.B.- DÍaphoramendica Cterck;M,B.-Phragmatobia fuliginosa Linnaeus: M, P, B. - CalUmorpha dominula Linnaeus: B. - Callimorpha quad-ripunctaria Poda: MK. - Syntomis phegea Linnaeus: F. - Dysauxes ancilla Linnaeus: B, C.

 

NOCTUIDAE

Simplicia rectalis Eversmann: B. - Herminia tarsipennalis Treitschke: B, P. - Herminia grisealis Denis et Schiffermüllen M, P. - Herminia lunalis Scopoli: B. - Macrochilo cri-brumalis Hübner B, P.-Polypogon tentacularía Linnaeus: B. - Paracolaxtristalis Fabricius: B. - Rivula sericealis Scopoli: B. - Colobochyla salicalis Denis et Schiffermüllen B, P. -Parascotia fúliginaria Linnaeus: B. - Hypena rostralis Linnaeus: M, B. - Hypena pro-boscidalis Linnaeus: B. — Schmnkia costaestrigalis Stephens: B. - Epizeuxis calvaria Fabri­cius: B. - Phytometra viridaria Clerck: B, L, P. - Aediafunesta Esper: M, B. - Tyta luctuosa Denis et Schiffermüllen M, B. - Lygephila pastinum Treitschke: B. - Scoliopteryx Ubatr'tx Linnaeus: M, B. - Catocala nupta Linnaeus: B. - Catocala elocata Esper B. - Catocala puerpera Giorna: B. - Catocala electa Vieweg: B. - Ephesiajulminea Scopoli: B. - Minucia lunaris Denis et Schiffermüllen M. - Euclidia glyphica Linnaeus: B. - Eublemma purpurina Denis et Schiffermüllen B, P. - Protodeltote pygarga Hufnagel: B, P. - Neustoria candidula Denis et Schiffermüller B. - Deltote bankiana Fabricius: B, P. -Deltote uncula Clerck: B. -Deltotedeceptoria Scopoli: P. - Emmelia trabealis Scopoli: B. - Acontia lucida Hufnagel: B. - Meganola albula Denis et Schiffermüller: B, P. - Nóta cucullatella Linnaeus: L, P. - Nola aerugula Hübner B, P. - Earias clorana Linnaeus: B. - Earias vernana Hübner B. -Pseudoips fagana: M, B. - Nycteola asiatica Krulikovsky: P, B. - Diacrysia chrysitis : B. -Macdunnoughia confusa Stephens: B. - Autographa gamma Linnaeus: B. - Colocasia coryli Linnaeus: P. -Abrostola triplasia Linnaeus: B. -Abrosíola trígemlna Werneburg: B, P. -Simyra albovenosa Goeze: B, P. - Acron'tcta megacephala Denis et Schiffermüller: M, B. -Acronicta aceris Linnaeus: M, B. - Acron'tcta tridens Denis et Schiffermüller M, B. -Acronicta ps't Linnaeus: B. - Acronicta rumicis Linnaeus: B. - Acronicta strigosa Denis et Schiffermüllen B, P. - Acronicta leporina Linnaeus: M. - Acronicta alni Linnaeus: M. -Craniophora ligustri Denis et Schiffermüller: M, B. - Cryphia fraudatricula Hübner B. -Cryphia algae Fabricius: B. - Cryphia raptricula Denis et Schiffermüller B. - Cryphia domestica Hufnagel: B, F. -Amphipyrapyramidea Linnaeus: B. -Amphipyra tivida Denis et Schiffermüllen B. - Amphipyra tragopoginis Clerck: B. - Dypterygia scabriuscula Linnaeus: B. - Rusina ferruginea Esper B. - Thalpophila matúra Hufnagel: B. - Trachea atriplicis Linnaeus: B, P. - Euplexia lucipara Linnaeus: M, B. - Phlogophora meticulosa Linnaeus: P, B.-Eucarta CaUogonia virgo Treitschke: B. - Ipimorpha retusa Linnaeus: B, P. - Ipimorpha subtusa Denis et Schiffermüllen B. - Parastichtis suspecta Hübnen B. - Parastichtisypsillon Denis et Schiffermüller B, P. ~ Cosmia affinis Linnaeus: B. - Cosmia dijfinis Linnaeus: B. -Cosmiapyralina Denis et Schiffermüller B, L. - Cosmia trapezina Linnaeus: B, P. - Auchmis detersa Esper: B, P. - Apamea monoglypha Hufnagel: B. - Apamea Uthoxylaea Denis et Schiffermüller B. - Apamea sublustris Esper: B. - Apamea crenata Hufnagel: B. – Apamea remissa Hübner: B.-Apameaunanimis Hübner. B, M. - Apamea sordens Hufnagel: M,B.-Apamea ophiogramma Espen B. - Oligia strigilis: B. - Oligia latruncula Denis et Schiffer­müllen B. - Oligia versicolor Borkhausen: B. -Mesoligiafuruncula Denis et Schiffermüller: B, P. - Mesapamea secalis Linnaeus: B. - Chortodes minima Haworth: B, L. - Chortodes extrema Hübner B. - Chortodes pygmina Haworth: B. - Chortodes fluxa Hübner B, P. -Chortodes morrisii Dalé: B. - Luperina testacea Denis et Schiffermüller: B. - Amphipoea oculea Linnaeus: B. - Hydraecia micacea Espen B, C. - Gortynaflavago Denis et Schiffer­müllen M. - Calamia tridens Hufnagel: B. - Celaena leucostigma Hübner: B. - Nonagria typhae Thunberg: B. - Archanara geminipuncta Haworth: B, P. - Archanara dissoluta Treitschke: B. - Archanara sparganii Esper: B. - Rhizedra latosa Hübner: B. - Sedina buettneri Hering: A. - Arenostola phragmitidis Hübner: B. - Charanyca trigrammica Huf­nagel: B, P. - Hoplodrina octogenaria Goeze: B, M. - Hoplodrina btanda Denis et Schiffer­müllen B. - Hoplodrina ambigua Denis et Schiffermüllen B. - Spodoptera exigua Hübner: B.- Platyperigea kadenii Freyer.M,B.- Platyperigea morpheus Hugnage\:B.-Platyperigea clavipalpis Scopoli: B.- Chilodes maritima Tauscher: B.- Athetis gluteosa Treitschke: B.- Athetis lepigone Möschlen B. - Acosmetia caliginosa Hübner: P, B, - Elaphria venustula Hübner: B, P. - Cucullia argentea Hufnagel: B. - Cucullia fraudatrix Eversmann: B. -Cucullia artemisiae Hufnagel: B. Cucullia umbratica Linnaeus: B. - Calophasia lunula Hufnagel: B, P. - Episema tersa Denis et Schiffermüllen KS. - Episema glaucina Espen B, A. Brachionycha sphinx Hufnagel: F. - Allophyes oxyacanthae Linnaeus: M, F. – Valéria oleagina Denis et Schiffermüllen M - Polymixis polymita Linnaeus: B, KS. – Ammoconia caecimacula Denis et Schiffermüller: M, B. - EupsiUa transversa Hufnagel: M. – Conistra vaccinii Linnaeus: M. - Conistra liguta Esper. M. - Conistra rubig'mosa Scopoli: M. Conistra erythrocephala Denis et Schiffermüller: B. -Agrochola circellaris Hufnagel: M, B. -Agrochola lota Clerck: F. -Agrochola macilenta Hübner. M. - Agrochola litura Linnaeus: B, M. -Agrochola helvola Linnaeus: F.-Agrochola lychnidis Denis et Schiffermüllen M, B. - Xanthia aurago Denis et Schiffermüllen M, B. - Xanthia togata Esper: P, B. – Xanthia icteritia Hufnagel: M, B. - Xanthia gilvago Denis et Schiffermüller: B. - Xanthia ocellaris Borkhausen: B. - Diloba caeruleocephala Linnaeus: M. - Dlscestra trifolii Hufnagel: B. Polia nebulosa Hufnagel: B. - Sideridis albicolon Hübnen B. - Conisania leineri Freyer: B. - Heliophobus reticulata Goeze: B. - Mamestra brassicae Linnaeus: B. - Melanchra per sicariae Linnaeus: C. - Lacanobia contigua Denis et Schiffermüllen B. - Lacanobia w-la tinum Hufnagel: M, B. - Lacanobia thalassina Hufnagel: M, B. - Lacanobia suasa Denis et Schiffermüllen B. - Lacanobia oleracea Linnaeus: M, B. - Lacanobia aliena Hübner B. Hadena rivularis Fabricius: M, B. - Hadenaperplexa Denis et Schiffermüller: B. – Hadena irreguláris Hufnagel: B. - Hadena luteago Denis et Schiffermüllen B. - Hadena compta Denis et Schiffermüllen B. - Hadena bicruris Hufnagel: M, B. - Tholera cespitis Denis et Schiffer- müller B, KS. - Tholera decimalis Poda: F. - Cerapteryxgraminis Linnaeus: B, C. – Panolis flammea Denis et Schiffermüllen M. - Egira conspicillaris Linnaeus: M, P. - Orthosia gracilis Denis et Schiffermüllen M. - Orthosia cerasi Fabricius: M. - Orthosia populeű Fabricius: B, M. - Orthosia cruda Denis et Schiffermüller: M. - Orthosia munda Denis et Schiffermüller: M. - Orthosia incerta Hufnagel: M. - Orthosia gothica Linnaeus: M. - Hyssia cavernosa Eversmann: B. - Mythimna turca Linnaeus: B. - Mythimna conigera Denis et Schiffermüllen B, C. - Mythimna ferrago Fabricius: B. - Mythimna albipuncta Denis et Schiffermüllen B, M. - Mythimna pudorina Denis et Schiffermüller: B, P. - Mythimna impura Hübner P, KS. - Mythimnapallens Linnaeus: M, B. - Mythimna I-album Linnaeus: B. - Leucania obsoleta Hübner: B. - Senta flammea Curtis: Bf P. - Euxoa temera Hübnen B. - Euxoa tritici Linnaeus: B. - Euxoa segnilis Boisduval: B. - Euxoa aquilina Denis et Schiffermüller B. – Agrotis cinerea Denis et Schiffermüller: B. - Agrotis segetum Denis et Schiffermüller: M, B. –Agrotis exclamationis Linnaeus: B. -Agrotis ipsilon Hufnagel: M, B. -Agrotis crassa Hübner: B. Agrotis vestigialis Hufnagel: B.- Actinoüa rádiósa Espen P. - Actinotia polyodon Clerck: B. - Ochropleuraplecta Linnaeus: B.-Axyliaputris Linnaeus: M, B. - Eugnorisma depunctum Linnaeus: B. - Rhyacia (R.) simulans Hufnagel: A. - Noctua pronuba Linnaeus: B. - Noctua comes Hübner: B. - Noctua interposita Hübner: B, P. - Noctua fimbriata Schreber B. -Spaelotis ravida Denis et Schiffermüller - Noctua janthina Denis et Schiffermüller: B. -Opigena polygona Denis et Schiffermüller B, C. - Diarsia rubi Vieweg: M, B. - Xestia c-nigrum Linnaeus: M, P, B. -Xestia baja Denis et Schiffermüller: B. -Xestia rhomboidea Esper: B. -Xestia triangulum Hufnagel: B, C. - Xestia xanthographa Denis et Schiffermüller: B. - Naenia typica Linnaeus: KB. - Cerastis rubrkosa Denis et Schiffermüller M. - Mesogonaoxalina Hübner: B. -PeriphanesdelphinüLinnaeus: B.-Pyrrhiaumbra Hufnagel: B. - Heliothis viriplaca Hufnagel: B. - Heliothis marilima Graslin: B. - Protoschiniascutosa Denis et Schiffermüller: B.

 

Irodalom:

 

KOVÁCS, L. (1953): A magyarországi nagylepkék és elterjedésük. - Folia ent. hung.6: 76-164.

KOVÁCS, L. (1956): A magyarországi nagylepkék és elterjedésük II. -Folia ent. hung. 9: 89-140.

MÉSZÁROS, Z., RONKAY, L. (1980): Magyarország faunájára új bagoly­lepkefaj: az Arenostola phragmitidis Hübner (Lepidoptera: Noctuidae). Arenostola phragmitidis Hübner, new to the fauna of Hungary (Lepidoptera: Noctuidae) - Folia ent. hung. 33: 204-205.

VARGA, Z.(1989): Lepkék (Lepidoptera) rendje.-In: Rakonczaietal.: Vörös könyv. Akadémiai Kiadó, Budapest pp: 188-262.

 

 

HORVÁTH Gyula János

Győr    

        horvathgyula@postafiok.hu       

 

 

 

- LAP TETEJÉRE -

 

 

 

 

 


InterStat.hu